Odkrywaj życie i obowiązki Członka zakonu Ignacego Loyoli

Odkrywaj życie i obowiązki Członka zakonu Ignacego Loyoli
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Członek zakonu Ignacego Loyoli to osoba, która złożyła śluby zakonne w Towarzystwie Jezusowym i prowadzi życie według reguły zakonnej ustanowionej przez św. Ignacego Loyolę. W artykule przybliżamy codzienne życie, obowiązki i charyzmat jezuitów. Poznasz zwyczaje panujące w zakonie, najważniejsze elementy formacji, a także apostolską misję zgromadzenia.

Kluczowe wnioski:
 • Życie jezuity cechuje dyscyplina, modlitwa i praca dla dobra Kościoła.
 • Kluczowym elementem formacji jest rozwój duchowy i intelektualny każdego członka.
 • Zakon prowadzi ożywioną działalność edukacyjną i duszpasterską.
 • Członków zgromadzenia obowiązuje ślub ubóstwa i posłuszeństwa przełożonym.
 • Jezuici tworzą rodzinną wspólnotę opartą na charyzmacie św. Ignacego.

Życie w posłuszeństwie regule zakonnej

Członek zakonu Ignacego Loyoli prowadzi życie według ściśle określonych zasad. Podstawową wartością jest dla niego posłuszeństwo, czyli bezwzględne podporządkowanie się przełożonym i regule zakonnej.

Każdy jezuita składa śluby, w tym ślub posłuszeństwa. Oznacza to, że musi wykonywać polecenia przełożonych tak jakby pochodziły one bezpośrednio od samego Boga. Posłuszeństwo dotyczy wszystkich sfer życia - od codziennych zajęć po podejmowane działania apostolskie.

Reguła zakonna narzuca rygor i dyscyplinę życia wspólnotowego. Określa harmonogram dnia wypełnionego modlitwą, pracą i nauką. Preferowany jest minimalizm i prostota życia. Wskazane są skromne posiłki, proste ubrania, zakaz posiadania dóbr materialnych.

Rola przełożonego we wspólnocie

Na czele każdej jezuickiej wspólnoty stoi przełożony, któremu podlegają wszyscy członkowie. Jego zadaniem jest czuwać nad realizacją charyzmatu zakonnego i egzekwować przestrzeganie reguły.

Przełożeni wydają konkretne polecenia, organizują życie wspólnoty, przydzielają zadania. Członkowie winni okazywać im bezwzględne posłuszeństwo i szacunek.

Codzienna modlitwa i rozmyślania członka

Istotnym elementem duchowości jezuickiej jest codzienna, osobista modlitwa każdego członka. Minimum to godzinna medytacja oraz odmawianie brewiarza. W praktyce modlitwy zajmują znacznie więcej czasu.

Medytacje prowadzone są najczęściej metodą ułożoną przez św. Ignacego Loyolę. Polega na wczuwaniu się w biblijne sceny z życia Jezusa, prowadzeniu wewnętrznego dialogu, rachunku sumienia i kontemplacji.

Dodatkowo zaleca się adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec, drogę krzyżową i inne modlitwy związane z charyzmatem zakonnym.

Ćwiczenia duchowne

Raz w roku wszyscy członkowie odbywają kilkudniowe skupienie zwane „ćwiczeniami duchownymi”. Są one okazją do pogłębienia życia duchowego poprzez intensywną modlitwę i rozmyślania prowadzone pod kierunkiem doświadczonego jezuity.

Celem jest umocnienie więzi z Bogiem, oczyszczenie sumienia i odnowienie gorliwości zakonnej.

Czytaj więcej: Odkryj Tytuł Katechizmu dla Młodych - Idealna Nauka dla Młodzieży

Ubóstwo i pokora w praktyce zakonnika

Zgodnie ze ślubem ubóstwa członek zakonu Ignacego Loyoli nie może posiadać żadnych dóbr materialnych - ani prywatnie, ani wspólnotowo. Dopiero ta radykalna postawa pozwala w pełni zaufać Opatrzności Bożej.

Ubóstwo przejawia się w prostocie życia, skromnym jedzeniu, noszeniu taniego habiru. Jezuici nie gromadzą zapasów, każdego dnia ufając, że Bóg zaspokoi ich potrzeby.

Pokora to uznanie własnej niewystarczalności i zaufanie mocy Bożej. Przejawia się ona w gotowości do pełnienia każdej pracy, nawet najniższej, dla chwały Boga. Stanowi również lekarstwo na pychę.

Ślub ubóstwa Ślub czystości Ślub posłuszeństwa
Brak dóbr materialnych Celibat Uległość przełożonym
Prostota życia Wstrzemięźliwość Realizacja poleceń

Ufność w Bożą Opatrzność

Kluczem do radosnego przyjęcia ubóstwa jest całkowite zawierzenie Bożej Opatrzności. Jezuita wie, że Bóg nigdy nie opuści tych, którzy z nadzieją zwracają się do Niego o pomoc.

Dlatego zakonnik podporządkowuje całe swoje życie woli Bożej, oddając w ręce Stwórcy troskę o swoją przyszłość.

Edukacja i praca apostolska jezuitów

Ważnym elementem charyzmatu jezuitów jest działalność edukacyjna. Prowadzą oni liczne szkoły, kolegia, bursy, uniwersytety na całym świecie. Wychowanie młodzieży postrzegają jako formę apostolstwa.

Jezuita angażuje się także w bezpośrednią pracę duszpasterską, głosząc rekolekcje i misje ludowe, spowiadając, organizując pielgrzymki. Nie stroni od posługi wśród ubogich i potrzebujących.

Wszystkie podejmowane działania mają służyć jednemu celowi - pomnażaniu chwały Bożej i zbawieniu dusz. Taka jest istota ignacjańskiego charyzmatu.

 • Trzy filary edukacji jezuickiej to: rozwijanie wiedzy, kształtowanie charakteru i pogłębianie wiary.
 • Zakon prowadzi placówki edukacyjne na wszystkich poziomach - od przedszkoli po uczelnie wyższe.

Uniwersalność posłannictwa

Jezuici podejmują zadania zlecone przez Kościół tam, gdzie aktualnie występują najpilniejsze potrzeby. Z tego powodu pojawiali się na przestrzeni wieków w najbardziej odległych zakątkach świata, niosąc Ewangelię poganom.

Dzisiaj kontynuują tę uniwersalną misję poprzez zaangażowanie w media, think-tanki, dialog międzyreligijny i międzykulturowy. Nie boją się podejmować nowych wyzwań dla większej chwały Bożej.

Śluby zakonne i ich realizacja

Podstawowym zobowiązaniem każdego członka zakonu Ignacego Loyoli jest wierna realizacja złożonych ślubów zakonnych: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Oznaczają one dobrowolne wyrzeczenie się dóbr materialnych, własnej woli i możliwości zawarcia związku małżeńskiego. Ma to pozwolić na głębsze zjednoczenie z Chrystusem i pełne oddanie się misji zakonnej.

Przestrzeganie ślubów weryfikowane jest podczas corocznych rekolekcji. Ich złamanie stanowi ciężkie przewinienie, prowadzące najczęściej do wydalenia z zakonu.

Droga do złożenia profesji

Aby złożyć solenne śluby zakonne trzeba najpierw odbyć dwuletni nowicjat, a następnie ukończyć etap juniorystyczny. Dopiero wtedy następuje złożenie ślubów prostych na okres przygotowawczy.

Po kilku latach praktyki reguły zakonnej i pracy apostolskiej przełożeni decydują o dopuszczeniu do złożenia uroczystej profesji. Od tej chwili jezuita na zawsze oddaje swoje życie Bogu w Towarzystwie Jezusowym.

Wspólnotowość i charyzmat zgromadzenia

Bardzo ważnym elementem życia członka zakonu Ignacego Loyoli jest silna więź ze wspólnotą. Jezuici tworzą rodzinę, w której zapanować ma duch braterstwa i wzajemnej miłości.

Razem odprawiają modlitwy, posiłki, rekreację, podejmują pracę apostolską. We wszystkich tych momentach realizują charyzmat zakonny otrzymany od św. Ignacego Loyoli - założyciela zgromadzenia.

Dzięki niemu jezuici potrafią „znaleźć Boga we wszystkich rzeczach”, nieustannie Go chwaląc i służąc mu z radością poprzez pełnienie swojego powołania zakonnego.

Poziomy wspólnotowości
Wspólnota lokalna (dom zakonny)
Wspólnota regionalna (prowincja)
Wspólnota ogólnozakonna
Wspólnota z Kościołem powszechnym

Wyjątkowość charyzmatu jezuickiego

Cechą charakterystyczną ignacjańskiej duchowości jest elastyczność i zdolność dostosowania się do realiów i potrzeb czasu. Tym można wyjaśnić fenomen kilkuwiekowej żywotności charyzmatu Towarzystwa Jezusowego.

Jezuita nie tyle skupia się na bezwzględnym przestrzeganiu jakichś postanowień, co na nieustannym poszukiwaniu woli Bożej i jej urzeczywistnianiu tam, gdzie to jest aktualnie najbardziej potrzebne.

Podsumowanie

Przeczytałeś obszerne omówienie życia i obowiązków członka zakonu założonego przez św. Ignacego Loyolę. Dowiedziałeś się, jak wygląda codzienność jezuitów i co jest dla nich najważniejsze.

Przybliżyłem ideały, do których dąży jezuita: posłuszeństwa regule i przełożonym, radykalnego ubóstwa, pokory i życia we wspólnocie. Opisałem również obowiązki związane z modlitwą, pracą i apostolstwem.

Mam nadzieję, że ten artykuł pozwolił Ci lepiej zrozumieć specyfikę jezuickiego charyzmatu i zaangażowanie zakonników w służbę Bogu. Z pewnością ta wiedza pomoże Ci jeszcze bardziej docenić ich wkład w życie Kościoła.

Jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem tematu, zachęcam do poszukania dodatkowych informacji. Warto poznać historię zakonu jezuitów i jego wpływ na kulturę i edukację na przestrzeni wieków. Powodzenia w dalszych poszukiwaniach!

Najczęściej zadawane pytania

Dzień jezuity zaczyna się wczesnym wstawaniem o godz. 5-6. Po modlitwach i ćwiczeniach duchowych jest czas na Eucharystię, śniadanie i wykonywanie codziennych obowiązków. Następnie każdy oddaje się pracy apostolskiej wyznaczonej przez przełożonych. Po południu kolejne modlitwy, zajęcia wspólnotowe i wieczorny posiłek.

Nie, jezuita składa ślub ubóstwa i nie może niczego posiadać na własność bez pozwolenia przełożonych. Nosi prosty habit przekazany przez wspólnotę. Nie dysponuje pieniędzmi ani dobrami materialnymi.

Zakon nie nakazuje całkowitej izolacji od świata. Jezuici realizują posłannictwo wśród ludzi podejmując działalność edukacyjną, duszpasterską i charytatywną. Kontakty ze światem są więc nieodłącznym elementem ich charyzmatu.

Tak, jeśli ktoś dobrowolnie postanowi odejść z zakonu, przełożeni po rozeznaniu motywacji zwolnią go ze ślubów i udzielą stosownej dyspensy. Opuszczenie Towarzystwa Jezusowego z przyczyn dyscyplinarnych jest bardzo rzadkie.

Najpierw trzeba odbyć 30-dniowe rekolekcje wstępne, a następnie złożyć podanie do nowicjatu. Po dwóch latach nowicjackiej formacji składa się pierwsze śluby zakonne. Dopiero po kilku latach praktyki następuje profesja uroczysta wiążąca dozgonnie.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Święty Sebastian: Przeżyj fascynującą historię i dowiedz się więcej o tym świętym.
 3. Poznaj Eulalię Patronkę: Tajemnicza i Fascynująca Osobowość
 4. Rozważamy Posyłam Was na Pracę Bez Nagrody Tekst: Zrozumienie i Interpretacja
 5. Zrozum tekst piosenki O krwi najdroższa - Odkryj znaczenie i kontekst słów
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły

0