Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 21b(1025b) rok XXIII 21. maja 2023 roku.

.

.

Niedziela, 21 maja 2023
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE (rok A)
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(por. Dz 1,11)

Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie
i wpatrujecie się w niebo? *
Jezus tak przyjdzie,
jak widzieliście Go wstępującego do nieba. *
Alleluja.

Kolekta

Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, + spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie * i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Uniósł się w ich obecności w górę

(Dz 1,1-11)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenia apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.

A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:

"Słyszeliście o niej ode Mnie - mówił - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym".

Zapytywali Go zebrani: "Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?" Odpowiedział im: "Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi".

Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: "Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 47[46],2-3. 6-7. 8-9)
(R.: por. 6)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

2 Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * 
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
3 bo Pan Najwyższy i straszliwy, * 
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

6 Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, * 
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
7 Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, * 
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

8 Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * 
hymn zaśpiewajcie!
9 Bóg króluje nad narodami, * 
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

(Ef 1,17-23)
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, niech da wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.

I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

Oto słowo Boże.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

(Mt 28,19a. 20b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Dana Mi jest
wszelka władza w niebie i na ziemi

(Mt 28,16-20)
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

"Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

Teresa z Lisieux

Kto chce wstąpić do nieba, musi najpierw zstąpić z niego. Tak jak Jezus.

góra

.

Rozważania do Ewangelii
DZIEŃ CZŁOWIEKA

Zakładki: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Wywyższenie człowieczeństwa

.

Bóg wskrzesił Jezusa z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy (Ef 1,17-23). Św. Paweł mówiąc o wywyższeniu Jezusa, posługuje się słowami trudnymi, językiem teologii, językiem dawnej poezji. O tym samym, o wywyższeniu Zbawiciela św. Łukasz opowiada słowami nieomal bajkowymi - jak to Jezus unosił się ku górze, w przestworza, aż obłok Go zasłonił. Trudno o tym wydarzeniu i tajemnicy mówić, bo i niepojętych spraw dotykamy.

Wywyższenie Jezusa. Trzeba więc zapytać, kim był, a raczej kim jest Jezus? Bogiem i człowiekiem zarazem. Innymi słowy: Jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Wiem, mówię o Wcieleniu, o istotnej dla chrześcijan tajemnicy wiary. Wierzymy w to, podstawą jest Ewangelia, ostatecznym argumentem - zmartwychwstanie. Ale nie jesteśmy w stanie ani pojąć, ani wytłumaczyć tej tajemnicy. Choć staramy się ją zrozumieć i naszym niedoskonałym językiem wypowiedzieć.

Wywyższenie Jezusa jest nie tylko Jego chwałą. Skoro w Jego osobie zjednoczone są dwie natury: boska i ludzka, to znaczy, że ludzka natura jest czymś wielkim. Mało tego - w osobie Jezusa ludzka natura została wyniesiona do niepojętej godności. Dlatego dzisiejsze święto wniebowstąpienia Jezusa jest wielkim świętem wielkości i godności człowieka. Każdego człowieka - niezależnie od rasy czy narodowości, od wieku czy pozycji społecznej, od wykształcenia czy uzdolnień. Chciałoby się powiedzieć, naśladując nazwy różnych, ustanawianych w kalendarzu "dni", że dzisiaj jest Dzień Człowieka. A nie jest to dzień jakiegoś samouwielbienia, lecz dzień wielkiego wyzwania, jakie przed każdym i każdą z nas stoi.

Ułomność człowieczeństwa

O godności i wielkości człowieka mówić nie sztuka. Ale można się narazić na zarzut rozmijania się z rzeczywistością. Przecież patrząc na samego siebie i całe swe ludzkie otoczenie, łatwiej wskazać na słabości, niedostatki, wypaczenia niż na potęgę, doskonałość czy nienaganność człowieka. Owszem, potrafimy wskazać na postaci świętych i bohaterów, mamy wokół siebie ludzi dobrych i zacnych. Ale dobrze wiemy, że historia świata jest w istocie historią wojen i okrucieństw. Historią rewolucji, które miały położyć kres złu i niesprawiedliwości, a stawały się początkiem jeszcze większej niegodziwości i jeszcze boleśniejszych krzywd. Widzimy także moralne zło w najbliższym otoczeniu. Często zaskakuje nas i poraża grzech, który odkrywamy w postępowaniu ludzi zdawałoby się porządnych i bez skazy. Za św. Pawłem musimy mówić o samych sobie: "Nie rozumiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę - to właśnie czynię. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę" (Rz 7,15. 19).

A fizyczna słabość człowieka poddanego chorobom, nękanego przez kataklizmy, zależnego od tysięcy różnych spraw - od klimatu i pogody, po wodę i jedzenie. Gdzie tu wielkość człowieczeństwa? A przymus wszystkich cielesnych, biologicznych i fizjologicznych uwarunkowań? Konieczne, nieraz uprzykrzone a czasem nawet zawstydzające. Gdzież tu wielkość i godność człowieka?

Owszem, to wszystko prawda. Ale czy nie jest zastanawiające, jak ten słaby, grzeszny, uwikłany w ciało i materialne zależności człowiek potrafi wznieść się ku wyżynom piękna, ku wartościom ducha? Jak stać go na samozaparcie aż po granicę ofiary z życia, by bronić swoich przekonań, ojczyzny, wiary? Jak bywa gotów poświęcić siebie, by ratować nie tylko kogoś bliskiego, ale i nieznanego sobie człowieka? Te pytania stają przed nami dziś, w Dzień Człowieka, ze szczególną wyrazistością.

Tylko z Jezusem

Chrześcijanin na te wszystkie zaskakujące kontrasty i sprzeczności ma swoją odpowiedź. Tą odpowiedzią jest osoba, życie i nauka Jezusa. Jednym słowem - Ewangelia. Zaczęła się ona w dniu Zwiastowania. "Święte Dziecię, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym" - mówi anioł do Maryi. A życie Bożego Syna było bardzo mocno osadzone w ziemskich realiach. Herod czyhał na Jego życie, gdy jeszcze był dzieckiem. Zaznał biedy i wygnania. Zaznał osierocenia, gdy umarł św. Józef. Doznał wreszcie za swą dobroć sprzeciwu tak wielkiego, że skończyło się krzyżem. Ale źli ludzie nie zdołali ukrzyżować Jego Ewangelii. Stała się początkiem odnowy świata. Na naszych oczach świat usiłuje krzyżować Ewangelię. Chrześcijanie mimo wszystko chcą być wierni nakazowi Jezusa: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Bo wiemy, że innego sposobu życia, innej drogi człowieka do człowieka, innego wzoru prawdy i sprawiedliwości nie ma, jak tylko Jezus.

Dźwięczą w uszach słowa aniołów z Góry Rozstania: Dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Święto Wniebowstąpienia nie powinno odrywać naszego spojrzenia ani naszych myśli od ziemi i jej spraw. Przekonani o wielkiej godności człowieka i o sile Ewangelii musimy wrócić na niziny, by z zapałem, z nadzieją, z nową siłą wziąć się za porządkowanie świata. Zamiast tego w kościele wpatrujemy się w niebo, a po wyjściu przestajemy być uczniami Jezusa. Nieliczni usiłują czegoś dokonać, ale tych odważnych jest zbyt mało. Tymczasem każdy musi zacząć od swego podwórka - nie od cudzego. I nie oglądając się na innych. Polacy muszą sami wysprzątać Polskę - a jest co robić. Nie wyjeżdżajcie w świat, co najwyżej na jakiś czas, by dorobić. Cudzego domu nie naprawicie, a zawsze będziecie tam obcy. Tu, w Ojczyźnie, porządkujcie to, co w zasięgu możliwości każdego i każdej z nas. Od siebie i rodziny poczynając. Jeśli nas będzie miliony z Ewangelią ręce, z wiarą i nadzieją w sercu, z modlitwą i Bożą mocą - czyż ma się nic nie zmienić?

ks. T. Horak

Parafianin Nr 19 (202) rok V 8 maja 2005 rok.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

21.05.2023r.

Wstąpienie Chrystusa do chwały Ojca jest zwieńczeniem Jego ziemskiej drogi. Zmartwychwstały Pan po przejściu z tego świata do nieba nie przestaje być jednak obecny w życiu Kościoła. Rozpoczynając sprawowanie Eucharystii, wzbudźmy wiarę w to, że Jezus Chrystus jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
Za ofiarę Bóg zapłać.

1. Dzisiaj 17.00 Dzień Skupienia dla Narzeczonych.
Nabożeństwo Majowe o godz. 18.15. W tygodniu o 17.30. Zapraszamy.
Trwa nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego.

2. We wtorek Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w ramach nabożeństwa przy krzyżu.

3. W czwartek i sobotę od godz. 17.30 okazja do spowiedzi.

4. W piątek o godz. 8.00 Msza św. w intencji Wszystkich Matek, a o godz. 17.00 Msza św. szkolna.

5. W sobotę Dzieci I Komunijne z opiekunami jadą na pielgrzymkę do Leśniowa. Wyjazd - godz. 8.30. Wcześniej wpłaty za przejazd u ks. Wikarego.

6. Za tydzień Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tym dniu mężczyźni i młodzieńcy pielgrzymują do Matki Boskiej Piekarskiej. W tym roku pielgrzymi, którzy chcą pielgrzymować pieszo, po nabożeństwie w naszym kościele o godz. 5.30 dołączą na skrzyżowaniu ul. Wolności i
Kościelnej do pielgrzymów z parafii św. Piusa X.

7. Od jutra w kancelarii przyjmujemy intencje mszalne na rok 2024. Zachęcamy do zamawiania intencji jubileuszowych, urodzinowych. Pamiętajmy o naszych zmarłych.

góra

następny Nr 1026

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.