Odkryj fascynującą historię i nauki św. Norberta, patrona pokojowych negocjacji

Odkryj fascynującą historię i nauki św. Norberta, patrona pokojowych negocjacji
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski21.11.2023 | 8 min.

Św. Norbert to postać, która z pewnością zasługuje na większe zainteresowanie. Choć dziś jest mniej znany, to jego fascynujące życie i nauki mają wiele do zaoferowania współczesnym ludziom. Ten średniowieczny biskup i założyciel zakonu premonstratensów odznaczał się niezwykłą mądrością i umiejętnościami negocjacyjnymi. Warto bliżej przyjrzeć się jego historii, aby lepiej zrozumieć tę barwną postać i odkryć płynące z niej inspiracje.

Kluczowe wnioski:
 • Norbert potrafił łagodzić konflikty i jednoczyć skłócone strony dzięki swej elokwencji i darowi przekonywania.
 • Jest patronem pokojowych negocjacji, co przydaje się także dzisiaj w budowaniu porozumienia między ludźmi.
 • Jego nauki o pojednaniu i pokoju płynące z ewangelii są ponadczasowe.
 • Może być wzorem mądrego przywódcy umiejętnie rozwiązującego spory.
 • Warto poznać tę postać, by zaczerpnąć z jej mądrości życiowej i umiejętności godzenia antagonistów.

Kim był św. Norbert, patron negocjacji

Św. Norbert to postać, która odegrała ważną rolę w historii Kościoła w XII wieku. Urodził się około 1080 roku w rodzinie możnowładczej w miejscowości Xanten w diecezji kolońskiej. Pochodził więc z wpływowego i zamożnego domu.

Wcześnie objął godność subdiakona, a następnie został kanonikiem xanteńskim. Prowadził wygodne i dostatnie życie, typowe dla możnowładcy tamtych czasów. Jednak pewnego dnia doświadczył nawrócenia, które całkowicie odmieniło jego losy.

Porzucił dotychczasowy styl bycia i postanowił naśladować ubóstwo Chrystusa. Zaangażował się w reformę Kościoła, zakładając zakon premonstratensów, który szybko zyskał popularność. Stał się cenionym kaznodzieją, mediatorem i dyplomatą angażującym się w łagodzenie ówczesnych sporów.

Dzięki swym zdolnościom retorycznym i postawie dialogu Norbert zyskał miano patrona negocjatorów i mediatorów. Jego postać jest inspiracją, jak pojednać skłócone strony dzięki mądrej perswazji i łagodzeniu napięć.

Konflikty w czasach Norberta

XII wiek, gdy żył Norbert, był okresem wielu napięć i sporów społecznych, politycznych oraz religijnych. W tak burzliwym czasie potrzeba było autorytetów, które łagodziłyby spory i jednoczyły antagonistów. Norbert właśnie odznaczał się tymi cechami.

Dzięki swej charyzmie i mądrości życiowej zyskał posłuch wśród możnych oraz szacunek prostego ludu. Jego zasługą było nie tylko łagodzenie lokalnych waśni, ale też pojednanie cesarza z papieżem w sporze o inwestyturę.

Nawrócenie i powołanie św. Norberta

Przełomowym momentem w życiu Norberta był rok 1115, gdy doświadczył nawrócenia. Według tradycji miało ono dramatyczny przebieg. Podczas jazdy konnej rozpętała się nawałnica z piorem i grzmotami. W pewnym momencie obok św. Norberta uderzył piorun, który powalił go z konia na ziemię.

To przeżycie całkowicie odmieniło światopogląd Norberta. Porzucił on dotychczasowe życie kanonika i postanowił iść za głosem powołania, naśladując ubóstwo pierwszych apostołów. Odtąd z zaangażowaniem zaczął głosić Ewangelię i nawoływać do reformy obyczajów.

Był człowiekiem dialogu - starał się przekonywać a nie narzucać poglądy siłą. Dzięki temu zyskiwał posłuch wśród możnych, władców czy hierarchów kościelnych. Potrafił godzić skłócone strony dzięki swej elokwencji i postawie pojednawczej. Te cechy sprawiły, że został patronem negocjatorów.

Powołanie realizował też zakładając nowy zakon premonstratensów, gdzie wcielał w życie ideał życia apostolskiego w ubóstwie i pokorze. Zgromadzenie to szybko zyskało popularność i wywierało duży wpływ.

Nawrócenie św. Norberta pokazuje, jak Bóg potrafi odmienić człowieka i skierować jego życie na nowe tory posłannictwa. Stało się to fundamentem niezwykłych dokonań tego świętego.

Czytaj więcej: Odkryj Makary - fascynujące historie, ciekawostki i atrakcje turystyczne

Działalność i dokonania św. Norberta

Po nawróceniu Norbert zaangażował się w szerzenie Ewangelii i reformę ówczesnego Kościoła. Wędrował z kazaniami po Francji, Niderlandach i Niemczech, zjednując sobie wielu uczniów i naśladowców. Założył też nowy zakon - premonstratensów.

W 1126 roku Norbert został arcybiskupem Magdeburga. Objął zaniedbaną i podupadłą diecezję, którą zreformował i podniósł z upadku. Bronił praw Kościoła wobec możnych. Wspierał najuboższych, troszcząc się o wdowy, chore i opuszczonych.

Pojednanie w sporze o inwestyturę

Jednym z największych osiągnięć Norberta było doprowadzenie do ugody i pojednania między cesarzem Lotarem a papieżem Innocentym II. Chodziło o spór o inwestyturę - czy to władcy świeccy, czy papież ma prawo obsadzać biskupstwa i opactwa.

Dzięki swej elokwencji i zręcznej dyplomacji Norbertowi udało się na zjeździe w Würzburgu w 1132 r. wypracować kompromis akceptowalny dla obu stron. Tym samym zakończył długoletni konflikt, jaki dzielił papiestwo z cesarstwem.

Rok założenia zakonu premonstratensów 1121
Rok objęcia biskupstwa magdeburskiego 1126
Rok zjazdu w Würzburgu i ugody 1132

Zakon premonstratensów założony przez Norberta

Odkryj fascynującą historię i nauki św. Norberta, patrona pokojowych negocjacji

Norbert dał się poznać nie tylko jako utalentowany mówca, mediator czy reformator Kościoła. Był także charyzmatycznym organizatorem życia zakonnego. W 1121 r. założył nowe zgromadzenie - premonstratensów.

Zakon ten opierał się na regule św. Augustyna. Pierwszy klasztor powstał w dolinie Prémontré we Francji. Stąd też wzięła się nazwa nowej wspólnoty. Cechowało ją apostolskie ubóstwo, pokora i prostota życia. Mimo surowych rygorów zgromadzenie bardzo szybko rosło w siłę i oddziaływanie.

Premonstratensi stawali się ważnym ośrodkiem ożywienia religijnego. Prowadzili działalność duszpasterską i misyjną. Byli też prekursorami polskiej medycyny - w swych szpitalach opiekowali się chorymi i biednymi. Ich klasztory to także znaczące ośrodki nauki i kultury średniowiecznej.

Dziś premonstratensi prowadzą 10 opactw w Polsce. Żyją według ideałów swego założyciela - św. Norberta, wcielając w życie jego charyzmat pojednania i pokoju.

Nauki św. Norberta o pokoju i pojednaniu

Św. Norbert był nie tylko błyskotliwym mówcą i reformatorem Kościoła. Głosił także uniwersalne przesłanie pokoju, tolerancji i pojednania pomiędzy ludźmi.

Już samo jego nazwisko - Norbert - oznacza „człowiek pokoju”. Całe życie realizował tę misję, starając godzić zwaśnione strony. Imponował umiejętnością słuchania innych racji i szukania porozumienia. Nie narzucał prawdy siłą, lecz cierpliwie tłumaczył i perswadował.

Podstawą jego działań była wiara w zbawczą moc Ewangelii. Wierzył, że słowo Chrystusa może odmieniać ludzkie serca, jeśli tylko dotrze do nich w sposób przystępny i pociągający. Stąd jego niezwykły talent oratorski i charyzma.

Nauki św. Norberta o pokoju, przebaczeniu, miłosierdziu i pojednaniu nie straciły nic ze swej aktualności. Warto do nich wracać, aby budować lepsze relacje z ludźmi w naszych skomplikowanych czasach.

Norbert jako wzór negocjatora

Losy św. Norberta pokazują, że był on niezwykle uzdolnionym negocjatorem i mediatorem. Potrafił ze sprawnością poruszać się pomiędzy dworem cesarskim a papiestwem. Łagodził spory i niwelował napięcia między możnymi.

Kluczem do sukcesu była jego elokwencja i dar przekonywania, wyrozumiałość oraz umiejętność stawiania się w położeniu innych. Wiedział, jak ważne jest wysłuchanie wszystkich racji, by wypracować optymalne rozwiązania.

Dzięki tym predyspozycjom udało mu się zakończyć długotrwały konflikt między cesarstwem a papiestwem. Jego mediacja doprowadziła również do wielu innych ugód i porozumień.

Postawa św. Norberta to inspiracja dla współczesnych negocjatorów i dyplomatów, jak z otwartością i mądrością dochodzić do konsensusu między skonfliktowanymi stronami dla dobra wspólnego.

 • Talent negocjacyjny św. Norberta ujawnił się w doprowadzeniu do ugody w sporze o inwestyturę w 1132 r.
 • Był elokwentnym mówcą i sprawnym mediatorem - stąd został patronem negocjatorów.

Podsumowanie

Przedstawiona historia św. Norberta ukazuje niezwykle barwną i fascynującą postać. Choć dziś jest on mniej znany, to z pewnością warto się z nim bliżej zapoznać. Jego burzliwe losy i przesłanie, które głosił, zachowują sporą aktualność także we współczesnym świecie.

Przede wszystkim Norbert jawi się jako człowiek dialogu i pojednania. Dzięki swej elokwencji i darowi przekonywania potrafił łagodzić nawet najpoważniejsze konflikty i spory. Stawał pomiędzy zwaśnionymi stronami, budując mosty porozumienia tam, gdzie inni dostrzegali tylko przepaść nienawiści.

Po drugie, św. Norbert ukazuje siłę nawrócenia i metamorfozy człowieka. Jego spektakularna przemiana z rozpieszczonego i próżnego kanonika w pokornego zakonnika-reformatora pokazuje, jak Bóg potrafi odmienić ludzkie życie. A jeśli oddamy się Mu z ufnością, może dokonać przez nas rzeczy wielkich.

Wreszcie historia założyciela premonstratensów uświadamia ponadczasowość ideałów, którym hołdował. Pokój, pojednanie, prostota i wierność Ewangelii to wartości niezmiennie aktualne. Dlatego też sylwetka Norberta ma nam wciąż wiele do zaoferowania jako źródło natchnienia i mądrości życiowej.

Najczęściej zadawane pytania

Św. Norbert to postać żyjąca w XII wieku. Pochodził z możnego rodu, był kanonikiem, a po nawróceniu stał się cenionym kaznodzieją i reformatorem Kościoła. W 1121 r. założył zakon premonstratensów, który szybko zyskał wielką popularność. Sprzyjał ubóstwu i pokorze wzorując się na św. Augustynie. Był uzdolnionym i skutecznym negocjatorem oraz dyplomatą, dzięki czemu doprowadził np. do ugodowego zakończenia długotrwałego sporu cesarsko-papieskiego o inwestyturę.

Nazwa pochodzi od pierwszego założonego przez św. Norberta opactwa w dolinie Prémontré we Francji. Łacińskie praemonstrare w tłumaczeniu oznacza "wskazać wcześniej". Św. Norbert pragnął bowiem, by życie jego zakonu było wskazywaniem innym drogi pokuty i nawrócenia zgodnie z przykładem Chrystusa.

Według tradycji Norbert doznał nawrócenia w 1115 r. podczas burzy i uderzenia pioruna tuż obok niego. To wydarzenie tak go poruszyło, że całkowicie zmienił swoje dotychczasowe życie. Porzucił dostatnie kanonikaty, by głosić Ewangelię w ubóstwie niczym pierwsi apostołowie i wzywać do reformy Kościoła, stając się jednym z czołowych działaczy ruchu reformatorskiego tamtych czasów.

Św. Norbert odznaczał się wyjątkowym talentem negocjacyjnym i dyplomatycznym. W swoich działaniach stawiał zawsze na dialog, a nie siłę czy przymus. Imponował darami oratorskimi - potrafił trafnie argumentować i przekonywać do swoich racji. Te zdolności pozwoliły mu skutecznie rozstrzygać spory, łagodzić konflikty i jednoczyć antagonistów. Stąd uznano go za patrona negocjatorów i mistrza sztuki polubownego rozwiązywania sporów.

Św. Norbert jeszcze za życia cieszył się wielkim autorytetem i szacunkiem jako wybitny kaznodzieja, przywódca zakonny i reformator Kościoła. Zmarł w 1134 r. Już w 1582 r. został kanonizowany przez papieża Grzegorza XIII. Wspomnienie liturgiczne św. Norberta obchodzone jest 6 czerwca.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Zapoznaj się z historią i kultem św. Eustachego - rzymskiego męczennika
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły