.

580 . Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza.
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza.
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.

On jest Słowem nad wiekami,
Pierworodnym pośród stworzeń.
Bóg przez Niego dał nam życie
I ukazał nam swą chwałę.

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza.
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza.
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.
To On Głową jest Kościoła
I początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała Pełnia
W Jego ciele zamieszkała.

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza.
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza.
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.
Pokój przyszedł On budować
Między ludźmi dobrej woli.
Z Bogiem znowu nas pojednał,
Gdy na krzyżu oddał życie.

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza.
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza.
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.
On jednoczy we wspólnocie.
Przezwyciężył mur wrogości.
Jak Brat starszy nas prowadzi
Do radości swego Ojca.

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza.
Umierając zło zwyciężył, pokój nam ogłasza.
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem, naszym pojednaniem.

* * *

581 . Chwalcie Pana wszyscy wy z niebieskich gór.
Wojska niezliczone, wy, anielski chór.
Słońce, księżyc, gwiazdy, świecąc w dzień i w noc,
Chwalcie Pana swego, chwalcie Jego moc.
Chwalcie Jego moc.

Wy, najwyższe nieba i wy, zdroje wód,
Co wisicie w górze, chwalcie Pański cud.
Ledwie Pan Bóg wyrzekł jedno słowo swe,
A stanęło wszystko na rozkazy te.

Panny i młodzieńcy, starcy, pełni lat,
Chwalcie Imię Pańskie, Jego cały świat.
Ponad niebo, ziemię, wyższa Jego cześć.
On ród ludu swego raczył w górę wznieść.

* * *

582 . Chwała ci, Kościele święty,
Miasto dusz obmytych w chrzcie.
Oby wszystkie dzieci Boże

W Tobie zjednoczyły się.

Kapłan: Z naszych wiosek i naszych miast

Wierni: Do Ciebie idziemy wciąż,

Kapłan: By w Twej ofierze udział brać,

Wierni: Do Ciebie idziemy wciąż,
O, Miasto Boże, Sakramencie łask!

Chwała ci, Kościele święty,
Miasto dusz obmytych w chrzcie.
Oby wszystkie dzieci Boże
Po światło wiary w zwątpień noc
Do Ciebie idziemy wciąż.
Po sakramentów zbawczą moc
Do Ciebie idziemy wciąż.
O, Miasto Boże, Sakramencie łask!

Chwała ci, Kościele święty,
Miasto dusz obmytych w chrzcie.
Oby wszystkie dzieci Boże
Pośród doświadczeń, walk i zdrad
Do Ciebie idziemy wciąż
Aby przez miłość zbawiać świat,
Do Ciebie idziemy wciąż.
O, Miasto Boże, Sakramencie łask!

Chwała ci, Kościele święty,
Miasto dusz obmytych w chrzcie.
Oby wszystkie dzieci Boże

* * *

583 . Czcigodne to mieszkanie
I brama niebios, Panie.
Dom to Boży zaiste,
Twój przybytek, o, Chryste.
Jak miłe w nim przebywanie,
Zastępów niebieskich, Panie.
Z duszy, serca całego
Tęsknię do domu Twego.

Jak z przeróżnych kamieni
Stoją mury świątyni,
Tak złącz nas dłońmi swymi
W jeden Kościół na ziemi.
Jak Ty z Ojcem jesteś jedno,
W jedno połącz ludzkość biedną.
Wszystkich ludzi przygarnij
Do Twej świętej owczarni.

* * *

584 . Dobry Jezu, racz wysłuchać prośby korne dzieci Twych.
Tyś nadzieja, Tyś otucha w wszystkich chwilach życia złych.
Dobry Jezu, dobry Jezu, racz wysłuchać dzieci Twe.
Dobry Jezu, dobry Jezu, zlewaj na nie łaski swe.

Oczyść serca nasze, Panie, zgładź ich grzechy, uśmierz złość.
Uczyń sobie w nich mieszkanie, boś Ty nasz najmilszy Gość.
Dobry Jezu, dobry Jezu, racz wysłuchać dzieci Twe.
Dobry Jezu, dobry Jezu, zlewaj na nie łaski swe.

A choć droga życia śliska, ciężko czasem dźwigać krzyż,
Gdy Twa pomoc będzie bliska, będziem z Tobą piąć się wzwyż.
Dobry Jezu, dobry Jezu, racz wysłuchać dzieci Twe.
Dobry Jezu, dobry Jezu, zlewaj na nie łaski swe.

* * *

585 . Duszo moja, słuchaj Pana,
Który ci oznajmuje.
Wolę swoją przez kapłana,
Czyń, co ci rozkazuje.
I czego naucza ciebie,
Jeśli chcesz królować w niebie.

Ta bowiem jest prawa droga
Do żywota wiecznego:
Słuchać najwyższego Boga
I czynić wolę Jego.
Zbłądzić ten nigdy nie może,
Kto Ciebie słucha, o, Boże.

* * *

586 . Emmanuelu, Książę pokoju,
Przyjdź Panie Jezu!

Oddajmy należną cześć Najwyższemu.
Ofiarą naszą chleb dobra i pokoju.
Zapalone pochodnie w dłoniach naszych.
Serca pełne radości i nadziei.

Emmanuelu, Książę pokoju,
Przyjdź Panie Jezu!
Miłością przemieńmy nasze drogi,
Żyjmy w Bożej obecności.
Niech miłosierdzie Twoje, Panie,
Roznieci ogień wiary.

Emmanuelu, Książę pokoju,
Przyjdź Panie Jezu!

* * *

587 . Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.

W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa.
Weselmy się w Nim i radujmy.

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
Z pokorą szczerą miłujmy Boga.
Z czystego serca miłujmy się nawzajem.

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
Skoro się wszyscy tu gromadzimy,
Strzeżmy się tego, co nas rozdziela.

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.
Niech ustaną wszystkie gniewy i spory,
A pośrodku nas niech będzie Chrystus.

Gdzie miłość wzajemna i dobroć,
Tam znajdziesz Boga żywego.

* * *

588 . Głoś imię Pana, Króla wszechmocy i chwały.
Złącz się z chórami niebios zastępów wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra "Któż jest jak Bóg!"
By krańce ziemi słyszały.

Głoś imię Pana, On twoim losem kieruje.
Na skrzydłach niesie, jak orzeł się opiekuje.
Daj Mu swą dłoń, w przygodzie zawołaj doń.
On cię od zła zachowuje.

Głoś imię Pana, On stworzył cię znakomicie.
On jak przyjaciel prowadzi cię całe życie.
Gdy jesteś sam, w ramiona bierze cię Pan,
Łaskami darzy obficie.

Głoś imię Pana razem ze wszystkim, co żyje.
On twoim światłem, Jemu niech serce twe bije.
On życiem twym, wdzięczności śpiewaj Mu hymn
Teraz i na wieki. Amen.

* * *

589 . Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, cześć i moc.
Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
Wszystko stworzyłeś Ty sam
I z woli Twojej zostało stworzone,
Godzien jesteś wziąć cześć.

Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę, chwałę, mądrość, moc.
Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój,
Wszystkich zbawiłeś Ty sam.
I przez krew swoją nabyłeś ich Bogu,
Godzien jesteś wziąć cześć.

Godzien jesteś, godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
Godzien jesteś, godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz,
Odebrać dziś chwałę, i mądrość, i wdzięczność,
Błogosławieństwo i moc.
Bóg nasz niech przyjmie potęgę na wieki.
Amen. Amen.

* * *

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..