.

Msza Święta

(W Śpiewniku Kościelnym numery 700-719 - wybrane części)

701.1 .
(: Panie, zmiłuj się nad nami :).
(: Chryste, zmiłuj się nad nami :).
(: Panie, zmiłuj się nad nami :).

* * *

710.1 .
(: Kyrie, eleison :).
(: Christe, eleison :).
(: Kyrie, eleison :).

.

Hymn

701.2 . Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, Boże, królu nieba, Boże, Ojcze wszechmogący. Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie, Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

* * *

710.2 . Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus, Pater omnipotens. Domine, Fili unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.

.

Wyznanie wiary

714 . Wierze w jednego Boga. Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba, I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

* * *

714.1 .Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum lesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato; passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioąue procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

.

Formuła po złożeniu darów

Kapłan: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec wszechmogący.

Wierni: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego.

V.: Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

R.: Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiae suae sanctae.

* * *

701.3 . Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna, na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna, na wysokości.

* * *

710.3 . Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

.

Aklamacje po przeistoczeniu

717.1 .
Kapłan: Oto wielka tajemnica wiary.

Wierni: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

* * *

717.2 .
Kapłan: Wielka jest tajemnica naszej wiary.

Wierni: Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.

* * *

717.3 .
Kapłan: Uwielbiajmy tajemnicę wiary.

Wierni: Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje, Ty jesteś Zbawicielem świata.

* * *

717.4 .
Kapłan: Tajemnica wiary.

Wierni: Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powróci.

* * *

717.5 .
Kapłan: Mysterium fidei.

Wierni: Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias.

.

Modlitwa Pańska

718.1 . Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

Kapłan: Wybaw nas, Panie...

Wierni: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.

* * *

718.2 . Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum,adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mało.

V.: Libera nos...

R.: Quia tuum est regnum et potestas, et gloria in saecula.

* * *

701.4 .
(: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami :).
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

* * *

710.4 . (: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis :).
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..