Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 45b(998b) rok XXII 13. listopada 2022 roku.

góra

.

Medytacja biblijna
KRÓL I PODDANI

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

(Mój/nasz) Król .

O czym tak naprawdę myślę, gdy słyszę tytuł dzisiejszej uroczystości: Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata? Czyż nie ograniczono dziś pojęcia króla do bajkowych opowieści w stylu za siedmioma górami, za siedmioma rzekami? Albo czy nie mówi się o królu w czasie lekcji historii? Czyli mamy albo mit albo przeszłość historyczną.

Dumałem o innych współczesnych określeniach. Może lepiej byłoby mówić o prezesie, dyrektorze, szefie? Albo VIP-ie czy celebrycie? Albo też dyktatorze? Jaki tytuł najpełniej odkreśla w mym sercu obecność Syna Bożego i Jego działanie?

Dla pewności powtórzę, że właśnie dziś, w tę niedzielę jest uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Tutaj trzeba jasno zapytać, że to nie jest święto państwowe, że nie idzie o pochód czy orszak. Brakuje mi tylko jednego co każdy z nas winien dodać, a mianowicie zaimka dzierżawczego: mój/nasz.

Oto Król!

Dopiero w świetle zaimka dzierżawczego (jego obecności lub braku) wsłuchać się możemy w opis tegoż (mojego, naszego) Króla. Kiedy nie ma tego zaimka to mamy do czynienia z jakimś tam królem. Ewangeliczny zaś opis Króla Wszechświata odbiega jakże bardzo i daleko od baśniowej sagi czy historycznej lekcji. Nie pasuje żadną miarą do naszego wyobrażenia o królu i królowaniu. No właśnie, bo to nie ma być moje/nasze wyobrażenie o królu, ale mój/nasz Król. Co to za król, który ma być na wzór i podobieństwo poddanych? Czy chciałbyś naprawdę, żeby król, twój/nasz król, był na twoją/naszą miarę?

Oto Człowiek, zawołał Piłat wyprowadzając Jezusa ubiczowanego, w cierniowej koronie i wyświechtanym płaszczu wojskowym przed lud. My patrzymy na Ukrzyżowanego wiszącego i konającego na krzyżu i słyszymy: Oto Król! Nawet przeczytać możemy: To jest Król!

Mówi się o obieraniu króla. Istotnie, trzeba go uznać i wybrać, nie moje wyobrażenie, ale Tego, który mi się daje, który przede mną staje. Nie takiego, który misie wydaje, ale Tego, który takim a nie innym daje się mi. Ten Król chce zaangażowania, wejścia w relację, nawiązania więzi. Przymuszony? Żadną miarą.

Wierni poddani

To właśnie przed Krzyżem dokonuje się obieranie Króla, mojego/naszego Króla. Ci, którzy Go wybierają stają się poddanymi. Nie są niewolnikami. Stają się sługami na wzór Sługi. Nie chcą, by im służono, lecz na wzór Króla służą. Mówi się o wiernych poddanych. Wierni czyli wierzący. Św. Ignacy w medytacji o Wołaniu Króla takie słowa wkłada w usta Jezusa Chrystusa: ten, co zechciałby pójść za mną, powinien ze mną się trudzić, aby idąc za mną w cierpieniu, szedł też za mną i w chwale. Wierny idzie pod Krzyż i na krzyż (jeśli trzeba) i uczestniczy w Zmartwychwstaniu. Idzie, bo to jest Droga.

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Modlimy się psalmem oto lud wierny szukający Pana. Czy można coś innego zrobić wobec tej Tajemnicy? Oczywiście, można drwić, naigrawać się, urągać. Obyśmy się opamiętali w odpowiednim czasie. Obyśmy mieli pokorę i odwagę zwrócenia się do Niego: Jezu, mój Królu, nasz Królu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Obyśmy usłyszeli: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Na koniec wspomnianej medytacji z Ćwiczeń duchownych skierowana jest do rekolektanta następująca zachęta: Ci zaś, co chcieliby więcej [go] kochać i odznaczyć się we wszelakiej służbie swego Króla wiecznego i Pana wszech rzeczy, nie tylko ofiarują się całkowicie na trud, ale nadto działając przeciw własnej zmysłowości i przeciw swej miłości cielesnej i światowej, złoża z siebie ofiarę większej wartości i większej wagi, tak mówiąc: Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy twej łaskawej pomocy składam ofiarowanie swoje w obliczu nieskończonej Dobroci twojej i przed oczami chwalebnej Matki twojej i wszystkich świętych dworu niebieskiego, [oświadczając], że chcę i pragnę i taka jest moja dobrze rozważona decyzja, jeśli to tylko jest ku twojej większej służbie i chwale, naśladować Cię w znoszeniu wszystkich krzywd i wszelakiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie, tak zewnętrznym jak i duchowym, jeśli tylko najświętszy Majestat twój zechce mię wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia. A co ja uczynię? A co ty uczynisz? A co my uczynimy?

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 40(873) rok XIX 24. listopada 2019 roku.

góra

.

.

Niedziela, 20 listopada 2022
JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście

(por. Ap 5,12; 1. 6)

Baranek, który został zabity * 
godzien jest wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i uwielbienie, * 
Jemu chwała i panowanie na wieki wieków.

Kolekta

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata, + spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, * Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

. e03a

Pierwsze czytanie

Namaszczenie Dawida na króla

(2Sm 5,1-3)
Czytanie z Drugiej Księgi Samuela

Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: "Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela, i ty będziesz wodzem nad Izraelem".

Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.

Oto słowo Boże.

góra

. e03b

Psalm responsoryjny

(Ps 122[121],1b-2. 4-5)
(R.: por. 1bc)

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

1 Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: *
"Pójdziemy do domu Pana".
2 Już stoją nasze stopy *
w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

4 Do niego wstępują pokolenia Pańskie, *
aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
5 Tam ustawiono trony sędziowskie, *
trony domu Dawida.

Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

. e03c

góra

Drugie czytanie

Bóg przeniósł nas do królestwa swojego Syna

(Kol 1,12-20)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:
Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.

On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie.

I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

Oto słowo Boże.

góra

. e03d

Aklamacja przed ewangelią

(Por. Mk 11,9c. 10a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
Błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

. e03e

Ewangelia

Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa

(Łk 23,35-43)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: "Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem".

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: "Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie".

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: "To jest Król żydowski".

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: "Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas".

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: "Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież - sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił".

I dodał: "Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa".

Jezus mu odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Jezus Chrystusa Króla Wszechświata

20.11.2022r.

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 2022 - 2023

Jezus Chrystus, Król Wszechświata zaprasza nas, byśmy poddali się Jego panowaniu. Jest ono słodkie i łagodne, przemawia językiem miłości. Oby miał w naszym życiu pierwszeństwo we wszystkim. Odmawiając Akt poświęcenia rodziny ludzkiej Chrystusowi Królowi można zyskać odpust zupełny.

Kolekta na potrzeby archidiecezji.
Za ofiary Bóg zapłać.

1. Rozpoczęliśmy Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda. W przyszłą sobotę odwiedzimy Parafian z ul. Starowiejskiej i Bujoczka, a w niedzielę z ul. Kościelnej. Szczegółowy plan w gablocie parafialnej, na stronie internetowej i w dodatkowej gazetce do pobrania w zakrystii.
W związku z Kolędą Nieszpory będą dopiero w Boże Narodzenie. Dzisiaj nie będzie!

2. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę we wtorek o godz. 18.00.

3. W czwartek o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

4. W piątek o godz. 17.00 Msza św. wieczorna - szkolna.

5. W poniedziałek wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny,
we wtorek - św. Cecylię,
w czwartek - św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy.

6. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy ADWENT - nowy rok liturgiczny.
Zachęcamy do przygotowania symboli adwentowych: wieńca, kalendarza czy też lampionów. A za tydzień w poniedziałek rozpoczniemy Roraty.
I Niedziela Adwentu jest Niedzielą Trzeźwości. Będzie wyłożona Księga Trzeźwościowa. Zapraszamy do deklaracji na czas Oczekiwania.

7. Od przyszłej niedzieli można zaopatrzyć się w kancelarii w opłatki i świece wigilijne. Przypominamy też, że ofiary ze świec przeznaczone są na pomoc ubogim dzieciom.

parafialnej, na specjalnej gazetce i na stronie parafialnej.

góra

następny Nr 1000

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.