Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 13b(1017b) rok XXII 26. marca 2023 roku.

.

.

Medytacje -
Życie nie może umrzeć

Wskrzeszenie z martwych Łazarza nie może być dla nas żadną pociechą - przynajmniej dopóty, dopóki historię tę czytamy jedynie jako relację o jednostkowym, wyjątkowym i sensacyjnym przywróceniu umarłego królestwu żyjących.

Ostatecznie rozpatrując ją z tego punktu widzenia chodziłoby wtedy tylko o przesunięcie w czasie tego, co nieuniknione, o pewne odroczenie tego, co Łazarza (i nas wszystkich) i tak z pewnością czeka - śmierci.

Nie, tak patrząc, historia ta nie przynosi nam żadnej pociechy. Ale tak nie patrzyli na nią nawet ci, którzy byli jej świadkami. Zaznacza się przecież, że wielu z nich uwierzyło w Jezusa: "Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego". Wcale to nie znaczy, że wierzyli, iż Jezus i im kiedyś pozwoli umknąć spod kosy śmierci.

Ich wiara raczej wskazuje na o wiele głębsze zrozumienie tego cudownego wydarzenia: że nasze życie i śmierć mają nie tylko ziemski wymiar i już teraz i tu na ziemi uczestniczą w innym, boskim, życiu, któremu śmierć nie może zaszkodzić. Ci, którzy uwierzyli, dostrzegli w tym cudownym wydarzeniu znacznie więcej niż tylko tę chwilową sensację; zrozumieli i uwierzyli, że życie nie może umrzeć, ponieważ sam Bóg jest podstawą i celem wszelkiego życia.

Ta intuicja wiary nie przeczy śmierci, ale uwalnia od przerażenia, jakie budzi, i umożliwia zupełnie inne, wyzwolone, podejście do niej. Opowiadanie o tym cudownym wydarzeniu wyraża tę myśl za pomocą wymownych obrazów: kamień grobowy zostaje odwalony; w powietrzu rozchodzi się trupi zapach; z głowy zostaje usunięta chusta, a z rąk i nóg opaski. I nam, jak Łazarzowi, każe Jezus wyjść z grobu, pozwolić uwolnić się od strachu przed śmiercią, aby uwolnionych od przeróżnych "chust i opasek" powrócić do życia. Tylko tak czytana historia o Łazarzu i dziś może być źródłem nadziei i pociechy - uwalniać i wyzwalać.

Parafianin Nr 10 (332) rok VIII 9 marca 2008 rok.

góra

.

Zawołać po imieniu

Do życia nie wchodzi się tak po prostu. Do życia zostaję powołany - powołany po imieniu. "Łazarzu ("Bóg pomaga"), jesteś powołany do życia! Niech się stanie światło! Wyjdź na światło!" Gdy mnie już nie ma, moje imię zachowuje w pamięci Jezus i woła mnie po imieniu. Zawołany po imieniu odnajduję w labiryncie śmierci wyjście do życia.

.

.

Niedziela, 26 marca 2023
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 43,1-2)

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie *
i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości, *
wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego, *
Ty bowiem, Boże, jesteś moją ucieczką.

Kolekta

Prosimy Cię, Panie, nasz Boże, + udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, * który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Udzielę wam mego ducha, byście ożyli

(Ez 37,12-14)
Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Tak mówi Pan Bóg: "Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam" - mówi Pan Bóg.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 130[129],1b-2. 3-4. 5-7a. 7b-8)
(R.: por. 7bc)

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

1 Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
2 Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

3 Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?
4 Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci służono z bojaźnią.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

5 Pokładam nadzieję w Panu, +
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
6 dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka *
7 niech Izrael wygląda Pana.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.
8 On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Refren: Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia.

góra

.

Drugie czytanie

Mieszka w was Duch Tego,
który wskrzesił Jezusa

(Rz 8,8-11)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka.

Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(J 11,25a. 26)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem,
kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

góra

.

Ewangelia dłuższa

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

(J 11,1-45)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus, usłyszawszy to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą".

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.

Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: "Chodźmy znów do Judei".

Rzekli do Niego uczniowie: "Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?"

Jezus im odpowiedział: "Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła".

To powiedział, a następnie rzekł do nich: "Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić".

Uczniowie rzekli do Niego: "Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje". Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie.

Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: "Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego".

A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: "Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć".

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata.

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga".

Rzekł do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie".
Marta Mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym".

Powiedział do niej Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?"

Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat".

Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc: "Nauczyciel tu jest i woła cię". Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.

A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go, padła Mu do nóg i rzekła do Niego: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł".

Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: "Gdzie go położyliście?"

Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: "Oto jak go miłował!" Niektórzy zaś z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?"

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.

Jezus powiedział: "Usuńcie kamień!"

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie".

Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?"

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić".

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Oto słowo Pańskie.

góra

.

Ewangelia krótsza

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem

(J 11,3-7. 17. 20-27. 33b-45)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: "Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz". Jezus, usłyszawszy to, rzekł: "Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą".

A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.

Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: "Chodźmy znów do Judei".

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie.

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga".

Rzekł do niej Jezus: "Brat twój zmartwychwstanie".
Marta Mu odrzekła: "Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym".

Powiedział do niej Jezus: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?"

Odpowiedziała Mu: "Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat".

Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: "Gdzie go położyliście?"

Odpowiedzieli Mu: "Panie, chodź i zobacz!" Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: "Oto jak go miłował!" Niektórzy zaś z nich powiedzieli: "Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?"

A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień.

Jezus powiedział: "Usuńcie kamień!"

Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: "Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie".

Jezus rzekł do niej: "Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?"

Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: "Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś". To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: "Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!" I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: "Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić".

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/iii_23/2603/czyt.php3

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

26.03.2023r.

Od dzisiejszej niedzieli widzimy krzyże zasłonięte na znak smutku i żałoby. Rozpoczynamy czas rozpamiętywania męki Pana Jezusa. To jest właściwy moment, żeby podjąć decyzję o nawróceniu, żeby usłyszeć Jezusa, który nie potępia, żeby zobaczyć Jezusa, który przez swoje cierpienie mówi o swojej miłości i przebaczeniu.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Redemptorysta Ojciec Dmitrij Łabkow CSsR, którego serdecznie witamy w naszej parafii i życzymy Światła Ducha Świętego, a nam jak najpiękniejszych i świętych owoców tych rekolekcji.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary składamy Bóg zapłać.

1. W ramach Rekolekcji w niedzielę, poniedziałek, wtorek i środę na Mszach nauki ogólne.
Nauki Stanowe po Mszy wieczornej:
- Niedziela - Starsza Młodzież studiująca i pracująca,
- Poniedziałek - Kobiety,
- Wtorek - Mężczyźni.
Młodzież szkół ponadpodstawowych ma swoje rekolekcje w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 9.30.
Dzisiaj o godz. 18.00 Gorzkie Żale i kazanie pasyjne..

2. We wtorek Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę na godz. 18.00.

3. W czwartek i sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
W piątek
17.00 Msza szkolna.
17.45 DROGA KRZYŻOWA. Można jeszcze składać zalecki za zmarłych.

4. W sobotę wyjątkowo od godz. 11.00 już przedświątecznie odwiedzimy chorych - prosimy zgłosić ich w zakrystii lub kancelarii do czwartku włącznie.
O godz. 10.00 Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. mają swoją I Spowiedź św.

5. Za tydzień NIEDZIELA PALMOWA. Palmy poświęcimy na każdej Mszy świętej. Prosimy, aby z każdej rodziny przyniesiona była palma do poświęcenia.
Dzieci przychodzą z palmami na Mszę św. o godz. 10.30. Ubiegłoroczne palmy można przynieść do zakrystii.

6. "W sobotę, 1 kwietnia odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla niewidomych i słabowidzących oraz ich opiekunów w kościele św. Pawła w Nowym Bytomiu. Msza św. o godz. 15.00. Okazja do Spowiedzi od 14.45".

7. W kancelarii po mszach można nabyć Wielkanocne Paschaliki - świece Caritas.
Zachęcamy do przekazania 1,5% z podatku na Caritas. Szczegóły na ulotkach i cukierkach.

góra

następny Nr 1018

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.