Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 20b(973b) rok XXII 15. maja 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
WZAJEMNOŚĆ MIŁOŚCI

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Święty - inny

Bóg, który jest miłością ogarnia całość, bo taka jest właśnie miłość. Kocha w ogóle i w szczególe. Chce dotrzeć do każdego serca i wykorzystuje najmniejszą szczelinę, by przecisnąć się i napełnić sobą. Miłość nie pozostaje nigdy bezczynna, choć nie ma nic wspólnego z pracoholizmem. Bóg nie męczy się stworzeniem i stwarzaniem. Psalmista powtarza, że oczy Boga nie zamykają się nigdy. Czujność to jedna z cech miłości. Wyczuwalność najmniejszych drgnień serca to specjalność Pana. Wyczuwalność, która nie ma nic wspólnego z uczuleniem.

Chwała, o której mówił Pan Jezus w Wieczerniku po wyjściu Judasza związana jest z pojęciem kadosz. Oznacza ono, że Bóg jest święty, a także że jest inny, bo żaden naród nie ma takiego Boga jak my. Któryż to na każdorazowe złamania przymierza odpowiada nowym? Któryż to bowiem wydał swojego Syna Jednorodzonego? Któryż to stał się człowiekiem, by nas wybawić.

Czymże wyróżnia się Bóg, w którego wierzymy, któremu zawierzamy nasze sprawy, nasze życie? Na czym polega Jego inność w mojej codzienności? Czyż nie na tym, że jestem miłowany non stop? Że Jego miłość rozlewa się nieustannie na mnie i na świat? Że nie odwraca się od człowieka? Jesteśmy tego uczestnikami i świadkami. Uczestnikami chwały. Jesteśmy otoczeni chwałą, jak to podkreśla Pan Jezus.

Na czym więc polega uczestnictwo inności Boga?

Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Świat patrząc na chrześcijan ma widzieć, że jesteśmy inni. Tym mamy się wyróżniać, że miłujemy się wzajemnie. Tak, pierwszym "kręgiem" jest mój brat, moja siostra w wierze. Patrząc na to jak kocham żonę, męża, dzieci, sąsiadów, współpracowników - chrześcijan - świat ma zadawać sobie pytanie: Skąd on to ma? Gdzie bije źródło takiego nastawienia i postawy?

Tyle się mówi dziś o kochaniu innych, nieznanych, niewierzących. Ich też obejmuje to przykazanie. Jednak w pierwszym rzędzie pada abyście się wzajemnie miłowali, a to skierowane jest do uczniów i o uczniach jest mowa. Być chrześcijaninem to być człowiekiem miłości przede wszystkim wobec tych, którzy są mi najbliżsi. I to jest świętość - kadosz - do której każdy jest wezwany.

W Dziejach Apostolskich (rozdz. 14) czytamy: Kiedy przybyli i zebrali (miejscowy) Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary. Mamy opowiadać o wielkich-małych dziełach Bożych, które dokonują się w nas i w naszych rodzinach. A to prowadzi do otwierania się oczu tych, co słuchają. Otwierają się podwoje wiary. Tak, przez proste opowiadanie o Bogu i Jego miłości. O pierwszych chrześcijanach pisano: ...zobaczcie jak oni się kochają.

Być i z tego działać

Kiedy dostrzegamy miłość Boga, Jego świętość i inność w naszej codzienności to w sposób jak najbardziej naturalny miłujemy siebie samych i bliźnich. W Bogu zakorzeniona miłość. Z Boga czerpiemy radość i moc miłości. A wzór mamy w Synu, który nas do końca umiłował. Ostatecznym kryterium miłość bliźniego jest miłość Chrystusa.

Tutaj trzeba powiedzieć o właściwej kolejności. Chrześcijanin to najpierw nowy sposób bycia człowiekiem, a dopiero w konsekwencji nowy sposób działania i odnoszenia się do bliźnich! W miłości, której uczy nas Pan Jezus i przynagla swoim przykładem, nie chodzi najpierw o troskę o danego człowieka czy o grupy ludzi ani o określony rodzaj dobrych uczynków. Troszczyć się o innych i podejmować dobre działania mogą przecież także ludzie niewierzący a także ci, którzy kierują się jedynie laickim humanizmem a nawet własną korzyścią. Kochać bliźnich miłością Chrystusa to zatem najpierw być a dopiero działać. Najpierw mamy być miłosierni, a potem pełnić dzieła miłosierdzia. Nowe przykazanie miłości oznacza, że człowiek wierzący przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie staje się nowym stworzeniem: kimś nawróconym i świętym. Oto niebo nowe i ziemia nowa, o której mówi Apokalipsa. Dopiero mocą tej przemiany, mocą tego nowego sposobu bycia, człowiek zaczyna działać w nowy sposób, czyli naśladować miłość Chrystusa.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 19(852) rok XIX 19. maja 2019 roku.

góra

góra

.

.

Niedziela, 15 maja 2022
V NIEDZIELA WIELKANOCNA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 98,1-2)

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda; *
na oczach pogan objawił
swoją sprawiedliwość. * Alleluja.

Kolekta

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, + wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg działa przez ludzi

(Dz 14,21b-27)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, "bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego". Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.

Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.

Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 145[144],8-9. 10-11. 12-13)
(R.: 1b)

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

8 Pan jest łagodny i miłosierny, * 
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
9 Pan jest dobry dla wszystkich, * 
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

10 Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła * 
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
11 Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

12 Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę * 
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
13 Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, * 
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

Refren: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Bóg otrze wszelką łzę

(Ap 21,1-5a)
Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: {{Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie "Bogiem z nimi". I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły}}.

I rzekł Zasiadający na tronie: {{Oto czynię wszystko nowe}}.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 13,34)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Przykazanie nowe daję wam

(J 13,31-33a. 34-35)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: "Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na V Niedzielę Wielkanocną

15.05.2022r.

 

Jezus w Wieczerniku zapewnia uczniów o swojej gotowości oddania życia i pozostawia im zobowiązanie: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem". Prośmy, abyśmy umieli realizować ewangeliczną miłość w naszym życiu.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary Bóg zapłać.

1.  Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 18:15. W tygodniu o godz. 17:30.

2.  We wtorek nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy na nabożeństwie majowym.

3.  W czwartek urodziny obchodzi ks. Abp Wiktor Skworc. Polecamy Go pamięci modlitewnej.

4.  W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja i okazja do spowiedzi.
W czwartek o 18.00 Poradnia Życia Rodzinnego dla Narzeczonych.
W czwartek o godz. 18.45 na probostwie spotkanie Wszystkich, którzy chcą zaangażować się i pomóc w przygotowaniu ołtarzy na Boże Ciało.
W tym roku procesja przejdzie ulicą Szczęść Boże. Zapraszamy.

5.  W piątek po porannej Mszy św. Herbatka u Tadka. Serdecznie zapraszamy.
O godz.17.00 Msza św. szkolna.

6.  W poniedziałek obchodzimy święto św. Andrzeja Boboli, a w sobotę wspominamy św. Jana Nepomucena.

7.  W kancelarii można już zamawiać intencje mszalne na rok 2023. Wspomnijmy swoje jubileusze.
Pamiętajmy o naszych zmarłych.

8.  W zakrystii do nabycia specjalny numer Gościa Niedzielnego poświęconego św. Ojcu Pio w cenie 10 zł.
Zachęcamy.

góra

następny Nr 974

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.