Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 5(1009) rok XXIII 29. stycznia 2023 roku.

Czwarta Niedziela Zwykła - rok A

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: So 2,3; 3,12-13;
Psalm: Ps 146,6c-7. 8-9a. 9b-10;
II czytanie: 1Kor 1,26-31;
Aklamacja: Cieszcie się i radujcie,
albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie (Mt 5,12a);
Ewangelia: Mt 5,1-12a;
Pieśni: 701.1; W: 616; Pd: 629; K: 208; U: 206; Z: 596

.

góra

.

 
Ewangelia:

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

góra

.

Kościół Błogosławieństw

Tam, gdzie według tradycji Jezus wygłosił swoje Kazanie na Górze, został w 1937 roku na planie ośmiokąta wzniesiony kościół Błogosławieństw. Osiem boków, jak objaśnia inskrypcja umieszczona we wnętrzu kościoła, jest poświęconych poszczególnym błogosławieństwom. Natomiast kopuła symbolizuje dziewiąte błogosławieństwo, które Jezus kieruje wprost do tych, którzy doznają prześladowań ze względu na Jego imię: "Wasza nagroda wielka jest w niebie".

Parafianin Nr 5 (327) rok VIII 3 lutego 2008 rok.

góra

.

Słowem

Dlaczego Jezus

Cóż mogę począć z Jezusowymi błogosławieństwami?
Jak mam je wpleść w swoje życie?

Niewątpliwie fascynują mnie. Pragnę pokoju i sprawiedliwości, nie chciałbym odwracać oczu od nieprawości, chcę z innymi budować nowy i lepszy świat, nie uciekać się do przemocy. Tak bardzo chciałbym przyczynić się do tego, żeby płaczący zostali pocieszeni, a ubodzy mogli poczuć się szczęśliwi.

Ale gdy tylko zaczynam przykładać rękę do tego wielkiego dzieła, czuję się jakość dziwnie obcy w świecie i światu. Wyobrażam sobie, że zostanę wyśmiany i powiedzą mi, że nie mam żadnego pojęcia o twardej rzeczywistości życia.

Poza tym dzieło to wymaga tak wiele mądrości, tak wiele sił i tak wiele ofiarności. Czy jestem zatem w stanie mu podołać. Może będzie lepiej zrezygnować niż narazić siebie na pośmiewisko?

Jeśli jednak pozwolę się ująć przez owe Jezusowe błogosławieństwa, z pewnością wyrwą mnie z letargu i powierzchowności, do których przywykłem.

A wtedy moje bycie człowiekiem i bycie chrześcijaninem otrzyma nieprzeczuwalną głębię i moc przekonywania. Chcę więc, by Jezusowe błogosławieństwa coraz silniej przemawiały do mnie; chcę, by radykalnie określały moje życie.

Klaus Metzeger - Beck

Parafianin Nr 5 (188) rok V 30 stycznia 2005 rok.

góra

.

Philipp Görtz, nowicjusz jezuicki, boso, sam, bez pieniędzy i kiepsko znając włoski pielgrzymuje do grobu Ignacego Loyoli w Rzymie. Przedsięwzięciu temu przyświeca idea, że każdy nowicjusz powinien - zanim złoży ślub ubóstwa - przynajmniej raz osobiście, na własnej skórze, dowiedzieć się, co to jest ubóstwo. Philipp Görtz, początkowo sceptycznie odnoszący się do tego eksperymentu, poczynił trzy ważne spostrzeżenia:

1) gdy żebrzesz, musisz umieć przekonać samego siebie i innych, że jesteś zdany na ich łaskę, że naprawdę ich potrzebujesz;
2) wolność i godność nie zależą od tego, ile się ma dóbr materialnych;
3) poświęcając własną wolność i godność można liczyć na opatrzność Bożą.

góra

.

Biblia pyta:

Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo,
co dało chełpliwe bogactwo?

(Mdr 5,8)

* * *

MILCZENIE

Zaiste, miłe Bogu Jest aniołów pienie,
Ale daleko milsze człowieka milczenie.

Adam Mickiewicz

Czytaj więcej w źródle: https://www.katolik.pl/

góra

Każdy człowiek potrzebuje głębokiego poczucia bezpieczeństwa, które ukoi jego lęk. Ten upragniony dar możemy znaleźć w imieniu Boga, który jest źródłem naszego istnienia. "Przez Niego bowiem jesteśmy" (por. 1Kor 1,30). Utrudzeni poszukiwaniem, odarci i ubodzy, trafiamy wreszcie do domu, którym jest sam Bóg, nasze schronienie. Gdy ustaje pełne lęku zabieganie o samego siebie, pojawia się duchowa przestrzeń wolności i męstwa. W niej dopiero może rozkwitnąć życie według błogosławieństw.

o. Wojciech Jędrzejowski OP, "Oremus"

góra

.

Refleksja

Kto rzeczywiście angażuje się w sprawy ludzi, kogo naprawdę obchodzi ich los, kto szczerze miłuje, ryzykuje, że stanie się pośmiewiskiem, będzie krytykowany i zostanie znienawidzony jako wróg. Podejmuje ryzyko popełniania błędów i nie w każdej trudnej sytuacji będzie znajdował najsłuszniejsze rozwiązania. Właśnie dlatego tak trudno kochać.

Przyznajmy, że dość często ulegamy pokusie poddania się, rezygnacji, nieangażowania się w sprawy ludzi i ich losy. Gdy się jej opieramy, mamy świadomość, że inni ludzie określają nasz los, i narażamy się na ryzyko bezradności, która jest bolesnym doświadczeniem tak wielu, których spotykamy na swojej drodze. Znacznie łatwiej jest pozostać z boku, przypatrywać się, proponować jedyne rozwiązania i filozofować, co w tym świecie powinno i musi się zmienić, by wszystkim było dobrze.

Ale wobec takiej postawy i Jezus wydaje się bezradny. Na nic się zda też w królestwie Bożym. Błogosławiony jest ten, kto duszą i sercem angażuje się w sprawy ludzi, kto wprowadza pokój między ludźmi, kto nie jest pewien, czy zostanie właściwie zrozumiany czy ktoś doceni jego wysiłki, a mimo to jest gotów pomagać i poszukiwać dobrych rozwiązań.

Dopiero dzięki takiej postawie nasze życie nabiera sensu i przynosi owoce. Dopiero wtedy, gdy w tym duchu kochamy i angażujemy się w ludzkie i Boże sprawy, przekonani, że Bóg może z nami budować swoje królestwo, możemy czuć się adresatami błogosławieństw.

Klaus Metzger-Beck

Parafianin Nr 4 (746) rok XVII 29 stycznia 2017 roku.

góra

.

.

Niedziela, 29 stycznia 2023
IV NIEDZIELA ZWYKŁA A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 106,47)

Ratuj nas Panie, nasz Boże, *
i zgromadź nas z krajów pogańskich, *
abyśmy wielbili święte imię Twoje *
i dumni byli z Twojej chwały.

Kolekta

Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Szukajcie pokory

(So 2,3; 3,12-13)
Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 146[145],6c-7. 8-9a. 9b-10)
(R.: por. Mt 5,3)

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Albo: Alleluja.

6 Bóg wiary dochowuje na wieki, *
7 uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Albo: Alleluja.

8 Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
9 Pan strzeże przybyszów.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Albo: Alleluja.

Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
10 Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Bóg wybrał wzgardzonych

(1Kor 1,26-31)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby jak to jest napisane, "w Panu się chlubił ten, kto się chlubi".

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Mt 5,12a)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Błogosławieni ubodzy w duchu

(Mt 5,1-12a)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami:

"Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 1009b

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.