Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 48b(1001b) rok XXII 8. grudnia 2022 roku.

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Rdz 3,9-15;
Psalm: Ps 98,1bcde. 2-3b. 3c-4;
II czytanie: Ef 1,3-6. 11-12;
Aklamacja: Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami. (Łk 1,28)
Ewangelia: Łk 1,26-38;
Pieśni: 701.1; W: 459; Pd: 378; K: 207, 212; U: 751.10ab, 555; Z: 19

.

góra

.

 
Ewangelia:

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus".

góra

.

Medytacja biblijna
ZAWSZE MIŁOSIERNY

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bóg nie zostawia nas samych

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia ogłasza nam prawdę, że Bóg nigdy nie zostawia nas samych, nie zostawia nas samym sobie. Więcej nawet nie zostawia nas na pastwę losu, jak to ciągle podszeptuje nam nieprzyjaciel natury ludzkiej.

Czyż wobec ogromnego nieposłuszeństwa, którego dopuścili się pierwsi rodzice nie okazał nam swej miłości? Konsekwencje grzechu są straszne, lecz Ojciec nie dopuścił do tego, by śmierć stała się naszym końcem. Ta przyjdzie na każdego, stąd mówimy o konieczności śmierci i o tym, że ten fakt nas zasmuca, lecz w sercu jest nadzieja i wiara, że życie zwyciężyło. Odpowiedzią Boga na śmierć, która weszła na świat przez zawiść diabła jest życie, jest Syn wydany za nas.

Co więcej miałby zrobić Ojciec? Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. W Jezusie Chrystusie objawił swoje miłosierne Oblicze i nieustannie objawia. Żyjemy w czasie ostatecznego adwentu, oczekiwania na powtórne przyjście Syna. Wszystko po to, by doświadczyć miłosierdzia Bożego.

Potrzebujemy Matki

By się narodzić potrzeba łona - przestrzeni, w której jesteśmy poczęci i przyjęci. Pamiętamy, że gdy Syn umierał na krzyżu dał nam Maryję za Matkę. To kolejny znak, że nie zostawia nas sierotami. Oto Matka twoja zostało skierowane do każdego ucznia Pana. I myślę, że nie pomylę się jeśli powiem, że to Matka Miłosierdzia.

Od Niej uczymy się otwartości na Boże przychodzenie. W nazaretańskim domu jesteśmy świadkami dialogu, najważniejszej rozmowy w historii wszechświata i ludzkości. To dialog miłosierdzia, który Ojciec prowadzi z każdym z nas. Wszak jesteśmy pełni łaski. Wszak Pan jest z nami i zna nas po imieniu. Ona uczy nas jak przyjąć to pozdrowienie. Wrogiem miłosierdzia jest nieufność i lęk, które rodzą się z braku rozważania słowa Bożego. Bóg o tym wie i dlatego powtarza niestrudzenie: Nie bój się, Maryjo, (tu wstaw twoje imię) znalazłaś bowiem łaskę u Boga.

Odpowiedzią na Boże miłosierdzie jest przyjęcie Syna, Jezusa Chrystusa. To wiara, która wzrasta, która się rozwija, dojrzewa.

Jakże się to stanie? - daj, daj...

Miłosierdzie objawiło się w Jezusie, Słowie, które stało się ciałem. Oto konkret Bożego dotyku. Nie trzeba wymyślać. To Duch Święty zstąpi na ciebie/nas i moc Najwyższego osłoni ciebie/nas. To On daje nam konkretne natchnienia i warto za nimi pójść wypełniając je z pokorą i radością. Trzeba sprawić, by Syn się narodził! Trzeba otworzyć oczy, by zobaczyć jak Bóg działa w i pośród nas - wielkie dzieła! Albowiem dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego.

U źródeł zaś leży jedna prosta odpowiedź: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Hasłem Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka były słowa z kazania na górze: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Umieściliśmy wtedy baner na frontonie kościoła z wyciągniętą żebraczą dłonią. Woła ona daj... to z jednej strony wołanie tych, którzy potrzebują miłosierdzia, tych, co wołają o nie dla nas i dla całego świata. Daj nam największy dar Twej wszechmocy - dar przebaczenia, który w piękny i jakże głęboki sposób wyraża miłosierdzie. Z drugiej strony mieści się w tej wyciągniętej dłoni także inne daj..., a mianowicie, podziel się tym, kim jesteś i co otrzymałeś... to trochę wołanie tyle masz ile dasz. Tak więc dwa wołania w jednym ciągle powtarzanym daj. Proszę, bo potrzebuję, a więc wołam daj. Dzielę się, bo otrzymałem i dlatego powtarzam daję. Oby taki był tegoroczny Adwent, a Ta, która jest Matką Miłosierdzia i jest z nami niech prowadzi nas prostą drogą do Jezusa.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 42(875) rok XX 8. grudnia 2019 roku.

góra

.

.

Czwartek, 8 grudnia 2022
Niepokalane Poczęcie
Najświętszej Maryi Panny
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Iz 61,10)

Ogromnie się weselę w Panu, *
dusza moja raduje się w Bogu moim, *
bo mnie przyodział w szaty zbawienia, *
i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, *
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.

Kolekta

Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie + i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg wprowadza nieprzyjaźń
pomiędzy potomstwo węża
a potomstwo niewiasty

(Rdz 3,9-15. 20)
Czytanie z Księgi Rodzaju

Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: "Gdzie jesteś?"

On odpowiedział: "Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się".

Rzekł Bóg: "Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść?"

Mężczyzna odpowiedział: "Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem".

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: "Dlaczego to uczyniłaś?"

Niewiasta odpowiedziała: "Wąż mnie zwiódł i zjadłam".

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: "Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę".

Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 98[97],1bcde. 2-3b. 3c-4)
(R.: por. 1bc)

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

2 Pan okazał swoje zbawienie, * 
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
3 Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi * 
zbawienie Boga naszego.
4 Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Refren: Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

góra

.

Drugie czytanie

Bóg wybrał nas w Chrystusie
przed założeniem świata

(Ef 1,3-6. 11-12)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa; On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.

W Nim dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzy już przedtem nadzieję złożyliśmy w Chrystusie.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Łk 1,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą

(Łk 1,26-38)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego".

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na II Niedzielę Adwentu

4.12.2022r.

Odwiedziny Duszpasterskie - Kolęda 2022 - 2023

Słowa Jana Chrzciciela są stanowcze i wzywają do nawrócenia. Prośmy o dar wewnętrznej przemiany, abyśmy odnowieni jak najlepiej przygotowali życie na przyjście Chrystusa. Dzisiaj Barbórka. Górnikom i Ich Rodzinom życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Patronki.

Kolekta specjalna przeznaczona jest na ogrzewanie naszego kościoła.
Po Mszach przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. Ze względu na Kolędę do świąt nie będzie nieszporów.

2. Zapraszamy na Roraty:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. - godz. 18.00, piątek - godz. 17.00.

3. We wtorek -
na Mszę św. o godz. 18.00 i na nowennę zapraszamy czcicieli Matki Bożej.

4. W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

5. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna - RORATY.

6. W czwartek
od 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W sobotę o godz. 19.00 Nauki Chrzcielne.

7. Przyszła niedziela to Niedziela Radości - Gaudete.

8. Chorych odwiedzimy w sobotę 17.12. od godz.9.00. W sobotę 17.12 przy naszym kościele na wolnym powietrzu organizowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy.

9. Po Mszach św. można w kancelarii zaopatrzyć się w opłatki i świece wigilijne.

10. Kontynuujemy Odwiedziny duszpasterskie - Kolędę. W sobotę odwiedzimy Parafian z ul. Szczęść Boże numery nieparzyste, a w niedzielę - numery parzyste.

góra

następny Nr 1002

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.