Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 41b(994b) rok XXII 16. października 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
PODNIESIONE RĘCE

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Jakie ręce?

Cóż oznaczają ręce podniesione lub opuszczone? Te podniesione są jakby wskazaniem kierunku, a jednocześnie symbolizują otwarte serce tego, który ku Bogu się zwraca. Oczywiście, nie mówimy o wzniesionych rękach, które wygrażają. Mojżesz gdy jedni idą walczyć z wrogami idzie na górę i tam wznosi swe ramiona ku niebu. Autor Księgi Wyjścia podkreśla, że jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita.

Zwracający się ku Wszechmocnemu ma przewagę, a każde opuszczenie sprawia, że traci tę przewagę. Gdyby ewangeliczna wdowa "opuściła" ręce i rzekła, że nie ma sensu, że tak i tak się nie uda to straciłaby wszystko. Czy zdajemy sobie sprawę, że od naszej modlitwy tak wiele zależy? Że bez odnoszenia do Boga tracimy orientację w terenie, który zwie się życiem?

Owa przewaga nie mówi o poczuciu wyższości. To zwracanie się ku Bogu mówi o zwycięstwie Boga w nas. Albowiem podniesione ręce wyrażają także uwielbienie tzn. ustawienie wszystkiego we właściwych proporcjach. Albowiem uwielbienie porządkuje serca i umysły.

Wszystko na swoim miejscu

Przypowieść o wdowie i sędzim mówi nam o życiu modlitwy, jest to przypowieść o tym, że zawsze powinniśmy modlić się i nie ustawać. Toczy się walka w nas i wokół nas. Jak między narodem wybranym, a Amalekitami. To kwestia zdobycia przewagi czyli ustanowienia Pana na właściwym miejscu. Ile to razy detronizujemy Jezusa? To modlitwa ustawia wszystko na swoim, sobie właściwym miejscu, a wtedy przychodzi zwycięstwo.

Przykładem takiego podniesienia rąk i serca jest Tymoteusz, do którego list kieruje św. Paweł (2Tm 3,14-4,2). Chodzi o trwanie w tym, co nam przekazano. Przekazanie owo łączy się z zawierzeniem tzn. złożono to w moje ręce. Jeśli zagarnę je ku sobie to zniszczę. Tylko ręce wzniesione, ramiona rozwarte i oddanie tego, co otrzymałem daje możność zachowania tego od początku do końca. Idzie o to, by człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Nie zważajmy na to, że niekiedy odkrywamy, iż Boga się nie boimy i nie liczymy się z ludźmi. Wsłuchajmy się w tych, co nas proszą. Nie proszą o rzeczy niemożliwe do zrobienia. Sędzia mógł ją obronić przed przeciwnikiem. Nie prosiła go o bogactwa. Nie prosiła go o to, by wziął ją do swego domu. Ludzie proszą z reguły o to, co jest w zasięgu naszych możliwości. To ich prośba (wzniesione ręce) może otworzyć nam szeroko oczy i nauczyć patrzeć z miłosierdziem.

Naprzykrzajmy się Bogu

Nie zawsze naprzykrzanie się jest próbą wymuszenia. Mało, za mało naprzykrzamy się Bogu. Idźmy do Ojca na kolana. Wdrapujmy się tam. Prośmy o opiekę. Opowiadajmy o naszych pragnieniach, bólach i radościach. Bóg weźmie w obronę swoich wybranych! A są to ci, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Owi wybrani powierzają wszystko w Jego dłonie. My mamy wzniesione ku Niemu, a On wyciąga ku nam swoje ramiona, podnosi nas do swego policzka, jak to obrazuje prorok Ozeasz.

Brak modlitwy w jakiś sposób mówi o braku wiary. A tak niewiele trzeba. Niech rozlega się wołanie św. Pawła: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Jak Mojżesz, jak Tymoteusz odnoś do Boga całe twe życie. Nie zniechęcaj się. Nie martw odrzuceniem. Zawsze znajdą się inne ramiona, które wspomogą. Sam nie jestem. Tworzymy wspólnotę wierzących. Wspomagamy się naszą modlitwą. Bądźmy też ramionami dla naszych braci i sióstr. Módlmy się za nich.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 35(868) rok XIX 20. Października 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 16 października 2022
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA C

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 17,6. 8)

Wołam do Ciebie, bo Ty mnie, Boże, wysłuchasz; *
nakłoń ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowa. *
Strzeż mnie jak źrenicy oka, *
ukryj mnie w cieniu Twych skrzydeł.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana * i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

(Wj 17,8-13)
Czytanie z Księgi Wyjścia

Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: "Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku". Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.

Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 121[120],1b-2. 3-4. 5-6. 7-8)
(R.: por. 2)

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

1 Wznoszę swe oczy ku górom: * 
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
2 Pomoc moja od Pana, * 
który stworzył niebo i ziemię.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

3 On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, * 
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
4 Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie * 
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

5 Pan ciebie strzeże, + 
jest cieniem nad tobą, * 
stoi po twojej prawicy.
6 We dnie nie porazi cię słońce * 
ani księżyc wśród nocy.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

7 Pan cię uchroni od zła wszelkiego, * 
ochroni twoją duszę.
8 Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, * 
teraz i po wszystkie czasy.

Refren: Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

góra

.

Druge czytanie

Wszelkie Pismo natchnione jest pożyteczne
do kształcenia w sprawiedliwości

(2Tm 3,14-4,2)
Czytanie z Drugiego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

Najmilszy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.

Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.

Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Por. Hbr 4,12)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Wytrwałość w modlitwie

(Łk 18,1-8)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: {{W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.

W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: "Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!" Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: "Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie"}}.

I Pan dodał: {{Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?}}

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 29 Niedzielę Zwykłą
Uroczystość św. Jadwigi

16.10.2022r.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy zapewnienie, że Bóg bierze w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. Abyśmy jako Parafia na drodze do Boga nie pobłądzili, co jakiś czas przeżywamy Wizytację Kanoniczną. Na tę najbliższą przygotuje nas Rekolekcjonista Ks. Prałat Stanisław Noga, którego serdecznie w naszej parafii witamy.

Przeżywamy XXII Dzień Papieski. Po Mszy przed kościołem zbiórka na Fundusz "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Kolekta na potrzeby parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj w ramach Dnia Papieskiego młodzież Oazowa zaprasza na kremówki. W ten sposób wspieramy ich udział w rekolekcjach oazowych.
O godz. 18.15 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe.

2. Jutro - w poniedziałek na Mszy św. o godz. 8.00 młodzież wraz z dyrekcją i nauczycielami L.O. im. A. Mickiewicza rozpoczną szkolne obchody Dnia Papieskiego. Zainteresowanych zapraszamy.

3. W tygodniu nabożeństwa różańcowe o godz. 17.15, w piątek o 18.15 - serdecznie zapraszamy.

4. W poniedziałek wspominamy św. Ignacego Antiocheńskiego,
we wtorek obchodzimy święto św. Łukasza Ewangelisty, patrona Służby Zdrowia,
w czwartek wspominamy św. Jana Kantego,
a w sobotę św. Jana Pawła II.

5. W czwartek Poradnia Życia dla Narzeczonych o godz. 18.00.

6. W piątek, sobotę i niedzielę - w ramach Wizytacji Kanonicznej - naszą Parafię odwiedzi ks. Bp Grzegorz Olszowski.

* W piątek o godz. 17.00 nastąpi uroczyste powitanie liturgiczne, a
następnie ks. Biskup odprawi Mszę św. inicjującą Wizytację. Serdecznie zapraszamy Wszystkich Parafian, szczególnie Przedstawicieli wszystkich grup parafialnych i wspólnot, oraz Młodzież klas VIII przygotowującą się do bierzmowania. Potem o 18.15 Nabożeństwo
Różańcowe poprowadzi Wspólnota Żywego Różańca - udziałem naszej Młodzieży. Po nabożeństwie Młodzież klas VIII, Oaza, Ministranci i Dzieci Maryi mają w kościele spotkanie z Ks. Bpem Grzegorzem.

* W sobotę o godz. 9.00 Msza św. dla chorych i seniorów naszej parafii. Bardzo prosimy o pomoc dla nich w dotarciu do kościoła. Zapraszamy również Wspólnotę Żywego Różańca, grupę "Herbatka u Tadka", Dorosłych Lektorów i Kantorów oraz Scholę Parafialną, z którymi po Mszy świętej Ks. Biskup pragnie się spotkać.
O godz. 11.00 na probostwie Ks. bp Grzegorz spotka się z Parafialną Radą Duszpasterską.

* W niedzielę Ks. bp Grzegorz Olszowski na Mszach wygłosi homilię. Na Mszę o godz. 10.30 szczególnie zapraszamy Rodziny z dziećmi. Msza św. w Ich intencji z uroczystym błogosławieństwem. O godz. 12.00 Ks. Bp odprawi Mszę św. Pontyfikalną.

Jeszcze raz Wszystkich serdecznie zapraszamy.

góra

następny Nr 995

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.