.

180 . Złóżcie troski, żałujący
Chrystusa umarłego.
Otrzyjcie już łzy, płaczący
Pana zmartwychwstałego.
Tysiącznych pociech przyczyna
Ogłoszona jest nowina.
Alleluja, alleluja.
Niechaj brzmi: Alleluja.

Niewiasty, które przy grobie
Były, to powiedziały,
Że Chrystus w chwały ozdobie
Żyje już zmartwychwstały.
Stąd pociechy, stąd radości.
Odstąpcie od nas, żałości.
Alleluja, alleluja.
Niechaj brzmi: Alleluja.

Chrystusowe zmartwychwstanie
I miłość wielka Pana
Zapaliły pożądanie Piotra a bardziej Jana,
Że jak w życiu był najszczerszy,
Tak do grobu przyszedł pierwszy.
Alleluja, alleluja.
Niechaj brzmi: Alleluja.

albo

Złóżcie troski, żałujący
Chrystusa umarłego.
Otrzyjcie już łzy, płaczący
Pana zmartwychwstałego.
Tysiącznych pociech przyczyna
Ogłoszona jest nowina.
Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.
Niechaj brzmi: Alleluja.

* * *

181 . Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
Na cud Jonasza.
Alleluja.

Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza.
Anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
"Patrzcie - mówi im - grób ten próżny został.
Pan zmartwychpowstał".
Alleluja.

Ustąpcie od nas, smutki i trosk fale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu uczynił już zadość,
Nam niesie radość.
Alleluja.

Cieszy swych uczniów, którzy wierni byli.
Utwierdza w wierze, aby nie wątpili.
Obcuje z nimi, daje nauk wiele
O swym Kościele.
Alleluja.

Już nie przestaje z narodem niewiernym.
Samym się tylko ukazuje wiernym.
Nieśmiertelności przedstawia znamiona
Wśród uczniów grona.
Alleluja.

Boleści, rany, wzgardy wyrządzone
I śmierć haniebna są już nagrodzone;
Za poniżenia został wywyższony
Nad wszystkie trony.
Alleluja.

* * *

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Na Dni Krzyżowe

182 . Królu, Boże Abrahama,
W Tobie moc i dobroć sama.
Wejrzyj na to ludzkie plemię,
A pogodę (deszcz żyzny) (urodzaj) daj na ziemię.

Niechaj zna lud prawowierny,
Żeś jest Pan Bóg miłosierny,
A my Cię za ten dar wielki
Wielbić będziem na czas wszelki.

* * *

183 . Wielki Boże, patrząc z góry,
Jak tu wiedzie życie który,
Każesz srogo za złe sprawy,
Lecz zawsześ jest Pan łaskawy.
Wejrzyj, Ojcze, na tę ziemię
I zachowaj ludzkie plemię
Od głodu, moru i wojny.
Daj nam chleb i czas spokojny.

Z Twej woli się wszystko dzieje,
Deszcz pada i słońce grzeje,
Kwiat wschodzi i ziemia daje
Nam stokrotne urodzaje.
Wejrzyj, Ojcze, na tę ziemię
I zachowaj ludzkie plemię
Od głodu, moru i wojny.
Daj nam chleb i czas spokojny.

Jeżeli my na karanie
Zasłużymy, racz też, Panie,
Przebaczyć nam wszystkie winy
I przyjąć nas za swe syny.
Wejrzyj, Ojcze, na tę ziemię
I zachowaj ludzkie plemię
Od głodu, moru i wojny.
Daj nam chleb i czas spokojny.

Gdy zaś siewny czas nastaje,
Daj nam, Panie, urodzaje.
Udziel polom Twej żyzności,
Daj dostatek obfitości.
Wejrzyj, Ojcze, na tę ziemię
I zachowaj ludzkie plemię
Od głodu, moru i wojny.
Daj nam chleb i czas spokojny.

* * *

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Na Wniebowstąpienie Pańskie

184 . Ciesz się, Królowo anielska,
Wesel się, Pani niebieska.
Wszyscy Ci dziś winszujemy.
Z weselem wyśpiewujemy:
Alleluja.

Że Syn Twój już zmartwychwstały,
W niebiosa wszedł do swej chwały,
Któregoś Ty godna była,
Żeś Go na ręku nosiła.
Alleluja.

Ciesz się i wesel się w niebie.
Proś Go za nami w potrzebie,
Byśmy się też tam dostali
I na wiek wieków śpiewali:
Alleluja.

* * *

185 . Otoczon gronem świętych aniołów,
Dziwiąc triumfem świat cały,
Z pośrodka wiernych swych Apostołów
Wzniósł się do nieba Pan chwały.

Płakał i bolał nad grzesznym ludem,
Nim prawdę w sercach odrodził,
Nim zgładził grzechy odkupu cudem
I ludzi z Bogiem pogodził.

Wraca do Ojca jako Syn prawy,
Słowo Przedwieczne, Bóg wielki,
By Go na tronie mocy i sławy
Wielbił i kochał duch wszelki.

* * *

186 . Pan Jezus w niebo wstępuje.
Niech się lud wierny raduje.
Wesoło Bogu śpiewajmy,
Na cześć Jego zawołajmy:
Alle-alleluja.

Chóry niebian Go witają,
Cześć i chwałę Mu oddają.
Wielce cieszą się anieli,
Kiedy Chrystusa ujrzeli.
Alle-alleluja.

Chrystus Pan wstąpił dnia tego
Do królestwa niebieskiego.
Równy w bóstwie Ojcu swemu,
Usiadł po prawicy Jemu,
Alle-alleluja.

Miejsce nam gotuje w niebie,
Chcąc nas wszystkich mieć u siebie.
Niebaśmy już dziedzicami,
Porównani z aniołami.
Alle-alleluja.

Niechaj ustępuje trwoga,
Mamy Zbawiciela Boga.
Szatan, grzech i śmierć zwalczona,
Przez Chrystusa zwyciężona.
Alle-alleluja.

* * *

187 . Witaj, witaj, dniu święty.
Dziś bowiem Zbawiciel
Nasz do nieba jest wzięty,
Już nasz Odkupiciel
Z Ojcem swoim króluje
I nam miejsce gotuje
W królestwie niebieskim.
* Alle-alleluja.

Dzień to pełen radości
Dla nas, uczniów Jego,
Gdyż niebieskie radości
Czekają każdego,
Kto wiernie zachowuje,
Co Chrystus nakazuje,
Ten osiądzie w niebie.
* Alle-alleluja.

Gdzie On jest, my przyjdziemy,
Jeśli według Jego
Nauki żyć będziemy.
Bowiem do wiecznego
Żywota Jego ślady,
Nauki i przykłady
Są drogą i drzwiami.
* Alle-alleluja.

* * *

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Pieśni do Ducha Świętego

188 . Boski nasz Pocieszycielu,
W mrokach cierpień i niedoli
Stwórco jasnych widnokręgów.
Ukaż światła Bożej woli.
Wierzymy, że Twe działanie
W świecie i w nas nie ustanie.
Wierzymy, że Twe działanie
W świecie i w nas nie ustanie.

Duchu Prawdy, świat nie widząc,
Nie chce znać Cię, nie przyjmuje.
Otwórz umysł nasz i serce.
Niech Cię pozna i miłuje.
Wierzymy, że Twe działanie
W świecie i w nas nie ustanie.
Wierzymy, że Twe działanie
W świecie i w nas nie ustanie.

Boski nasz Nauczycielu,
Ciągle kształtuj nas na nowo.
Ucz, że "duchem jest i życiem"
Każde Chrystusowe słowo.
Wierzymy, że Twe działanie
W świecie i w nas nie ustanie.
Wierzymy, że Twe działanie
W świecie i w nas nie ustanie.

* * *

189 . Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień Twojej łaski!

Chcesz, rozpalisz i rozognisz,
Serca wzniesiesz na wysokość.
W ciemność rzucisz blask pochodni
I rozproszysz grzechu mroki.

Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień Twojej łaski!

Naszą nicość odbudujesz
W najpiękniejsze znów struktury.
Tchnieniem swoim świat przesnujesz
W szeleszczących modlitw sznury.

Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień Twojej łaski!

Z mgieł konkretny kształt wywodzisz
I z chaosu piękno ładu.
Tyś spokojem wśród niezgody,
W bezradności Tyś jest Radą.

Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień Twojej łaski!

Twe zbliżenie zaróżowi
Pulsem życia, wzrostu drżeniem.
Narodzimy się na nowo,
Ciemność stanie się promieniem.

Duchu Ogniu, Duchu Żarze,
Duchu Światło, Duchu Blasku,
Duchu Wichrze i Pożarze,
Ześlij płomień Twojej łaski!

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..