Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr1b(954b) rok XXII 2. stycznia 2022 roku.

.

.

góra

Niedziela, 2 stycznia 2022
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
(rok C)

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Mdr 18,14-15)

Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, *
a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, *
wszechmocne Słowo Twoje, Panie, *
zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą, + napełnij cały świat Twoją chwałą * i ukaż się wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie

(Syr 24,1-2. 8-12)
Czytanie z Mądrości Syracha

Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą.

Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: "W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!"

Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę.

W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza.

Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 147B,12-13. 14-15. 19-20)
(R.: por. J 1,14)

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Albo: Alleluja.

12 Chwal, Jeruzalem, Pana, * 
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
13 Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie.

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Albo: Alleluja.

14 Zapewnia pokój twoim granicom * 
i wyborną pszenicą ciebie darzy.
15 Zsyła na ziemię swoje polecenia, * 
a szybko mknie Jego słowo.

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Albo: Alleluja.

19 Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * 
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
20 Nie uczynił tego dla innych narodów, * 
nie oznajmił im swoich wyroków.

Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Bóg przeznaczył nas na przybrane dzieci

(Ef 1,3-6. 15-18)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. 1Tm 3,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ogłoszony narodom,
znalazł wiarę w świecie, Jemu chwała na wieki.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia dłuższa

Słowo stało się ciałem

(J 1,1-18)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: "Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie".

Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

góra

.

Ewangelia krótsza

Słowo stało się ciałem

(J 1,1-5. 9-14)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Oto słowo Boże.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 2 stycznia 2022
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM (rok C)

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Chryste, coś Bóstwa jest blaskiem odwiecznym,
Przychodzisz do nas jako światło życia;
Lekiem się stałeś dla ludzi schorzałych,
Bramą zbawienia.

2 Dziś cała ziemia rozbrzmiewa pieśniami
Anielskich chórów, które wielbią Ojca,
Nam zaś zwiastują odnowę i pokój
Pełen wesela.

3 Synu Przeczystej Dziewicy i Matki,
Spoczywasz w żłobie mimo swej wszechmocy;
Spraw, by na świecie uznano Twą władzę,
Jezu najmilszy.

4 Rodzisz się, Panie, by niebo dać ludziom,
A jako człowiek jednym z nas się stałeś;
Oświeć umysły i serca pociągnij
Więzią miłości.

5 Razem z głosami anielskich zastępów
Radosnym hymnem wysławiamy Boga:
Chwała niech będzie i Tobie, i Ojcu
Z Duchem miłości. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan
(Kol 2,16-3,4)

Nowe życie w Chrystusie

Bracia!
Niechaj nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia, bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niechaj was nikt nie pozbawia prawa do nagrody, sam będąc zamiłowany w uniżaniu siebie i w przesadnym kulcie aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Taki człowiek, bez powodu nadęty pychą, z powodu zmysłowego swego sposobu myślenia, nie trzyma się mocno Głowy - to jest Tego, z którego całe Ciało, zaopatrywane i utrzymywane w całości dzięki wiążącym połączeniom członków, rozrasta się Bożym wzrostem.

Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla "żywiołów świata", to dlaczego - jak gdyby żyjąc jeszcze na świecie - dajecie sobie narzucać nakazy: "Nie bierz ani nie kosztuj, ani nie dotykaj...!" A przecież wszystko to dotyczy rzeczy przeznaczonych do zniszczenia przez spożycie - owe przepisy zgodnie z nakazami i naukami ludzkimi. Przepisy te mają pozór mądrości dzięki wymyślonemu kultowi, uniżaniu siebie i surowości - w odnoszeniu się do ciała, nie dzięki jakimś względom dla zadośćuczynienia ciału.

Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

RESPONSORIUM
(Kol 3,1-2; Łk 12,34)

W. Jeśli razem z Chrystusem + powstaliście z martwych, / szukajcie tego, co w górze, / gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. * Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

K. Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. W. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

góra

.

II CZYTANIE

Z traktatu św. Bazylego Wielkiego, biskupa, O Duchu Świętym
(rozdz. 26, 61. 64)

Pan ożywia Duchem swoje Ciało Mistyczne

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Uduchowionym nazywamy takiego człowieka, który już nie żyje według ciała, lecz którego prowadzi Duch Boży; takiego, co jest zwany synem Bożym i staje się podobny do obrazu Syna Bożego. I podobnie jak moc widzenia działa w zdrowym oku, tak też Duch Święty działa w duszy oczyszczonej.

Słowo jest w duszy człowieka, czy to jako myśl serca, czy też kiedy jest wypowiedziane ustami. Podobnie i Duch Święty, czy to wtedy, gdy wspiera swym świadectwem naszego ducha i woła "Abba, Ojcze!", czy też gdy mówi zamiast nas, stosownie do tego, co jest napisane: "Nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was".

Duch przenika wszystkie części składające się na jedną całość, tak jak to widzimy w rozdawnictwie Jego darów. Albowiem wszyscy jesteśmy nawzajem dla siebie członkami, posiadamy zaś różne dary według udzielonej nam łaski Boga. A więc "nie może oko powiedzieć ręce: nie jesteś mi potrzebna; albo głowa nogom: nie potrzebuję was". Wprost przeciwnie: wszystkie członki razem wzięte tworzą Ciało Chrystusa w jedności Ducha i oddają sobie wzajemnie konieczne przysługi, stosownie do darów, jakie otrzymały.

Albowiem Bóg, tak jak chciał, umieścił różne członki w ciele, te zaś troszczą się wzajemnie jedne o drugie, powodowane wzajemnym uczuciem, którym Duch ożywia całą wspólnotę. Tak więc, "gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki; gdy jednemu członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie członki".

I jak w całości się znajdują poszczególne części, tak też i każdy z nas jest w Duchu, bo wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jednym Duchu, aby stanowić jedno ciało.

A jak w Synu widzi się Ojca, tak i w Duchu widzi się Syna. Oddawanie czci "w Duchu" znaczyłoby więc, że czynności naszego umysłu przebiegają w światłości. Świadczą o tym słowa Jezusa powiedziane do Samarytanki. Ze zwyczajów istniejących w jej kraju wnioskowała ona mylnie, że w jednym tylko miejscu należy oddawać cześć Bogu. Pan jednak odwiódł ją od tego mniemania i pouczył, że Bogu należy oddawać cześć w Duchu i prawdzie. Bez wątpienia, mówiąc o prawdzie, wskazywał na samego siebie.

Mówimy o czci oddawanej w Synu jako w obrazie Boga Ojca; podobnie możemy mówić o oddawaniu czci w Duchu jako w Tym, który w sobie ukazuje Bóstwo Pana. Toteż istotnie, oświeceni przez Ducha, widzimy Tego, który jest odblaskiem chwały Boga, i przez Niego, który jest "odbiciem", jesteśmy wzniesieni do Ojca. Jego jest zarówno "odbicie", jak i pieczęć, równe Mu kształtem.

RESPONSORIUM
(1Kor 2,12. 10; Ef 3,5)

W. Myśmy nie otrzymali ducha świata, + lecz Ducha, który jest z Boga, / dla poznania darów Bożych. * Duch bowiem przenika wszystko, / nawet głębokości Boga samego.

K. To, co nie było znane synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, teraz zostało objawione przez Ducha świętym apostołom i prorokom. W. Duch bowiem przenika wszystko, / nawet głębokości Boga samego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś światłem dla wierzących w Ciebie, + napełnij cały świat swoją chwałą * i daj się poznać wszystkim narodom w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim

2.01.2022r.

Słowa dzisiejszej Ewangelii mówią o tym, że wszelki początek jest w Bogu i że Bóg jest pośród nas. Mówią o Bożej miłości. Ja żyję i jestem. Miałem swój własny początek, bo Bóg tego chciał. Jestem Jego stworzeniem, któremu okazuje ogrom swej miłości.

Kolekta na potrzeby parafii.
Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Dziś w związku z Kolędą nie ma Nieszporów.

We wtorek po Mszy o godz. 8.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W I czwartek miesiąca przypada uroczystość Objawienia Pańskiego Trzech Króli. To święto nakazane, Msze św. jak w niedziele. Kolekta na misje.
Zapraszamy na uroczyste Nieszpory Kolędowe wyjątkowo o godz. 18.00. Będzie również wspólne kolędowanie przy Żłóbku.
W tym dniu przypada Dies Episcopi - w modlitwie pamiętamy o naszych Biskupach.

W I piątek miesiąca o godz. 7.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. O 8.00 Msza św. w intencji Parafian.

W najbliższą sobotę o godz. 19.00 Nauka Chrzcielna.

W przyszłą niedzielę - Święto Chrztu Pańskiego - kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła.

Kolęda
w tygodniu od godz. 15.00 a w soboty i niedziele od 14.00.
Zobacz szczegółowy plan Odwiedzin duszpasterskich 2021/2022

02.01.2022 - niedziela
Mickiewicza 5a, 5b, 5c
Mickiewicza 7, 7a, 7b

03.01.2022 - poniedziałek
Mickiewicza 6 (60 - 1)
Mickiewicza 6 (135 - 61)

04.01.2022 - wtorek
Mickiewicza 8 ( 70 - 1)
Mickiewicza 8 (132 - 71)

05.01.2022 - środa
Wieniawskiego 14 (70 - 1)
Wieniawskiego 14 (132 - 71)

07.01.2022 - piątek
Wieniawskiego od 4 do 10
Wieniawskiego od 1 do 5

08.01.2022 - sobota
Wolności 23, 23a, 23b, 23c, 23d, Powstańców, Wolności - dawna Kołłątaja
Pl. Chopina od 3 do 6, Sieronia i Macieja od 1 do 6

09.01.2022 - niedziela
Wolności 20 (od 180 do 133)
Wolności 20 (od 132 do 79)

10.01.2022 - poniedziałek
Wolności 20 (od 78 do 37)
Wolności 20 (od 36 do 1 )

11.01.2022 - wtorek
Wolności od 1 do 17
Wolności od 27 do 39

12.01.2022 - środa
Staszica od 1 do 17
Staszica od 2 do 10, Morcinka, Kościelna od 39 do 23, Promienna

13.01.2022 - czwartek
Janasa 32 do 14
Janasa 12 do 2a i Janasa 5 do 29

14.01.2022 - piątek
Starowiejska 16 do 4 i 1 do 15
Starowiejska 33 do 17 i Bujoczka 13 do 26

15.01.2022 - sobota
Kościelna od 1 do 19
Kościelna od 2 do 24

16.01.2022 - niedziela
Skłodowskiej-Curie 1 do 5, Ligonia 1 do 7, Miarki 1 do 7
Smołki od 2 do 9, Mielęckiego od 3 do 6 i Żeleńskiego

góra

Cd Nr 954c

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.