Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Powrót .

Nr 22b(1026b) rok XXIII 28. maja 2023 roku.

.

.

Niedziela, 28 maja 2023
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO (rok A)
Uroczystość

Teksty liturgii Mszy św.

Antyfona na wejście
(Mdr 1,7)

Duch Pański napełnił okrąg ziemi, *
Ten, który ogarnia wszystko, *
zna każdą mowę. * Alleluja.

Albo:
(por. Rz 5,5; 8,11)

Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach *
przez Ducha Świętego, który w nas mieszka. *
Alleluja.

Kolekta

Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i narody, + ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię * i dokonaj w sercach wiernych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

góra

.

Pierwsze czytanie

Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

(Dz 2,1-11)
Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku.

Pełni zdumienia i podziwu mówili: "Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże".

Oto słowo Boże.

góra

.

Psalm responsoryjny

(Ps 104[103],1ab i 24ac. 29b-30. 31 i 34)
(R.: por. 30)

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

1 Błogosław, duszo moja, Pana, *
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
24 Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, * 
ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

29 Kiedy odbierasz im oddech, marnieją *
i w proch się obracają.
30 Stwarzasz je, napełniając swym Duchem, * 
i odnawiasz oblicze ziemi.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

31 Niech chwała Pana trwa na wieki, * 
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
34 Niech miła Mu będzie pieśń moja, * 
będę radował się w Panu.

Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Albo: Alleluja.

góra

.

Drugie czytanie

Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

(1Kor 12,3b-7. 12-13)
Czytanie z Pierwszego Listu
Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus".
Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.

Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Oto słowo Boże.

góra

.

Sekwencja

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

góra

.

Aklamacja przed ewangelią

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

góra

.

Ewangelia

Weźmijcie Ducha Świętego

(J 20,19-23)
Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane".

Oto słowo Pańskie.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

"Nie mówmy o Duchu Świętym, ale módlmy się do Niego" - powiedział Ignacy Loyola. Mądra rada. którą warto wziąć sobie do serca. Gdy w życiu nie wiem, co dalej począć. mam uczucie, jakbym walił głową o mur, czuję, jakbym błądził w labiryncie, nie mogąc znaleźć z niego wyjścia, wtedy pomaga mi modlitwa do Ducha Świętego. Zdarza się, że w takich sytuacjach już sama modlitwa do Ducha Świętego jest dwojakim darem: uspokaja wewnętrznie, stwarzając nową szansę, by spokojnie przyjrzeć się swemu położeniu, i pozwala odzyskać odwagę, by iść dalej w ufności, że nie jestem sam.

góra

.

Rozważania do Ewangelii
KOŚCIÓŁ W AKCJI

Zakładki: 1. 2. 3. 4.

Dzisiejszy krótki fragment Ewangelii opisuje dwa różne momenty z życia apostołów po zmartwychwstaniu Jezusa. Pierwszy ukazuje ich strach, życie w ukryciu, za zamkniętymi drzwiami. Drugi to pokój, radość i misja. Co spowodowało taką zmianę? Decydująca jest obecność Jezusa.

To naprawdę On. Pozdrawia przestraszonych uczniów i pokazuje im swoje ręce i bok. Radość uczniów to znak, że rozpoznali Pana i przyjęli Jego pokój. Odtąd zdolni są dzielić się nim z innymi.

Zesłanie Ducha Świętego to narodzenie Kościoła, który działa. Ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus przynosi uczniom radość i koi ich strach, aby mogli szeroko otworzyć drzwi serc i podjąć misję, do której ich posyła. Tak jak Jezus został posłany przez Ojca, aby głosić Boże miłosierdzie, tak też Jezus wzywa swój Kościół, to znaczy wszystkich swoich uczniów, do mówienia o Nim.

Czy mamy tyle siły, żeby podjąć takie wezwanie? Tak, bo mamy Ducha Świętego, który prowadzi nas w sakramencie chrztu i bierzmowania. Każdy zgodnie ze swoim stanem i osobistymi darami zdolny jest do świadczenia o Bożej miłości.

Ci z naszych wspólnot, którzy przyjęli święcenia kapłańskie, dodatkowo kontynuują misję Chrystusa i służą w sakramencie pojednania, głosząc, że Bóg pokonuje nasz grzech. Każdy z nas może być więc czynnym uczestnikiem wspólnoty Kościoła. Odnowa Kościoła dokonuje się wtedy, gdy on wypełnia swoją misję na ziemi.

s. Ingeborg-Marie Lovenskiold Grüner Kvam OP
- mniszka dominikańska, mieszka w klasztorze w Oslo.

Źródło: https://brewiarz.pl/

http://miesiecznik.wdrodze.pl/

Parafianin Nr 12l(890l) rok XX 31. maja 2020 roku.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego

28.05.2023r.

Aktualne Ogłoszenia Duszpasterskie i Intencje Mszalne
na parafialnej stronie internetowej

http://mbrruda.pl/

góra

następny Nr 1027

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

.

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.