Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 35b(988b) rok XXII 4. września 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
MĄDROŚĆ W SZKOLE JEZUSA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mądrość: niebo z ziemią połączone

Księga Mądrości (rozdz. 9) otwiera przed nami jakże aktualne treści. Każdego dnia odkrywamy, że nieśmiałe są myśli nasze, a przewidywania zawodne. Pomimo lotności umysłu (wszak rozum jest uczestnictwem w darze mądrości Bożej) czujemy się ociężali i trochę jak muchy w smole się poruszamy. Mądrość Boża uczy nas rozwagi i równowagi.

Bez mozolnego odkrywania rzeczy tej ziemi, bez trudu znajdowania tego, co mamy pod ręką niczego się nie nauczymy. Myślę, że Bóg wzywa nas szczególnie do odkrywania Go w codzienności, w tym, co mamy pod ręką. Jeśli bowiem tego nie zobaczymy i nie będziemy się ćwiczyć w szukaniu i znajdowaniu Go we wszystkim nie będzie nam dane wyśledzić to, co jest na niebie.

Mądrość łączy ziemię z niebem. Jesteśmy w stanie rozeznać zamysł Boży i pojąć wolę Pana! Jesteśmy ochrzczeni, co oznacza, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego, nie opuszczoną, a zamieszkałą. Większość z nas otrzymała pełnię tegoż Ducha w sakramencie bierzmowania. Czemuż nie dowierzamy, że otrzymaliśmy mądrość Bożą? Zacznijmy od dziś, od teraz żyć tą mądrością. Niech ścieżki mieszkańców ziemi staną się proste, a ludzie niech poznają, co Bogu przyjemne. Niech wybawi nas Mądrość.

Jestem uczniem

Podstawową sprawą jest przyjęcie i uznanie, że jestem uczniem. Uczeń idzie do szkoły, by się uczyć. To nie ubliża jego godności. To nie niszczy jego tożsamości. Trzeba wiedzieć do jakiej szkoły pójść i jakiego Mistrza i Nauczyciela słuchać. Jeśli ktoś chce osiągnąć sukces sportowy (w sposób legalny) to szuka najlepszego trenera i podejmuje reżim, o którym większość z nas nawet nie byłaby w stanie śnić.

Dobra i mądra szkoła stawia wymagania. Przez ich realizację kształtuje osobowość. Człowiek odkrywa siebie i staje się sobą coraz bardziej i głębiej. Pan Jezus nie bawi się w jakąś szkółkę, gdzie stawiają warunki uczniowie i rządzą gronem pedagogicznym. Padają mocne słowa skierowane do tych, co chcą być Jego uczniami: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.

Uczeń Pański zaufał Nauczycielowi! A zaufanie nie jest włożeniem rąk do kieszeni. Ufam, a więc zakasuję rękawy i w zasłuchaniu podejmuję i czynię to, co Pan Jezus mi mówi. Chcę zbudować wieżę i Pan mówi: siadaj i oblicz wydatki! Czy jesteś w stanie podjąć to, co ty chcesz dla Mnie uczynić? A może być posłuchał co Ja mam ci do powiedzenia? Co jest najważniejsze?

Tak więc załóż fundament, a innego nie może położyć uczeń Pański niż na Jezusie Chrystusie i buduje wedle Jego planu miłości. Jeśli tego nie uczynię to wystawiam się na drwinę, bo zacznę budować i nie zdołam wykończyć, albowiem budowla na piasku stawiana runie przed jej zakończeniem.

Troska o mądrość

Potrzebujemy mądrości Bożej. Prośmy o nią i troszczmy się o nią. Dobrze obliczajmy. Nie przeliczajmy zysków i strat. Obliczajmy z tego, co mamy pod ręką. Przypomnijmy sobie dla przykładu pięć chlebów i dwie ryby i pięć tysięcy nakarmionych. Takich obliczeń nauczyć się możemy tylko i wyłącznie w szkole Jezusa - na modlitwie, na adoracji, w Eucharystii, w Kościele.

Wojna trwa! Trzeba więc znać przeciwnika i uczyć się jak z nim walczyć. Rozważyć jakie są działania wroga i jak mogę im wyjść naprzeciw czy też robić coś innego. Pan Jezus nie wystawia nas na odstrzał. Uczy nas rozwiązywania sporów, podejmowania rozmów, sztuki dialogu. Bylebyśmy chcieli się uczyć.

I powraca jedna, jakże trudna do przyjęcia w naszym świecie mądrość: ... nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Nie to, co mam, ale to kim jestem mówi o mnie i daje świadectwo o tym, komu zaufałem, komu służę, kogo wybrałem na mego Króla, Pana i Nauczyciela. Wyszliśmy od tego, co pod ręką mamy i doszliśmy do tego samego, albowiem tu i teraz to świadectwo się realizuje.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 29(862) rok XIX 8. września 2019 roku.

góra

.

Niedziela, 4 września 2022
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Ty, który mieszkasz w chmurze pełnej ognia,
Ty, który siedzisz na tronie z szafirów,
Istot tajemnych otoczony chórem,
Boże chwały wielkiej.

2 Ty, co zamykasz cały wszechświat w dłoni,
Czynisz z obłoków posłuszne rydwany,
Jako swych posłów Ty kierujesz wichry,
Boże Stworzycielu.

3 Ty, któryś mówił w krzaku gorejącym,
Ojcze narodu Dawnego Przymierza,
Lud prowadziłeś przez czerwone wody,
Boże ocalenia.

4 Panie kapłanów, królów i proroków,
Złota świątynia przybytkiem Twym była,
Tyś jednak wybrał dom swój w naszych sercach,
Boże miłosierdzia.

5 Aby pojednać grzesznych ludzi z Tobą,
Dałeś nam Syna, co stał się człowiekiem;
W Nim okazałeś głębię swej miłości,
Boże odkupienia.

6 Przyjął On mękę, śmierć i pogrzebanie,
Krwi swej purpurą przywrócił nam życie,
Dnia zaś trzeciego powstał z mroków grobu,
Boże zmartwychwstania.

7 Tobie, Najwyższy, pełen majestatu,
Razem z Twym Synem i Duchem płomiennym
Sława niech będzie, cześć i dziękczynienie,
Boże zawsze wierny. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Księgi proroka Jeremiasza

(Jr 37,21; 38,14-28a)

Jeremiasz w więzieniu namawia
Sedecjasza do zawarcia pokoju

W owych dniach król Sedecjasz wydał rozkaz, by trzymano Jeremiasza pod strażą w wartowni i by dawano mu po bochenku chleba dziennie z ulicy piekarzy, dopóki nie wyczerpie się chleb w mieście. I pozostał Jeremiasz na dziedzińcu w wartowni.

Król Sedecjasz posłał, by przyprowadzono proroka Jeremiasza do niego, przy trzecim wejściu do domu Pańskiego. Król powiedział do Jeremiasza: "Zapytam cię o jedną rzecz; nie ukrywaj nic przede mną!" I rzekł Jeremiasz do Sedecjasza: "Jeżeli ci powiem, każesz mnie z pewnością zabić, jeśli zaś dam tobie radę, nie usłuchasz mnie". Przysiągł więc król Sedecjasz potajemnie Jeremiaszowi tymi słowami: "Na życie Pana, który nam dał to życie, nie każę cię zabić ani nie wydam cię w ręce ludzi nastających na twe życie!"

Jeremiasz powiedział wtedy do Sedecjasza: "To mówi Pan, Bóg Zastępów, Bóg Izraela. Jeżeli dobrowolnie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, uratujesz swoje życie, a miasto to nie ulegnie pożodze ognia; ty zaś będziesz żył wraz ze swą rodziną. Jeżeli zaś nie wyjdziesz do dowódców króla babilońskiego, miasto to dostanie się w ręce Chaldejczyków, którzy spalą je ogniem; ty zaś nie ujdziesz ich ręki". Król Sedecjasz powiedział do Jeremiasza: "Obawiam się mieszkańców Judy, którzy przeszli do Chaldejczyków, by czasem mnie nie wydano w ich ręce i by mnie nie wyszydzili".

Jeremiasz jednak odrzekł: "Nie wydadzą. Posłuchaj, proszę, głosu Pana w sprawie, o której ci mówiłem, a wyjdzie ci to na dobre i pozostaniesz przy życiu. Jeżeli zaś odmówisz poddania się, taką scenę pokazał mi Pan: Oto wszystkie kobiety, jakie pozostały w domu królewskim, prowadzone do dowódców króla babilońskiego, wołają: {{Zwiedli cię i otumanili twoi dobrzy przyjaciele. Nogi twoje ugrzęzły w błocie, oni zaś uciekli}}.

Wszystkie twoje żony i twoi synowie zostaną zaprowadzeni do Chaldejczyków, a i ty nie ujdziesz ich rąk. Pochwyci cię bowiem król babiloński, a miasto to zostanie spalone ogniem".

Sedecjasz zaś rzekł do Jeremiasza: "Niech nikt nie wie o tej rozmowie, a nie umrzesz. Gdy usłyszą przywódcy, że rozmawiałem z tobą, przyjdą do ciebie i rzekną: {{Powiedz nam, proszę, co mówiłeś do króla? Nic nie ukrywaj przed nami, bo inaczej zabijemy cię! A co mówił król?}} Wtedy powiesz im: {{Przedłożyłem królowi swą prośbę, żeby mnie znów nie posłał do domu Jonatana, abym tam nie umarł}}".

Rzeczywiście, przyszli do Jeremiasza wszyscy przywódcy, by go wypytywać. Odpowiedział im zatem ściśle według polecenia króla, tak że pozostawili go w spokoju; nie rozeszła się bowiem ta sprawa. Jeremiasz przebywał nadal w wartowni aż do dnia zdobycia Jerozolimy.

RESPONSORIUM
(2Kor 6,4-5; Jdt 8,23)

W. Okazujemy się sługami Boga + przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, * Wśród przeciwności i ucisków, / w chłostach i więzieniach.

K. Wszyscy, którzy podobali się Bogu, przeszli wiernie przez liczne doświadczenia. W. Wśród przeciwności i ucisków, / w chłostach i więzieniach.

góra

.

II CZYTANIE

Kazanie św. Leona Wielkiego, papieża, O błogosławieństwach
(Kazanie 95,6-8)

Chrześcijańska mądrość

Następnie Pan powiada: "Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni". Ten głód nie wymaga ziemskiego pokarmu, to pragnienie nie pożąda ziemskiego napoju, lecz oczekuje nasycenia sprawiedliwością, pragnie wniknąć we wszystkie tajemnice i napełnić się samym Panem.

Szczęśliwy człowiek, który takiego pokarmu szuka, takiego napoju pragnie. A nie pragnąłby zapewne, gdyby już wcześniej nie zakosztował jego słodyczy. Słuchając Ducha przemawiającego przez proroków: "Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan", otrzymał jakby cząstkę niebiańskiej słodyczy i zapłonął miłością ku owej najczystszej rozkoszy, tak iż wzgardziwszy dobrami doczesnymi, roznieca w sobie pragnienie pożywania i picia sprawiedliwości i doświadcza prawdziwości pierwszego przykazania, które mówi:

"Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej i z całej mocy twojej"; wszak miłowanie Boga jest niczym innym jak miłowaniem sprawiedliwości.

Podobnie zaś jak miłość Boga związana jest z miłością bliźniego, tak też pragnienie sprawiedliwości łączy się z cnotą miłosierdzia. Dlatego powiedziano: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią".

Uznaj, o chrześcijaninie, wzniosłość twej mądrości, poznaj, jakimi drogami, do jakich nagród zostajesz wezwany. Miłosierdzie pragnie, byś był miłosierny, Sprawiedliwość, byś był sprawiedliwy. To zaś po to, aby Stworzyciel objawił się w swoim stworzeniu i obraz Boży dzięki naśladowaniu zabłysnął w zwierciadle ludzkiego serca. Bezpieczna jest wiara, gdy dołączy się do niej postępowanie; spełnią się wówczas twe pragnienia i na wieki posiądziesz to, co miłujesz.

Skoro zaś dzięki jałmużnie wszystko stanie się dla ciebie czyste, osiągniesz również i to błogosławieństwo, które Jezus obiecuje w słowach: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą".

Umiłowani, jakże bardzo szczęśliwy jest ten, któremu przygotowano tak wielką nagrodę! Cóż więc oznacza mieć serce czyste, jeśli nie zabiegać usilnie o wyżej wymienione cnoty? Jakiż umysł potrafi zrozumieć, jakiż język wypowiedzieć szczęście wynikające z oglądania Boga. A jednak to właśnie stanie się udziałem przemienionej natury ludzkiej: "Już nie w zwierciadle ani niejasno, ale twarzą w twarz" zobaczy Boga, jakim jest, Boga, którego nikt z ludzi nie mógł zobaczyć. W niewypowiedzianej radości oglądać będzie, "czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć".

RESPONSORIUM
(Ps 31,20; 1Kor 2,9)

W. Jakże jest wielka dobroć Twoja, Panie, + którą zachowałeś dla bogobojnych. * Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie.

K. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć. W. Okazujesz ją tym, którzy uciekają się do Ciebie.

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, + wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

.

Niedziela, 4 września 2022
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

.

Pierwsze czytanie

Prawdziwa mądrość

(Mdr 9,13-18)
Czytanie z Księgi Mądrości

Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli.

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką - a któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego?

I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe, i zostali ocaleni przez Mądrość.

Oto słowo Boże.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 23 Niedzielę Zwykłą

4.09.2022r.

Jedynie ten, kto kocha naprawdę, potrafi wybierać drogę, którą jest mądrość krzyża. Prośmy Boga w tej Eucharystii, aby uwolnił nasze serca od nieuporządkowanych przywiązań i pomógł nam całkowicie przylgnąć do Ewangelii.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby Archidiecezji.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Od wtorku w naszej parafii posługuje nowy Wikary - ks. Dawid Szpek. Życzymy Bożego błogosławieństwa i światła Ducha Świętego. Oficjalne powitanie jak i pożegnanie ks. Wojciecha Winklera będzie na Mszy św. wieczornej we wtorek. Serdecznie wszystkich zapraszamy.

2. Dzisiaj Nieszpory godz. 18.15 na które serdecznie zapraszamy.

3. We wtorek wieczorem nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. W czwartek przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

5. W czwartek i sobotę o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

6. W piątek
o godz. 16.45 spowiedź dla dzieci,
a o godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.
Po mszy św. wieczornej zapraszamy młodzież na spotkanie oazowe.

7. W sobotę o godz. 9.00 zbiórkę mają Ministranci. Zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami. O godz. 10.00 swoje spotkanie mają Dzieci Maryi. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chciałyby do tej grupy się włączyć.
O 19.00 Nauki Chrzcielne.

8. W przyszłą niedzielę dziękują i proszą o błogosławieństwo Działkowcy ogródków działkowych im. Ks. Dzierżonia.

góra

następny Nr 989

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.