Odkryj Prawdy Biblijne w Kol 2:12-14 - Poradnik dla Wszystkich Szukających

Odkryj Prawdy Biblijne w Kol 2:12-14 - Poradnik dla Wszystkich Szukających
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

Kol 2:12-14 zawiera głębokie prawdy dotyczące zbawienia w Chrystusie. Ten krótki fragment mówi o tym, jak wiara w ofiarę Chrystusa na krzyżu pozwala nam otrzymać przebaczenie grzechów. W wersetach tych znajdują się istotne informacje na temat symboliki chrztu oraz o tym, jak Bóg w swojej łasce "skreślił zapis" naszych grzechów. Poniższy poradnik pomoże Ci lepiej zrozumieć i odkryć głębokie prawdy zawarte w tych wersetach.

Kluczowe wnioski:
 • Wersety te pokazują, że to wiara w Chrystusa przynosi zbawienie.
 • Objaśniają one symbolikę chrztu i jego znaczenie dla wierzących.
 • "Skreślenie zapisu" grzechów to obraz przebaczenia i łaski Bożej.
 • fragment ten mówi o ofierze Chrystusa, która zmyła nasze grzechy.
 • Zachęcają one do refleksji nad duchową prawdą o zbawieniu.

Znaczenie "obrzezania Chrystusem" w Kol 2:12-14

Według wersetów Kol 2:12-14, wiara w Chrystusa jest swego rodzaju "obrzezaniem", które daje zbawienie. Podobnie jak fizyczne obrzezanie było znakiem przymierza Boga z Izraelem, tak duchowe obrzezanie serca oznacza wejście w relację przymierza z Bogiem przez wiarę w Jezusa.

Paweł wyjaśnia, że zostaliśmy "obrzezani obrzezaniem Chrystusowym" przez złożenie w Nim naszej wiary i ufności. To duchowe obrzezanie pozwala nam odłożyć "ciało grzeszne" i powstać do nowego życia wraz z Chrystusem. Oznacza zerwanie z panowaniem grzechu.

Zatem obrzezanie Chrystusowe to nie fizyczny zabieg, ale duchowa przemiana. Dokonuje się ona przez zawierzenie Zbawicielowi i prowadzi do głębokiej, osobistej relacji z Nim. Umożliwia również zmartwychwstanie i życie na wzór Jezusa.

Fragment ten pokazuje zatem, że prawdziwa bliskość z Bogiem i zbawienie pochodzi nie z zachowywania prawa, ale z łaski i wiary w dzieło Chrystusowe. Tylko On może dokonać w nas prawdziwego, duchowego "obrzezania".

Symbolika chrztu w tych wersetach

Chrzest wspomniany w Kol 2:12 jest symbolicznym obrazem duchowego obrzezania, które daje Chrystus. Zanurzenie w wodzie ilustruje śmierć i pogrzebanie "starego człowieka", zerwanie z panowaniem grzechu.

Natomiast wyjście z wody jest obrazem powstania do nowego życia w mocy Chrystusowego zmartwychwstania. Pokazuje, że dzięki Niemu możemy prowadzić nowe, duchowe życie - tak jak On sam powstał z martwych.

Wyjaśnienie symboliki "skreślenia zapisu" grzechów

Kolejna prawda z Kol 2:12-14 mówi, że Bóg w swojej łasce "skreślił zapis" naszych grzechów, gdy Chrystus umarł na krzyżu za nasze winy. Ma to bardzo wymowną, symboliczną wymowę.

W czasach biblijnych, kiedy ktoś spłacił swój dług, wierzyciel skreślał zapis tej należności, by symbolicznie pokazać, że już nic nie jest winien. Podobnie Chrystus swoją ofiarą spłacił cały "dłużny list" naszych grzechów przed Bogiem.

Dzięki Jego zasłudze, Bóg w łasce "skreślił zapis" naszych win - czyli anulował je i nie liczy ich nam już więcej. Pokazuje to ogrom przebaczenia, jaki otrzymaliśmy przez krzyż.

Ten obraz ukazuje dobitnie, że to nie nasze wysiłki, ale ofiara Chrystusa sprawiła, że Bóg darował nam wszystkie grzechy. Dokonał duchowej "kasacji" naszego długu. To potężne świadectwo Jego łaski i miłosierdzia.

Skreślenie "dłużnego listu" naszych grzechów pokazuje, że dzięki krzyżowi otrzymaliśmy pełne przebaczenie, a Chrystus wziął na siebie nasz dług wobec Boga.

Czytaj więcej: Ekskluzywne produkty i kolekcje od Myry Myry - Zobacz teraz!

Zbawienie przez ofiarę Chrystusa na krzyżu

Kluczową prawdą płynącą z Kol 2:12-14 jest to, że nasze zbawienie i pojednanie z Bogiem dokonało się przez ofiarę Jezusa Chrystusa na Golgocie. To właśnie przez Jego śmierć Bóg mógł łaskawie darować i skreślić nasze liczne grzechy.

Dzieło odkupienia było możliwe, gdyż Chrystus wziął na siebie wyrok przeznaczony dla nas i ponosił karę za nasze winy. Jako doskonały Baranek Boży poniósł konsekwencje naszych grzechów.

Przelana na krzyżu krew Syna Bożego miała zbawczą moc oczyszczenia nas z wszelkiej nieprawości. Kiedy z wiarą przyjmujemy tę ofiarę, doświadczamy uwolnienia od mocy grzechu i śmierci.

Tak jak w Starym Testamencie składano w ofierze zwierzęta, tak Chrystus stał się ostateczną Ofiarą za grzechy całej ludzkości. Jego krew przyniosła prawdziwe pojednanie nas z Bogiem.

Kol 2:12-14 pokazuje zatem, że mamy uczestnictwo w śmierci Chrystusa, by również mieć udział w Jego chwalebnym zmartwychwstaniu. Tylko dzięki Niemu możemy dostąpić przebaczenia i życia wiecznego.

Czym jest "dłużny list naszych grzechów"?

Odkryj Prawdy Biblijne w Kol 2:12-14 - Poradnik dla Wszystkich Szukających

Fragment Kol 2:12-14 wspomina o "skreśleniu zapisu", czyli "dłużnego listu" naszych grzechów, którego Chrystus dokonał przez swą ofiarę. Jak zatem mamy rozumieć to symboliczne określenie?

W czasach biblijnych "dłużny list" sporządzano, gdy ktoś pożyczył pieniądze lub zaciągnął inny dług. Zawierał on kwotę oraz warunki spłaty.

Podobnie w przenośni nasze grzechy i nieposłuszeństwo Bogu "zadłużyły" nas u Niego. Złamaliśmy Jego prawo i zasługiwaliśmy na karę. Lecz Chrystus wziął na siebie ten ciężar.

Przez swoją śmierć jako Baranek Boży spłacił w pełni nasz ogromny dług grzechu. Bóg z kolei łaskawie skreślił cały jego zapis, umarzając go definitywnie. Otrzymaliśmy pełne przebaczenie.

Zrozumienie tej biblijnej symboliki pomaga uchwycić ogrom dzieła Chrystusa i wielkość Bożego miłosierdzia okazanego nam mimo naszych licznych upadków.

Jak mamy rozumieć wersety Kol 2:12-14?

Podsumowując, fragment Kol 2:12-14 zawiera szereg głębokich prawd duchowych na temat Bożego planu zbawienia człowieka przez Jezusa Chrystusa.

 • Mówi on o duchowym obrzezaniu, jakie daje wiara w Chrystusa, prowadząca do głębokiej relacji z Bogiem.
 • Wspomina o symbolice chrztu, obrazującego śmierć dla grzechu i nowe życie z Chrystusem.
 • Ukazuje jak Bóg w swojej łasce "skreślił zapis" wszystkich naszych grzechów, gdy Jezus poniósł za nie karę.
 • Podkreśla, że to ofiara Chrystusa na krzyżu przyniosła nam zbawienie i pojednanie z Ojcem.
 • Pomaga zrozumieć ogrom Bożego miłosierdzia i przebaczenia okazanego nam w Jezusie.

Te wersety ukazują zatem, że zbawienie dokonało się z łaski Boga przez wiarę w dzieło odkupieńcze Jego Syna. Prawdziwe życie płynie tylko z Niego, gdy pozwalamy działać w nas mocy Jego śmierci i zmartwychwstania.

Prawda o przebaczeniu grzechów w Kol 2:12-14

Jedną z centralnych prawd, jakie niosą ze sobą wersety Kol 2:12-14, jest potężna obietnica przebaczenia wszystkich naszych grzechów. Stało się to możliwe przez ofiarę krzyżową Chrystusa.

Kiedy z wiarą przyjmujemy dokonane przez Niego dzieło zbawienia, wówczas Bóg w swojej nieskończonej łasce "skreśla zapis" całej naszej winy. Nie ma już żadnego "dłużnego listu" ciążącego na nas.

Oznacza to radykalne, pełne i nieodwołalne darowanie przez Boga wszystkich naszych grzechów - nawet tych najcięższych i popełnianych świadomie. Są one zmazane krwią Baranka i już nigdy nie będą nam policzone.

Dzięki temu możemy z czystym sumieniem i pokojem serca przystępować do Ojca wiedząc, że jesteśmy w pełni przyjęci i kochani jako Jego dzieci. Otrzymaliśmy pełne pojednanie z Nim.

Jest to potężne świadectwo Bożego miłosierdzia objawionego w Jezusie i mocy Jego odkupieńczego dzieła na Golgocie. Bóg pragnie obdarzyć tym przebaczeniem każdego, kto zwróci się do Niego z wiarą.

Podsumowanie

Przedstawione w tym artykule prawdy z Kol 2:12-14 ukazują niezwykłą głębię Bożego planu zbawienia człowieka. Dowiadujemy się, że prawdziwa bliskość Boga i odpuszczenie grzechów osiągamy nie przez własne wysiłki, ale przez wiarę w dzieło Chrystusa.

On to właśnie dokonał duchowego "obrzezania" naszych serc, uwalniając od panowania grzechu. Jego ofiara oczyściła nas z wszelkiej winy, którą Bóg łaskawie "skreślił". Otrzymaliśmy pełne pojednanie z Ojcem.

Mamy więc powody do ogromnej wdzięczności za nieskończone miłosierdzie Boga i zbawczą moc krzyża. Dzięki temu wszyscy, którzy zaufają Chrystusowi, doświadczą prawdziwej wolności i staną się dziećmi samego Boga.

Mam nadzieję, że powyższe rozważania pozwoliły Ci lepiej zrozumieć i docenić prawdziwe znaczenie fragmentu z Listu do Kolosan. Pozwól, aby jego przesłanie odmieniło Twoje życie już dzisiaj.

Najczęstsze pytania

Jest to obrazowe określenie duchowej przemiany, jaką Jezus dokonuje w sercu człowieka. Podobnie jak fizyczne obrzezanie było znakiem przymierza, wiara w Chrystusa prowadzi do głębokiej relacji z Bogiem i uwalnia od grzechu.

Stało się tak, ponieważ Jezus wziął na siebie karę za nasze winy, umierając na krzyżu. Jego ofiara spłaciła nasz "dług" grzechu wobec Boga, który w swojej łasce anulował cały jego "zapis".

Obrazowo ukazuje on śmierć dla panowania grzechu ("starego człowieka") oraz powstanie do nowego życia z Chrystusem, na wzór Jego zmartwychwstania.

To symboliczne określenie kary, jaką zaciągnęliśmy u Boga przez nasze winy. Lecz Chrystus swoim posłuszeństwem spłacił ten dług wobec Ojca.

Ukazuje nieskończone miłosierdzie Boga, który na mocy ofiary Jezusa całkowicie darował i "skreślił" wszystkie nasze grzechy. Dostępujemy pełni przebaczenia i pojednania z Nim.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły