Wykład nauki chrześcijańskiej

.
ROZDZIAŁ XXI

O GRZECHACH WOŁAJĄCYCH O POMSTĘ DO NIEBA

301. UCZEŃ. Ile jest grzechów wołających o pomstę do Nieba, i które są?

NAUCZYCIEL. Jest ich cztery, a są następujące:
1. Zabójstwo dobrowolne (Gen. IV,10) (Rdz 4,10).
2. Grzech cielesny przeciwny naturze (Gen. XVIII,20. 21) (Rdz 18,20. 21).
3. Uciemiężanie Ubogich, a mianowicie wdów i sierot (Exod. XXII,22. 23) (Wj 22,22. 23).
4. Zatrzymywanie zapłaty robotnikom (Jak. V,4) (Jk 5,4).

302. U. Dlaczego mówimy iż grzechy te wołają o pomstę do Nieba?

N. Dlatego, iż ich niesprawiedliwość jest widoczna i krzycząca.

.
ROZDZIAŁ XXII

O CZTERECH OSTATNICH RZECZACH CZŁOWIEKA

303. UCZEŃ. Wskażcie nam sposób skuteczny do unikania grzechu.

NAUCZYCIEL. Mędrzec Pański podaje nam ten sposób w tych słowach: "We wszystkich sprawach twoich pamiętaj na ostatnie rzeczy twoje, a na wieki nie zgrzeszysz" (Ekli. VII,40). Te ostatnie rzeczy są cztery:
.
Śmierć,
Sąd Ostateczny,
Piekło,
i Niebo.

304. U. Dlaczego każda z tych czterech rzeczy nazywa się ostatnia?

N. Bo Śmierć jest końcem życia, a zatem jest rzeczą ostatnią z tych, które nas w tym życiu spotkać mogą.

Sąd Ostateczny jest ostatnim ze wszystkich sądów, i nie masz już od niego żadnego odwołania się; jest więc rzeczą ostatnią.

Piekło jest złem ostatnim, które ma spaść na grzeszników, i będzie wiecznym; jest więc rzeczą ostatnią najstraszniejszą.

Niebo jest ostatnim dobrem, którego sprawiedliwi dostąpią na wieki; jest więc rzeczą ostatnią najpożądańszą.

305. U. Raczcie nam podać główniejsze uwagi ułatwiające rozmyślanie tych rzeczy, iżbyśmy za radą Pańskiego Mędrca, we wszystkich sprawach naszych pamiętając na ostatnie rzeczy nasze nigdy nie grzeszyli.

NAUCZYCIEL.

I. CO DO ŚMIERCI: rozważajcie:

1. Że śmierć jest najpewniejszą, i że nikt jej uniknąć nie może.

2. Że godzina śmierci jest niepewna, i że wielu umiera wtedy, kiedy się najmniej tego spodziewają.

3. Że śmierć kończy wszystkie zamysły tego życia, i że najwidoczniej okazuje nam marność tego świata.

4. Że w godzinę śmierci każdy żałuje że złe czynił, i że dobrego nie czynił; a przeto wielkim jest nierozsądkiem to czynić, o czym nam wiadomo, iż tego żałować będziemy.

II. CO DO SĄDU OSTATECZNEGO: rozważajcie:

1. Że będzie to sąd o rzecz najważniejszą, to jest o dobro największe i wieczne.

2. Że czynić go będzie Sędzia najwyższy, znający najskrytsze tajniki serc naszych, a któremu nikt oprzeć się nie zdoła.

3. Że sąd ten będzie się odbywać w obecności całego świata, że przeto nikt się przed nim ukryć nie zdoła.

4. Że nie masz żadnego sposobu, żadnej nadziei uniknięcia wyroku sprawiedliwości Bożej.

III. CO DO PIEKŁA: rozważajcie:

1. Że zawiera w sobie wszystkie męki, jakich nawet wyobrazić sobie nie podobna.

2. Że wszystkie te męki są wieczne.

3. Że są dolegliwe w najwyższym stopniu.

4. Że są ciągłe, bez pociechy, bez ulgi, bez odetchnienia.

IV. CO DO NIEBA: rozważajcie:

1. Że zawiera w sobie dobra niezliczone, niepojęte, nad wszelką miarę i
pożądanie.

2. Że wszystkie te dobra są wieczne.

3. Że są najszlachetniejsze, bo sam Bóg jest ich przedmiotem.

4. Że są ciągłe, bez przerwy, i bez zasmucenia.

Zważcie przy tym, iż dobra ziemskie żadnego z tych przymiotów nie mają, bo są nieliczne, krótkie, drobne i niestałe, bo są zawsze zmieszane ze smutkiem i niepokojem. Zważcie także, że i cierpienia tego świata są nieliczne, krótkie, drobne i niestałe, bo są zawsze zmieszane z pociechą jakąś. A stąd wnieść macie, iż rzeczywiście dowodzą największego nierozumu ci nieszczęśni, którzy przez miłość dóbr tego doczesnego żywota, lub też przez obawę cierpień jego, utracają dobra żywota wiecznego i samochcąc wpadają w cierpienia wieczne.

.
DODATKI TŁUMACZA

306. DODATEK I

AKTY POTRZEBNE DO ZBAWIENIA

AKT WIARY

O Boże mój! wierzę mocno we wszystko co święty Apostolski Rzymsko-Katolicki Kościół, do wierzenia mi podaje: ponieważ Ty sam, Prawdo, ani omylić się, ani omylić nie mogąca, Ty sam to wszystko jemu objawiłeś.

AKT NADZIEI

O Boże mój! mam nadzieję i ufam mocno, że przez zasługi Jezusa Chrystusa, dasz mi łaskę Twą w tym życiu, i jeżeli Przykazania Twe wypełnię, chwałę w życiu przyszłym: ponieważ sam mi to obiecałeś, a wierny jesteś Panie w obietnicach Twoich.

AKT MIŁOŚCI

O Boże mój! kocham Cię z całego serca, z całej duszy, i ze wszystkich sił moich; kocham Cię nad wszystko, bo jesteś nieskończenie dobry, i nieskończenie godny miłości; a dla miłości Twojej kocham bliźniego mego jako siebie samego. (1*)

AKT SKRUCHY

O Boże mój! ponieważ jesteś nieskończenie dobry, i ponieważ kocham Cię nad wszystko, żałuję z całego serca żem zgrzeszył; i postanawiam raczej umrzeć, aniżeli Ciebie w czymkolwiek obrazić.

* * *

Przypisy:

[1*] Kto akty Wiary, Nadziei, i Miłości odmawia ze skruchą, może dostąpić co dzień Odpustu lat siedem i siedem razy czterdzieści dni; a odmawiając je codziennie, może dostąpić raz na miesiąc Odpustu zupełnego, w dzień Komunii świętej, odmówiwszy nadto w ten dzień pięć Ojcze nasz, i pięć Zdrowaś Maryjo, na intencję Kościoła: który to warunek jest zawsze niezbędnym do dostąpienia Odpustu zupełnego. Odpusty te ofiarować też można za duszę osoby zmarłej. (Benedykt XIV, 11 grudnia 1754).

307. DODATEK II.

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

(potwierdzona przez Sykstusa V w 1587)

.
Kyrie elejson,
Chryste elejson,
Kyrie elejson.
.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami.
Święta Panno nad pannami, módl się za nami.
Matko Chrystusowa, módl się za nami.
Matko łaski Bożej, módl się za nami.
Matko najczystsza, módl się za nami.
Matko najśliczniejsza, módl się za nami.
Matko niepokalana, módl się za nami.
Matko nienaruszona, módl się za nami.
Matko najmilsza, módl się za nami.
Matko przedziwna, módl się za nami.
Matko dobrej Rady, módl się za nami.
Matko Stworzyciela, módl się za nami.
Matko Odkupiciela, módl się za nami.
Panno roztropna, módl się za nami.
Panno czcigodna, módl się za nami.
Panno wsławiona, módl się za nami.
Panno można, módl się za nami.
Panno łaskawa, módl się za nami.
Panno wierna, módl się za nami.
Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami.
Stolico mądrości, módl się za nami.
Przyczyno naszej radości, módl się za nami.
Naczynie duchowne, módl się za nami.
Naczynie poważne, módl się za nami.
Naczynie osobliwe nabożeństwa, módl się za nami.
Różo duchowna, módl się za nami.
Wieżo Dawidowa, módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami.
Domie złoty, módl się za nami.
Arko przymierza, módl się za nami.
Bramo Niebieska, módl się za nami.
Gwiazdo zaranna, módl się za nami.
Uzdrowienie chorych, módl się za nami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami.
Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Królowo Aniołów, módl się za nami.
Królowo Patriarchów, módl się za nami.
Królowo Proroków, módl się za nami.
Królowo Apostołów, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Królowo Wyznawców, módl się za nami.
Królowo Dziewic, módl się za nami.
Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami.
Królowo wniebowzięta, módl się za nami.
Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Królowo pokoju, módl się za nami.
Królowo Korony Polskiej, módl się za nami.

.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

.
V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
V. Módlmy się. Daj nam, sługom Twoim, prosimy Panie Boże, cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała, a za chwalebną przyczyną błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy, niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela. Przez Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

7 lat odpustu.

308. DODATEK III.

MODLITWA ŚW. BERNARDA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Pomnij o Najmiłosierniejsza Panno Maryjo, iż nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek, co się pod Twoją obronę uciekał, o Twoje wstawienie Cię błagał i żebrał wspomożenia Twego, od Ciebie został opuszczony. Tą ufnością ożywiony, o Panno nad pannami, o Matko, do Ciebie biegnę, przed Tobą stawam w mej nędzy, i grzesznik płaczący rzucam się pod nogi Twoje. O Matko Słowa Wcielonego! nie gardź wołaniem moim, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen.

Memorare, o piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua currentem praesidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia, esse derelictum. Ego tali animatus confidentia, ad te, Virgo virginum, Mater, curro, ad te venio; coram te gemens peccator assisto: noli, Mater Verbi, verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen

.
DODATEK IV.

.
OBJAŚNIENIE O ODPUSTACH, WYJĘTE Z KSIĄG
ŚW. LEONARDA Z PORTO MAURIZIO

309. UCZEŃ. Co znaczy Odpust, i jakie są skutki jego?

NAUCZYCIEL. Odpust, znaczy odpuszczenie, darowanie, nie winy, lecz tylko kary za grzechy. Wina grzechu odpuszcza się przez Sakrament Pokuty, albo przez Skruchę doskonałą: lecz że za winę grzechu, jeśli jest śmiertelną, należy się kara wieczna; a zaś jeśli jest powszednią, kara doczesna, a nie zawsze z odpuszczeniem winy odpuszcza się cała kara, dlatego to, nieskończone miłosierdzie Boże, otworzyło w Kościele Świętym Skarb niewyczerpany Odpustów; iżby po otrzymaniu odpuszczenia winy przez Sakramenty Święte, można było otrzymać jeszcze odpuszczenie kary, która by, po otrzymaniu grzechów odpuszczenia, pozostawała jeszcze do wypłacenia w tym lub w przyszłym życiu.

310. U. Z czego się składa Skarb Odpustów?

N. Skarbem tym, są zasługi nieskończone Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi niezmierne Najświętszej Panny, i zasługi niepoliczone wszystkich Świętych. Klucze od Skarbu tego, są w ręku Namiestnika Chrystusowego Papieża, który z niego szafuje na użytek wiernych Chrystusowych, przez nadawanie Odpustów.

311. U. Co to jest Odpust Zupełny?

N. Odpust zupełny jest ten, który odpuszcza całą karę, w taki sposób, iż gdyby nawet największy grzesznik, po wyspowiadaniu się szczerym i serdecznym z wszystkich grzechów, otrzymawszy rozgrzeszenie, dostąpił potem raz jeden tylko takowego Odpustu, i umarł natychmiast; poszedłby prosto do Nieba, ani zaczepiwszy o Czyściec.

312. U. Co to jest Odpust Cząstkowy?

N. Jest to Odpust pewnej liczby dni, czterdziestek czyli czterdziestu dni, lat, itp. Odpust ten nie odpuszcza całej kary, tak jak to czyni Odpust Zupełny; lecz tylko taką część kary, jaką by odpuściła tyleż czasu trwająca pokuta, którą dawniej naznaczało Prawo Kościelne. I kiedy się mówi np. rok Odpustu: nie znaczy to, iż przez ten Odpust roku jednego, ukróca się kara Czyśćcowa tylko o rok jeden; może bowiem ukróca się daleko więcej; bo rok pokuty, odpuszcza może wielką liczbę lat kary Czyśćcowej. Lecz Bóg nam tego nie objawił, i Bogu to tylko wiadomo.

313. U. Jakie są warunki do otrzymania Odpustu Cząstkowego?

NAUCZYCIEL. Potrzeba
1. Być Katolikiem.
2. Być w stanie łaski, to jest bez grzechu śmiertelnego na sumieniu.
3. Wykonać jak najdokładniej wszystkie warunki naznaczone do otrzymania Odpustu, którego dostąpić chcemy.
4. Modlić się na intencję Papieża.

314. U. Jakie są warunki do otrzymania Odpustu Zupełnego?

N. Oprócz warunków, któreśmy tylko co wyliczyli, potrzeba jeszcze,
.
1. mieć w nienawiści grzechy powszednie nawet, bez żadnego wyjątku; wyrzekając się ich wszystkich, na zawsze, szczerze i serdecznie; jednym słowem, potrzeba kochać Boga z całego serca i nade wszystko, potrzeba być na drodze świętości.
2. pospolicie potrzebna jest Spowiedź i Komunia Święta. Co do Spowiedzi: Osoby mające pobożny i święty zwyczaj spowiadania się co tydzień, byleby tylko były wolne od grzechu śmiertelnego, mogą przy samej Komunii Świętej, codziennie nawet zyskać Odpust zupełny. Wyjmują się od tego Odpusty Jubileuszowe, na które osobne są ogłaszane warunki.

315. U. Kiedy potrzeba uczynić postanowienie dostąpienia Odpustu, aby go zyskać?

N. Dość jest, i dobrze jest, co rana odnawiać postanowienie dostąpienia wszystkich Odpustów, jakich w ciągu dnia dostąpić byśmy mogli, bądź przez nabożeństwo, bądź przez uczynki dobre, których dopełnimy w ciągu dnia tego; dobrze dodać i to w postanowieniu naszym, że te Odpusty, które ofiarować można za dusze zmarłych, za nie ofiarować chcemy. Tak czyniąc, możemy być pewni, że dostąpimy Odpustów wszystkich, na które zasłużymy, tych nawet, o których że są, nie wiemy.

316. U. Odpusty, które ofiarujemy za dusze zmarłych, jaką im pomoc przynoszą?

N. Pewną jest rzeczą, iż te Odpusty przynoszą pomoc niezmierną duszom zmarłych; i że nigdy stracone nie są; tak, że jeśli nie mogą się przydać duszy za którą je ofiarujemy, Bóg je przyjmie za drugie dusze. A biednym duszom Czyśćcowym jeden dzień nawet Odpustu, co to za szczęście! co to za ochłoda! Pomnijmy i na to, że jakie miłosierdzie mieć będziem dla dusz Czyśćcowych takiego też sami doznamy, gdy będziemy w Czyśćcu.

317. U. Jakie są warunki do otrzymania Odpustu Zupełnego w godzinie śmierci?

NAUCZYCIEL.
1. Potrzeba mieć prawo do tego Odpustu.
2. Potrzeba polecać swą duszę miłosierdziu Bożemu, i przyjmować śmierć z chętnym poddaniem się woli Bożej.
3. Potrzeba spowiadać się i przyjąć Komunię Świętą; a w razie niemożności spowiadania się, uczynić przynajmniej Akt skruchy ze szczerym pragnieniem Spowiedzi.
4. Potrzeba wymówić sercem przynajmniej, jeśli już usty nie można, imię JEZUS.

318. U. Co daje prawo do tego Odpustu?

N. Daje prawo do tego Odpustu:

Albo przywilej Ojca Świętego udzielony bądź na osobę własną, bądź na
osobę Kapłana dysponującego na śmierć:

Albo posiadanie Krucyfiksu, Medalu, lub Koronki błogosławionej przez Ojca Świętego lub przez Kapłana mającego ku temu moc od Papieża nadaną:

Albo należenie do którego z Bractw pobożnych którym Ojcowie Święci to prawo nadali, jako to: do Bractwa Szkaplerza św., Różańca św. itp.

Albo na koniec, częste a pobożne wzywanie w ciągu życia, z prawdziwą skruchą, imion JEZUS i MARYJA. (1*)

Ten ostatni środek jest każdemu dostępny. Żyjmy w miłości Jezusa i Maryi, wzywajmy jak najczęściej w życiu ich święte Imiona, pozdrawiajmy się wzajemnie tymi Imionami; a w godzinie śmierci dobrej, JEZUS i MARYJA przyjmą nas na łono swoje i wprowadzą do żywota wiecznego. O tę jedyną łaskę proście dla niegodnego tłumacza tej Książki, który was Bracia najmilsi, pod opiekę Jezusa i Maryi z głębi duszy co dzień oddaje i oddawać będzie.

W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Świętego + Amen. +

* * *

Przypisy:

[1*] Odpust ten nadany jest przez Benedykta XIII 12-go stycznia 1728. Tenże Papież za każde pobożne wezwanie imion Jezusa i Maryi, nadał 25 dni Odpustu. A Sykstus V 15-go lipca 1587 r. nadał 100 dni Odpustu, za każdy raz, tym wszystkim, którzy pozdrawiając drugich mówią:

"Niech będzie pochwalony JEZUS CHRYSTUS"

lub odpowiadają:
"Na wieki wieków. Amen".

319. DODATEK V.

LITANIA O NAJŚWIĘTSZYM IMIENIU JEZUS

.
Kyrie elejson.
Chryste elejson.
Kyrie elejson.
.
Jezu, usłysz nas.
Jezu, wysłuchaj nas.
.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

.
Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, jasności ojcowska, zmiłuj się nad nami.
Jezu, blasku światła wiecznego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu chwały, zmiłuj się nad nami.
Jezu, słońce sprawiedliwości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Synu Maryi Panny, zmiłuj się nad nami.
Jezu najmilszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu przedziwny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże mocny, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ojcze przyszłego wieku, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wielkiej rady Zwiastunie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, najmożniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, najcierpliwszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, najposłuszniejszy, zmiłuj się nad nami.
Jezu, cichy i pokornego serca, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku czystości, zmiłuj się nad nami.
Jezu, miłośniku nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże pokoju, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dawco żywota, zmiłuj się nad nami.
Jezu, cnót przykładzie, zmiłuj się nad nami.
Jezu, żarliwy dusz miłośniku, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Boże nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, ucieczko nasza, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ojcze ubogich, zmiłuj się nad nami.
Jezu, skarbie wiernych, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobry pasterzu, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości prawdziwa, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mądrości przedwieczna, zmiłuj się nad nami.
Jezu, dobroci nieskończona, zmiłuj się nad nami.
Jezu, drogo i żywocie nasz, zmiłuj się nad nami.
Jezu, wesele Aniołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, królu Patriarchów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, mistrzu Apostołów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, nauczycielu Ewangelistów, zmiłuj się nad nami.
Jezu, męstwo Męczenników, zmiłuj się nad nami.
Jezu, światłości Wyznawców, zmiłuj się nad nami.
Jezu, czystości Dziewic, zmiłuj się nad nami.
Jezu, korono wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Jezu.
Od grzechu każdego, wybaw nas, Jezu.
Od gniewu Twego, wybaw nas, Jezu.
Od sideł szatańskich, wybaw nas, Jezu.
Od ducha nieczystości, wybaw nas, Jezu.
Od śmierci wiecznej, wybaw nas, Jezu.
Od zaniedbania natchnień Twoich, wybaw nas, Jezu.
Przez tajemnicę świętego wcielenia Twego, wybaw nas, Jezu.
Przez narodzenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez dziecięctwo Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez najświętsze życie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez pracę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez cierpienia i mękę Twoją, wybaw nas, Jezu.
Przez krzyż i opuszczenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez omdlenie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez śmierć i pogrzeb Twój, wybaw nas, Jezu.
Przez zmartwychwstanie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez wniebowstąpienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez Najświętszej Eucharystii ustanowienie Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez radości Twoje, wybaw nas, Jezu.
Przez chwałę Twoją, wybaw nas, Jezu.

.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Jezu.

.
Jezu, usłysz nas.
Jezu, wysłuchaj nas.

.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, któryś rzekł: "Proście a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzone" - błagamy Cię, daj nam proszącym Boskiej Twej miłości uczucie, abyśmy Cię całym sercem, ustami i uczynkami miłowali i w chwaleniu Ciebie nigdy nie ustawali.

.
Świętego imienia Twego bojaźnią oraz miłością ustawiczną racz nas obdarzyć, o Panie; ponieważ tych nigdy z opieki Twej nie wypuszczasz, których w gruntownej miłości Twojej utwierdzasz. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

7 lat odpustu;
raz na miesiąc za codzienne odmawianie odpust zupełny.

KONIEC.

Powrót