Wykład nauki chrześcijańskiej

.

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI
BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

WYKŁAD
NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, UŁOŻONY Z ROZKAZU
KLEMENSA VIII PAPIEŻA,

PRZEZ
KARDYNAŁA ROBERTA BELLARMINA

KRAKÓW 2015

www.ultramontes.pl

* * *

Materiały źródłowe

Wykład Nauki Chrześcijańskiej, ułożony z rozkazu Klemensa VIII Papieża, przez kardynała Roberta Bellarmina (1*). Na polski język przetłumaczony i w Propagandzie wydany, w Rzymie 1844 (2*). Ku większej chwale Bożej, i ku zbawieniu bliźnich przedrukowany, ss. 1-190; 258-268+[IV]. (3*)

Mszał Rzymski z dodaniem nabożeństw nieszpornych. O. G. Lefebvre, Benedyktyn. Przekład polski opracowali mnisi opactwa w Tyńcu. Opactwo ŚŚ. Piotra i Pawła w Tyńcu - Polska.

Opactwo Św. Andrzeja, Bruges - Belgia [1956], ss. 1746-1749; 1760-1764 (Litania o Najświętszym Imieniu Jezus, Litania Loretańska i Modlitwa św. Bernarda do Najświętszej Maryi Panny).

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono; z Dodatku Tłumacza kilka rozdziałów pominięto).

* * *

Pozwolenie Władzy Duchownej:
NIHIL OBSTAT
Josephus Hube Rector Ecclesiae SS. Andreae et Claudii
Doctor S. Theologiae ac Censor Deputatus.

IMPRIMATUR
Fr. Dominicus Buttaoni O. P. S. P. A. M.

IMPRIMATUR
Joseph Canali Archiep. Colossen.
Vicesgerens.

* * *

Przypisy:

[1*] "Św. Robert Bellarmin (Robertus), Biskup, Wyznawca, Doktor Kościoła;- święto 13 maja. Syn Wincentego Bellarmino i Cyntii z Cervinich, siostry papieża Marcelego II, przyszedł na świat w r. 1542 w Montepulciano (Toskania). Rodzina ta szlachecka nie posiadała większego majątku, przy tym obarczona była dwanaściorgiem dzieci. Robert odznaczał się niezwykłymi zdolnościami, toteż chlubnie ukończył studia w kolegium jezuickim rodzinnego miasta i w r. 1560 wstąpił w Rzymie do nowicjatu tegoż zakonu. Teologii słuchał w Padwie i Lowanium, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie w r. 1570, po czym został kaznodzieją i profesorem uniwersytetu lowańskiego. W r. 1576 objął katedrę {{kontrowersyj}} w kolegium rzymskim, i tu przez 11 następnych lat wykładał wobec przedstawicieli różnych narodów obronę prawd wiary, zaczepianych przez protestantów. Jako przyboczny teolog, towarzyszył kardynałowi Gaetano w r. 1589-90 do Paryża. Powróciwszy, był ojcem duchownym kolegium rzymskiego i w tym czasie kierownikiem duchownym św. Alojzego [Gonzagi], którego też przygotował na drogę wieczności. Przez 3 lata zarządzał neapolitańską prowincją zakonną; odwołany z woli papieża, powrócił by pracować w kongregacjach rzymskich. W r. 1599 otrzymał kapelusz kardynalski, w r. 1602 stolicę arcybiskupią w Kapui. Po śmierci Klemensa VIII i Leona XI o mało nie został obrany papieżem. Z woli Pawła V zrezygnował z arcybiskupstwa, by cały czas poświęcić pracy w kongregacjach. Umarł 17 września r. 1621. Proces beatyfikacyjny ciągnął się głównie z powodu trudności natury politycznej przez blisko 300 lat, tak że beatyfikacja nastąpiła dopiero w r. 1923, kanonizacja w r. 1930, a w r. 1931 Bellarmin ogłoszony został Doktorem Kościoła. Zwłoki spoczywają w kościele Al Gesu w Rzymie. Święto jego obchodzi się 13 maja (rocznica beatyfikacji- obecnie 17 września wg. Brewiarz.pl). Robert Bellarmin to jeden z wielkich uczonych Kościoła, umysł jasny, świetny wykładowca, znawca całej współczesnej literatury religijnej, zarówno katolickiej jak i protestanckiej. Jego {{Dysputy i kontrowersje o spornych kwestiach wiary chrześcijańskiej}}, wydane w 4 wielkich tomach, tłumaczone na różne języki, są po dziś dzień najpełniejszą obroną nauki katolickiej. Dwa dalsze dzieła {{Katechizm większy i mniejszy}}, wydawane wciąż jeszcze, tłumaczone na 60 języków, nie straciły nic na wartości. Ze słynnym jezuitą Salmeronem pracował nad wydaniem {{Komentarza do Pisma świętego}}. Był też autorem wielu tomów kazań oraz znanych jeszcze dziś dzieł ascetycznych {{O wiecznym szczęściu świętych}}, {{O sztuce dobrego umierania}}, {{O wstępowaniu duszy do Boga}}, {{O wzdychaniu gołębicy}}, {{O siedmiu słowach Chrystusa}}. Przy całej olbrzymiej wiedzy i powadze, jaką się cieszył, był zadziwiająco pokorny. Surowy i bezwzględny dla siebie, pełen miłości dla bliźnich, zwłaszcza ubogich, oddany całą duszą Chrystusowi i Kościołowi". - Biskup Karol Radoński, Święci i Błogosławieni Kościoła Katolickiego.
Encyklopedia Hagiograficzna. Warszawa - Poznań - Lublin [1947], ss. 407-408.

[2*] Tłumaczenia na język polski katechizmu kard. Bellarmina w obecnym wydaniu dokonał ks. Aleksander Jełowicki na polecenie papieża Grzegorza XVI. Zob. Encyklopedia Kościelna podług teologicznej Encyklopedii Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób wydana przez X. Michała Nowodworskiego. Tom X. Karaici. - Kongregacje dekanalne. Warszawa 1877, s. 219.

[3*] Por

1) Papież Pius XI, List apostolski mianujący św. Roberta Bellarmina Doktorem Kościoła Powszechnego.

2) La Dottrina Cristiana composta per ordine della s. m. di Papa Clemente VIII dal ven. Cardinale Roberto Bellarmino. Torino-Roma. Giacinto Marietti. 1899.

3) Św. Robert kard. Bellarmin SI, a) Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae. b) Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana.

4) S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae, a) Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae. b) Catechismi Latini et Gemanici.

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego (Catechismus Romanus ex decreto Concilii Tridentini).

6) Sac. Petrus Ludovicus Danes, Institutiones Doctrinae Christianae, sive Catechismus ad usum seminariorum.

7) Ks. Zygmunt Chełmicki, Ojców naszych Wiara Święta (mały katechizm).

8) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

9) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

10) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

11) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

12) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

13) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

14) Bp Konrad Martin,
a) Katolicka nauka wiary.
b) Katolicka nauka obyczajów.

15) Episkopat Austriacki, Wielki Katechizm Religii Katolickiej.

16) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

17) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki (Catechismus catholicus).

18) Ks. Maciej Sieniatycki,
a) Apologetyka czyli dogmatyka fundamentalna.
b) Zarys dogmatyki katolickiej.

19) Ks. Jacek Tylka SI,
a) Dogmatyka katolicka.
b) O cnotach heroicznych.

20) Św. Alfons Maria Liguori, Doktor Kościoła,
a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy.
b) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis).

21) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

22) O. Ludwik Fanfani OP, Różaniec Najświętszej Panny Maryi. O odmawianiu Różańca św. (De Rosario Beatae Mariae Virginis. De Rosarii recitatione).

23) Ks. Dr Alojzy Jougan,
a) Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła katolickiego.
b) Historia Kościoła katolickiego.

24) Ks. Augustyn Arndt SI, Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych.

25) Ks. Franciszek Bączkowicz CM, Posty obowiązujące.

26) Ks. Józef Stagraczyński, Grzech wołający o pomstę do Nieba!

(Przypisy od red. Ultra montes).

C Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMXV, Kraków 2015

Źródło: brewiarz.pl
św. Robert Bellarmin
Wykład nauki chrześcijańskiej

http://www.ultramontes.pl/Katechizm_Bellarmina.htm

Wstęp .

ŚW. ROBERT KARD. BELLARMIN SI
BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA

WYKŁAD
NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,
UŁOŻONY Z ROZKAZU
KLEMENSA VIII PAPIEŻA,

PRZEZ
KARDYNAŁA ROBERTA BELLARMINA

KRAKÓW 2015
www.ultramontes.pl

* * *

POTWIERDZENIE KLEMENSA VIII PAPIEŻA
CLEMENS PP. VIII
AD FUTURAM REI MEMORIAM

Pastoralis Romani Pontificis sollicitudo etc. Dum itaque etc. Nos novum Doctrinae Christianae Libellum per dilectum filium Robertum Bellarminum Presbyterum S. J. de mandato nostro conscriptum in lucem edi, et typis tradi mandaverimus etc. HORTAMUR autem in Domino Venerabiles Patriarchas,
Archiepiscopos, Episcopos et dilectos Filios eorum Vicarios, nec non Abbates, Parochos universos, ubique locorum existentes, et alios, ad quos spectat, ut quantum per eos fieri poterit, in docendo Christianam Doctrinam in eorum quibusvis Ecclesiis, Dioecesibus, et Parochiis respective, Libellum hujusmodi (ut praefertur) approbatum, et jussu nostro editum recipiant, et adhibeant, nec non recipi et adhiberi curent, faciant, etc. Non obstantibus etc.

Datum Ferrariae, sub Annulo Piscatoris, die 15 Julii 1598. Pontificatus Nostri anno septimo.

MARCELLUS VESTRIUS BARBIANUS.

* * *

KLEMENS VIII PAPIEŻ

NA PRZYSZŁĄ RZECZY PAMIĄTKĘ

Pasterska Rzymskiego Biskupa pieczołowitość, itd. Gdy przeto itd. Nową Książkę Nauki Chrześcijańskiej, przez ukochanego Syna Roberta Bellarmina Kapłana S. J. z rozkazu naszego napisaną, wydać i drukiem ogłosić rozkazaliśmy, itd. UPOMINAMY zaś w Panu, czcigodnych Patriarchów, Arcybiskupów, Biskupów i ukochanych synów Wikariuszów ich, tudzież Opatów, Proboszczów wszystkich, gdziekolwiek istniejących, i wszystkich, do których to należy, iżby, o ile to przez nich stać się może, do nauczania Nauki Chrześcijańskiej we wszelkich Kościołach, Diecezjach, Parafiach, do każdego z nich w szczególności należących, wspomnioną Książkę, (jak się to rzekło) potwierdzoną, i z rozkazu naszego wydaną, przyjęli, i używali, tudzież iżby była przyjętą i używaną starali się, czynili, itd. Bez względu, itd.

Dan w Ferrarze, pod Pierścieniem Rybaka, dnia 15 Lipca 1598. Papiestwa Naszego Roku siódmego.

MARCELLUS VESTRIUS BARBIANUS.

* * *

.

MODLITWA PRZED NAUKĄ

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.

Wszystkie sprawy nasze, prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, iżby wszelka modlitwa i praca nasza, zawżdy się od Ciebie poczynała i w Tobie kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.

* * *

MODLITWA PO NAUCE

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.

Dzięki Ci składamy Wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen.

* * *

.

Następna strona

Powrót