Odkryj spokój i mądrość w naukach św. Bernardyna

Odkryj spokój i mądrość w naukach św. Bernardyna
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 8 min.

Św. Bernardyn to włoski mnich franciszkański, który swoim prostym i pokornym stylem życia dał przykład, jak znaleźć spokój ducha i mądrość. Jego nauki skupiają się na medytacji, kontemplacji, poszukiwaniu sensu życia oraz na tym, jak okazywać miłosierdzie i współczucie innym. W swoich kazaniach i pismach przekonywał, że prawdziwe szczęście osiąga się przez życie w zgodzie z naturą, z drugim człowiekiem i z Bogiem. Zapraszam Cię do lektury tego artykułu, abyś samodzielnie odkrył mądrość jego prostych i głębokich nauk.

Kluczowe wnioski:
 • Św. Bernardyn nauczał o roli pokoju duchowego i medytacji w osiąganiu mądrości.
 • Według niego kluczem do szczęścia jest prostota życia, pokora i dzielenie się z innymi.
 • Zachęcał do okazywania miłosierdzia i współczucia potrzebującym.
 • Uważał, że samotność i cisza pomagają znaleźć sens życia.
 • Jego nauki pomagają nam lepiej zrozumieć siebie i budować dobro w naszym życiu.

Nauki św. Bernardyna o pokorze i prostocie życia

Św. Bernardyn głosił, że prawdziwe szczęście osiąga się poprzez pokorę i prostotę życia. Uważał, że dobra materialne i wygody oddalają człowieka od Boga. Dlatego nawoływał do ubóstwa, skromności i dzielenia się z potrzebującymi. Jego zdaniem bogactwo prowadzi do pychy, chciwości i przywiązania do rzeczy doczesnych.

Bernardyn praktykował surowy ascetyzm - chodził boso, nosił wyłącznie habit z grubego sukna i odmawiał sobie wszelkich luksusów. Uważał, że rezygnacja z dóbr materialnych pozwala skupić się na rozwoju duchowym i zbliżeniu do Boga poprzez modlitwę i kontemplację.

Znaczenie pokory

Święty podkreślał ogromne znaczenie pokory. Uczył, że jest ona niezbędna w drodze do samodoskonalenia i zbawienia. Pokora miała chronić przed grzechem pychy. Pozwalała też dostrzec wyższość Boga i zaufać Jego woli.

Według Bernardyna pokora objawia się przez życie w ubóstwie, posłuszeństwie wobec Boga i bliźnich, a także przez cichość i skromność. Tylko pokorny człowiek mógł osiągnąć mądrość i autentyczną radość życia.

Poglądy św. Bernardyna na temat miłosierdzia i współczucia

Św. Bernardyn konsekwentnie głosił wartość niesienia pomocy bliźnim, zwłaszcza ubogim i chorym. Uważał posługę dla drugiego człowieka za jeden z najważniejszych obowiązków chrześcijanina.

Zalecał praktyki ascetyczne, ale podkreślał też konieczność działalności charytatywnej i pełnienia uczynków miłosierdzia. Swą postawą pokazywał, że trzeba nieść konkretną pomoc potrzebującym i okazywać im współczucie.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7)

To jedno z ulubionych zdań św. Bernardyna, które często przytaczał w swoich kazaniach. Uważał, że człowiek powinien naśladować miłosierdzie samego Chrystusa i dzielić się tym, co posiada.

Wspieranie ubogich i chorych

Święty nawoływał do hojnego wspierania najbiedniejszych. Organizował zbiórki pieniędzy i prowadził kwesty, dzięki czemu mógł wesprzeć sieroty, starców czy bezdomnych. Regularnie odwiedzał też szpitale, by pocieszać chorych.

Bernardyn kładł ogromny nacisk na indywidualną posługę wobec konkretnego człowieka. Każdego traktował z godnością, życzliwością i troską. Był przekonany, że okazywane bliźnim miłosierdzie przynosi obfite duchowe owoce.

Czytaj więcej: Poznaj historię i ciekawostki o świętym Romanie - tajemnicy świętości

Wskazówki św. Bernardyna dotyczące medytacji i kontemplacji

Św. Bernardyn był orędownikiem medytacji i głębokiej kontemplacji. Uważał je za niezbędne do rozwoju życia duchowego. W swoich pismach i kazaniach dzielił się praktycznymi poradami, jak medytować i kontemplować.

Zalecał przede wszystkim codzienne, systematyczne odprawianie medytacji w spokojnym miejscu. Według niego konieczne jest też wyciszenie zmysłów, uspokojenie myśli i ogołocenie umysłu z wszelkich trosk oraz pragnień.

Etapy medytacji według Bernardyna

Święty proponował kilka etapów medytacji. Na początku zalecał modlitwę prośby o łaskę skupienia i zrozumienia tajemnic Bożych. Następnie radził rozważać fragmenty Pisma Świętego lub sceny z życia Chrystusa. Ważne jest przy tym angażowanie wyobraźni i uczuć.

Kolejnym etapem jest refleksja nad przesłaniem danego fragmentu i odniesienie go do własnego życia. Na koniec zaś trzeba podziękować Bogu za otrzymane łaski i złożyć postanowienia poprawy.

Znaczenie pokoju duchowego w nauczaniu św. Bernardyna

Odkryj spokój i mądrość w naukach św. Bernardyna

Nauki św. Bernardyna wielokrotnie podkreślają kluczową rolę pokoju duchowego. Uważał on, że jest on podstawą szczęścia człowieka i warunkiem jego zbawienia. Pokój duchowy osiąga się przez skupienie, wyciszenie i zjednoczenie z Bogiem.

Według Bernardyna tylko człowiek, który doświadcza głębokiego spokoju i harmonii wewnętrznej, jest zdolny pojąć prawdę objawioną przez Boga. Pokój umożliwia też bezinteresowną i pełną oddania służbę bliźnim.

Cechy pokoju duchowego Owoce pokoju duchowego
- wyciszenie i skupienie - doświadczenie miłości Boga
- harmonia wewnętrzna - mądrość i zrozumienie Pisma
- brak niepokoju i lęku - bezinteresowna służba bliźnim

Pokój pozwala zatem zarówno na mistyczne zjednoczenie z Bogiem, jak i na owocną posługę wobec drugiego człowieka. Jest fundamentalną wartością w naukach Bernardyna.

Rola ciszy i samotności według św. Bernardyna

Św. Bernardyn uważał, że do głębokich przeżyć religijnych i zjednoczenia z Bogiem potrzebne jest wyciszenie, samotność i odosobnienie.

Podkreślał, że cisza i samotność sprzyjają medytacji, modlitwie kontemplacyjnej i wsłuchiwaniu się w natchnienia Ducha Świętego. Pozwalają się wyzbyć rozproszenia i hałasu świata, by całkowicie skupić się na Bogu.

 • Według Bernardyna samotność pozwala lepiej poznać siebie, zmierzyć się ze swoimi słabościami i pokonać pokusy.
 • Cisza zaś umożliwia usłyszenie głosu Boga, doświadczenie Jego obecności i zrozumienie Jego woli.

Dlatego święty zachęcał do szukania odosobnienia w celu pogłębienia życia duchowego. On sam często udawał się na modlitewne ustronia, by w ciszy spotykać się z Bogiem.

Wpływ samotności na rozwój duchowy

Według Bernardyna okresy samotności i milczenia są niezbędne w drodze do świętości i zjednoczenia mistycznego. Pozwalają oczyścić duszę, skupić się na Istocie Najwyższej i znaleźć sens życia. Dlatego zachęcał, by znaleźć czas na modlitwę w odosobnieniu.

Podkreślał też, że doświadczenia ciszy prowadzą do spotkania z samym sobą, poznania własnego wnętrza i zdobycia mądrości. Sprzyjają także budowaniu głębokiej relacji z Bogiem.

Wpływ nauk św. Bernardyna na poszukiwanie sensu życia

Prosta i radykalna duchowość św. Bernardyna inspiruje wielu ludzi do poszukiwania sensu i celu swojego życia. Jego nauczanie dostarcza praktycznych wskazówek, jak nadać egzystencji głębszy, duchowy wymiar.

Bernardyn podkreślał, że pełnię szczęścia osiągnie się wyłącznie przez zjednoczenie z Bogiem. Zachęcał do budowania głębokiej, osobistej relacji z Nim. Uczył też bezinteresownej służby bliźnim i dzielenia się z nimi radością wiary.

Według świętego sens życia nadaje całkowite zawierzenie Bożej Opatrzności i realizacja powołania do świętości. Droga do tego prowadzi przez pokorę, ascezę, kontemplację i miłosierdzie.

Te proste, ale głębokie prawdy pozwalają wielu ludziom na nowo odkryć radość bycia chrześcijaninem i autentyczny sens istnienia. Inspirują do głębokiej przemiany duchowej i pełni szczęścia w Bogu.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, mam nadzieję, że lektura tego artykułu pozwoliła Ci choć w małym stopniu zbliżyć się do mądrości i głębi duchowej św. Bernardyna z Sieny. To fascynująca postać - pokorny asceta, ale i niezwykle ciepły, pełen troski o potrzebujących człowiek.

Myślę, że przykład Bernardyna może być dla nas inspiracją, jak pośród zabiegania codzienności znaleźć wyciszenie, zadbać o rozwój duchowy i pogłębić relację z Bogiem. Pokazuje też, jak ważne jest okazywanie miłosierdzia bliźnim i dzielenie się z nimi swoją radością.

Zachęcam, abyś czasem się zatrzymał i wrócił myślami do tych prostych, lecz głębokich prawd, które głosił św. Bernardyn. Być może pozwolą Ci one na nowo odkryć sens Twojego życia i Twojego powołania do świętości. A jeśli zabraknie Ci sił, zawsze możesz prosić Bernardyna o wstawiennictwo i wsparcie.

Życzę Ci, aby nauki tego świętego franciszkanina pomogły Ci znaleźć upragniony pokój ducha, radość i pełnię szczęścia w Bogu. Niech towarzyszy Ci jego błogosławieństwo na każdym kroku życia!

Najczęstsze pytania

Według św. Bernardyna pokora jest kluczem do zbawienia i zjednoczenia z Bogiem. Chroni przed grzechem pychy, pozwala dostrzec wyższość Boga i zaufać Jego woli. Pokorny człowiek jest też zdolny do osiągnięcia mądrości i prawdziwej radości życia. Dlatego Bernardyn uważał, że pokora powinna cechować każdego chrześcijanina.

Według św. Bernardyna miłosierdzie to przede wszystkim konkretna pomoc bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i chorym. Sam organizował zbiórki na rzecz potrzebujących i odwiedzał szpitale. Podkreślał jednak, że równie ważna jest życzliwość, troska i szacunek okazywane drugiemu człowiekowi.

Św. Bernardyn uważał regularną medytację za niezbędną do pogłębienia życia duchowego. Pozwala ona na kontemplację tajemnic wiary, oczyszcza umysł i pozwala zjednoczyć się z Bogiem. Dlatego zachęcał do codziennego medytowania w spokojnym miejscu połączonego z modlitwą.

Aby osiągnąć pokój duchowy, trzeba według św. Bernardyna wyciszyć się wewnętrznie, pozbyć niepokojów i lęków, zjednoczyć z Bogiem w modlitwie kontemplacyjnej. Ważna jest też bezinteresowna służba bliźnim. Wówczas można doświadczyć głębokiej harmonii i radości płynącej z obecności Boga.

"Prostota życia" w nauczaniu Bernardyna oznacza dobrowolną ascezę, ubóstwo, skromność i unikanie dóbr materialnych. Święty uważał, że wyrzeczenie się luksusów pozwala w pełni skoncentrować się na życiu duchowym i zjednoczeniu z Bogiem. Taka postawa prowadzi też do pokory i wyzbycia się przywiązania do rzeczy ziemskich.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj Moc Słów: Uczyńcie, co Wam mówi Syn i jego znaczenie w naszym życiu
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły