Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 17b(1021b) rok XXII 23. kwietnia 2023 roku.

.

.

Niedziela, 23 kwietnia 2023
III NIEDZIELA WIELKANOCNA - A

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Ps 66,1-2)

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia, *
cześć Mu wspaniałą oddajcie. * Alleluja.

Kolekta

Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym, + zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych * z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Bóg wskrzesił Jezusa,
zerwawszy więzy śmierci

(Dz 2,14. 22b-32)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

W dniu Pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił donośnym głosem:

{{Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli, postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówi o Nim:

"Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim".

Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi.

Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami}}.

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 16[15],1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11)
(R.: por. 11a)

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Albo: Alleluja.

1 Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
2 mówię do Pana: "Ty jesteś Panem moim".
5 Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Albo: Alleluja.

7 Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
8 Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, * 
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Albo: Alleluja.

9 Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
10 bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Albo: Alleluja.

11 Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię radości przy Tobie
i wieczne szczęście *
po Twojej prawicy.

Refren: Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Zostaliście wykupieni drogocenną krwią Chrystusa

(1P 1,17-21)
Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła

Bracia:

Jeżeli Ojcem nazywacie Tego, który bez względu na osoby sądzi każdego według uczynków, to w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie.

Wiecie bowiem, że z odziedziczonego po przodkach waszego złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy.

On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Wy przez Niego uwierzyliście w Boga, który wskrzesił Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak że wiara wasza i nadzieja są skierowane ku Bogu.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią
(Por. Łk 24,32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma,
niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

(Łk 24,13-35)
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali.

On zaś ich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: "Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało".

Zapytał ich: "Cóż takiego?"

Odpowiedzieli Mu: "To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli".

Na to On rzekł do nich: "O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?" I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.

Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: "Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił". Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: "Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?"

W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: "Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi". Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Rozważania do Ewangelii
NADZIEJA NIEZWYCIĘŻONEGO DOBRA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dobra zabić nie można

Kolejne wielkanocne niedziele przenoszą nas w świat wydarzeń, które dokonywały się wtedy, gdy sprawa Jezusa była świeża i bardzo gorąca. Pierwszy dzień - i droga uczniów do Emaus, czytaliśmy w ewangelii. Siedem tygodni później - Piotr przemawia w dniu zesłaniu Ducha Świętego. Wreszcie list tego samego Piotra pisany kilkanaście lat później. Sprawa wcale nie przycichła. Piotr i jego przyjaciele wciąż ryzykowali życiem, wszędzie rozgłaszając, że Pan zmartwychwstał. Orędzie było wciąż to samo: Jezusa, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci. Oni widzieli pusty grób, Jezus do nich przychodził, jeden z nich sprawdzał dotykiem Jezusowe rany... Oni wątpliwości nie mieli.

Z tego ich mocnego przeświadczenia rodziła się wiara. Bo w zmartwychwstanie wierzyć nie musieli, o tym wiedzieli. Wiara zaś to zdecydowanie więcej, niż pewność zmartwychwstania. Wiara to pewność, że jak wrogowie nie zdołali zwyciężyć Jezusa, tak nic i nikt nie jest w stanie zwyciężyć, pokonać, zniszczyć dobra. To była zarazem najgłębsza nadzieja chrześcijan, uczniów i wyznawców Jezusa. List św. Piotra jest w istocie wyznaniem tej nadziei. Nadziei niezwyciężonego dobra. Bo Jezus jest niezwyciężony. Chrześcijanie tamtej epoki byli tak mocno przeniknięci tą nadzieją, że nie tylko gotowi byli na śmierć, ale bez wahania cenę życia płacili, stając po stronie każdego dobra. Chrześcijanie tamtej epoki? Nie tylko. Dziś wśród nas jest również wielu zdecydowanych na wszystko wyznawców Jezusa. Wyznawców i męczenników, którzy ceniąc życie, bardziej cenią dobro. Wiedzą, i my wiemy, że dobra zabić nie można.

Dobro ginie na naszych oczach

Łatwo o tym mówić, ale trudniej wedle tego żyć. Dlaczego? Otóż dlatego, że zbyt często jesteśmy świadkami, jak dobro ginie, jak jest niszczone, jak jest wyśmiewane i jak przegrywa. Tak było zawsze, tak jest w całym świecie. (...)

Bywa i tak, że dobro przegrywa z naszego powodu, a nawet z naszym współudziałem. Któż z nas nie wyrządził krzywdy bądź przykrości drugiemu? Kto nie spowodował mniejszej czy większej szkody materialnej? Kto jakimś kłamstwem nie przyczynił się do zamętu miedzy ludźmi? Kto swoimi zaniedbaniami nie stał się przyczyną zła jeszcze większego? Dlatego nieraz idziemy przed siebie smutni i zamknięci w sobie Nawet wtedy, gdy dopiero co skończyły się święta.

Rozpoznać nadzieję

Tłum ludzi podąża drogą życia - jak wtedy, po święcie Paschy, gdy pielgrzymi zaczynali wracać do swych domów. Jedna z dróg wiodła przez Emaus. Różni szli nią ludzie - sprawiedliwi i mniej uczciwi, dobrzy i obojętni, szczerzy i cwani, pobożni i tylko wyrachowani. Jak to ludzie. W tym tłumie dwaj uczniowie Jezusa. Kleofas i drugi, nieznany z imienia. Smutni i zamyśleni - powiada kronikarz. Nie dziwię się. Przecież na ich oczach znowu wygrało zło. Dobrego i sprawiedliwego, szczerego i pobożnego człowieka, ich Przyjaciela uśmiercono w majestacie prawa. A może było w nich poczucie winy - że nie zrobili tego, co powinni i mogli byli uczynić? Że nie zapobiegli, że nie przekrzyczeli tłumu oskarżycieli? Albo choć nie wytrwali przy Nim, lecz uciekli. To wszystko zgasiło w nich nadzieję. A gdy zgasła nadzieja, nie potrafili nawet rozpoznać w tłumie swego Przyjaciela, Jezusa. Gasnąca nadzieja zawsze jest złym doradcą.

Cóż więc ma począć chrześcijanin? Czy najpierw szukać Jezusa? Czy najpierw szukać nadziei? Nie, tak pytać nie można. Jezus i nadzieja, nadzieja i Jezus to jedna, niepodzielna rzeczywistość. Kleofas i jego towarzysz dlatego stracili nadzieję, że kilka dni wcześniej nie zostali, nie wytrwali przy Jezusie. Może nie byli blisko Niego? Może byli przy Nim tylko zewnętrznie, zbyt zajęci swoimi sprawami? Nie znamy szczegółów. Jedno jest pewne - nawet jeśli my zgubimy Jezusa i nadzieję, On zawsze jest gdzieś blisko. On i nadzieją, jaką przynosi każdemu człowiekowi. O tej ciągłej i nieustannej obecności Pana warto pamiętać. Także wtedy, szczególnie wtedy, gdy nam się zdaje, że jesteśmy sami, gdy przytłacza nas smutek i zwątpienie - On zawsze jest blisko. Takie jest chrześcijańskie widzenie świata i życia.

Uczniowie z Emaus odnaleźli obecność Zmartwychwstałego w codziennej, prozaicznej sytuacji - przy wieczerzy. Wspólnej wieczerzy, na którą zaprosili towarzysza drogi. Nikt z nas nie musi czekać na nadzwyczajności. Gdy odnajdziesz w codzienności życia Jezusa, a obok siebie choć jednego człowieka, z którym gotów będziesz podzielić się chlebem - nie poddasz się złu panoszącemu się wokoło. Nawet, jeśli czujesz się jakoś współwinny temu złu, znajdziesz siłę, by znowu stanąć po stronie dobra. To nasza, chrześcijańska nadzieja. Jezus obdarowuje tą nadzieją, obdarowuje swoją obecnością. Ale my też musimy uczynić krok w Jego kierunku, musimy wciąż być w drodze, szukać innych ludzi, podobnie myślących i czujących jak my sami. Potrzebny i nasz, osobisty wysiłek.

ks. T. Horak

Parafianin Nr 14 (336) rok VIII 6 kwietnia 2008 rok

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na III NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

23.04.2023r.

Spotkanie Chrystusa w drodze otwiera serca uczniów na rozumienie słów Pisma i uzdalnia ich do rozpoznania obecności Pana w znaku łamanego chleba. Prośmy u progu tej Mszy św. o dar słuchania słów Chrystusa i wprowadzanie ich w życie. Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Zachęcamy do lektury Pisma Świętego.

Kolekta na potrzeby naszej parafii.
Za ofiary - szczere Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 18.15 odprawimy Nieszpory. Zapraszamy.

2. W poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Wojciecha bpa, głównego patrona Polski.

3. We wtorek przypada święto św. Marka Ewangelisty. Jest to dzień modlitwy o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. W tym dniu zgromadzimy się o godz. 17.30 przy krzyżu na rogu ulic Wolności i Kościelnej, gdzie odprawimy nabożeństwo i w procesji udamy się do kościoła na Mszę wieczorną. Serdecznie zapraszamy do udziału.
Po Mszy wieczornej nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy.

4. W czwartek i sobotę od godz. 17:30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. W piątek o godz. 17.00 Msza św. szkolna.

6. W sobotę obchodzimy Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego.

7. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza - Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Kolekta na Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne.

góra

następny Nr 1022

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.