Odkryj znaczenie O żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie - tajemnica wiary katolickiej

Odkryj znaczenie O żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie - tajemnica wiary katolickiej
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 6 min.

O żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie - te słowa wypowiadane podczas Mszy Świętej odnoszą się do jednej z największych tajemnic wiary katolickiej, jaką jest Eucharystia. W tym artykule postaram się przybliżyć i wyjaśnić, czym jest ten Sakrament, skąd wzięła się jego nazwa i idea oraz jakie ma znaczenie dla życia chrześcijanina.

Kluczowe wnioski:
 • Eucharystia upamiętnia Ostatnią Wieczerzę Jezusa i jest prawdziwą obecnością Chrystusa pod postacią chleba i wina.
 • Przeistoczenie to cudu najświętszy moment Mszy Świętej, gdy substancja chleba zamienia się w Ciało Chrystusa.
 • Komunia Święta jednoczy nas z Chrystusem i daje pokarm dla duszy prowadzący do zbawienia.
 • Uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjmowanie Komunii to fundament życia duchowego katolika.
 • Eucharystia zawsze była otaczana czcią i uważana za największy Skarb Kościoła.

Prawdziwa obecność Chrystusa w Eucharystii

Eucharystia, czyli Komunia Święta, to jeden z fundamentów wiary katolickiej. Jest ona pamiątką Ostatniej Wieczerzy, kiedy to Jezus pod postacią chleba i wina dał swoim uczniom swoje Ciało i Krew, mówiąc - "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Te słowa Chrystusa wskazują, że w Komunii Świętej pod postacią chleba obecny jest prawdziwy Jezus - Bóg i człowiek.

Kościół katolicki od samego początku wierzył w realną, a nie tylko symboliczną obecność Chrystusa w Eucharystii. Mocą słów kapłana wypowiadanych podczas Mszy Świętej dokonuje się cudowna przemiana chleba w Ciało Pana. Chrześcijanie nazywają ten moment przeistoczeniem lub konsekracją. Chociaż zewnętrzne cechy chleba się nie zmieniają (kształt, smak, zapach), to jego substancja staje się prawdziwym Ciałem Jezusa.

Znaczenie cudu przeistoczenia

Przeistoczenie, inaczej transsubstancjacja, jest kulminacyjnym momentem Mszy Świętej. Kapłan wypowiada wtedy słowa "To jest Ciało moje, które za was będzie wydane" - w tym momencie dokonuje się cudowna przemiana. Chociaż dla ludzkich zmysłów nic szczególnego się nie dzieje, wiara podpowiada nam, że oto na ołtarzu obecny jest prawdziwy Jezus Chrystus.

Ten niezwykły cud jest możliwy, ponieważ Jezus jest prawdziwym Bogiem, a Bóg może wszystko. Dlatego z wiarą przyjmujemy tę prawdę, choć przekracza ona ludzkie pojmowanie. Przeistoczone postacie chleba i wina są później przez wiernych przyjmowane w Komunii Świętej.

Pokarm dla duszy - O żywy Chlebie nasz

Komunia Święta to spotkanie i zjednoczenie z Jezusem Chrystusem, prawdziwie obecnym pod postacią chleba eucharystycznego. Przyjmując Najświętszy Sakrament stajemy się jedno z Chrystusem, nasza dusza zostaje nakarmiona i umocniona.

Dlatego w trakcie Mszy Świętej wypowiadamy słowa "O żywy Chlebie nasz", gdyż Chrystus pod postacią chleba daje nam siebie samego jako pokarm na życie wieczne. Przyjmując go regularnie rozwijamy głęboką, osobistą więź z Chrystusem.

Komunia Święta to największy skarb Kościoła, to serce liturgii, do którego prowadzi cała akcja kościelna - Jan Paweł II

Czytaj więcej: Odkryj Moc i Piękno Litani do św. Wawrzyńca - Modlitwa pełna mocy i ukojenia

Sakrament ołtarza fundamentem wiary

Eucharystia od początku była nieodłącznym elementem chrześcijaństwa. Msza Święta wraz z Komunią leży u podstaw liturgii Kościoła od czasów apostolskich. Świadectwa o sprawowaniu Eucharystii znajdujemy już w pismach Ojców Apostolskich.

W każdej epoce historii Kościoła wierni często z narażeniem życia bronili wiary w realną obecność Chrystusa w Komunii Świętej. Była ona zawsze postrzegana jako największy skarb i fundament chrześcijaństwa.

Sobór Laterański IV (1215 r.) Potwierdził doktrynę o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii po przeistoczeniu
Sobór Trydencki (XVI w.) Bronił wiary w obecność Ciała i Krwi Jezusa w Komunii wobec ataków protestantów

Pamiątka Ostatniej Wieczerzy Jezusa

Odkryj znaczenie O żywy Chlebie nasz w tym Sakramencie - tajemnica wiary katolickiej

Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus spożył z uczniami tradycyjną żydowską wieczerzę paschalną. Na jej zakończenie wziął chleb i wino i dokonał przemiany w swoje Ciało i Krew, mówiąc - "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje".

Eucharystia jest pamiątką tego wydarzenia, kiedy Jezus ustanowił sakrament swojego Ciała i Krwi. Dlatego centrum każdej Mszy Świętej stanowi konsekracja chleba i wina, które przemieniają się w realną obecność umęczonego i zmartwychwstałego Chrystusa.

Znaczenie słów przeistoczenia

Słowa wypowiadane przez kapłana podczas przeistoczenia pochodzą wprost z Biblii, z opisów Ostatniej Wieczerzy (Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20). Mają one moc sprawczą - na ich wypowiedzenie dokonuje się cudowna przemiana chleba w Ciało Chrystusa. Są fundamentem Eucharystii.

Komunia święta zjednoczeniem z Chrystusem

Przyjęcie Komunii Świętej podczas Mszy to najgłębsze, mistyczne spotkanie człowieka z Chrystusem. Kiedy spożywamy konsekrowaną hostię, Chrystus wchodzi w nas tak bardzo, jak to tylko możliwe - czyni nasze ciało swoim świątynią.

Łączymy się z Nim w komunii tak ścisłej, że stajemy się z Nim jednym ciałem i jedną krwią. Dlatego Komunia tak bardzo buduje i umacnia naszą wiarę. Zjednoczeni z Chrystusem jesteśmy z Nim i w Nim - On sam staje się naszym życiem.

 • Komunia Święta jednoczy nas w sposób mistyczny z Chrystusem, który w niej jest realnie obecny.
 • Przyjmując Najświętszy Sakrament otwieramy się na przemieniające działanie Boga w nas.

Podsumowanie

W tym artykule staraliśmy się przybliżyć jedną z największych tajemnic wiary katolickiej, jaką jest Eucharystia. Jest ona prawdziwą obecnością Jezusa pod postaciami chleba i wina - Jego Ciała i Krwi. W Komunii Świętej przyjmujemy samego Chrystusa, który staje się pokarmem na życie wieczne.

Ten niezwykły Sakrament sięga Korzeniami Ostatniej Wieczerzy, kiedy Jezus po raz pierwszy dokonał przemiany chleba i wina i polecił ją powtarzać na Jego pamiątkę. Od tamtej pory Eucharystia stanowi centrum życia i wiary Kościoła. Jest ona najcenniejszym skarbem, do którego wszystko inne jest podporządkowane.

Przyjmowanie Komunii Świętej buduje naszą relację z Bogiem, jednoczy nas z Chrystusem w mistyczny, nadprzyrodzony sposób. Pozwala nam pogłębiać więź z Nim i czerpać duchowy pokarm potrzebny do zbawienia. Dlatego Msza Święta i Komunia są absolutnym fundamentem życia każdego wierzącego katolika.

Mam nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci przybliżyć i lepiej zrozumieć sens Komunii Świętej. Zachęcam do pogłębiania wiedzy na temat Eucharystii, aby móc w pełni otworzyć się na Boże działanie w tym Sakramencie.

Frequently asked questions

Eucharystia, zwana też Komunią Świętą lub Najświętszym Sakramentem, to jeden z siedmiu sakramentów Kościoła katolickiego. Polega na spożywaniu konsekrowanego chleba, który staje się prawdziwym Ciałem Chrystusa oraz wina, które staje się Jego Krwią.

Nazwa "Eucharystia" wywodzi się z języka greckiego i oznacza "dziękczynienie". Określa wdzięczność składaną Bogu za dar zbawienia w Jezusie Chrystusie, który w Komunii Świętej daje siebie na pokarm dla naszej duszy.

Komunię Świętą mogą przyjąć osoby ochrzczone w wierze katolickiej, świadome tego sakramentu i pragnące zjednoczenia z Chrystusem. Powinny również być wolne od grzechu ciężkiego i zachowywać jednogodzinną wstrzemięźliwość od pokarmów przed przyjęciem Komunii.

Eucharystię otacza szczególnym kultem, gdyż jest ona realną obecnością Jezusa. Stanowi największy skarb Kościoła i źródło życia duchowego wiernych. Dzięki niej możliwe jest zjednoczenie z Chrystusem.

Eucharystia została ustanowiona przez Jezusa Chrystusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Wtedy wziął On chleb i wino i przemienił je w swoje Ciało i Krew, polecając Apostołom powtarzać ten gest ku Jego pamiątce.

5 Similar Articles

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTags
shareShare post
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Rate the article
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Rating: 5.00 Number of votes: 1

Comments(0)

email
email

Recommended articles