Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 12b(1016b) rok XXII 25. marca 2023 roku.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Teksty liturgii Mszy św.
I czytanie: Iz 7,10-14; 8, 10c;
Psalm: Ps 40,7-8a. 8b-10. 11;
II czytanie: Hbr 10,4-10;
Aklamacja: Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,
i widzieliśmy jego chwałę (J 1,14ab);
Ewangelia: Łk 1,26-38;
Pieśni: 701.1; W: 580, 355; Pd: 586, 437;
K: 283, 207; U: 751.10ab; Z: 471, 411

.

 
Ewangelia:

Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!".

.

.

.

Sobota, 25 marca 2023
ZWIASTOWANIE PAŃSKIE
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Pierwsze czytanie

Panna pocznie i porodzi Syna

(Iz 7,10-14; 8,10c)
Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: "Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze!"

Lecz Achaz odpowiedział: "Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę".

Wtedy rzekł Izajasz: "Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel", to znaczy: Bóg z nami.

Oto słowo Boże.

Źródło: https://brewiarz.pl/

* * *

.

Myśl na Wielki Post...
BIORCA I DAWCA

"Boże, Ty znasz moją głupotę i występki moje nie są zakryte przed Tobą. Niech przeze mnie nie wstydzą się ci, co Tobie ufają Panie, Boże Zastępów. Niech przeze mnie się nie rumienią ci, którzy Ciebie szukają Boże Izraela." (Ps 69,6-7)

Wiem, jak na moje zaufanie do Boga wpływali ludzie, których spotykałem. Świadectwo jednych i antyświadectwo drugich sprawiało, że zachowywałem się czasem tak, jak gdyby to tylko od nich zależało, czy Bóg jest godzien zaufania. Szczególnie dotyczyło to księży.

W pewnej chwili uświadomiłem sobie, że jestem nie tylko "biorcą", ale i "dawcą". Są ludzie, którzy patrzą na Boga przez pryzmat mojej osoby. Jeśli w taki, czy inny sposób deklaruję się jako chrześcijanin, to (jak w tym popularnym policyjnym ostrzeżeniu) od tego momentu wszystko, cokolwiek powiem (lub zrobię), może być użyte przeciwko mnie i - przeciwko Bogu.

Rodzi się czasem pokusa, by o swojej wierze mówić dopiero wtedy, gdy osiągnę wystarczająco wysoki poziom "duchowej doskonałości". Nie chcę, by ktoś mógł mi zarzucić, że moje życie nie sięga tego, o czym mówię. Ale Bóg nie jest przecież tylko ideą, której wartość zależy od tego, kim są jej stronnicy. On, jeśli zechce, i jeśli ja sam Mu na to pozwolę, może posługiwać się tym niedoskonałym narzędziem, jakim jestem. A do mnie należy nieustanny wysiłek wewnętrznej przemiany i modlitwa, by moja ograniczoność nie przyniosła wstydu tym, którzy Mu ufają oraz tym, którzy dopiero starają się zaufać.

Mirosław Bożek SJ

Parafianin Nr 12(890) rok XX 22. marca 2020 roku.

góra.

.

Niedziela, 19 marca 2023
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A -
"Laetare"

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Iz 66,10-11)

Raduj się, Jerozolimo, *
zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. *
Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, *
weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy.

Kolekta

Boże, Ty za pośrednictwem swojego Syna pojednałeś ludzkość ze sobą, * spraw, aby lud chrześcijański z żywą wiarą i szczerym oddaniem spieszył ku nadchodzącym świętom wielkanocnym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Namaszczenie Dawida na króla

(1Sm 16,1b. 6-7. 10-13b)
Czytanie z Pierwszej Księgi Samuela

Pan rzekł do Samuela: "Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla".

Kiedy przybył, spostrzegł Eliaba i powiedział: "Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec". Pan jednak rzekł do Samuela: "Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem, jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce". I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: "Nie ich wybrał Pan".

Samuel więc zapytał Jessego: "Czy to już wszyscy młodzieńcy?" Odrzekł: "Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce". Samuel powiedział do Jessego: "Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie".

Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: "Wstań i namaść go, to ten". Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 23[22],1b-3a. 3b-4. 5. 6)
(R.: por. 1b)

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

1 Pan jest moim pasterzem, +
niczego mi nie braknie, *
2 pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
3 orzeźwia moją duszę.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
przez wzgląd na swoją chwałę.
4 Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, +
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. * 
Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

5 Stół dla mnie zastawiasz *
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem, *
kielich mój pełny po brzegi.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

6 Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
przez wszystkie dni życia
i zamieszkam w domu Pana *
po najdłuższe czasy.

Refren: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.

góra

.

Drugie czytanie

Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus

(Ef 5,8-14)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.

Badajcie, co jest miłe Panu. I nie miejcie udziału w bezowocnych uczynkach ciemności, a raczej piętnując je, nawracajcie tamtych. O tym bowiem, co się u nich dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić. Natomiast wszystkie te rzeczy, gdy są piętnowane, stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.

Dlatego się mówi: "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus".

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 8,12)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Ja jestem światłością świata,
kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

góra

.

Ewangelia dłuższa

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

(J 9,1-41)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.

Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: "Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy - on czy jego rodzice?" Jezus odpowiedział: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata".

To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem".

Mówili więc do niego: "Jakżeż oczy ci się otworzyły?"

On odpowiedział: {{Człowiek, zwany Jezusem, uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: "Idź do sadzawki Siloam i obmyj się". Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem}}. Rzekli do niego: "Gdzież On jest?" Odrzekł: "Nie wiem".

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: "Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę".

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: "Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu". Inni powiedzieli: "Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?" I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego:

"A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?" Odpowiedział: "To prorok".

Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, aż przywołali rodziców tego, który przejrzał; i wypytywali ich, mówiąc: "Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi?" Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: "Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi; nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie". Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: "Ma swoje lata, jego samego zapytajcie".

Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: "Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem". Na to odpowiedział: "Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę". Rzekli więc do niego: "Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy?" Odpowiedział im: "Już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami?"

Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli: "To ty jesteś Jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi".

Na to odpowiedział im ów człowiek: "W tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić".

Rzekli mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon.

A Jezus rzekł: "Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi". Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, i rzekli do Niego: "Czyż i my jesteśmy niewidomi?" Jezus powiedział do nich: {{Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal}}.

Oto słowo Pańskie.

góra

.

Ewangelia krótsza

Uzdrowienie niewidomego od urodzenia

(J 9,1. 6-9. 13-17. 34-38)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: "Idź, obmyj się w sadzawce Siloam" - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc.

A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: "Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze?" Jedni twierdzili: "Tak, to jest ten", a inni przeczyli: "Nie, jest tylko do tamtego podobny". On zaś mówił: "To ja jestem".

Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: "Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę".

Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: "Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu". Inni powiedzieli: "Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki?" I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: "A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?" Odpowiedział:

"To prorok".

Rzekli mu w odpowiedzi: "Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?" I wyrzucili go precz.

Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" On odpowiedział: "A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?" Rzekł do niego Jezus: "Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie". On zaś odpowiedział: "Wierzę, Panie!" i oddał Mu pokłon.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
Niedziela "Laetare"

19.03.2023r.

Dzisiejsza niedziela nazwana jest Niedzielą Radości - Laetare. Kościół cieszy się z obfitości dóbr i łask płynących z Chrztu i Eucharystii. W tradycji Kościoła jest to "niedziela róż" - Ojciec święty poświęcał złotą różę, którą ofiarował osobie najbardziej zasłużonej dla kościoła. Stąd dziś w liturgii różowy kolor szat.

Kolekta na potrzeby archidiecezji.
Za złożone ofiary - Bóg zapłać.

1. Od poniedziałku do środy w naszym kościele odbędą się Rekolekcje dla Szkoły Podstawowej.

2. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. na godz. 18.00.

3. W czwartek i sobotę o godz. 17.30. adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

4. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna.
O godz. 17.45 Droga Krzyżowa.
Zalecki można składać w zakrystii.

5. W poniedziałek obchodzimy przeniesioną Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
a w sobotę obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone.

6. Od sobotniego wieczoru rozpoczniemy Wielkopostne Rekolekcje Parafialne. Poprowadzi je Redemptorysta O. Dmitrij Łabkow. W programie oprócz nauk ogólnych również tradycyjnie nauki stanowe dla:
- Starszej Młodzieży studiującej i pracującej (w niedzielę po wieczornej Mszy Św.),
- dla Kobiet i dla Mężczyzn.
Już dziś zachęcamy, by zarezerwować sobie czas i odbudować swoje wnętrze.

7. W kancelarii po mszach można nabyć Wielkanocne Paschaliki - świece Caritas.
Zachęcamy do przekazania 1,5% z podatku na Caritas.
Szczegóły na ulotkach i cukierkach.

góra

następny Nr 1017

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.