Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 22b(975b) rok XXII 29. maja 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
RĘCE WSKAZUJĄCE NIEBO

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Przeżycie wewnętrzne

Każdy z uczniów Pańskich zdawał sobie sprawę, że nastąpi to wydarzenie. Wszak Pan Jezus wielokrotnie przypominał o drodze wyjścia od Ojca i powrotu do Ojca. Jednak nikt do końca nie mógł tego sobie wyobrazić. Myślę, że było to silne przeżycie wewnętrzne. Rozstanie, które nie pozostawiło w ustach gorzkiego smaku. Wewnętrzne, bo obejmuje dwie rzeczywistości - powrócił do Ojca i jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Nie da się tego doświadczyć rzekłbym materialnie. Dokonuje się to w sercu. Sercu otwartym na Boże działanie. Sercu, które daje się zaskoczyć.

Chrześcijanin jest gotowy na niespodzianki, których nie brakuje w jego życiu. Wniebowstąpienie nie powinno nią być. Wszak każdy z nas jest zaproszony do tego, by do-nieba-wstępować. Każdy krok, każda myśl, każde słowo, każdy czyn są (lub nie) zbliżeniem się do tego, co niebem nazywamy.

Zanim wniebowstąpienie

Jest pewne zanim. Słyszymy w słowach Łukasza, że Pan Jezus ogłasza: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Czyli daje nam kerygmat. Podstawowe prawdy nieodzowne do tego, by On stał się obecny w sercu i życiu człowieka.

Potem Pan dodaje, że to my, Jego uczniowie jesteśmy świadkami tego. Osobiste spotkanie jest źródłem głoszenia kerygmatu. Świadek to ten co widział i przejrzał. Świadek to ten, co słyszał i usłyszał i dotknął. Dlatego z mocą i pokorą ogłasza! Nie lęka się, bo mówi prawdę. Nie boi się, bo na faktach się opiera.

I na dodatek dostaje pomoc niezwykłą i zwykłą jednocześnie. Zesłana zostaje obietnica Ojca. Przychodzi Duch Święty. Ten, który wszystko przypomni, który poprowadzi, który oświeci, który umocni i pocieszy. Mówi też o rzeczywistości trudu: Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Bo do walki należy wychodzić uzbrojonymi. O wszystko się Pan Jezus zatroszczył. Do najmniejszego szczegółu.

Uniesione ręce

Już wiele razy widzieli te ręce! Przytulające, rozdzielające chleb, przynoszące uzdrowienie, wskazujące drogę. Widzieli je wyciągnięte na belce krzyża i przygwożdżone. Teraz te ręce są podniesione do góry. Oczywiste! Tak, podniesione do Ojca jak to zwykł czynić w ich obecności i na każdej modlitwie. W tym podniesieniu przychodzi błogosławieństwo, a dokładnie zstępuje na każdego z nas. I to kolejny znak Jego nieskończonej miłości!

Zostawia nam siebie w tym błogosławieństwie, a wstępując do nieba ukazuje najwłaściwszy kierunek. Ujął go prosto i trafnie św. Ignacy Loyola, który na początku każdej modlitwy zachęca, by prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny byty skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu (CD 46).

Powraca wołanie proroka to jest droga, idźcie nią... czyż odkrycie tego nie owocuje w wielkiej radości z jaką powrócili do Jerozolimy, pokorą i cierpliwością w oczekiwaniu na Ducha, co czynią stale przebywając w świątyni gdzie wielbią i błogosławią Boga?! Zaiste, odkrycie drogi daje pewność i siłę i radość.

o. Robert Więcek SJ

góra

góra

.

.

Niedziela, 29 maja 2022
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (rok C)
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Dz 1,11)

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? *
Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. *
Alleluja.

Kolekta

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, + spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Uniósł się w ich obecności w górę

(Dz 1,1-11)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

"Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym".

Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?" Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 47[46],2-3. 6-7. 8-9)
(R.: por. 6)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
3 bo Pan Najwyższy i straszliwy, * 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

6 Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
7 Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 
hymn zaśpiewajcie!
9 Bóg króluje nad narodami, * 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Chrystus wszedł do samego nieba

(Hbr 9,24-28; 10,19-23)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga, ani nie po to, aby się wielekroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą, gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę z samego siebie.

A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą, przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Mt 28,19a. 20b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Jezus został uniesiony do nieba

(Łk 24,46-53)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.

Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka".

Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.

Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego

29.05.2022r.

Wstąpienie Chrystusa do chwały Ojca jest zwieńczeniem Jego Ziemskiej drogi. Zmartwychwstały Pan po przejściu z tego świata do nieba nie przestaje być jednak obecny w życiu Kościoła. Rozpoczynając sprawowanie Eucharystii, wzbudźmy wiarę w to, że Jezus Chrystus jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za ofiarę Bóg zapłać.

1. Dzisiaj Nabożeństwo Majowe o godz. 18.15. Zapraszamy. Trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Dzisiaj duchowo łączymy się ze światem męskim gromadzącym się u Pani Piekarskiej.

2. We wtorek - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i ostatnie Nabożeństwo Majowe.

3. W środę na mszach modlimy się w intencji Dzieci. Po Mszy mogą podejść do indywidualnego błogosławieństwa. Nabożeństwo Czerwcowe po mszy wieczornej.

4. W I czwartek o godz. 7.30 nabożeństwo o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz w intencji duchowieństwa. Później Msza św. w tej intencji. Na Mszy św. o godz. 8.00 rozpoczną się uroczystości z okazji 100-lecia Szkoły Polskiej - obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. Mszę św. będą sprawowali byli katecheci LO - nasi ks. Wikarzy.
Zapraszamy Wszystkich Absolwentów i Sympatyków Liceum. Szczegóły na stronie internetowej Liceum.

5. W I piątek o godz. 7.30 Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, o godz. 8.00 msza św. do Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
O godz. 17.00 msza św. szkolna.

6. W I sobotę o godz. 7.30 nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z modlitwą różańcową.
Chorych Parafian odwiedzimy od godz. 9.00. Prosimy o zgłoszenie w zakrystii lub kancelarii.

7. Za tydzień w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego.

8. Parafia św. Wawrzyńca na Wirku organizuje w dniach 25 - 28.06 pieszą pielgrzymkę do Częstochowy i zaprasza naszych Parafian wraz z Ks. Wojciechem do uczestnictwa. Szczegóły i zapisy u ks. Wikarego.

góra

następny Nr 976

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.