Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 16b(969b) rok XXII 17. kwietnia 2022 roku.

.

Rozważania do Ewangelii

DZIĘKUJCIE PANU, BO JEST DOBRY,

bo Jego łaska trwa na wieki (Ps. 118,1)

"Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się w nim i weselmy, alleluja" (śpiew przed ewangelią). Jest to najbardziej radosny dzień w roku, bo "choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy" (sekwęcja). Gdyby Jezus nie zmartwychwstał, nic by nie pomogło Jego wcielenie, a śmierć nie dałaby ludziom życia. "Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara" (1Kor 15,17), woła św. Paweł. Któż istotnie mógłby wierzyć i pokładać nadzieję w umarłym? Lecz Chrystus nie jest umarły, ale żywy. "Szukacie Jezusa z Nazaretu ukrzyżowanego - powiedział Anioł do niewiast. - Powstał, nie ma Go tu" (Mk 16,6).

W pierwszej chwili ta wieść wzbudziła obawę i strach do tego stopnia, że niewiasty "uciekły od grobu... Nikomu też nic nie oznajmiły, bo się bały" (Mk 16,8). Lecz razem z nimi, lub może nieco wcześniej, była Maria Magdalena, a ta zaledwie zobaczyła "kamień odsunięty od grobu", pobiegła do Piotra i Jana zanieść im wieść: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono" (J 20,1-2). Obydwaj szybko pobiegli i wszedłszy do wnętrza grobu ujrzeli "leżące płótna oraz chustę... oddzielnie zwiniętą" (J 20,6-7); ujrzeli i uwierzyli. Oto pierwszy akt wiary Kościoła rodzącego się w Chrystusie zmartwychwstałym, wywołany przez troskę niewiasty oraz płótna znalezione w pustym grobie. Gdyby zabrano stąd ciało, któż zatroszczyłby się o to, by ogołocić zwłoki, a płótna poskładać z taką starannością? Bóg posługuje się prostymi rzeczami, aby oświecić uczniów, którzy "dotąd nie rozumieli jeszcze Pisma (które mówi), że On ma powstać z martwych" (J 20,9), ani tego, co przepowiedział sam Jezus o swoim zmartwychwstaniu. Piotr, głowa Kościoła, i Jan, "uczeń, którego Jezus miłował" (J 20,2), mają tę zasługę, że przyjęli znaki Zmartwychwstałego; wieść przyniesioną przez niewiastę, pusty grób oraz płótna tam złożone.

"Znaki" Zmartwychwstania, chociaż w innej formie, są dotąd obecne na świecie: wiara heroiczna, życie ewangeliczne tylu pokornych i ukrytych dusz; żywotność Kościoła, która mimo prześladowań zewnętrznych i walk wewnętrznych nie słabnie; Eucharystia, żywa obecność Chrystusa zmartwychwstałego, nieustannie pociągająca ludzi do siebie. Obowiązkiem każdego człowieka jest przyjąć te znaki, uwierzyć, jak uwierzyli Apostołowie, i stale umacniać swą wiarę.

O. Gabriel od św. Marii Magdaleny,
karmelita bosy: "Żyć Bogiem", t. I, str. 425

Parafianin Nr 15(152) rok IV 11 kwietnia 2004 roku.

góra

góra

.

.

Niedziela, 17 kwietnia 2022
NIEDZIELA WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
UROCZYSTOŚĆ

Teksty liturgiczne

Msza święta w dzień

Antyfona na wejście
(por. Ps 139,18. 5-6)

Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, *
położyłeś na mnie swą rękę, *
przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja.

Albo:

(por. Łk 24,34; Ap 1,6)

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. * Alleluja. *
Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki. * Alleluja.

Kolekta

Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, + spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

(Dz 10,34a. 37-43)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: "Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła.

A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.

On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny
(Ps 118[117],1b-2. 16-17. 22-23)
(R.: por. 24)

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

1 Dziękujcie Panu, bo jest dobry, * 
bo Jego łaska trwa na wieki.
2 Niech dom Izraela głosi: *
"Jego łaska na wieki".

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

16 Prawica Pana wzniesiona wysoko, * 
prawica Pańska moc okazała.
17 Nie umrę, ale żyć będę * 
i głosić dzieła Pana.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

22 Kamień odrzucony przez budujących * 
stał się kamieniem węgielnym.
23 Stało się to przez Pana * 
i cudem jest w naszych oczach.

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

(Kol 3,1-4)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

góra

.

Albo:

Drugie czytanie

Wyrzućcie stary kwas

(1Kor 5,6b-8)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

góra

.

Sekwencja Wielkanocna

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

.

góra

Aklamacja przed ewangelią
(Por. 1Kor 5,7b-8a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.
Odprawiajmy nasze święto w Panu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

(J 20,1-9)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: "Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono".

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu.
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

góra

.

W czasie Mszy wieczornej można odczytać:

Ewangelia

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

(Łk 24,13-35)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało".

Zapytał ich: "Cóż takiego?"

Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli".

Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego

17.04.2022r.

"Weselcie się, zastępy aniołów w niebie! Weselcie się, słudzy Boga". Wezwanie do radości jest nieodłączne od prawdy, którą wspominamy wraz z całym Kościołem. Chrystus zmartwychwstał, zwyciężając panowanie śmierci i zła. Niech ta nowina otworzy nasze serca na obecność Tego, który przychodzi, aby nas zbawić.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Zapraszamy dzisiaj na nieszpory świąteczne o godz. 18.00.

2. Zewnętrznymi oznakami czasu wielkanocnego są: Krzyż z czerwoną stułą, Paschał i figura Zmartwychwstałego Pana. Symbole pozostaną przy ołtarzu do uroczystości Zesłania Ducha św.

3. W II dzień świąt Wielkanocy wypadają nieszpory i Msza św. o godz. 19.00. Kolekta w tym dniu przeznaczona jest na wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego i Katolickiego Uniwersytetu Libelskiego.

4. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i Nowennę we wtorek o godz. 18.00.

5. W czwartek i sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

6. W piątek o godz. 17.00 Msza szkolna.

7. Na przyszłą niedzielę przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego, która rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. - o godz. 18.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego i po niej od razu odprawimy Nieszpory.
Kolekta w tym dniu na budowę kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach, któremu to dziełu nasza parafia patronuje.

8. Archidiecezjalny Kongres Misyjny odbędzie się w sobotę 23 kwietnia w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach. Rozpoczęcie o godz. 10, Eucharystia o godz. 11, po niej konferencja poświęcona słudze Bożej Paulinie Jaricot z okazji zbliżającej się jej beatyfikacji. Zapraszamy wszystkie środowiska misyjne.

góra

następny Nr 970

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.