Śpiewy w czasie Mszy św.

.

Śpiewy w czasie obrzędu pokropienia wodą święconą
(Asperges)

1. Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,
Dotrzymać pragnę szczerze.
Kościoła słuchać w każdy czas
I w świętej wytrwać wierze.
O, Panie, Boże, dzięki Ci,
Żeś mi Kościoła otwarł drzwi.
W nim żyć, umierać pragnę.

W Kościele tym jest z Ciałem, Krwią
Bóg pod postacią chleba.
Swym Ciałem karmi duszę mą,
By żyła w nim dla nieba.
W to wierzyć zawsze mocno chcę,
Bo tego Kościół uczy mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.

Mój Zbawca wie, czego mi brak.
Gdy prosić będę rzewnie,
On pokieruje wszystkim tak,
Że niebo zyskam pewnie.
Nadzieją tą pokrzepiam się,
Bo Kościół tak naucza mnie.
W nim żyć, umierać pragnę.

* * *

2 . Niech błogosławiony będzie Bóg i Ojciec
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Darował nam nowe życie,
Bo jest pełen miłosierdzia.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim.
W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
I oczyść mnie z grzechu mojego.

Niech błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Darował nam nowe życie,
Bo jest pełen miłosierdzia.

Stwórz, o, Boże, we mnie serce czyste
I odnów we mnie moc ducha.

Panie, otwórz wargi moje,
A usta moje będą głosiły Twoją chwałę.

Niech błogosławiony Bóg i Ojciec
Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Darował nam nowe życie,
Bo jest pełen miłosierdzia.

* * *

3. Pokropisz hizopem, Panie,
Mnie, człowieka grzesznego,
Bym był przez Twe zmiłowanie
Oczyszczon z grzechu mego.
Obmyj mnie z mych nieprawości,
A wybielony będę
I doskonalszej jasności,
Niż są śniegi, nabędę.

Zmiłuj się, Boże, nade mną,
Boś pełen łaskawości.
Miej politowanie ze mną,
Zgładź wszystkie moje złości.
Żal mi, żem obrażał Ciebie,
Boga dobrotliwego.
Nie odrzucaj mnie od siebie,
Syna marnotrawnego.

Cześć i chwała bądź wiecznemu
Panu nieba całego,
Bogu w Trójcy jedynemu,
Od stworzenia wszystkiego.
Chwała Ojcu i Synowi
Bądź nieustanna wszędzie,
Oraz Świętemu Duchowi
Równa cześć niechaj będzie.

* * *

4 . Przez chrztu świętego wielki dar,
O, Chryste, z Twej hojności,
Twym dzieciom wiary dałeś skarb,
Nadziei i miłości.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy,
W niej żyć, umierać chcemy.

Z wyznawców Twoich wiernych rzesz
Swój Kościół tworzysz w świecie.
W Ojczyźnie naszej władasz też
Przez długie tysiąclecie.
Najświętszej Trójcy wieczną cześć
Pragniemy z serc gorących nieść.
Strzec wiary ślubujemy,
W niej żyć, umierać chcemy.

* * *

5 . Widziałem wodę płynącą,
Od kościoła wychodzącą.
Z rogu kościoła prawego,
Spływającą na każdego.
Alle-alleluja.

A do których przychodziła,
Wszystkim zdrowie przywróciła.
I co się przez nią zbawili,
Wraz Alleluja mówili.
Alle-alleluja.

Wychwalajmy Pana swego,
Na wieki miłosiernego.
Pan to możny, Pan to dobry
I dla wszystkich bardzo szczodry.
Alle-alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi
Oraz Świętemu Duchowi,
Jako przedtem tak i ninie,
I na wieki niechaj słynie.
Alle-alleluja.

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Pieśni mszalne

6 . Wejście:
Boże, Królu w wysokości,
przed Tobą upadamy.
Niechaj w łasce Twej miłości Mszę świętą zaczynamy.
Niech ta Ofiara złożona na Twym świętym ołtarzu
Będzie Tobie tak przyjemna jak Ci była na krzyżu.
.

Przygotowanie darów:
Tę Ofiarę przyjmij, Panie, z ręki Twojego sługi.
Przyjmij ją na ubłaganie za nasze grzechów długi.
Przemieni się w Syna Twego Ciało i Krew niewinną.
Bądź nam miłościw dla Niego, usłysz prośbę dziecinną.
.

Komunia św.:
Godzien nie jestem, o Panie, żebyś się tak uniżył,
Bom nie jest w takowym stanie, byś się do mnie przybliżył.
Ulecz naprzód z Twojej łaski rany grzesznej mej duszy.
Uczyń godną nieba cząstki, świętości przenajdroższej.
.

Zakończenie:
Błogosław nas, Boże wielki, byśmy w miłości trwali,
Twych dobrodziejstw i łask wszelkich najgodniej używali.
Byśmy nimi umocnieni, cnotliwie zawsze żyli,
A na Ciebie bez zasłony kiedyś w niebie patrzyli.

* * *

7 . Wejście:
Boże, lud Twój czcią przejęty
Wszechmocność dzieł Twoich głosi.
Oczy na Twój ołtarz święty
I serce do Ciebie wznosi.
Liczne na nas ciążą winy,
Lecz niech żal nasz litość wznieci.
Przyjmij, Ojcze, grzeszne syny,
Nie odpychaj swoich dzieci.
.

Przygotowanie darów:
Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie,
Tę Ofiarę chleba, wina,
Co się wkrótce dla nas stanie
Krwią i Ciałem Twego Syna.
Niech przestępstwa nasze zmywa
I uśmierza gniew Twój, Panie.
Niech nas z niebem pojednywa
I uzyska przebłaganie.
.

Komunia św.:
Choć niegodni i duchowo
Przyjąć Cię do serca, Panie,
Ale rzeknij tylko słowo,
A wnet godnym człek się stanie.
Niech Twe Ciało i Krew święta
Na straży mej duszy stanie
I strzeże ją moc przyjęta
Na wieczyste królowanie.
.

Zakończenie:
Już Ofiara dokonana,
Więc pokornie schylmy czoło.
Niechaj przez ręce kapłana
Pan błogosławi wokoło
Naszym polom, łąkom, sadom,
Naszej pracy, dobytkowi,
I rodzinie, i sąsiadom,
Przełożonym i krajowi.

* * *

8 . Wejście:
Boże, Stwórco nasz, Panie, przed Tobą padamy.
Usłysz nasze wołanie, pokornie błagamy.
Ofiarę zaczynamy Nowego Zakonu,
Niosąc ją przez kapłana do Twojego tronu.
.

Przygotowanie darów:
Przyjmij, Panie, Ofiarę świętą Twego Syna,
Którą Tobie na chwałę kapłan Twój zaczyna.
Przyjm chleb i wino, które
Za Boskim Twym słowem
Przemienione, stanie się Ciałem Chrystusowym.

Zdrowie, życie i wszystko, co z Twej mamy ręki,
Ojcze, dajemy Tobie na powinne dzięki.
Wejrzyj okiem łaskawym
Na nasze ofiary.
Okaż się miłościwym, przyjmij nasze dary.
.

Komunia św.:
Wesel się, duszo wierna, gdyż Chrystus swe Ciało
Na pokarm daje, które za Ciebie cierpiało.
Masz pod postacią chleba
Chrystusa żywego.
Bez kielicha pożywasz Ciała i Krwi Jego.
.

Zakończenie:
Kończąc Ofiarę świętą, prosimy Cię, Panie,
Niechaj się miłą w Twojej obecności stanie.
Przez krzyż Syna Twojego i Jego zasługi
Zmiłuj się, Panie, odpuść nam grzechowe długi.

* * *

9 . Wejście:
Co nam nakazuje nasza wiara,
Jest między innymi i ta Ofiara,
Którą Bóg Syn dla naszych win
Na krzyżu sprawował aż do trzech godzin.
.

Przygotowanie darów:
Przyjmij od nas, Panie, te ofiary
Chleba i wina, jak Twe własne dary.
Niechaj one, przemienione
W Ciało i Krew Twoją, będą wielbione.
.

Komunia św.:
Ten, co się na krzyżu ofiarował,
W podobieństwie chleba nam się darował,
By ognistym sercem czystym
Przyjęty, obdarzył życiem wieczystym.
.

Zakończenie:
Kończy się ofiara ta bezkrwawa,
Którąśmy oddali już według prawa.
Więc klękajmy, odbierajmy
Żegnanie i Panu się polecajmy.

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..