Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 17b(970b) rok XXII 24. kwietnia 2022 roku.

.

Medytacja biblijna
WYZNANIE WIARY

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny!

Oto piękny i prosty refren pieśni, która płynie w sercu chrześcijanina. Raduje się Bożą obecnością. Szuka jej i ją znajduje. Pan jest z nim! Pan jest z nami! Ile razy te słowa padają i my odpowiadamy: Tak, jest z nami i z tobą. W Dziejach Apostolskich słyszeliśmy, że ludzie chcieli, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Cień Piotra czy też obecność Tego, który nam towarzyszy nieustannie? Oto niebywały dar miłosierdzia - Boża obecność pośród nas i w nas.

Dziękujmy, bo istotnie miłosierdzie objawia się, rozlewa się strumieniem nieprzebranym, strumieniem wypływającym z Jego Serca! Każda spowiedź to doświadczenie zmartwychwstania. Każda Eucharystia to przeżycie Paschy Pana, w której jest nasze życie. Każda modlitwa, rozważanie słowa Bożego, odmawiany różaniec, litania czy koronka to konkret łaski Bożej, konkret miłosierdzia. Jakże to proste!

Śpiewajmy tę pieśń nieustannie, niech nie ma przerwy w tej symfonii jakże różnorodnych dźwięków i barw. Bóg bogaty w miłosierdzie dzieli się tym bogactwem. Nie żałuje. Nie ogranicza. Nie stawia warunków. Otwartość na Niego sprawia, że dzieją się rzeczy usłyszane w przekazie św. Łukasza.

Symfonia całości

Jak w ten nurt wpleść wydarzenia, które są trudne, bolesne i smutne? Patrząc na Ukrzyżowanego i Miłosiernego widzimy, że Serce jest otwarte i jest to Rana. Dzięki tej Ranie wypływa zdrój miłosierdzia. O błogosławiona wina śpiewaliśmy kilka dni temu w noc Wigilii Paschalnej. Nikt z nas nie jest w stanie zgłębić tajemnicy miłosierdzia Bożego. Mamy się nim sycić tak jak ziemia syci się opadającą rosą czy padającym deszczem. Z tej Rany wypływa życie! Przedziwne to, niepojęte dla naszego umysłu, a prawdziwe!

Chrześcijanin szuka, rozgląda się, trochę wierci... jak Apostoł Tomasz. Zadaje pytania i czeka na odpowiedź. Niektórzy są niecierpliwi i wychodzą. Inni zostają w Wieczerniku. Zmartwychwstały przychodzi do jednych i do drugich. Umie dotrzeć do każdego. Takie jest miłosierdzie! Promienie, które wychodzą z Serca Jezusa docierają wszędzie. Znajdują najmniejszą szczelinę, by rozjaśnić ciemności, by wlać nadzieję, by napełnić nieskończoną i niepojętą miłością.

Chrześcijanin zamyka się z obawy przed... a Pan przychodzi do Wieczernika i daje pokój i pokazuje przebite ręce i bok. Tutaj, w Wieczerniku następuje spotkanie. Radujmy się zatem ujrzawszy Pana! To spotkanie z Miłosiernym syci, dodaje sił, napełnia odwagą, by wypełnić misję: Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam.

Jedni potrzebują "dowodów", wkładania palców do ran, innym wystarcza doświadczenie obecności Bożej. I jedni i drudzy otrzymują dar Ducha Świętego! To On rozlewa w naszych sercach miłość Bożą. To On uczy nas widzieć strumienie miłosierdzia Bożego. Maryja została napełniona Duchem Świętym. Zwracamy się do Niej tytułem Matko Miłosierdzia. Ona śpiewa w Kościele i wraz z Kościołem pieśń uwielbienia: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny! Z pokolenia na pokolenia okazał miłosierdzie! Wraz z Nią wyznawajmy naszą wiarę: Pan mój i Bóg mój! Kto wierzy ma życie w imię Jego!

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 17(850) rok XIX 28 kwietnia 2019 roku..

góra

góra

.

.

Niedziela, 24 kwietnia 2022
II tydzień psałterza
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(4Ezd 2,36-37)

Radujcie się i dziękujcie Bogu, *
który was wezwał do królestwa niebieskiego. *
Alleluja.

Albo:

(1P 2,2)

Jak niedawno narodzone niemowlęta, * pragnijcie duchowego niesfałszowanego mleka, * abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. * Alleluja.

Kolekta

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, + pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Wiara, która uzdrawia

(Dz 5,12-16)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona. A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.

Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulice i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegały się wielkie rzesze do Jeruzalem, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 118[117],2-4. 22-24. 25-27a)
(R.: por. 1c)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

2 Niech dom Izraela głosi: "Jego łaska na wieki". *
3 Niech dom Aarona głosi: "Jego łaska na wieki".
4 Niech wyznawcy Pana głoszą: * 
"Jego łaska na wieki".

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

22 Kamień odrzucony przez budujących + 
stał się kamieniem węgielnym. *
23 Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
24 Oto dzień, który Pan uczynił, * 
radujmy się nim i weselmy.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

25 O Panie, Ty nas wybaw, * 
pomyślność daj nam, o Panie!
26 Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, + 
błogosławimy wam z Pańskiego domu. *
27 Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki

(Ap 1,9-11a. 12-13. 17-19)
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie, zwanej Patmos, z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: "Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei".

I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił; a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.

Kiedy Go ujrzałem, do stóp Jego padłem jak martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: "Przestań się lękać! Ja jestem Pierwszy i Ostatni, i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać".

Oto słowo Boże.

góra

.

Sekwencja wielkanocna 167

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. J 20,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli

(J 20,19-31)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!"
Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę".

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym".

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!"

Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na II Niedzielę Wielkanocną
- Miłosierdzia Bożego

24.04.2022r.

Pan mój i Bóg mój - wyznajemy patrząc na Zmartwychwstałego Chrystusa wraz z apostołem Tomaszem. Jezus przygarnia każdego z nas z wyrozumiałością pomimo braków naszej wiary. Z ufnością przystępujemy do Niego w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia, nie przestając powtarzać z całym światem "Jezu ufam Tobie". Dziś gościmy ks. proboszcza Grzegorza Węglorza, budowniczego kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Katowicach Piotrowicach.

Kolekta specjalna na ten cel. Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem zaraz odprawimy Nieszpory, zapraszamy. Również dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

2. W poniedziałek przypada święto św. Marka Ewangelisty. Jest to dzień modlitwy o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. W tym dniu zgromadzimy się o godz. 17.30 przy krzyżu na rogu ulic Wolności i Kościelnej, gdzie odprawimy nabożeństwo i w procesji udamy się do
kościoła na Mszę wieczorną. Serdecznie zapraszamy do udziału. Kancelaria do godz. 17.00.

3. We wtorek obchodzimy przeniesioną uroczystość św. Wojciecha bpa, głównego patrona Polski. Po Mszy wieczornej nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy.

4. W czwartek i sobotę od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

5. W piątek obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.
O 17.00 Msza św. szkolna.

6. Na przyszłą niedzielę obchodzimy święto św. Józefa Rzemieślnika. Rozpoczniemy nabożeństwa majowe, które będziemy odprawiać od poniedziałku do czwartku i w soboty o godz.17.30 a w niedziele o godz. 18.15.
Parafia św. Józefa obchodzi swój odpust.

W tym dniu I grupa naszych małych parafian przystąpi na Mszy św. o godz. 10.30 do I Komunii św.
Nabożeństwo majowe i eucharystyczne o godz. 15.00. Kolekta w tym dniu na Caritas.
Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić także jako Niedzielę Biblijną.

góra

następny Nr 971

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.