Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 37b(990b) rok XXII 18. września 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
PRAWDZIWE BOGACTWO

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Trzymać z bogatymi

Warto trzymać z bogatymi. Pozostaje tylko pytanie w jaki sposób bogatymi. Nie jest to pytanie retoryczne: kto jest najbogatszy? Ten, co ma najwięcej czy ten, co ma wszystko. Wiadomo, że można żonglować pojęciami, bawić się w gry słowne, niedopowiedzenia itd. Jednak warto zastanowić się nad tym, co stanowi o bogactwie człowieka.

My wszyscy znamy ludzi, którzy byli na sto procent bogatymi na ziemi. Mówię o Świętych. Są pośród nich arystokraci, a więc po światowemu "obleśnie" bogaci (np. Stanisław Kostka, Franciszek z Asyżu). Warto się im przyjrzeć, albowiem pamiętamy, że zrzekli się dóbr materialnych, spadku po rodzicach, że zostawili wszystko dla Pana Jezusa. I tutaj rozbrzmiewa piękna i jakże prosta i oczywista konkluzja dla chrześcijan. Jestem bogaty na tyle, na ile upodobnię się do Najbogatszego, do mojego Pana i Króla, do Syna Bożego, na ile stanę się chrystusowy.

Z takimi bogaczami warto przebywać. Na nich zawsze można liczyć! Na tych "bogatych", którzy kurczowo trzymają swoje kiesy, zabezpieczają na potęgę swe dobra raczej liczyć nie można. Święci są na każde zawołanie. Znają życie ziemskie bardzo dobrze. Skąd? Byli dobrymi rządcami. Pod natchnieniem Ducha wiedzieli co, kiedy i jak, do kogo się zwrócić, o co poprosić, jak zająć się daną sprawą.

Bogaci w miłosierdzie

Nasz Stwórca i Pan jest bogaty w miłosierdzie. I gdy kontemplujemy świętych rządców, gdy czytamy ich hagiografie to odkrywamy, mam nadzieję, że ze zdumieniem i radością, że są to ludzie miłosierni. Są bogaci miłosierdziem, które czerpali z samego Źródła miłosierdzia. Zaiste trwonili majątek Boga. Rozdawali go hojnie i w wielu wypadkach działo się to ku zgorszeniu świata.

Tu na ziemi mamy być bogaci Bogiem, a wtedy widzieć będziemy zasoby i umieć będziemy nimi dysponować. Albowiem na każdego przyjdzie chwila, w której trzeba będzie zdać sprawę ze swego zarządu. Nie możemy być jak ów człowiek, który otrzymał talent i zakopał go w ziemię. Nie wchodzi w rachubę także postawa owego, który zaczął pić, jeść i poniewierać innych, bo pan się spóźniał wedle jego obliczeń.

Pozostaje więc ów chłopiec z ewangelii, który ma pięć chlebów i dwie ryby (zapewne wszystko, co miał) i z ufnością daje to Panu Jezusowi, a ten czyni z tego pokarm dla pięciu tysięcy mężczyzn. Oto zarząd godny serca, które otwarte jest na Boga. Myślę, że nie jest czymś złym usłyszeć kopać nie mogę, żebrać się wstydzę wszak nie każdy na wszystkim musi się znać. Nie chodzi o to, że mamy bać się podejmować pracy. Żebrakami nie jesteśmy, bo Bóg jest naszym Ojcem.

Drobne i wielkie w wierności i uczciwości

Czy liczby (ilość) są ważne? Pięćdziesiąt beczek oliwy i dwadzieścia korców pszenicy to ta sama wartość. Czasami ktoś da złotówkę, a ktoś inny dziesięć tysięcy. Każdy wedle tego, co ma. Ile rozdasz tyle zostanie w pamięci ludzi! Święci bogaci nie liczą. Oni nie zastanawiają się nad tym, ile mogliby zarobić na rozdawaniu.

Pozyskujemy sobie przyjaciół nie poprzez to, co i ile im dajemy, ale przez to na ile pomożemy im zbliżyć się do Boga. Jeśli mam Boga i daję go innym to nie mogę im dać nic większego. To On jest największym bogactwem jaki można na tej ziemi podarować bratu i siostrze. I tutaj wchodzi wymiar wierności. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Chrześcijanin nie żyje zawieszony w próżni. Żyje na ziemi, a więc otrzymał od Boga konkretne zarządy. Mamy być dobrzy, mądrzy i roztropni, a przede wszystkim uczciwi i wierni w zarządzie niegodziwą mamoną. Tu na ziemi zawsze i wszędzie jesteśmy w zarządzie cudzym dobrem.

Jak to (z)robić? Służyć! Jednemu panu można tylko służyć. Wszyscy Święci nasyceni są służbą. Uczyli się od Jezusa Chrystusa, który przyszedł służyć człowiekowi. Służba wierna i uczciwa jest największym bogactwem. Trzeba się opowiedzieć. Komu chcę służyć? Komu służę?

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 31(864) rok XIX 22. września 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 18 września 2022
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

Pan mówi: Ja jestem zbawieniem ludu, *
w jakimkolwiek ucisku wołać będą do Mnie, *
Ja ich wysłucham * i będę im Panem na wieki.

Kolekta

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego, + spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, * zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg ukarze gnębicieli ubogich

(Am 8,4-7)
Czytanie z Księgi proroka Amosa

Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie: "Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów, i plewy pszeniczne będziemy sprzedawać".

Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: "Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 113[112],1b-2. 4-6. 7-8)
(R.: por. 1b i 7b)

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Albo: Alleluja.

1 Chwalcie, słudzy Pańscy, * 
chwalcie imię Pana.
2 Niech imię Pana będzie błogosławione * 
teraz i na wieki.

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Albo: Alleluja.

4 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, * 
ponad niebiosa sięga Jego chwała.
5 Kto jest jak nasz Pan Bóg, + 
który mieszka w górze *
6 i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Albo: Alleluja.

7 Podnosi z prochu nędzarza * 
i dźwiga z gnoju ubogiego,
8 by go posadzić wśród książąt, * 
wśród książąt swojego ludu.

Refren: Pana pochwalcie, On dźwiga biednego.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Wspólne błagania za wszystkich ludzi

(1Tm 2,1-8)
Czytanie z Pierwszego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Polecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.

Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich, jako świadectwo, w oznaczonym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i prawdzie.

Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Por. 2Kor 8,9)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus Chrystus, będąc bogatym,
dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia dłuższa

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

(Łk 16,1-13)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do uczniów: {{Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: "Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać".

Na to rządca rzekł sam do siebie: "Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania".

Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: "Ile jesteś winien mojemu panu?" Ten odpowiedział: "Sto beczek oliwy". On mu rzekł: "Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt". Następnie pytał drugiego: "A ty ile jesteś winien?" Ten odrzekł: "Sto korców pszenicy". Mówi mu: "Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt". Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości.

Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków.

Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!}}

Oto słowo Pańskie.

góra

.

Ewangelia krótsza

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie

(Łk 16,10-13)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do uczniów:
"Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze?

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!"

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 25 Niedzielę Zwykłą

18.09.2022r.

W sercu, u samych korzeni, w najgłębszym centrum człowieka mieszka Bóg. On jest pełnią i tylko On może nas napełnić prawdą. Dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętamy w modlitwie o wszystkich odpowiedzialnych za przekazywanie informacji.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Zapraszamy na Nieszpory niedzielne na godz. 18.15.

2. We wtorek o godz. 17.00 zapraszamy na religię z przygotowaniem do Wczesnej Komunii św. dla 5 i 6-latków.

3. We wtorek wieczorem Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na nabożeństwo.
- O godz. 19.00 w kościele obowiązkowe spotkanie dla Rodziców z dziećmi klas trzecich, które w tym roku szkolnym chcą przystąpić do I Komunii św.
- We wtorek swoje urodziny obchodzi ks. Wikary Dawid Szpek. Ze względów duszpasterskich Msza św. Urodzinowa będzie sprawowana w koncelebrze w niedzielę 25 września o godz. 12.00.
Wszystkich Parafian serdecznie zapraszamy.

4. W środę obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

5. W czwartek i sobotę
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. od godz. 17.30.

6. W piątek wspominamy św. O. Pio z Pietrelciny.
O 16.45 spowiedź św. dla dzieci,
a o godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

18.09.2022r. NIEDZIELA
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2022; 2021r.; 2020r.; 2019; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014r.; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2009r.; 2008r.; 2007; 2006;

25.09.2022r. NIEDZIELA
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2022r. 2021r. 2020r.; 2019r.; 2018r.; 2017r.; 2016r.; 2015r.; 2014r.; 2013r.; 2012r.; 2011r.; 2010r.; 2008r.; 2007r.; 2006r.

góra

następny Nr 991

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.