Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 8b(1012b) rok XXII 19. lutego 2023 roku.

.

Medytacja biblijna
ZACHOWUJĄCY I ZACHOWANI

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bo Ojciec jest święty...

Na ile skupiamy się na sobie i swoich możliwościach to rośnie przerażenie i wściekłość (tak, dwie przeciwstawne emocje), bo przykazanie miłości wydaje się być groteskowe, a dokładnie nie do zrealizowania. Zaiste, w oparciu o nasze ludzkie siły jest niemożliwym, abyśmy tak kochali siebie, bliźniego i Boga.

Bóg zaprasza nas przede wszystkim do świętości, a nie do przestrzegania przykazań. I daje siebie na wzór: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz! Niewielu zwraca na to uwagę i dlatego zżymamy się słysząc takie zaproszenie. O co chodzi? Czy słyszymy argumentację Boga? Wyraźnie mówi, że świętymi mamy być, bo On jest święty. Wydaje mi się, że podszept złego nie idzie w kierunku bo Bóg jest święty, ale jak Bóg jest święty.

Jesteśmy synami i córkami Bożymi, a pochodząc od Niego podobni do Niego jesteśmy. Na tyle będziemy doskonali, na tyle świętość osiągniemy na ile będziemy z Nim zjednoczeni. Nie ma innej drogi! Tak więc możliwym jest kochać tak jak On, jednak u źródeł tego jest odkrywanie Go jako Świętego i źródło świętości.

Okrzyk zdziwienia i miłości

W dynamie Ćwiczeń duchowych święty Ignacy Loyola zaprasza odprawiającego rekolekcje w jednym z kluczowych momentów do tego, by porównywał się z Bogiem. Oczywiście porównanie to wypada na niekorzyść człowieka. Rozważyć, kim jest Bóg, przeciw któremu zgrzeszyłem. Rozważyć przymioty jego Boskie i porównać z tym, co jest im przeciwne we mnie: jego mądrość z moją niewiedzą; jego wszechmoc z moją słabością; jego sprawiedliwość z moją niegodziwością; jego dobroć z moją złością. Nie idzie o pogardzanie sobą. Albowiem takie porównanie ma mnie prowadzić do okrzyku pełnego zdziwienia i wielkiej miłości [59-60].

W doświadczeniu własnej grzeszności - dziś do rozważenia mam grzechy przeciw bliźniemu, te w myślach, te w słowach, decyzjach i czynach - nie jestem skazany na zagładę. Otóż Ojciec tak mnie/nas umiłował, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. To Ojciec troszczy się o to, byśmy nie zginęli!

Z jednej strony krzyk smutku i bólu, bo zgrzeszyłem, a z drugiej krzyk zdumienia, bo odkrywam, że zostało mi wybaczone, że ulitował się nade mną, że okazał mi swoje miłosierdzie. Odpowiedzią Boga na grzech człowieka jest miłosierdzie. I dotyczy to każdego człowieka, który zwróci się do Niego. Rekolektant staje z pokorą pod krzyżem i rozmawia z Ukrzyżowanym jak przyjaciel z przyjacielem.

Znak rozpoznawczy

Czego uczy nas Pan Jezus swoim życiem? Odrzuca zasadę oko za oko i ząb za ząb. Kiedy trzeba nadstawia drugi policzek. Nie prawuje się milcząc w czasie procesu. Zabierają Mu wszystko, a On na to pozwala. Nie idzie tysiąc czy dwa tysiące kroków - bo idzie cały czas, towarzysząc nam nieustannie. Jezus daje temu, kto cię prosi i nie odwraca się od nikogo. Kocha swego bliźniego i kocha swych nieprzyjaciół, bo są dla Niego braćmi i siostrami. Modli się wytrwale za każdego z nas. Czyż nie rozlega się nieustannie wołanie: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią?

Oto znak rozpoznawczy synów i córek Ojca naszego! Wpatrujemy się we wschodzące słońce. Przypatrujemy się kroplom deszczu spadającego na ziemię. Zanim uczynimy coś złego wobec bliźniego zastanowię się nad tym, że słońce jeszcze świeci nade mną, że deszcz pada jeszcze na ziemię, po której chodzę. Tak samo jak na mojego brata i moją siostrę.

Co znaczy, że ktoś jest mi bratem/siostrą? Co oznacza, że mam być dla siebie bratem/siostrą? Gdy to odkryję to będę i siebie i drugiego miłował. Nie dlatego, że ktoś mnie miłuje, ale dlatego, że jest mi bratem/siostrą. Dopiero wtedy dotrze do mnie przesłanie: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Świątynią Boga jesteśmy! Nie zapominajmy, że nie tylko "ja"... ale i każde "ty".

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 8(886) rok XX 23. lutego 2020 roku.

góra

.

.

Niedziela, 19 lutego 2023
VII NIEDZIELA ZWYKŁA A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 13,6)

Panie, zaufałem Twemu miłosierdziu. *
Moje serce cieszyć się będzie z Twojej pomocy, *
będę śpiewał Panu, który obdarzył mnie dobrem.

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy stale rozważając Twoją naukę * spełniali słowem i czynem to, co się Tobie podoba. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Przykazania miłości bliźniego

(Kpł 19,1-2. 17-18)
Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: "Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!"

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 103[102],1b-2. 3-4. 8 i 10. 12-13)
(R.: por. 8a)

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

1 Błogosław, duszo moja, Pana, * 
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
2 Błogosław, duszo moja, Pana * 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

3 On odpuszcza wszystkie twoje winy * 
i leczy wszystkie choroby.
4 On twoje życie ratuje od zguby, * 
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, * 
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
10 Nie postępuje z nami według naszych grzechów * 
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

12 Jak odległy jest wschód od zachodu, * 
tak daleko odsuwa od nas nasze winy.
13 Jak ojciec lituje się nad dziećmi, * 
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

góra

.

Drugie czytanie

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

(1Kor 3,16-23)
Czytanie z Pierwszego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: "On udaremnia zamysły przebiegłych" lub także: "Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców".

Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus - Boga.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(1J 2,5)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

(Mt 5,38-48)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
{{Słyszeliście, że powiedziano: "Oko za oko i ząb za ząb". A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: "Będziesz miłował swego bliźniego", a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski}}.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 7 Niedzielę Zwykłą

19.02.2023r.

Nasze ludzkie siły nie wystarczą, by wprowadzić w życie wymagające słowa Jezusa o miłości do nieprzyjaciół. Prośmy zatem u progu tej Eucharystii, aby sam Bóg dotknął naszych serc i uzdolnił nas do pójścia drogą chrześcijańskiej doskonałości.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o 18.15 Nieszpory. Zapraszamy.
Od dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

2. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę o godz. 18.00.

3. W środę poprzez POPIELEC rozpoczynamy czas wielkopostnej pokuty.
Msze św. z posypaniem głów popiołem o godz. 8.00, 9.30 i o 18.00.
W tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obowiązuje wszystkich,
którzy ukończyli 14 rok życia, a post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich między 18 i 60 rokiem życia.

4. W czwartek rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo przebłagalne
trwające do soboty. Po mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 18.00.
Prosimy, aby każdy znalazł sobie trochę czasu i przyszedł do kościoła na chwilę adoracji.
O godz. 17.30 okazja do spowiedzi.

5. W piątek o godz. 16.30 spowiedź dla dzieci, a o godz. 17.00 msza św. szkolna.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 17.00.
O godz. 17.45 serdecznie zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ.
W zakrystii można składać zalecki za zmarłych, za których modlić się będziemy przy Drodze Krzyżowej.

6. W sobotę okazja do spowiedzi od godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 18.00.

7. I Niedziela Wielkiego Postu jest Niedzielą Trzeźwości.
Będzie wyłożona Księga Trzeźwości - zachęcamy do deklaracji - przynajmniej na czas Wielkiego Postu.
Kolekta tego dnia będzie miała charakter jałmużny postnej.
W tym dniu Członkowie Wspólnoty RAFAEL dając na Mszach świadectwo, będą zapraszali na Kurs "NOWE ŻYCIE". Szczegóły na plakacie w gablotce.
W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy o godz. 18.00 na Gorzkie Żale. Kazania Pasyjne będzie głosił ks. wikary Dawid Szpek.

8. Cykl Nauk Przedmałżeńskich odbędzie się w dniach: 23, 24 lutego, 2, 3 marca o godz. 19.00. Dzień Skupienia dla Narzeczonych odbędzie się w niedzielę 26 lutego o godz. 17.00.

9. Organizujemy parafialną pielgrzymkę do Medjugorie w dniach od 27 maja do 4 czerwca 2023r. Informacje na plakacie i w kancelarii. Zapisy w kancelarii. Zachęcamy

góra

następny Nr 1013

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.