Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 9b(1013b) rok XXII 26. lutego 2023 roku.

.

Medytacja biblijna
CHLEB CZY KAMIEŃ

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Miałkość piasku

Kiedy mówimy, że coś jest miałkie to oznacza, że składa się z bardzo drobnych ziarenek. Jest też drugie znaczenie w wymiarze psychicznym, etycznym czy duchowym, a mianowicie nieposiadający głębszych wartości. Pustynia uczy nas wiele o miałkości. Niekoniecznie mówimy o Saharze - typowej pustyni piaszczystej. Ta w Galilei jest pełna kamieni, szrutu, żwiru czy kurzawki (miałki piasek).

Żeby było jasne: piasek to wedle podstawowej definicji szarawo żółte ziarenka skalne pokrywające plaże, pustynie, wydmy itp. Akcent stawiam na "skalne". Rzeczownik ten używany w liczbie mnogiej (piaski) oznacza teren, ziemia piaszczysta. Na tejże ziemi niewiele wyrośnie i sadzi się tam zwykle drzewa. Tutaj też warto rozważyć to, co nazywamy ruchomymi piaskami. Tak więc szukamy miałkiej, sypkiej substancji, która przypomina nam piasek np.: piasek cukrowy, piasek stalowy.

Ile piasku w mym życiu?

Ile piasku w naszym życiu? Co on tworzy? Przecież gdybyśmy przyjrzeli się sekundom naszej codzienności to... jedna doba ma 86400 sekundy, a jeden rok 31 536 000 sekund. Wydaje się, że to tony czasu. Wiele ton. A ile to razy odnosimy wrażenie, że czas jest jak piasek przesypujący się przez palce? Że go tracimy? Że niewłaściwie nim zarządzamy?

Tak więc zdajemy sobie sprawę, że potrzeba czegoś, co go scala i sprawi, że utrzymuje konstrukcję... nie chodzi o kamienne serce, ale o serce zjednoczone, połączone w poszczególnych komórkach w jedno... bije jednym rytmem, tętnem...

Tak naprawdę to dopiero w zderzeniu z piaskiem codzienności, w jego tumanach, ale i w jego cegłach równo wypalonych i ułożonych odkrywamy wartość życia na tejże pustyni. Pan Jezus został wyprowadzony na pustynię, aby tam był kuszony przez diabła.

To ekstremalne warunki sprawiają, że następuje atak. Z reguły zły nie atakuje jak nie musi. Gdy czuje się przymuszony, bo zagrożony, to nie ma bestii bardziej zaciekłej i chcącej szkodzić jak zły. To wtedy sypie się piasek w tryby, ruchome piaski nas oblegają, kamienowanie jest na porządku dziennym, czy też "katastrofy", których owocem są rozwalające się budowle.

Podobne do piasku, podobne do skały

Zwróćmy uwagę, że chleb też złożony jest z malutkich ziarnek tworzących piękną całość. Znamy proces, którego podstawą jest pot czoła, mielenie, mieszanie, wypalanie. I jakże smacznym jest kęs świeżego, pachnącego i kruchego chleba. A szatan kusi Pana Jezusa, by kamienie stały się chlebem. Kamień składa się z ziarenek piasku, które przybrały konsystencję chlebopodobną, wiadomo, że kto spróbuje go ugryźć to zęby sobie połamię. Najlepszym chlebem, który daje Bóg jest słowo Boże. Nigdy go nie brakuje. Każdy bierze tę część, która jest dla niego tu i teraz, dziś.

Życie człowiecze składa się z milionów małych aktów (woli, słów, decyzji i czynów). Gdybyśmy to porównali do ziarenek piasku to nie pomylilibyśmy się zbyt mocno. Diabeł zachęca Pana Jezusa, aby ten wypróbował jednym aktem zaufanie, które jest podstawą relacji z Ojcem. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. My też wiele razy słyszymy: jeśli jesteś synem/córką Boga to... no właśnie?! Co? Wydaje mi się, że to jest najczęściej używana pokusa dla wierzących: jeśli jesteś...

Jeszcze jeden "zbiór" ziaren, a mianowicie wszystkie królestwa świata oraz ich przepych. Zebrane w całość, w jednym miejscu wprost oszałamiają. Jednak widzimy tylko jeden wymiar rzeczywistości. Przecież dobrze wiemy, że gdzie bogactwo tam i, całkiem niedaleko bieda, gdzie zdrowie wystarczy zrobić ruch w prawo czy lewo i dostrzeżemy chorobę, gdzie sława i pycha tam i pokora się znajdzie. Zły chce nam dać coś, czego nie posiada. W tym szatańskim sypaniu piasku w oczy trzeba nam zdecydowanego nie.

I przypomnienia sobie, że Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. On jest Skałą niezdobytą! On jest Skałą, na której budujemy dom i gdy uderzą w niego nawałnice i fale wód to go nie przemogą, nie zniszczą.

o. Robert Więcek SJ

Parafianin Nr 9(887) rok XX 1. marca 2020 roku.

góra

Zaproszenie do modlitwy. Kto bowiem się modli, roznieca ognisko domowe poza miejscem ziemskiego bytowania.

.

.

Niedziela, 26 lutego 2023
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 91,15-16)

Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, *
wyzwolę go i okryję sławą, *
obdarzę go długim życiem.

Kolekta

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Stworzenie i grzech pierwszych ludzi

(Rdz 2,7-9; 3,1-7)
Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą.

A zasadziwszy ogród w Edenie na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła.

A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: "Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu?"

Niewiasta odpowiedziała wężowi: "Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli".

Wtedy rzekł wąż do niewiasty: "Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło".

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 51[50],3-4. 5-6b. 12-13. 14 i 17)
(R.: por. 3a)

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
4 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

5 Uznaję bowiem nieprawość moją, *
a grzech mój jest zawsze przede mną.
6 Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

12 Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha.
13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

14 Przywróć mi radość Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
17 Panie, otwórz wargi moje, *
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Refren: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni.

góra

.

Drugie czytanie dłuższe

Przestępstwo sprowadziło śmierć,
ale obficie spłynęła łaska

(Rz 5,12-19)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść.

Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak samo ma się rzecz z tym darem, jak ze skutkiem grzechu spowodowanym przez jednego grzeszącego. Gdy bowiem jeden tylko grzech przynosi wyrok potępiający, to łaska przynosi usprawiedliwienie ze wszystkich grzechów.

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Oto słowo Boże.

góra

.

Drugie czytanie krótsze

Przestępstwo sprowadziło śmierć,
ale obficie spłynęła łaska

(Rz 5,12. 17-19)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.

Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, to o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu Jednego - Jezusa Chrystusa.

A zatem, jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy Jednego sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Mt 4,4b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

góra

.

Ewangelia

Jezus przez czterdzieści dni pości i jest kuszony

(Mt 4,1-11)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód.

Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: "Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem".

Lecz On mu odparł: {{Napisane jest: "Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych"}}.

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: {{Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: "Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień"}}.

Odrzekł mu Jezus: {{Ale napisane jest także: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego"}}.

Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: "Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon)).

Na to odrzekł mu Jezus: {{Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz"}}.

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

26.02.2023r.

Razem z Chrystusem jesteśmy zaproszeni do wyjścia na pustynię, by przez udział w zmaganiach wielkopostnych otworzyć drzwi naszego serca na wyzwalającą moc Boga. Krępują nas słabość i grzech, ale Chrystus obecny w Słowie i Sakramentach utwierdza nasze kroki na drodze wyrzeczeń i chce prowadzić do pełni życia.

Kolekta dzisiejsza to jałmużna postna.
Za złożone ofiary - Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 17.00 rozpocznie się Dzień Skupienia dla Narzeczonych.
O godz. 18.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne. Serdecznie zapraszamy.
I Niedziela Wielkiego Postu jest Niedzielą Trzeźwości. Jest wyłożona Księga Trzeźwości - zachęcamy do deklaracji - przynajmniej na czas Wielkiego Postu.

2. We wtorek na godz. 18.00 zapraszamy czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
We wtorek o godz. 19.00 na probostwie Spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszamy.

3. W I czwartek
8.00 Msza św. w intencji Duchowieństwa i o nowe powołania.
7.30 nabożeństwo w tej intencji.
W czwartek i sobotę o godz. 17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

4. W I piątek
7.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
8.00 Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa intencji Parafian.
17.00 Msza św. szkolna.
17.45 DROGA KRZYŻOWA.W zakrystii można składać zalecki za zmarłych do
modlitwy na Drodze Krzyżowej.

5. W I sobotę
7.30 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z modlitwą różańcową.
Od godz. 9.00 odwiedzimy chorych. Prosimy o zgłoszenia.

6. Zachęcamy wiernych do udziału w tradycyjnych nabożeństwach wielkopostnych - Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Przypominamy, że wierni, którzy odprawiają pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

7. Wielkopostne Rekolekcje Parafialne odbędą się w dniach 25 - 29 marca. Już dziś postarajmy się zarezerwować sobie czas.

8. Bóg zapłać Wspólnocie Żywego Różańca i Wszystkim ludziom dobrej woli za coroczną zbiórkę i wpłatę na cele Misji. W tym roku kwota wyniosła 1650 zł.

góra

następny Nr 1014

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.