Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 16b(1020b) rok XXII 16. kwietnia 2023 roku.

Święto Miłosierdzia Bożego

.

góra

.

Kto potrzebuje miłosierdzia?

Jezus Chrystus, nasz Pan, kiedyś powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Utrudzonych i obciążonych jest wielu. Wszyscy - jeśli się tylko dokładniej przypatrzeć. Wszyscy też potrzebują miłosiernego wsparcia. Chorzy i samotni, opuszczeni i porzuceni, grzeszni i sprawiedliwi... Wszyscy możemy wołać z prorokiem Izajaszem: "Spojrzyj z nieba i patrz z Twej stolicy, świętej i wspaniałej! Gdzie Twoja zazdrosna miłość i Twoja potęga? Gdzie poruszenie Twych uczuć? Miłosierdzia Twego nie powstrzymuj, proszę" (Iz 63,15).

góra

.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego mamy sposobność uświadomić sobie, że Msza święta, jest szczególnym czasem, gdy wytryska dla nas zdrój Bożego miłosierdzia. Właśnie teraz, w tym momencie, niezależnie od naszej sytuacji życiowej, mamy szansę zbliżyć się do Jezusa i spotkać się z Jego miłością. A jeśli nawet nie doświadczamy tego w żaden odczuwalny sposób, możemy cieszyć się szczególnym błogosławieństwem przeznaczonym dla tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Mira Majdan i Agnieszka Wędrychowska, "Oremus"

góra

.

.

OKTAWA WIELKANOCY
Niedziela, 16 kwietnia 2023
II NIEDZIELA WIELKANOCNA
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(4Ezd 2,36-37)

Radujcie się i dziękujcie Bogu, *
który was wezwał do królestwa niebieskiego. * Alleluja.

Albo:
(1P 2,2)

Jak niedawno narodzone niemowlęta, *
pragnijcie duchowego niesfałszowanego mleka, *
abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu. * Alleluja.

Kolekta

Boże zawsze miłosierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu, + pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, * jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Życie pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej

(Dz 2,42-47)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.

Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.

Oto słowo Boże.

góra

.

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 118[117},2-4. 13-15. 22-24)
(R.: por. 1c)

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

2 Niech dom Izraela głosi: "Jego łaska na wieki". *
3 Niech dom Aarona głosi: "Jego łaska na wieki".
4 Niech wyznawcy Pana głoszą: *
"Jego łaska na wieki".

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

13 Abym upadł, uderzono mnie i pchnięto, +
lecz Pan mnie podtrzymał. *
14 Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim Zbawcą.
15 Głosy radości z ocalenia w namiotach sprawiedliwych: *
"Prawica Pańska moc okazała".

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

22 Kamień odrzucony przez budujących +
stał się kamieniem węgielnym. *
23 Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach.
24 Oto dzień, który Pan uczynił, *
radujmy się nim i weselmy.

Refren: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Radość płynąca z wiary

(1P 1,3-9)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym.

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy, gdy osiągniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.

Oto słowo Boże.

góra

.

Sekwencja wielkanocna

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. J 20,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Błogosławieni,
którzy nie widzieli, a uwierzyli

(J 20,19-31)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!"

Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę".

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym".

Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: "Pan mój i Bóg mój!"
Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli".

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Rozważania do Ewangelii
ODPOWIEDZIEĆ BOGU

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5.

Uwierzyć nie widząc

Czym jest wiara? Pytam dlatego, że w dzisiejszych czytaniach biblijnych kilkakrotnie właśnie ten temat wraca. W "Katechizmie Kościoła Katolickiego" czytamy, że "wiara jest odpowiedzią człowieka daną Bogu" (nr 26). Powiedzmy sobie od razu, że nie jest łatwo o tę odpowiedź. A przecież we wszystkich epokach, w każdym kraju, wśród ludzi różnych warstw społecznych są miliony tych, którzy Bogu mówią "Tak! Wiem, że jesteś i że jesteś blisko mnie". Szczególną odpowiedź dają chrześcijanie, którym łatwiej odpowiedzieć Bogu - bo czynimy to przez Jezusa.

Apostoł Piotr - autor listu, którego fragment odczytaliśmy przed kilku minutami - mówi o wierze, jak o czymś oczywistym. Z góry zakłada, że wszyscy adresaci listu mówią Bogu "Tak!". W końcu pisze do chrześcijan, do ludzi, którzy swe życie związali z Jezusem, a tym samym z odwiecznym Bogiem. Otóż apostoł powiada: Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa zrodził nas do żywej nadziei. I dodaje: przez wiarę jesteście strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia. Czy to znaczy, że już sama wiara jest darem? Darem Boga dla człowieka? Innymi słowy: Czy to znaczy, że Bóg pomaga człowiekowi, by ten nie tylko problem dostrzegł, ale by potrafił nań odpowiedzieć? Tak. I nie ma w tym niczego niezwykłego. Podobnie postępują rodzice, gdy uczą dziecko najprostszych spraw: pokazują jakąś rzecz, choćby okno, pytając, co to jest, i podpowiadają: o..., o... - aż dziecko samo dokończy "okno". Od najprostszych spraw, po najtrudniejsze. W ten sposób mały człowiek uczy się zarówno stawiania pytań, jak i odpowiadania na nie.

Podobni do Tomasza

Ten mały człowiek, dziecko, koniecznie chce samo wszystko zobaczyć, dotknąć, często także wziąć do buzi. Trudno mu cokolwiek pojąć tylko na podstawie słów. Prawdę mówiąc to i my dorośli często wolimy sami wszystko sprawdzić, wszystkiego doświadczyć, osobiście o wszystkim się przekonać. Dokładnie tę postawę zaprezentował apostoł Tomasz: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. Jesteśmy podobni do Tomasza. I nic w tym złego. Wiara, czyli odpowiedź dawana Bogu, musi mieć w nas, w naszym umyśle, w naszym życiu mocne podstawy. A że jest odpowiedzią osobistą, to i te podstawy powinny być nasze, przemyślane, poukładane w głowie, w sercu i w życiu.

Jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej - jak zresztą wszystko. Twierdzimy, że każdy człowiek jest w stanie odpowiedzieć Bogu. Choćby to była odpowiedź tylko najprostsza - a przecież wystarczająca. To coś tak, jak z liczeniem. Nawet małe dziecko doskonale wie, że trzy cukierki to więcej niż dwa. To podstawowa życiowa matematyka. Z biegiem lat i nauki będzie umiało nie tylko liczyć, ale rozwiązywać trudne matematyczne problemy. Tak i najprostsza wiara, jeśli ją ćwiczyć, jeśli się uczyć, jeśli być w otoczeniu ludzi wierzących - dojrzeje, rozwinie się, a odpowiedzi, jakie człowiek daje Bogu będą obejmowały coraz szerszy krąg spraw, problemów, czasem trudności, czasem radości.

Wiara, czyli odpowiedź dawana Bogu, nieraz jest poddawana próbom - i o tym wspomniał apostoł Piotr. Nazwał to "próbą w ogniu". Cierpienie, ból, choroby, dotykające świat kataklizmy, czasem wewnętrzne, duchowe ciemności - wszystko to bywa próbą naszej wiary. Bywa, że się załamujemy i wołamy w niebo: "Nie!!!" Później uciszamy się, by po jakimś czasie, pod wpływem czy to drugiego człowieka, czy wewnętrznego natchnienia wróciła pełna spokoju odpowiedź: "Tak!" Albo: "Pan mój i Bóg mój" - by posłużyć się często powtarzanymi słowami apostoła Tomasza z dzisiejszej Ewangelii. Póki człowiek żyje, może wciąż na nowo odpowiadać Bogu. Aż któraś z odpowiedzi będzie odpowiedzią ostateczną, już na zawsze.

Radość i prostota

"Tak!", albo: "Pan mój i Bóg mój". To oczywiście są hasła - ważne, potrzebne człowiekowi, bo w krótkiej formule zawierają wiele treści. I o tę treść trzeba zapytać. Nie, nie chodzi o wielkie teologiczne traktaty, nawet nie o katechizm - choćby ten szkolny. Pytam o to, jak wygląda (albo powinna wyglądać) odpowiedź chrześcijan dawana życiem w swoim środowisku. Zapisał to Łukasz w Dziejach Apostolskich, stosowny fragment odczytaliśmy dziesięć minut temu: Trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca, i wielbili Boga. Przypatrzmy się temu:

"Nauka Apostołów" - czyli to wszystko, co było treścią głoszonej przez Jezusa Ewangelii. Głoszonej nie tylko słowami, ale całym Jego życiem. "Wspólnota" - oznacza tu nie tylko jakieś bycie razem, ale także wspólnotę majątkową. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby - wyjaśnia Łukasz. Trudny ideał, ale piękny.

"Łamanie chleba i modlitwa" - dziś nazwalibyśmy to Eucharystią, czyli Mszą świętą i wspólną modlitwą. I zauważ: Łukasz jednym tchem mówi o wspólnocie majątkowej i Eucharystii.

"Radość i prostota serca" - takie to ważne, by wielkie sprawy, górnolotne idee nie odrywały chrześcijan od zwyczajnego, ludzkiego, szczerego i niekłamanego przeżywania codzienności. A ponieważ tak było, Łukasz mógł dodać, że cały lud odnosił się do nich życzliwie.

Czy za naszych dni chrześcijanie - to znaczy my sami - potrafimy być właśnie tacy? I tak, i nie. Zresztą - i wtedy nie wszystko było takie proste, jak o tym świadczy zarówno księga Dziejów Apostolskich, jak i listy apostoła Pawła. Ważne, by dążyć ku pełnej realizacji tego ideału - zarówno w życiu osobistym każdego i każdej z nas, jak i całych rodzin, a także większych społeczności. Ważne, by wiary nie zamknąć w świątyni, by chrześcijaninem być nie tylko w czasie modlitwy czy nabożeństwa. Ważne, by całym swoim życiem mówić "Pan mój i Bóg mój" - tak, by inni moją i naszą odpowiedź mogli zobaczyć.

ks. T. Horak

Parafianin Nr 14 (197) rok V 3 kwietnia 2005 rok.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
-
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

16.04.2023r.

Bóg w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Chrystusa, który przekraczając zamknięte drzwi wieczernika, pozwala się dotknąć, przekonując o swojej miłości. Niech doświadczenie miłosierdzia i udział w Eucharystii obudzą w nas pragnienie życia dla Boga, który pragnie naszej bliskości i przemiany naszych serc.

Kolekta na Caritas archidiecezji.
Za ofiary - Bóg zapłać

1. Dzisiaj o godz. 18.00 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego, a potem zaraz odprawimy Nieszpory. Zapraszamy. Również dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia.

2. We wtorek po Mszy wieczornej nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy.
O godz. 19.00 spotkanie dzieci I Komunijnych oraz ich rodziców.

3. W czwartek o godz. 18.00 młodzież klas ósmych przyjmie z rąk bpa Marka Szkudło Sakrament Bierzmowania.

4. W piątek po porannej Mszy św. spotkanie "Herbatka u Tadka".
O godz. 17.00 Msza św. szkolna.

5. W sobotę od godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

6. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako Niedzielę Biblijną.

góra

następny Nr 1021

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.