Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr2b(955b) rok XXII 9. stycznia 2022 roku.

.

CHRZEST JEZUSA
czyli historia trzech przełomów

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Opisy chrztu Jezusa w Jordanie to zaledwie po kilka linijek u czterech Ewangelistów. Krótka scena, opowiedziana jakby mimochodem. Liturgiczne wspomnienie tego wydarzenia obchodzimy tuż po bardzo bogatych świętach Bożego Narodzenia, pozostaje więc prawie zupełnie w cieniu. Dlatego znaczenie chrztu Pańskiego może nam łatwo umknąć, mimo iż chodzi o jedno z wydarzeń przełomowych. I to nie tylko w życiu Jezusa...

Przełom pierwszy:
w życiu Jana Chrzciciela

Czym było dla Jana Chrzciciela udzielenie chrztu Jezusowi? Św. Mateusz notuje kompletne zaskoczenie Jana wobec prośby Jezusa: "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?" (Mt 3,14). Jan opiera się. Jezus nastaje i wtedy Jan ustępuje. W tym krótkim dialogu, zajmującym u Mateusza zaledwie dwa wersety, można wyczuć ogromne napięcie: oto wypełnia się powołanie Jana Chrzciciela. Zaczyna on ustępować Jezusowi... Doskonale oddaje to Ewangelia Jana, w której zapisane zostały słowa Chrzciciela, stanowiące doskonały komentarz do tego, co się działo: "Potrzeba, by On (Jezus) wzrastał, a ja się umniejszał" (J 3,30).

Możemy spróbować sobie wyobrazić, co działo się w sercu Jana Chrzciciela w ów dzień. Oto jego powołaniem było głoszenie rychłego przyjścia Mesjasza, przygotowanie drogi dla Jezusa. Dlatego wyszedł na pustynię i żył surowym życiem ascety. Dlatego nauczał. Dlatego chrzcił. Całe jego życie, każdy czyn, tęsknota, pragnienie, było skierowane ku chwili, w której Zbawiciel miał się ukazać przed ludem. I nagle ten moment nadszedł. Być może Jan dostrzegł Jezusa dopiero w ostatniej chwili, kiedy wyłonił się tuż przed nim z kolejki przystępujących do chrztu. W jednej chwili życie Jana doszło do momentu, w którym wszystko się wypełnia... Ale też i do momentu, w którym jakoś wszystko się kończy, bo przecież misja tego, który zapowiada, kończy się z dniem spełnienia się zapowiedzi. Możemy jedynie domyślać się, co Jan wówczas przeżywał. I podziwiać pokorę, z jaką potrafił usunąć się w cień Jezusa wraz ze spełnieniem swej misji. Może właśnie o tym myślał Jezus, kiedy po męczeńskiej śmierci Jana mówił: "Pomiędzy narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela" (Mt 11,11).

Przełom drugi:
w życiu Jezusa

Czym był chrzest w Jordanie dla Jezusa? Nie chodziło przecież o chrzest nawrócenia. Ludzie chrzczeni przez Jana wyznawali swe grzechy. Ewangeliści notują, że Jezus "natychmiast" wyszedł z wody: nie miał bowiem grzechów do wyznania. Dlaczego zatem w ogóle chciał być ochrzczony? Najistotniejszą wskazówką jest dla nas to, kiedy chrzest miał miejsce. W Ewangelii św. Marka Jezus pojawia się po raz pierwszy właśnie w scenie chrztu! To wydarzenie wyznacza początek Jego publicznej działalności. O tym, co działo się przedtem, wiemy niewiele, z kilku zaledwie wzmianek o Jego dzieciństwie.

Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa było zatem tak, iż przez wiele lat dojrzewała w Jezusie świadomość misji, którą ma podjąć, aż pewnego dnia decyzja została podjęta. Jezus pozostawił dom. Matkę, pracę, którą dotąd się trudnił, i rozpoczął swoją misję. Możemy się domyślać, że chciał ją rozpocząć od czytelnego gestu, wyrażającego zmianę podstawowego kierunku życia... Do tego chrzest Janowy nadawał się doskonale. Zanurzenie w wodzie oznaczało bowiem właśnie pozostawienie dawnego życia i wynurzenie się do nowego.

Dzień chrztu w Jordanie był zatem dla Jezusa dniem przełomu, porównywalnym pod względem doniosłości być może jedynie z wydarzeniami paschalnymi. W tym dniu rozpoczęła się Jego misja wobec świata. Potwierdzają to wyraźnie wydarzenia następujące bezpośrednio po wyjściu Jezusa z wody. Oto otwierają się niebiosa, na Jezusa zstępuje Duch Święty oraz rozlega się głos Ojca: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Mk 1,11). Co ciekawe - opisy Ewangelistów świadczą o tym, iż te wydarzenia miały miejsce zdecydowanie bardziej ze względu na samego Jezusa niż ze względu na obecnych wówczas ludzi. Duch zstąpił na Jezusa, aby rzeczywiście umocnić Go w misji (a nie tylko po to, by okazać ludziom, iż Jezus jest pełen Ducha), Ojciec przemówił do Niego, aby utwierdzić Go w rozeznanej i podjętej decyzji (a nie tylko po to, by potwierdzić Jego misję przed ludźmi).

Możemy się jedynie domyślać, co działo się wówczas w sercu Jezusa. Wchodził przecież na drogę, od której zależało - bagatela - zbawienie ludzkości. Czy przeczuwał już, z jak wielkim niezrozumieniem się spotka? Że zostanie odrzucony? Jak straszną śmiercią przyjdzie Mu umrzeć? Nasza ciekawość zostaje wystawiona na ciężką próbę przez dyskretne milczenie Ewangelistów. Jedynie następujący zaraz po chrzcie okres czterdziestodniowego pobytu Jezusa na pustyni - modlitwy, zmagań ze sobą i pokusami - rzuca nieco światła na to, jakie burze przewalały się wówczas przez serce Jezusa.

Przełom trzeci:
od symbolu do sakramentu

Wczesnochrześcijańskie komentarze do sceny chrztu Jezusa niejednokrotnie wychodziły nieco poza sam tekst Ewangelii, próbując uchwycić związek chrztu Jezusa w Jordanie z naszym chrztem. Oczywiście chrzest Janowy nie był jeszcze chrztem w znaczeniu chrześcijańskim. Zanurzenie w wodzie stanowiło jedynie zewnętrzny wyraz, symbol przemiany, której człowiek pragnął dokonać we własnym życiu.

Był to gest niejako "bezsilny", to znaczy nie pociągał on za sobą bezpośredniego Bożego działania w człowieku. Jego skuteczność zależała tylko i wyłącznie od wewnętrznego zaangażowania danej osoby, która usiłowała "przebić się" do Boga, nawiązać z Nim kontakt. Tego typu symboliczne gesty skazują zawsze człowieka na niepewność - bo któż z nas może powiedzieć o sobie, że doskonale skupia się na modlitwie, albo że doskonale zrywa z grzechem?

Przejście od chrztu Janowego do chrztu chrześcijańskiego, które według tradycji wyznacza jakoś chrzest Jezusa w Jordanie, stanowi znaczący przełom. Miejsce symbolu - ludzkiego działania skierowanego ku Bogu - zajmuje sakrament, który, choć nie traci wymiaru symbolicznego, jest działaniem Boga skierowanym ku człowiekowi. W chrześcijańskim chrzcie, jak i w innych sakramentach, to Bóg wychodzi do człowieka, oczekując jedynie przyjęcia i odpowiedzi. Zatem nawiązanie kontaktu i jego "skuteczność" nie zależą już od nas, nie są zagrożone przez naszą niedoskonałość: ich gwarantem jest sam Bóg. Do nas należy już tylko (lub aż) przyjęcie Bożego działania i odpowiedź na nie w codzienności.

ks. Grzegorz Strzelczyk

Parafianin Nr 2(835) rok XIX 13. stycznia 2019 roku.

góra

.

.

góra

Niedziela, 9 stycznia 2022
CHRZEST PAŃSKI
Święto

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Mt 3,16-17)

Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego, * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, + spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, + spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Chwała Pana się objawi
i zobaczy ją wszelkie ciało

(Iz 40,1-5. 9-11)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

"Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!" - mówi wasz Bóg. "Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie grzechy".

Głos się rozlega: "Drogę Panu przygotujcie na pustyni, wyrównajcie na pustkowiu gościniec dla naszego Boga! Niech się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą; równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną. Wtedy się chwała Pańska objawi, razem ją każdy człowiek zobaczy, bo usta Pańskie to powiedziały".

Wstąp na wysoką górę, zwiastunko dobrej nowiny na Syjonie! Podnieś mocno twój głos, zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem! Podnieś głos, nie bój się! Powiedz miastom judzkim: "Oto wasz Bóg! Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata. Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ramieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące prowadzi łagodnie".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 104[103], 1-2a. 3b-4. 24-25. 27-28. 29b-30)
(R.: por. 1a)

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

1 Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
Odziany w majestat i piękno, *
2 światłem okryty jak płaszczem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

3 Chmury są Twoim rydwanem, * 
przechadzasz się na skrzydłach wiatru.
4 Wichry używasz za swych posłów, * 
sługami Twoimi ogień i płomienie.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie! + 
Ty wszystko mądrze uczyniłeś, * 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
25 Oto jest morze, ogromne i szerokie, + 
a w nim żyjątek bez liku, * 
zwierząt wielkich i małych.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

27 Wszystko to czeka na Ciebie, * 
byś dał im pokarm we właściwym czasie.
28 Gdy im dajesz, zbierają, * 
gdy otwierasz swą rękę, sycą się Twym dobrem.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

29 Kiedy odbierasz im oddech, marnieją * 
i w proch się obracają.
30 Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, * 
i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus zbawił nas przez obmycie odradzające
i odnawiające w Duchu Świętym

(Tt 2,11-14; 3,4-7)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych, rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(por. Łk 3,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jan powiedział: "Idzie mocniejszy ode mnie;
On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem".

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Chrzest Jezusa

(Łk 3,15-16. 21-22)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: "Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem".

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: "Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 9 stycznia 2022
CHRZEST PAŃSKI
Święto

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Gdy Jan wypełniał swe zadanie,
Wszedł do Jordanu Stwórca świata,
By swym obmyciem w jego wodach
Czystość przywrócić nurtom rzeki.

2 Nie potrzebował chrztu pokuty
Ten, który zrodził się z Dziewicy,
Lecz przyjął go, by nasze grzechy
Zgładzić przez własne zanurzenie.

3 Obwieścił Ojciec głosem z nieba:
"Oto mój Syn umiłowany",
A Duch w postaci gołębicy
Przyszedł z wysoka na Jezusa.

4 Jaśnieje dzisiaj dla Kościoła
Jego zbawienna tajemnica,
Bo w Trzech Osobach Bóg się jawi,
Który jednością jest na wieki.

5 Niech Tobie, Chryste, brzmi podzięka
Za to, że ludziom objawiłeś
Majestat swój i chwałę równą
Z Ojcem i Duchem Przenajświętszym. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Izajasza
(Iz 42,1-9; 49,1-9)

Łagodny Sługa Pański, światło narodów

Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na nim spoczął; on przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy.

Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jej plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem cię słusznie, ująłem cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Ja, któremu na imię Jahwe, chwały mojej nie odstąpię nikomu innemu ani czci mojej bożkom. Pierwsze wydarzenia oto już nadeszły, nowe zaś Ja zapowiadam, zanim się rozwiną, już wam je ogłaszam.

Wyspy, posłuchajcie mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał mnie Pan już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki mnie ukrył. Uczynił ze mnie strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie.

I rzekł mi: "Ty jesteś Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Ja zaś mówiłem: Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą.

A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

Tak mówi Pan, Odkupiciel Izraela, jego Święty, do wzgardzonego we własnej osobie, do budzącego odrazę pogan, do niewolnika władców: "Królowie zobaczą cię i powstaną, książęta padną na twarz, przez wzgląd na Pana, który jest wierny, na Świętego Izraela, który cię wybrał".

Tak mówi Pan: "Gdy nadejdzie czas mej łaski, wysłucham cię, w dniu zbawienia przyjdę ci z pomocą. A ukształtowałem cię i ustanowiłem przymierzem dla ludu, aby odnowić kraj, aby rozdzielić spustoszone dziedzictwa, aby rzec więźniom: Wyjdźcie na wolność! a marniejącym w ciemnościach: Ukażcie się! Oni będą się paśli przy wszystkich drogach, na każdym bezdrzewnym wzgórzu będzie ich pastwisko".

RESPONSORIUM
(por. Mt 3,16. 17; Łk 3,22)

W. Dziś, gdy Pan został ochrzczony w Jordanie, + otworzyły się niebiosa / i spoczął na Nim Duch Święty w postaci gołębicy. / I zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

K. Duch Święty zstąpił na Niego w cielesnej postaci niby gołębica, a z nieba głos się odezwał. W. Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie.

góra

.

II CZYTANIE

Z kazań św. Grzegorza z Nazjanzu, biskupa
(Kazanie 39, In sancta Lumina, 14-16. 20)

Chrzest Chrystusa

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Chrystus jest w światłości, bądźmy wraz z Nim oświeceni; Chrystus zanurzony jest w wodzie, z Nim razem zstąpmy do niej, abyśmy wraz z Nim wzwyż wstąpili.

Jan chrzci, Chrystus zbliża się do niego; być może, aby i tego uświęcić, który Go chrzci, z pewnością zaś dlatego, by pogrzebać w wodzie cały ród starego Adama; przedtem jednak, i to ze względu na nas, aby uświęcić Jordan. Bo Chrystus, duch i ciało, i wodzie dał moc tajemną przez Ducha.

Chrzciciel nie wyraża zgody, Jezus nastaje. "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie", mówi wtedy pochodnia do Słońca, głos do Słowa, przyjaciel do Oblubieńca, największy spośród narodzonych z niewiast do Pierworodnego wszelkiego stworzenia; ten, który poruszył się w łonie matki, do Tego, który w łonie hołd odbierał; poprzednik i mający poprzedzać do Tego, który się ukazał i ma przyjść. "To ja potrzebuję chrztu od Ciebie": dodaj - i za Ciebie. Jasne bowiem dla niego było, że męczeństwem będzie ochrzczony; albo jak Piotr nie tylko nogi będzie miał umyte.

Ale Jezus wychodzi z wody i unosi ze sobą w górę cały świat; widzi rozwierające się i otwarte niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i dla swych potomków, tak jak i raj został mu zamknięty mieczem płomienistym.

A Duch daje świadectwo Bóstwu, gdyż zstępuje na równego sobie. I daje się słyszeć głos z nieba, gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo. I jako gołębica zstępuje Duch, aby widzialnie uczcić ludzkie ciało Jezusa, ponieważ i ono jest przebóstwione i w nim Bóg staje się widzialny. Podobnie i w zamierzchłych czasach gołębica zapowiedziała koniec potopu.

My zaś uczcijmy dzisiaj chrzest Chrystusa, obchodząc należycie to święto.

Przede wszystkim pozostańcie czyści i oczyszczajcie się. Bóg przecież niczym bardziej się nie raduje niż nawróceniem i zbawieniem człowieka, któremu została dana cała ta nauka i wszystkie tajemnice. I macie być jak źródła światła w świecie i siłą życiodajną dla ludzi. Macie być jak płonące światła przy owym wielkim świetle z nieba i napełnieni Jego promienistą jasnością, pełniej i wyraźniej jaśniejący blaskiem Trójcy Przenajświętszej. Bo przyjęliście teraz, choć jeszcze nie w pełni, jeden promień jedynego Boga, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, któremu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. Amen.

RESPONSORIUM
(Ps 114,5)

W. Dziś otwarło się niebo + i morze stało się słodkie, / raduje się ziemia, cieszą się góry i pagórki, * Ponieważ Chrystus został ochrzczony przez Jana w Jordanie.

K. Cóż ci jest morze, że uciekasz? Czemu bieg swój odwracasz, Jordanie? W. Ponieważ Chrystus został ochrzczony przez Jana w Jordanie.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty podczas chrztu Chrystusa w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Ten, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, + spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze trwały w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Święto Chrztu Pańskiego

9.01.2022r.

Jezus Chrystus zanurzył się w wodach Jordanu po innych ludziach, ustawiwszy się pokornie na końcu kolejki. Prośmy pokornie w czasie tej Eucharystii dobrego Boga, by poruszyły nas na nowo słowa znad Jordanu "Jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie".

Kolekta specjalna na ogrzewanie naszego kościoła.
Za ofiary serdeczne Bóg zapłać.

Od poniedziałku rozpoczyna się Okres Zwykły roku liturgicznego. W tym okresie wspominamy misterium Chrystusa w całej jego pełni. Jednak tradycyjnie aż do święta Matki Bożej Gromnicznej śpiewamy kolędy.

We wtorek po Mszy o godz. 8.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Kontynuujemy Odwiedziny Kolędowe. W tygodniu od 15.00. Soboty i niedziele od 14.00. Zobacz szczegółowy plan Odwiedzin duszpasterskich 2021/2022

W niedzielę 23.01 o godz. 17.00 w naszym kościele organizujemy Koncert Kolędowy z udziałem Orkiestry Chorzowskiego Brass Bandu. A już dziś w zakrystii do nabycia płyta CD z pięknymi utworami w wykonaniu Chorzowskiego Brass Bandu, jako wspomnienie koncertu z ogrodu farskiego. Zapraszamy.

Kolęda
w tygodniu od godz. 15.00 a w soboty i niedziele od 14.00.
Zobacz szczegółowy plan Odwiedzin duszpasterskich 2021/2022

08.01.2022 - sobota
Wolności 23, 23a, 23b, 23c, 23d, Powstańców, Wolności - dawna Kołłątaja
Pl. Chopina od 3 do 6, Sieronia i Macieja od 1 do 6

09.01.2022 - niedziela
Wolności 20 (od 180 do 133)
Wolności 20 (od 132 do 79)

10.01.2022 - poniedziałek
Wolności 20 (od 78 do 37)
Wolności 20 (od 36 do 1 )

11.01.2022 - wtorek
Wolności od 1 do 17
Wolności od 27 do 39

12.01.2022 - środa
Staszica od 1 do 17
Staszica od 2 do 10, Morcinka, Kościelna od 39 do 23, Promienna

13.01.2022 - czwartek
Janasa 32 do 14
Janasa 12 do 2a i Janasa 5 do 29

14.01.2022 - piątek
Starowiejska 16 do 4 i 1 do 15
Starowiejska 33 do 17 i Bujoczka 13 do 26

15.01.2022 - sobota
Kościelna od 1 do 19
Kościelna od 2 do 24

16.01.2022 - niedziela
Skłodowskiej-Curie 1 do 5, Ligonia 1 do 7, Miarki 1 do 7
Smołki od 2 do 9, Mielęckiego od 3 do 6 i Żeleńskiego

góra

następny Nr 956

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.