Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 31b(984b) rok XXII 7. sierpnia 2022 roku.

.

góra

.

Maranatha - Panie, przyjdź!

Dzisiejsza Ewangelia w ogóle nie pasuje, tak jak przynajmniej może się wydawać, do letniego, urlopowego nastroju dzisiejszej niedzieli. Uwolnionych od różnych obowiązków codzienności, aby choć "przez jakiś czas pofolgować duszy", nawołuje ewangelista do czujności. Czy nie zasługujemy choćby na krótką chwile wytchnienia?

Czy możemy jednak rzeczywiście odpocząć i nabrać nowych sił, odcinając się od rzeczywistości na czas urlopu? Wojna, choroba i katastrofy nie idą na urlop w letniej porze, nie robią sobie wakacji. Także w nasze życie może w każdej chwili wtargnąć choroba, tak jak złodziej. W tej sytuacji Jezus zaprasza nas byśmy pozwolili płonąć Jego światłu w naszym codziennym życiu, zważali na jego obecność, na Niego, który chce nam usługiwać, ponieważ kocha nas ponad wszystko.

Ewangelista mówi o przyjściu Pana. Dlaczego rozumiemy tę zapowiedź jako ostrzeżenie albo przestrogę? Dlaczego Jego przyjście nie jest dla nas radosnym oczekiwaniem? Co może nas spotkać lepszego i piękniejszego niż przyjście Pana do naszego życia - Pana, który chciałby być bliżej nas niż my sami sobie. Wczesny Kościół usilnie prosił o Jego przyjście. Wołanie to jeszcze dzisiaj jest dobrze znane: Maranatha - Panie, przyjdź! Prośbą tą zresztą kończy się Nowy Testament. Prośba ta niech nam zatem towarzyszy przez cały nadchodzący tydzień.

Michael Tillmann

Parafianin Nr 28 (304) rok VII 12 sierpnia 2007r.

góra

.

.

Niedziela, 7 sierpnia 2022
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Ps 74, 20. 19. 22. 23)

Wspomnij, Panie, na Twoje przymierze, *
o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki. *
Powstań, Boże, broń swojej sprawy *
i nie zapominaj wołania tych, którzy Ciebie szukają.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, ośmielamy się Ciebie nazywać Ojcem, ? umocnij w naszych sercach ducha przybranych dzieci, * abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, ? który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Izraelici oczekują wyzwolenia

(Mdr 18,6-9)

Czytanie z Księgi Mądrości

Noc wyzwolenia oznajmiono wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, wiedząc dobrze, jakim przysięgom zawierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym wsławiłeś nas, powołanych.

Pobożni potomkowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie Boskie prawo, że jednakowo te same dobra i niebezpieczeństwa podejmą święci, i już zaczęli śpiewać hymny przodków.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 33[32],1 i 12. 18-19. 20 i 22)
(R.: por. 12)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

1 Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, * 
prawym przystoi pieśń chwały.
12 Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, * 
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

18 Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, * 
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
19 aby ocalił ich życie od śmierci * 
i żywił ich w czasie głodu.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

20 Dusza nasza oczekuje Pana, * 
On jest naszą pomocą i tarczą.
22 Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, * 
według nadziei pokładanej w Tobie.

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

góra

.

Drugie czytanie

Wielkość wiary

(Hbr 11,1-2. 8-19)

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia: Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To dzięki niej przodkowie otrzymali świadectwo.

Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.

Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.

W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i witali, uznawszy siebie za obcych i gości na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, wykazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywanym ich Bogiem, gdyż przysposobił im miasto.

Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: "Z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo".

Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Por. Mt 24,42a. 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo o godzinie,
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia dłuższa

Gotowość na przyjście Pana

(Łk 12,32-48)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.

Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.

Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".

Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?"

Pan odpowiedział: "Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.

Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą".

Oto słowo Pańskie.

góra

.

Ewangelia krótsza

Gotowość na przyjście Pana

(Łk 12,35-40)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

"Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 19 Niedzielę Zwykłą

7.08.2022r.

Jesteśmy wewnętrznie wolni i mamy być czujni na przyjście Pana. Jego słowo jest zawsze żywe i skuteczne, zdolne wskazać te obszary naszej codzienności, w których panuje nieporządek i chaos. Prośmy Go o odwagę i siłę do życia według Ewangelii.

Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

1. Dzisiaj zapraszamy na Nieszpory niedzielne na godz. 18.15.

2. We wtorek po Mszy porannej Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

3. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczniemy o 17.40
rozśpiewaniem ku czci Matki Bożej. Po Mszy Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Pastuszków wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy.
O godz. 19.30 - za względu na nabożeństwo - Nauka Chrzcielna.

4. Obchody liturgiczne rozpoczętego tygodnia:
- w poniedziałek - Wspomnienie św. Dominika
- we wtorek - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
- w środę - święto św. Wawrzyńca
- w czwartek - wspomnienie św. Klary

góra

następny Nr 985

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.