.

190 . O, Duchu Święty, Boże,
Napełnij serca nasze,
Odnów oblicze tej ziemi,
Tej ziemi.

* * *

191 . O, Stworzycielu Duchu przyjdź!
Na wiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.

Pocieszycielem jesteś zwań
I Najwyższego Boga dar.
Tyś namaszczeniem naszych dusz,
Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

Ty darzysz łaską siedemkroć,
Bo moc z prawicy Ojca masz.
Przez Ojca obiecany nam,
Mową wzbogacasz język nasz.

Światłem rozjaśnij naszą myśl,
W serca nam miłość świętą wlej
I wątłą słabość naszych ciał,
Pokrzep stałością mocy swej.

Nieprzyjaciela odpędź w dal
I Twym pokojem obdarz wraz.
Niech w drodze za przewodem Twym
Miniemy zło, co kusi nas.

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,
Daj, by i Syn poznany był.
I Ciebie, jedno Tchnienie Dwóch,
Niech wyznajemy z wszystkich sił.

Kapłan: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie. (Alleluja)

Wierni: I odnowisz oblicze ziemi. (Alleluja)

Kapłan: Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, + daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe, * i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen.

* * *

192 . Veni Creator Spiritus,
* Mentes tuorum visita.
Imple superna gratia,
Quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei.
Fons vivus, ignis, caritas,
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Digztus paternae dexterae.
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus.
Infirma nostri corporis,
Virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
Pacemąue dones protinus.
Ductore sic te praevio,
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium.
Teque utriusque Spiritum,
Credamus omni tempore.
Amen.

Kapłan: Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

Wierni: Et renovabis faciem terrae.

Kapłan: Oremus. Deus, qui (hodierna die) corda fi-delium Sancti Spiritus illustratione docuisti, + da nobis in eodem Spiritu recta sapere, * et de eius semper consolatione gaudere. Per Christum Dominum nostrum.

Wierni: Amen.

* * *

193 . Pamiątkę dnia świątecznego,
Zesłania Ducha Świętego
Dziś z Kościołem obchodzimy,
Dawcę darów pieśnią czcimy.
Alleluja, alleluja.

Gdy Apostołowie mili
W tym dniu razem się modlili,
Nad nimi się płomieniste
Jawią języki ogniste.
Alleluja, alleluja.

Boskim ogniem zapaleni,
Duchem Świętym napełnieni,
Śmiało wśród tłumu wielkiego
Głoszą Ukrzyżowanego.
Alleluja, alleluja.

O, Dawco Ducha Świętego,
Daj i nam dziś Gościa tego,
By litując się nad nami,
Ubogacił nas darami.
Alleluja, alleluja.

* * *

194 . Przybądź do nas, Gościu wzięty
Z Ojca, Syna, Duchu Święty.
A wlej z darów Twej hojności
W serca naszego wnętrzności.

Pomnóż w sercu wiarę żywą,
W woli miłość świątobliwą.
Pamięć racz w nadziei chować,
W sumieniu pokój budować.

Myśli obwaruj szczerością,
Dusze uwieńczaj czystością.
Skróć swą bojaźnią żądności,
Ciału racz ująć lubości.

Zmysły nasze podbij sobie.
Niech czują, co miłe Tobie.
Czynią, mówią, słyszą, widzą,
A złą sprawą niech się brzydzą.

Byśmy, niosąc wzór Świętego
Ojca i Syna Bożego,
Po teraźniejszym kłopocie
Mogli żyć w wiecznym żywocie.

Daj to z ojcowskiej miłości,
Chrystusowej dostojności,
Szczodry Dawco, Duchu Święty,
Wieczną chwałą niepojęty.

* * *

195 . Przybądź, Duchu Stworzycielu,
Dusz ludzkich Nauczycielu.
Racz łaską swoją obdarzyć
Serca, któreś raczył stworzyć.

Tyś Pocieszycielem zwany,
Darem Bożym mianowany.
Żywym źródłem i miłością,
Ogniem i duszy światłością.

Darów Twych siedem liczymy,
Palcem Bożym być Cię zwiemy.
Obietnicąś jest Ojcowską,
Zdobiąc w nas miłość synowską.

Racz dać zmysłom dar światłości.
Wlej w serca ogień miłości,
A krewkość serca naszego
Utwierdź mocą bóstwa Twego.

Odpędź od nas czarta złego.
Użycz pokoju Twojego,
Aby za Twoją obroną
Zło odeszło inną stroną.

Racz nam Ojca niebieskiego
Dać poznać i Syna Jego,
I Ciebie, Ducha Świętego,
Od Obu pochodzącego.

Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu
Wraz z Duchem Świętym społecznie
Niech brzmi chwała na wiek wiecznie. Amen.

* * *

196 . Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza!
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Zakończenie:
Amen. Alleluja. Amen. Alleluja.

* * *

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

.

Pieśni ku czci Trójcy Przenajświętszej

197 . Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Temu, który jest w Osobach trojaki, w bóstwie jednaki.

* * *

198 . Ciebie, Boga, wysławiamy,
Tobie, Panu, wieczna chwała.
Ciebie, Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie
Ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty, nad Świętymi.
Bóg zastępów, Król łaskawy.
Pełne niebo z kręgiem ziemi
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
Chór Proroków, pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pospiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
Z głębi serca, ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi
Wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna, Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały:
Królem chwały Tyś, o, Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.
By świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
Nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,
Starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota
Otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
W chwale Ojca, Syn jedyny.
Lecz, gdy zabrzmi trąba sroga,
Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
Wspomóż, obmyj grzech, co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi, w blaskach mocy,
Wiecznej chwały zlej nam zdroje.
Zbaw, o, Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
Prowadź w niebios błogie bramy.
My w dzień każdy, Władco świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie
Pieśń, co sławi Twoje czyny.
O, w dniu onym racz nas, Panie,
Od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
Tym, co żebrzą Twej opieki.
Tobie, Panie, zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

* * *

199 . Ciebie, Boże, wielbimy.
Ciebie, Stwórcę wszechmocnego.
Ze wszystkich sił wielbimy,
Dawco wszystkiego dobrego.
W dobroci nieskończony,
Bądź na wieki chwalony.

Tobie anieli w niebie
Nucą: Święty, Święty, Święty!
I bez ustanku Ciebie
Wielbią, Boże niepojęty.
Chwała Twa, wieczny Panie,
Na wieki nie ustanie.

Ojcze, któryś z niczego
Wszystko stworzył, utrzymujesz,
Tyś początkiem wszystkiego,
Wszystkim rządzisz, zawiadujesz.
I my wielbimy Ciebie
Wzorem aniołów w niebie.

Chrystusa, Syna Twego,
Wespół z Tobą uwielbiamy.
Także Ducha Świętego
Bogiem naszym nazywamy.
Tyś w Osobach trojaki,
Ale w bóstwie jednaki.

Kapłan: Błogosławmy Ojca i Syna wraz z Duchem Świętym.

Wierni: Chwalmy i wywyższajmy Go na wieki.

Kapłan: Błogosławionyś jest, Panie, na firmamencie niebios.

Wierni: Chwalebny i sławny, i wywyższony na wieki.

Kapłan: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.

Wierni: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Kapłan: Pan z wami.

Wierni: I z duchem twoim.

Kapłan: Módlmy się. Boże, którego miłosierdzie jest bez miary, a dobroci skarb nieprzebrany, + dzięki składamy ojcowskiemu majestatowi Twojemu za udzielone nam dary * i nieustannie błagamy Twą dobroć, abyś nie opuszczał i przysposobił do wiecznej nagrody tych, których modły wysłuchałeś. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wierni: Amen.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..