.

ROZDZIAŁ DRUGI

.

PRZYKAZANIA BOŻE

Jam jest Pan Bóg twój.

.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego twego.
10. Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest.

.

PIERWSZE PRZYKAZANIE BOŻE:

"Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną".

158. Co Pan Bóg nakazuje w pierwszym przykazaniu?
W pierwszym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy jedynie Jego uznawali za swego najwyższego Pana i Jemu tylko oddawali cześć Boską.

159. Kiedy uznajemy Pana Boga za najwyższego Pana?
Uznajemy Pana Boga za najwyższego Pana, kiedy w Niego wierzymy, w Nim mamy nadzieję i Jego miłujemy.

160. Kiedy wierzymy w Pana Boga?
Wierzymy w Pana Boga, kiedy uznajemy za prawdę to wszystko, co Pan Bóg objawił.

161. Kiedy mamy nadzieję w Panu Bogu?
Mamy nadzieję w Panu Bogu, kiedy spodziewamy się od Pana Boga łaski Jego, odpuszczenia grzechów i wiecznego zbawienia

162. Kiedy miłujemy Pana Boga?
Miłujemy Pana Boga. kiedy spełniamy wiernie Jego przykazania.

163. Kiedy szczególnie oddajemy Panu Bogu cześć najwyższą?
Oddajemy Panu Bogu cześć najwyższą szczególnie wtedy, gdy się do Niego modlimy i czcimy Najświętszą Maryję Panną i Świętych, jako przyjaciół Bożych.

164. Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to pobożna rozmowa człowieka z Panem Bogiem

165. W jakim celu modlimy się?
Modlimy się w tym celu, aby:
1) Panu Bogu oddać cześć najwyższą, czyli uwielbienie,
2) dziękować Mu za otrzymane dary,
3) prosić o łaski dla duszy i dla ciała,
4) przepraszać za grzechy.

166. Dlaczego powinniśmy się modlić?
Powinniśmy się modlić, ponieważ:
1) modlitwa jest potrzeba dla życia nadnaturalnego duszy, podobnie jak pożywienie jest potrzebne dla życia ciała,
2) szczególnie modlitwę nakazał nam Pan Jezus dla zbawienia naszego.

167. Co sprawia modlitwa?
Modlitwa:
1) łączy nas z Panem Bogiem, naszym Ojcem,
2) wyprasza łaskę wytrwania w dobrem aż do śmierci,
3) pomaga w pokusach i różnych przeciwnościach życia.
4) sprowadza błogosławieństwo Boże w naszym życiu codziennym.

168. Jak powinniśmy się modlić?
Powinniśmy się modlić: pobożnie, pokornie, z ufnością, wytrwale i z poddaniem się woli Bożej.

169. Kiedy szczególnie powinniśmy się modlić?
Szczególnie powinniśmy się modlić:
1) rano i wieczór,
2) przed pracą i po pracy,
3) przed jedzeniem i po jedzeniu,
4) w pokusach i w każdej potrzebie.

170. Za kogo powinniśmy się modlić?
Powinniśmy się modlić za siebie i za wszystkich, a szczególnie za Kościół święty i Ojczyznę naszą, za rodziców i krewnych, za przyjaciół i dobrodziejów, za przełożonych, za grzeszników i za dusze w czyśćcu.

171. Kiedy Pan Bóg szczególnie nas wysłuchuje?
Pan Bóg wysłuchuje nas szczególnie, gdy "sercem skruszonym" modlimy się w Imię Pana Jezusa i za przyczyna Najświętszej Maryi Panny.

172. Jakiej modlitwy nauczył nas Pan Jezus?
Pan Jezus nauczył nas modlitwy:

.
"Ojcze nasz, który jesteś w niebie -
święć się Imię Twoje,
przyjdź Królestwo Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi,
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom,
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego". Amen.
(Mt 6,9-13).

(Łk 11,2c-4)

O modlitwie "Ojcze nasz"

Gdy rozważamy "Ojcze nasz"...

173. Jaką modlitwą czcimy Najświętszą Maryję Pannę?
Najświętszą Maryję Pannę czcimy "Pozdrowieniem Anielskim":

.
"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej." Amen.

174. Jakie modlitwy i nabożeństwa poleca nam Kościół święty?
Kościół święty poleca nam:
.
Modlitwy w czasie Ofiary Mszy świętej,
Nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu,
Drogę krzyżową,
Różaniec święty,
Litanie,
Procesje i pielgrzymki.

175. Dlaczego Najświętszą Maryję Pannę czcimy ponad Aniołów i Świętych?
Najświętszą Maryję Pannę czcimy ponad Aniołów i Świętych, ponieważ:
1) jest Ona Matką Bożą,
2) łaską i świętością przewyższa Aniołów i Świętych,
3) jest Matką naszą i Pośredniczką wszelkich łask Bożych.

176. Dlaczego oddajemy szczególniejszą cześć św. Józefowi?
Szczególniejszą cześć oddajemy św. Józefowi dlatego, ponieważ On, jako Opiekun Pana Jezusa, jest Patronem Kościoła katolickiego.

177. W jaki sposób czcimy Najświętszą Maryję Pannę i Świętych?
Najświętszą Maryję Pannę i Świętych czcimy w ten sposób, że.
1) święcimy ich święta,
2) naśladujemy ich cnoty,
3) przez nich modlimy się do Pana Boga,
4) mamy w poszanowaniu ich relikwie i obrazy.

178. Kto grzeszy przeciw pierwszemu przykazaniu?
Przeciw pierwszemu przykazaniu grzeszy, kto:
1) dobrowolnie wątpi o prawdach wiary,
2) wstydzi się wyznawać swoją wiarę lub od niej odstępuje,
3) nie ufa Panu Bogu,
4) nie miłuje Pana Boga ponad wszystko jako swego Ojca,
5) nie modli się należycie,
6) nie czci Najświętszej Maryi Panny i Świętych.

Zaniedbanie modlitwy przez dłuższy czas jest grzechem śmiertelnym.

.

DRUGIE PRZYKAZANIE BOŻE:

"Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie"

179. Co Pan Bóg nakazuje w drugim przykazaniu?
W drugim przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy czcili Imię Boże.

180. Kiedy czcimy Imię Boże?
Imię Boże czcimy, kiedy:
1) pobożnie je wymawiamy i z ufnością wzywamy,
2) słowem i przykładem szerzymy cześć Imienia Bożego,
3) wzywamy Pana Boga na świadka w słusznej przysiędze,
4) wypełnione śluby złożone Panu Bogu.

181. Kto grzeszy przeciw drugiemu przykazaniu?
Przeciw drugiemu przykazaniu grzeszy, kto znieważa Imię Boże, przysięga fałszywie (krzywoprzysięstwo) lub nie dotrzymuje tego, co ślubował Panu Bogu.

Znieważenie Imienia Bożego (bluźnierstwo) i krzywoprzysięstwo jest grzechem śmiertelnym.

.

TRZECIE PRZYKAZANIE BOŻE:

"Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"

182. Co Pan Bóg nakazuje w trzecim przykazaniu?
W trzecim przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy święcili dzień święty.

183. Kiedy świecimy dzień święty?
Święcimy dzień święty wtedy, kiedy uczestniczymy we Mszy świętej i zachowujemy odpoczynek świąteczny.

184. Co znaczy uczestniczyć we Mszy świętej?
Uczestniczyć we Mszy świętej, znaczy:
1) być obecnym na całej Mszy świętej,
2) zwracać uwagę na ważniejsze części Mszy świętej,
3) modlić się pobożnie w czasie Mszy świętej.

185. Kto zachowuje spoczynek świąteczny?
Spoczynek świąteczny zachowuje, kto nie pracuje ciężko fizycznie bez koniecznej potrzeby i nie urządza grzesznych i hałaśliwych zabaw.

186. Kiedy w dniu świętym wolno, a nawet należy pracować?
W dniu świętym wolno, a nawet należy pracować, jeśli trzeba ratować życie bliźniego, w czasie powodzi lub pożaru, przy żniwach w razie grożącej burzy i w innych koniecznych wypadkach.

187. Kto grzeszy przeciw trzeciemu przykazaniu?
Przeciw trzeciemu przykazaniu grzeszy, kto:
1) nie uczestniczy z własnej woli we Mszy świętej,
2) wykonuje ciężką pracę bez koniecznej potrzeby,
3) urządza hałaśliwe i grzeszne zabawy.

Kto z lenistwa opuszcza Mszę świętą lub znaczną jej część popełnia grzech śmiertelny.

.

CZWARTE PRZYKAZANIE BOŻE:

"Czcij ojca twego i matkę twoją"

188. Co Pan Bóg nakazuje w czwartym przykazaniu?
W czwartym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy rodziców swoich kochali, szanowali i słuchali.

189. Kiedy kochamy rodziców?
Kochamy rodziców wtedy, kiedy modlimy się za nich, pomagamy im i czynimy to, co im sprawia radość, a unikamy tego, co ich zasmuca.

190. Kiedy szanujemy rodziców?
Szanujemy rodziców, gdy uprzejmie się do nich odnosimy, dobrze o nich myślimy i mówimy.

191. Kiedy słuchamy rodziców?
Słuchamy rodziców, kiedy chętnie wykonujemy ich rozkazy i stosujemy się do ich wskazówek i upomnień.

192. Dlaczego dzieci powinny czcić rodziców?
Dzieci powinny czcić rodziców dlatego, ponieważ rodzice zastępują im Pana Boga i po Bogu są dla nich największymi dobroczyńcami.

193. Co Pan Bóg obiecał dzieciom, które czczą rodziców?
Dzieciom, które czczą rodziców, obiecał Pan Bóg swoje błogosławieństwo.

194. Kto grzeszy przeciw czwartemu przykazaniu?
Przeciw czwartemu przykazaniu grzeszą dzieci, które swoich rodziców nie kochają, nie szanują i nie słuchają.

195. Kiedy dzieci nie kochają rodziców?
Dzieci nie kochają rodziców wtedy:
1) gdy się za nich nie modlą,
2) gdy ich zasmucają lub pobudzają do gniewu.

196. Kiedy dzieci nie szanują rodziców?
Dzieci nie szanują rodziców wtedy:
1) gdy się ich wstydzą lub ich znieważają,
2) gdy im zuchwale odpowiadają lub o nich źle mówią.

197. Kiedy dzieci nie słuchają rodziców?
Dzieci nie słuchają rodziców wtedy, gdy nie wypełniają ich rozkazów lub lekceważą ich upomnienia.

198. Kogo oprócz rodziców mamy szanować i słuchać?
Oprócz rodziców mamy szanować i słuchać opiekunów, nauczycieli i zwierzchników, zarówno duchownych, jak i świeckich.

Dzieci, które nie czczą ojca i matki, niech się lękają sądu Bożego i słusznej kary.

.

PIĄTE PZYKAZANIE BOŻE:

"Nie zabijaj"

199. Co Pan Bóg nakazuje w piątym przykazaniu?
W piątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy dbali o własne życie i szanowali życie bliźniego.

200. Kiedy dbamy o własne życie?
Dbamy o własne życie wtedy, kiedy staramy się o zdrowie ciała i duszy, a unikamy tego, co nam może zaszkodzić.

201. Kiedy szanujemy życie bliźniego?
Szanujemy życie bliźniego wtedy, kiedy nie szkodzimy mu na zdrowiu ciała i duszy.

202. Kto grzeszy przeciw piątemu przykazaniu?
Przeciw piątemu przykazaniu grzeszy, kto:
1) skraca sobie życie lub lekkomyślnie naraża się na utratę zdrowia i życia, (np. pije alkohol, nadużywa sportu itp.),
2) dokucza bliźniemu, przezywa go, przeklina lub nim pogardza,
3) źle się obchodzi z bliźnim, bije go, rani, a nawet życie odbiera,
4) daje bliźniemu zgorszenie,
5) dręczy lub bez potrzeby zabija zwierzęta i ptaki.

203. Czego jeszcze zakazuje nam Pan Bóg w piątym przykazaniu?
W piątym przykazaniu Pan Bóg zakazuje nam jeszcze wojny napastniczej i zaborczej, ponieważ wojna sprowadza śmierć milionów ludzi i zniszczenie.

204. Kiedy odebranie życia bliźniemu nie jest grzechem?
Odebranie życia bliźniemu nie jest grzechem:
1) w koniecznej obronie własnego życia,
2) w obronie Ojczyzny i życia bliźniego,
3) dla ukarania przestępcy na skutek wyroku sądowego.

205. Do czego jest obowiązany, kto wyrządził bliźniemu szkodę na ciele lub na duszy?
Kto wyrządził bliźniemu szkodę na ciele lub na duszy, obowiązany jest tę szkodę w miarę możności wynagrodzić.

Wyrządzenie sobie lub bliźniemu wielkiej szkody na ciele albo na duszy jest grzechem śmiertelnym.

.

SZÓSTE PZYKAZANIE BOŻE:

"Nie cudzołóż"
(Bądź wstydliwy i przyzwoity)

206. Co Pan Bóg nakazuje w szóstym przykazaniu?
W szóstym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy zachowali wrodzoną nam wstydliwość i byli przyzwoici w myślach, słowach., pragnieniach i uczynkach.

207. Co powinniśmy czynić, aby zachować wrodzoną wstydliwość?
Aby zachować wrodzoną wstydliwość, powinniśmy:
1) pamiętać, że Pan Bóg na nas patrzy,
2) unikać próżnowania i złego towarzystwa,
3) modlić się i przystępować do Sakramentów świętych.

208. Kto grzeszy przeciw szóstemu przykazaniu?
Przeciw szóstemu przykazaniu grzeszy, kto:
1) myśli o rzeczach bezwstydnych lub ich pragnie,
2) mówi o nich, czyta, lub chętnie słucha,
3) popełnia bezwstydne uczynki lub pozwala na nie.

Wszystkie grzechy przeciw szóstemu przykazaniu są grzechami śmiertelnymi, o ile zostały popełnione całkiem świadomie i zupełnie dobrowolnie.

.

SIÓDME PZYKAZANIE BOŻE:

"Nie kradnij"

209. Co Pan Bóg nakazuje w siódmym przykazaniu?
W siódmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy szanowali własność państwową i społeczną, oraz własność osobistą bliźniego, a swojej własności dobrze używali.

210. Kiedy szanujemy cudzą własność?
Szanujemy cudzą własność, kiedy w niczym jej nie naruszamy i oddajemy każdemu, co mu się sprawiedliwie należy.

211. Kiedy dobrze używamy swojej własności?
Dobrze używamy swojej własności, kiedy obracamy ją na własne utrzymanie, a w miarę możności dla dobra bliźnich i na chwałę Bożą.

212. Kto grzeszy przeciw siódmemu przykazaniu?
Przeciw siódmemu przykazaniu grzeszy, kto:
1) kradnie lub rabuje,
2) kupuje lub przechowuje rzeczy skradzione,
3) oszukuje lub niesprawiedliwie zatrzymuje cudzą własność,
4) niszczy własność państwową, społeczną lub osobistą bliźniego,
5) opuszcza z lenistwa pracę obowiązkową lub niedbale pracuje,
6) swoją własność marnotrawi lub używa do złego.

Kradnie, kto potajemnie i niesłusznie przywłaszcza sobie rzecz cudzą.

Rabuje, kto przemocą zabiera rzecz cudzą.

Oszukuje, kto podstępnie wyrządza bliźniemu szkodę np. używa fałszywej miary, wagi.

213. Do czego jest obowiązany, kto w jakikolwiek sposób wyrządził szkodę na cudzej własności?
Kto w jakikolwiek sposób wyrządził szkodę na cudzej własności, obowiązany jest tę szkodę w miarę możności wynagrodzić, to znaczy, oddać rzecz cudzą, a jeśli jej już nie ma, w inny sposób krzywdę naprawić.

Wyrządzenie większej szkody jest grzechem śmiertelnym.

.

ÓSME PRZYKAZANIE BOŻE:

"Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu"

214. Co Pan Bóg nakazuje w ósmym przykazaniu?
W ósmym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy mówili prawdę i szanowali dobre imię bliźniego.

215. Kiedy mówimy prawdę?
Mówimy prawdę wtedy, kiedy mówimy tak, jak myślimy.

216. Kiedy szanujemy dobre imię bliźniego?
Szanujemy dobre imię bliźniego wtedy, kiedy dobrze o nim mówimy i bez ważnej przyczyny nie wyjawiamy jego błędów lub grzechów.

217. Kto grzeszy przeciw ósmemu przykazaniu?
Przeciw ósmemu przykazaniu grzeszy, kto:
1) kłamie lub jest obłudnym,
2) niesłusznie podejrzewa lub posądza bliźniego o coś złego,
3) obmawia lub oczernia bliźniego,
4) zdradza powierzoną tajemnicę (np. państwową) lub nie dotrzymuje danego przyrzeczenia.

Kłamie, kto świadomie inaczej mówi, niż myśli, a nieraz przez to szkodzi bliźniemu.

Obłudnym jest, kto udaje lepszego, niż jest.

Podejrzewa niesłusznie, kto lekkomyślnie przypuszcza, że bliźni popełnił coś złego.

Posądza niesłusznie, kto wobec drugich przypisuje bliźniemu coś złego bez wystarczających dowodów.

Obmawia, kto bez potrzeby wyjawia błędy bliźniego.

Oczernia, kto fałszywie zarzuca bliźniemu, że coś złego popełnił.

Zdradza tajemnicę, kto wyjawia ją bezprawnie.

218. Do czego obowiązany jest, kto zaszkodził bliźniemu na dobrym imieniu?
Kto zaszkodził bliźniemu na dobrym imieniu, obowiązany jest oszczerstwo odwołać, a za obelgę lub obmowę przeprosić oraz wynagrodzić szkodę, jaką bliźni poniósł.

Grzechy przeciw ósmemu przykazaniu mogą być ciężkie lub lekkie, zależnie od krzywdy wyrządzonej przez nie bliźniemu.

.

DZIEWIĄTE I DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BOŻE:

"Nie pożądaj żony bliźniego twego" "Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest"

219.. Co Pan Bóg nakazuje w dziewiątym i dziesiątym przykazaniu?
W dziewiątym i dziesiątym przykazaniu Pan Bóg nakazuje, abyśmy zwalczali grzeszne pragnienia i pożądania.

220. Kto grzeszy przeciw dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu?
Przeciw dziewiątemu i dziesiątemu przykazaniu grzeszy, kto ulega grzesznym pragnieniom i pożądaniom.

221. Jakie jeszcze przykazania jesteśmy obowiązani zachowywać?
Obowiązani jesteśmy zachowywać jeszcze przykazania, ustanowione przez Kościół święty.

Następna strona

Powrót