W uczniowskim zaszycie

O Bogu i wierze

.

Modlitwa przed i po religii.

Przed religią:
Duchu święty, który oświecasz serca i umysł nasz, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po religii:
Dziękujemy Ci Boże za światło tej nauki, pragniemy, abyśmy nią oświeceni mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

.

Przykazania kościelne.

 1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św.
  i powstrzymać się od pracy niekoniecznej.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku. W okresie wielkanocnym
  przyjąć Komunię św.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się
  od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

.

Bóg Stworzyciel świata.

Bóg stworzył świat z niczego. Świat ma swój początek, Bóg jest wieczny. Wszystko co Bóg Stworzył było dobre: rośliny, zwierzęta, planety. Anioł - dobry duch, służy Bogu i ludziom - posiada rozum, inteligencję. Szatan (Diabeł) - zły duch, zbuntowany anioł, nieprzyjaciel człowieka.

.

Stworzenie człowieka.

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, posiada On rozum, wolną wolę i sumienie. Człowiek jest zdolny do myślenia, może żyć wiecznie. Ciało i dusza pochodzą od Boga.

.

Pismo Święte

1. Różne nazwy:
- Pismo Św.
- Biblia
- Stary i Nowy Testament
.
Stary - 46 ksiąg
Nowy Testament - 27 ksiąg

2. Nowy Testament
- Ewangelia (Mateusz, Marek, Łukasz i Jan)
- Dzieje Apostolskie
- Listy
- Apokalipsa.

.

Trójca Święta.

.
Jest jeden Bóg w trzech osobach.
Bóg objawił Mojżeszowi imię.
"Jestem, który jestem" - (Jahwe)

.

Różaniec święty.

W modlitwie różańcowej rozważamy tajemnice z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Tajemnice różańca: radosne, światła, bolesne i chwalebne (4 części różańca) Każda część składa się 5 tajennic.

.

Kościół Jezusa Chrystusa.

Kościół
Lud Boży,

Kościół
Budynek,

ludzie, którzy przyjęli chrzest

dom Boży

.

Odpusty - darowanie kary za grzechy

.

"Świętych obcowanie".

Kościół Jezusa Chrystusa:

.

1. Listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych

2. Listopada - Dzień zaduszny.

.

Chrzest Święty.

Sakrament chrztu św. łączy nas z Bogiem i Kościołem. Jesteśmy dziećmi Boga Ojca, rodzeństwem Jezusa, świątynią Ducha Św. Bóg gładzi grzech pierworodny udziela łaski uświęcającej, czyli życia Bożego. Rodzice mają przez słowo i przykład troszczyć się o naszą wiarę.

.

Przymierze z Mojżeszem - Dekalog.

Pan Bóg zawarł z Mojżeszem przymierze na Górze Synaj. Bóg obiecał miłość, wierność i opiekę, oraz dał 10 przykazań (dekalog).

Bóg

Człowiek

I, II, III

IV, V, VI, VII, VII, IX, X

Przykazanie miłości Boga i bliźniego

.

I przykazanie Boże.

Pan Bóg który nas kocha, dochowuje wierności, pragnie być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Jego miejsca nie może zając ani drugi człowiek, ani rzecz materialna. Dla ludzi liczą się pieniądze, przyjemność. Dla kogoś ważny jest komputer, telewizor, znany sportowiec lub ulubiony piosenkarz.

.

II przykazanie Boże.

Imię Boga jest święte. Nie wolno mówić Imię Boga w gniewie, żartach i z przyzwyczajenia. Imię Boga możemy mówić przy modlitwie, w kościele w ważnych chwilach życia np. ślub.

.

III przykazanie Boże.

Niedziela jest to Dzień Pański, ponieważ w tym dniu Jezus zmartwychwstał. W niedzielę mamy obowiązek być na mszy św. Usprawiedliwia nas choroba, sytuacja niezależna od nas (np. awaria samochodu). W niedzielę odpoczywamy, poświęcamy czas bliskim i niewykonujemy zbędnych prac.

.

IV przykazanie Boże.

Rodzice zastępują Pana Boga, dali nam życie, wychowanie i wiarę oraz troszczą się o nasze utrzymanie. Naszym obowiązkiem jest miłość, szacunek i posłuszeństwo. Rodziców zastępują nauczyciele, wychowawcy i przełożeni, mamy szanować Ojczyznę.

.

V przykazanie Boże.

Życie i zdrowie są darem Boga. Nie wolno niszczyć życia i zdrowia swojego i bliźniego. Bóg zabrania zabójstwa, samobójstwa, nienawiści i gniewu. Kto pali papierosy, pije alkohol i używa narkotyków niszczy zdrowie, które jest darem Boga.

.

VI i IX przykazanie Boże.

Ciało człowieka pochodzi od Boga, jest zbawione przez Jezusa, jest świątynią Ducha Świętego. Bóg chce abyśmy mieli czyste myśli, słowa i czyny. Mąż i żona ślubują sobie miłość i wierność.

.

VII przykazanie Boże.

Bóg stworzył świat dla człowieka. Mamy obowiązek szanować przyrodę oraz własność swoją i cudzą.
.
Kradzież - zabieram cudzą własność bez zgody właściciela.
Rabunek - kradzież z użyciem siły.

.

VIII przykazanie Boże.

Pan Jezus nazywa siebie Prawdą. Mamy obowiązek mówienia prawdy.
.
Kłamstwo - mówienie nieprawdy.
Obmowa - mówienie o kimś źle, ale prawdę.
Oszczerstwo - mówię o kimś źle i kłamię.
Obłuda - udawanie.
Plotka - niesprawdzona wiadomość.
Tajemnica - chroni dobro człowieka, jego dobre imię.

.

X przykazanie Boże.

Dobra materialne powinny służyć wszystkim ludziom. Bóg chce abyśmy dzielili się tym co posiadamy z bliźnimi.
.
Chciwość - nieopanowana chęć posiadania.
Zazdrość - smutek i złość z powodu dobra.
Mamy być życzliwi.

Przykazania Boże

Jam jest Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca twego i matkę twoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

.

Grzech.

1. Różne nazwy (Określenia)
- niewierność
- zdrada
- nieposłuszeństwo
- brak miłości
- przekroczenie przykazań.

2. Grzech ciężki (śmiertelny) jest to, świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w sprawie ważnej. Grzech ciężki niszczy łaskę uświęcającą i miłość. Grzech ten jest niebezpieczny dla zbawienia Wielkie zło - wiem - chcę

3. Grzech lekki (powszedni) jest to czyn świadomy i dobrowolny, dotyczy spraw mniej ważnych. Ten grzech osłabia życie Boże i miłość.

4. Grzechy główne: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo.

5. Grzech można popełnić przez:
- złe myśli, słowa i czyny,
- przez zaniedbanie dobra.

.

Sumienie.

Sumienie jest to wewnętrzny głos Boga, który wzywa nas do pełnienia dobra i do unikania zła. Sumienie jest naszym sędzią. Gdy czynimy dobrze, sumienie nas pochwala, gdy źle - czujemy smutek, wyrzuty.

.

Bóg jest miłością.

Bóg posłał do ludzi Swego Syna Jezusa Chrystusa. Jezus uzdrawiał chorych, wskrzeszał umarłych, przebywał na weselu w Kanie Galilejskiej. Pan Jezus odpuszczał grzechy i uwalniał od władz szatana. Z miłości do ludzi, umarł na krzyżu.

.

Ustanowienie sakramentu pokuty i pojednania.

1. W dniu zmartwychwstania Pan Jezus przyszedł do Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku. Chrystus powiedział: "Komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane".

2. W sakramencie pokuty, Chrystus przez kapłana odpuszcza nam grzechy i udziela łaski uświęcającej.

.

Rachunek sumienia.

Rachunek sumienia jest to ocena myśli, słów i czynów według przykazań Bożych i kościelnych (Przykazanie miłości).

.

Żal za grzechy.

Żal za grzechy - jest to wewnętrzny ból i smutek z powodu popełnionego grzechu.

Żal doskonały - żal z miłości do Boga.
W niebezpieczeństwie śmierci gładzi wszystkie grzechy.

Żal niedoskonały - żal ze strachu, z lęku przed Bogiem, Bożą karą.

.

Postanowienie poprawy.

Postanowienie poprawy jest to dobre nastawienie woli, która wybiera dobro a odrzuca zło. Chcę, pragnę dobra.

1. Postanowienie poprawy ogólne
- dotyczy wszystkich grzechów.

2. Postanowienie poprawy szczegółowe
- dotyczy jednego grzechu.

.

Szczera spowiedź.

W sakramencie pokuty wyznajemy wszystkie grzechy popełnione od poprzedniej spowiedzi św.

Przy grzechach ciężkich trzeba podać ich liczbę i okoliczności.

Zatajenie grzechu - spowiedź nieważna, świętokradztwo.

Zapomnienie - mówię przy następnej spowiedzi.

.

Zadośćuczynienie.

W sakramencie pokuty kapłan zadaje pokutę, którą trzeba wypełnić do następnej spowiedzi św. Naszym obowiązkiem jest naprawienie szkód materialnych i duchowych (odwołuję oszczerstwa, zwracam to co ukradłem).

.

Formuła rozgrzeszenia.

Bóg Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą, przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Św. na odpuszczenie grzechów. Niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy. + W imię Ojca i Syna i Ducha Św. Amen.

.

Jak się spowiadać.

 1. W domu odmawiamy modlitwę przed, do Ducha Św. (Skarbiec).
 2. Robimy rachunek sumienia (pytania do rachunku - Skarbiec).
 3. Żałujemy za grzechy i postanawiamy poprawę.
 4. W kościele modlimy się w ławce i idziemy do konfesjonału.
 5. Spowiadamy się wyraźnie, szeptem.
 6. Odchodzimy po rozgrzeszeniu i w ławce odmawiamy pokutę.

.

Ustanowienie Eucharystii.

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek w Wieczerniku. Pan Jezus zamienił chleb w Swoje Ciało a wino w Swoją Krew.
"Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje"
"Bierzcie i pijcie, to jest Krew Moja"
"To czyńcie na moją pamiątkę"

.

Msza św. jako ofiara.

Msza św. jest ofiarą Chrystusa i Kościoła. W Starym Testamencie ofiarowano Bogu rośliny i zwierzęta. Pan Jezus ofiarował Bogu swoje życie na krzyżu. W czasie każdej Mszy św. Jezus ofiaruje Bogu Ojcu swoje ciało i krew za zbawienie wszystkich ludzi.

Ofiara zewnętrzna - ból fizyczny cierpienie ciała.

Ofiara wewnętrzna - smutek, samotność,
świadomość ludzkich grzechów.

.

Msza św. jako pamiątka.

Msza św. jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy. Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. W każdej Mszy Św. te wydarzenia się uobecniają, dlatego Msza św. jest pamiątką uobecniającą.

.

Msza św. - Eucharystia.

Eucharystia = Dziękczynienie

W czasie Mszy św. dziękujemy Bogu za stworzenie świata i człowieka, za dzieło zbawienia dokonane przez Chrystusa. Powinniśmy dziękować za życie, zdrowie, rodziców, kolegów.

.

Msza św. jako uczta eucharystyczna.

Msza św. jest ucztą, w czasie której Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem i Krwią. (Komunia św.). Komunia św. umacnia życie Boże, wiarę i miłość oraz gładzi grzechy lekkie.

Do komunii św. przystępujemy w łasce uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.

Post eucharystyczny - nie spożywanie pokarmu 1 godz. Przed komunią św.

Komunia św. daje życie wieczne i jest zapowiedzią zmartwychwstania.

.

Msza św. - Obrzędy wstępne (I cz.)

 1. Znak krzyża
 2. Pozdrowienie
 3. Akt pokutny
 4. Panie zmiłuj się ...
 5. Chwała na wysokości
 6. Modlitwa (kolekta)

.

Msza św. - Liturgia Słowa (II cz.)

 1. I czytanie ze S.T.
 2. Psalm responsoryjny
 3. II czytanie n N.T.
 4. Śpiew Alleluja
 5. Ewangelia
 6. Kazanie (Homilia)
 7. Wierzę (Credo)
 8. Modlitwa wiernych (Modlitwa powszechna)

.

Msza św. - Liturgia Eucharystyczna (III cz.)

 1. Przygotowanie darów (Ofiarowanie)
 2. Prefacja
 3. Święty ...
 4. Przeistoczenie (Konsekracja)
 5. Modlitwa eucharystyczna
  (Modlitwa za Kościół, za żyjących i zmarłych)
 6. Przcz... Chrystusa ... (doksologia)

.

Msza św. - Obrządy komunii św. (IV cz.)

 1. Ojcze nasz
 2. Wybaw nas Panie
 3. Modlitwa o pokuj
 4. Znak pokoju
 5. Baranku Boży
 6. Komunia św.
 7. Modlitwa po komunii

Obrzędy zakończenia

 1. Błogosławieństwo
 2. Rozesłanie - Idźcie w pokoju Chrystusa"

.

Rok kościelny (liturgiczny)

.
I Rok kalendarzowy: od 1 stycznia do 31 grudnia
II Rok kościelny:
od pierwszej niedzieli Adwentu do Uroczystości Chrystusa Króla
III Rok liturgiczny:

 1. Okres Adwentu
 2. Okres Bożego Narodzenia
 3. Okres zwykły
 4. Okres Wielkiego Postu
 5. Okres Wielkanocny
 6. Okres zwykły

.

Adwent

Adwent jest czas radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa. Czekamy na Święta Bożego Narodzenia i na przyjście Chrystusa na końcu świata.

Patronem Adwentu jest Maryja, Izajasz i Jan Chrzciciel.

Roraty - Msza św. ku czci Najświętszej Maryi Panny.

Roratka - świeca z białą lub niebieską wstążką (oznacza Maryję).

Wieniec adwentowy - 4 świece (4 niedziele Adwentu).

.

Maryja - Matka Boża.

Maryja została wybrana przez Boga, na Matkę Pana Jezusa. Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, łaski pełna - urodziła i wychowała Pana Jezusa. Matka Boża towarzyszyła Jezusowi aż do śmierci, razem z Apostołami czekała na Zesłanie Ducha Świętego. Józef był mężem Maryi i opiekunem Pana Jezusa. Rodzice Maryi - Anna i Joachim. Maryja jest Matką Kościoła.

.

Syn Boży stał się człowiekiem

I. Jezus jest Bogiem.
Pan Jezus jest II (drugą) Osobą Trójcy Św. równy Ojcu i Duchowi Św. Bóg Ojciec posłał Jezusa na ziemię, aby nas zbawić. Chrystus czynił cuda np. uzdrawiał, wskrzeszał zmarłych i odpuszczał grzechy, a po swej śmierci zmartwychwstał i wstąpił do nieba.

II. Jezus jest człowiekiem.
Jezus urodził się w Betlejem, Jego matką była Maryja. Chrystus był do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Pan Jezus, odczuwał głód, pragnienie, chłód i senność, cieszył się, płakał. Jezus cierpiał i umarł na krzyżu.

.

Pan Jezus zbawia nas
w sakramentach świętych.

Sakrament jest to zewnętrzny i widzialny znak, niewidzialnej łaski Bożej.

Pan Jezus ustanowił 7 (siedem) sakramentów św. w których nas uświęca, zbawia.

 1. Chrzest - gładzi grzech pierworodny, daje łaskę uświęcającą.
 2. Bierzmowanie - otrzymujemy Ducha Św. i Jego dary.
 3. Najświętszy sakrament - Ciało i Krew Chrystusa (Msza św.).
 4. Pokuta - Jezus przebacza grzechy.
 5. Namaszczenie chorych - Jezus umacnia.
 6. Kapłaństwo - Jezus daje władzę odpuszczania grzechów i sprawowania Mszy św.
 7. Małżeństwo - Jezus umacnia Miłość i wierność.

.

Święta Bożego Narodzenia.

Choinka - zielone drzewko (tradycja pochodzi z Niemiec)

Opłatek - chleb, którym dzielimy się przy stole.

Pasterka - uroczysta Msza św. o północy.

Kolędy - pastorałki.

.

Wielki Post.

1. Czas Wielkiego Postu przygotowuje nas do Wielkanocy (Zmartwychwstania). W tym czasie podejmujemy różne postanowienia i odmawiamy sobie przyjemności. W środę popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

2. Nabożeństwa: Gorzkie żale. Droga krzyżowa.

.

Wielki Tydzień.

I Wielki Czwartek - ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Wieczorem - Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Przenosimy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy.

II Wielki Piątek - pamiątka Męki i Śmierci Chrystusa. Wieczorem - adoracja krzyża i komunia św. Przeniesienie Pana Jezusa do grobu.

III Wielka Sobota - Pan Jezus spoczywa w grobie. Wieczorem - Wigilia Paschalna.

.

Szaty liturgiczne.

 • sutanna
 • alba
 • cingulum (pasek)
 • stuła
 • orant
 • komża
 • nieszpornik (kapa)

.

Paramenty liturgiczne (Sprzęt liturgiczny).

 • kielich
 • puryfikaterz (ręcznik)
 • patena
 • palka (nakrycie kielicha)
 • welon
 • korporał
 • ampułka
 • monstrancja
 • kustodia

.

Dni i kolory liturgiczne

I Dni:
- Uroczystość (Chwała, Wierzę)
- Święto (Chwała)
- Wspomnienia obowiązkowe
- Wspomnienia dowolne

II Kolory
- biały
- czerwony
- fioletowy
- czarny

Lekcje religii prowadził Ks. Krzysztof Jasek

.

.