Odkryj 7 Plag Apokalipsy: Tajemnice, znaczenia i interpretacje

Odkryj 7 Plag Apokalipsy: Tajemnice, znaczenia i interpretacje
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

7 plag Apokalipsy to jedne z najbardziej tajemniczych i fascynujących fragmentów Biblii. Opisane w Księdze Apokalipsy św. Jana karzące klęski, które mają spaść na ziemię pod koniec czasów, od wieków intrygowały teologów i badaczy. W artykule przyjrzymy się bliżej ich znaczeniom, możliwym interpretacjom oraz powiązaniom z 7 plagami egipskimi. Zastanowimy się też nad ich symbolicznym przesłaniem dla współczesnego świata.

Kluczowe wnioski:
 • 7 plag Apokalipsy niesie przestrogę przed konsekwencjami odwracania się człowieka od Boga.
 • Choć trudne do jednoznacznej interpretacji, prawdopodobnie opisują metaforycznie realne nieszczęścia na ziemi.
 • Mogą zawierać aluzje do wydarzeń historycznych, jak np. upadek Cesarstwa Rzymskiego.
 • Łączą się symbolicznie z 7 plagami, które dotknęły Egipt z woli Boga w Starym Testamencie.
 • Stanowią ostrzeżenie przed zagładą świata, która ma nadejść na końcu czasów.

Znaczenie biblijnych 7 plag Apokalipsy

Siedem plag Apokalipsy opisanych w ostatniej księdze Nowego Testamentu - Apokalipsie św. Jana - należy do najbardziej intrygujących i tajemniczych fragmentów Biblii. Przedstawiają one serie nadprzyrodzonych katastrof i klęsk, które mają spaść na ziemię u kresu czasów, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa.

Jaka jest symbolika tych siedmiu karzących plag? Jak je interpretować i do czego miałyby się odnosić? Spróbujmy przyjrzeć się im nieco bliżej.

Siedem plag jako metaforyczny obraz końca świata

Zdaniem wielu biblistów siedem plag z Apokalipsy należy rozumieć raczej metaforycznie niż dosłownie, jako symboliczny opis rzeczywistych katastrof, wojen i cierpień, które dotkną ludzkość w "czasach ostatecznych". Są ostrzeżeniem przed konsekwencjami odwracania się człowieka od Boga i zapowiedzią ostatecznej zagłady zepsutego przez grzech świata.

Nie oznacza to jednak, że poszczególne plagi nie mogą zawierać aluzji do konkretnych wydarzeń historycznych. Niektórzy upatrują w nich nawiązań m.in. do upadku Cesarstwa Rzymskiego czy podbojów muzułmańskich w średniowieczu. Tak czy inaczej, ich wymowa pozostaje ponadczasowa i uniwersalna.

Interpretacje 7 plag z Księgi Apokalipsy

Jak zatem odczytywać poszczególne, tajemniczo brzmiące "plagi apokaliptyczne"? Spróbujmy krótko je omówić, bazując na popularnych interpretacjach.

Pierwszą z nich są wrzody na ludziach oznaczonych pieczęcią Bestii - prawdopodobnie chodzi tu o metaforyczny obraz chorób i cierpienia nękających grzeszną ludzkość.

Kolejna, druga plaga, to morze zamieniające się w krew, co symbolizuje być może wojny i przelew krwi na ziemi. Trzecią karą jest zamiana wód słodkich w płyn śmierdzący i gorycz - może oznaczać skażenie środowiska lub też gorycz egzystencji pozbawionej Boga.

Czwarta plaga - zaćmienie słońca - wywołuje chaos i cierpienie, a piąta, udręczenie przez szarańczę, sprowadza być może głód i niedostatek.

Symboliczne znaczenie szóstej plagi - rozlania się wód Eufratu - nie jest do końca jasne, być może wiąże się z podbojami muzułmańskimi na ziemiach chrześcijańskich. Ostatnia, siódma plaga sprowadza na ziemię bezpośrednio przed bitwą Armagedonu niszczycielski grad i trzęsienia ziemi symbolizujące gniew Boga na ludzkość.

Czytaj więcej: Poznaj życie i dzieła świętego Tomasza Apostoła - ważnego postaci chrześcijaństwa

7 plag egipskich a 7 plag Apokalipsy

Warto zwrócić uwagę na wyraźne podobieństwa pomiędzy siedmioma plagami apokaliptycznymi z Księgi Objawienia a słynnymi siedmioma plagami egipskimi z Księgi Wyjścia, które dotknęły Egipt z woli Boga za czasów Mojżesza.

Podobnie jak "egipskie" plag Bożych, również apokaliptyczne mają charakter nadprzyrodzony, są formą kary za grzechy i zapowiedzią ostatecznego tryumfu Boga nad siłami zła. Ten symboliczny związek zdaje się wzmacniać ich wymowę jako zapowiedź nadciągającego końca świata.

Co jednak istotne, podczas gdy plagami egipskimi Bóg pragnął uwolnić swój lud, Izraelitów z niewoli, to apokaliptyczne plagi mają być karą dla niewiernej ludzkości, która odwróciła się od Niego.

Siedem plag Apokalipsy można więc interpretować jako swoistą "negatywną paralelę" do plag egipskich - zamiast wyzwolenia niosą ze sobą sąd boski i zapowiedź kresu tego świata.

Tajemnice 7 plag z Apokalipsy św. Jana

Odkryj 7 Plag Apokalipsy: Tajemnice, znaczenia i interpretacje

Słynne proroctwo Janowe o 7 plagach końca świata od wieków pobudza wyobraźnię interpretatorów i badaczy biblijnych, a jego wymowa pozostaje niezwykle aktualna. Stanowi ono przestrogę, że droga grzechu i odwracania się człowieka od Stwórcy prowadzi donikąd - i ostrzeżenie, że kiedyś Bóg powoła ludzkość do odpowiedzialności za jej czyny.

Jakkolwiek rozumielibyśmy konkretne symbole i obrazy przywoływanych tu karzących "plag" - suszy, chorób, wojen, głodu, zaćmień, trzęsień ziemi - ich uniwersalne przesłanie pozostaje ponadczasowe. Zdają się one opisywać los, jaki nieuchronnie czeka świat odwracający się od swojego Stwórcy - świat pogrążony w chaosie, cierpieniu i autodestrukcji.

Czy jednak owe plagi należy pojmować dosłownie, czy jedynie symbolicznie - jako metaforę udręki duchowej i upadku moralnego? Czy dotkną one ziemię w realny, fizyczny sposób tuż przed końcem świata? Te pytania pozostają otwarte.

Wymowa ponadczasowa

Niezależnie od tego, proroctwo Apokalipsy na swój sposób spełnia się nieustannie - za każdym razem, gdy ludzkość ulega pokusom pychy, chciwości i przemocy, siejąc na świecie cierpienie zamiast dobra.

Być może więc ostateczny sąd i "plagi" symbolizują po prostu nieuniknione samozagładzie konsekwencje grzechu - zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i globalnym. Tylko nawrócenie i wiara w miłosierdzie Boże pozwala uniknąć tej apokaliptycznej wizji i zyskać nadzieję zbawienia.

Przepowiednie dotyczące 7 plag na ziemi

Choć Księga Apokalipsy pozostawia wiele miejsca na domysły, jej wizja końca czasów wydaje się jasna - nastąpi on w kontekście ogromnych kataklizmów, katastrof i cierpienia, symbolizowanych przez tajemnicze "siedem plag".

Czy zatem możemy doszukiwać się w tym proroctwie aluzji do realnych zagrożeń - wojen, katastrof naturalnych, chorób czy kryzysów - jakie nękają współczesny świat i mogą stać się zapowiedzią jego nieuchronnego końca?

 • Niektórzy upatrują je w proroctwie trzeciej tajemnicy fatimskiej - ostrzegającej przed powszechnym odstępstwem od wiary, wojnami i prześladowaniami chrześcijan. Inni doszukują się zapowiedzi plag w problemach demograficznych i kryzysach migracyjnych nasilających się na świecie.
 • Jeszcze inni wskazują na postępującą degradację środowiska naturalnego, katastrofy klimatyczne czy epidemiologiczne jako możliwe wypełnienie biblijnych proroctw o "plagach" końca czasów.

Jakkolwiek nie interpretujemy tych przepowiedni, wyraźnie pobrzmiewa w nich ponura wizja świata pogrążonego w chaosie i samozagładzie - świata porzucającego Boga i Jego prawa.

Symbole i znaki 7 plag z końca świata

Jakie znaki i symbole mogą świadczyć o zbliżającym się spełnieniu biblijnych proroctw o siedmiu plagach - tajemniczej zapowiedzi katastroficznego końca świata z Księgi Apokalipsy?

Niektórzy badacze wskazują, że pewne nadzwyczajne zjawiska astronomiczne - jak zaćmienia słońca i księżyca, komety czy nawet pojawienie się na niebie tajemniczej "Nibiru" - miałyby poprzedzać nadejście owych plag jako zapowiedź rychłego końca.

Inni z kolei doszukują się znaków ich nadejścia w nasilających się na świecie wojnach, kryzysach, katastrofach naturalnych i epidemiach - jak np. zarazy dziesiątkujące ludność Afryki.

Niezależnie od tych - często kontrowersyjnych - interpretacji, jedno wydaje się pewne: jeśli "siedem plag" ma kiedykolwiek realnie dotknąć nasz świat, będą one z pewnością poprzedzone całą serią niepokojących znaków na niebie i na ziemi, zapowiadających zbliżający się kres.

Czy ludzkość będzie umiała je rozpoznać i odczytać jako ostatnie ostrzeżenie, by powrócić na drogę wierności Bogu - zanim będzie za późno? Czas pokaże...

Podsumowanie

W podróży przez zagadkowy świat siedmiu plag Apokalipsy dowiedzieliśmy się, że ich wymowa jest głęboko symboliczna i ponadczasowa. Choć trudne do jednoznacznej interpretacji, zdają się one przestrzegać przed samozagładą konsekwencjami odwracania się człowieka od Boga.

Być może opisują metaforycznie realne kataklizmy oraz cierpienia fizyczne i duchowe, jakie czekają świat na końcu czasów. Ale przede wszystkim pokazują, dokąd prowadzi droga pychy, przemocy i nieumiarkowania.

Mocny jest też ich związek symboliczny z plagami, które dotknęły Egipt za czasów Mojżesza. Ale podczas gdy tamte miały wyzwolić lud Boży z niewoli, apokaliptyczne plag mają być formą kary i sądu.

Niezależnie od szczegółowych interpretacji, Biblia przekazuje nam w ten sposób jasne ostrzeżenie - że konsekwencją odrzucenia Boga jest nieuchronna katastrofa, zarówno w życiu indywidualnym, jak i w skali całej ludzkości.

Najczęstsze pytania

Niekoniecznie. Większość biblistów uważa, że mają one głównie charakter symboliczny i metaforyczny. Opisują raczej duchowy upadek ludzkości i jego konsekwencje niż dosłowne, fizyczne katastrofy.

Choć niektórzy dopatrują się w nich aluzji np. do upadku Cesarstwa Rzymskiego, ich przesłanie wydaje się bardziej uniwersalne i ponadczasowe. Przestrzegają generalnie przed skutkami odwracania się człowieka od Boga.

Według Apokalipsy św. Jana poprzedzą one bezpośrednio koniec świata i powtórne przyjście Chrystusa. Jednak ich "wypełnianie się" można dostrzec już teraz - za każdym razem, gdy ludzkość zbacza z drogi wyznaczonej jej przez Boga.

Niektórzy wskazują na różne nietypowe zjawiska astronomiczne, inni na nasilające się katastrofy, wojny i epidemie. Ale najważniejszym znakiem jest globalny kryzys moralny i duchowy - odwrócenie się człowieka od wiary.

Przez nawrócenie, wierność Chrystusowi i przykazaniom oraz modlitwę. Tylko one pozwalają zachować nadzieję i uniknąć tragicznej wizji końca świata, nakreślonej przez siedem tajemniczych plag z Apokalipsy.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły