.

Nieszpory Niedzielne i Świąteczne

.

Wstęp

751.1 . Kapłan: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,

Wierni: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Wierni: Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak od początku była, tak i ninie,
I na wiek wieków niechaj zawsze słynie.
Alleluja.

.

Hymn

751.2 . Stwórco światłości najlepszy,
Coś dzienne światło zapalił
I w blasku nowej światłości
Nadałeś światu początek.

Złączyłeś ranek z wieczorem
I dniem je nazwać kazałeś.
Gdy nocy ciemność zapada,
Wysłuchaj prośby błagalne:

By dusza winą skalana
Nie poszła nagle w zaświaty,
Nie myśląc o tym, co wieczne,
Szukając złudnych rozkoszy.

Do bram niebieskich niech puka
I weźmie życia nagrodę.
Przewinień wszelkich się strzeżmy,
Wciąż nośmy Boga w swym sercu!

O, spraw to, Ojcze najlepszy
I równy z Ojcem, Ty, Synu,
Co z Duchem, Dawcą radości,
Chwalebnie władasz przez wieki. Amen.

Inny hymn:

Już słońce schodzi ogniste - nr 201.

W miejscu hymnu można również śpiewać okolicznościową pieśń, w zależności od okresu liturgicznego. Po odśpiewaniu hymnu śpiewa się psalmodię, składającą się z trzech psalmów lub dwóch psalmów i pieśni zaczerpniętej z Listów Apostolskich lub Apokalipsy.

.

Psalmodia

Psalm 110 [109].

751.3 Rzekł Pan do Pana mego łaskawym
Swym głosem: siądź mi przy boku prawym.

Aż Twoje wszystkie zuchwałe wrogi
Dam za podnóżek pod Twoje nogi.

Berło Twej mocy wydam z Syjonu,
Świat cały padnie u Twego tronu.

A Ty używać będziesz praw swoich,
Wśród nieprzyjaciół panując Twoich.

Skoro rozpoczniesz swe panowanie,
Przy Tobie lud Twój w jasności stanie.

Nim jeszcze zorzy świecić kazałem,
Ciebie z wnętrzności swoich wydałem.

Pan to poprzysiągł, Jego zaś mowa
Danego nigdy nie cofnie słowa.

Ty jesteś kapłan do końca wieka,
Według obrządku Melchizedeka.

Przy Twej prawicy Pan jest nad pany,
W dzień gniewu swego zetrze tyrany.

Sąd swój rozciągnie po całym świecie
I nieposłuszne narody zgniecie.

Pyszną na ziemi głowę poniży,
Która Mu Jego chwały ubliży.

Z mętnej po drodze pić będzie rzeki,
Dlatego głowę wzniesie na wieki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

* * *

Psalm 111 [110] .

751.4 Całym Cię sercem chwalić będę, Panie,
Gdzie rada mędrców, gdzie cały zbór stanie.

Wielkość niezmierna dzieł Boga Jakuba,
Którymi władnie, jak Mu się podoba.

Co pocznie, wszystko pełne jest zacności,
Pełen uwielbień wiek sprawiedliwości.

Jego nie przetrwa żaden, a na ziemi
Wiecznie pamiętny będzie cudy swymi.

Pan dobrotliwy, Pan to miłosierny,
Karmi i hojnie bogaci lud wierny.

Stateczny w słowie, co raz postanowił,
Wiecznymi czasy tego nie odmówił.

Moc swą okazał, gdy wygnał pogany,
A ten kraj synom Izraela dany.

Sprawy rąk Jego prawdą miarkowane,
A zaś słusznością prawa prostowane.

Te się na wieki żadnych lat nie boją,
Bo na słuszności i na prawdzie stoją.

Pan sługi swoje z niewoli wybawił
I dla nich wieczny testament zostawił.

Imię ma straszne i pełne świętości,
A bojaźń Boga początkiem mądrości.

Ci, co z niej biorą wzór życia na ziemi,
Będą od wszystkich wiecznie chwalonymi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

* * *

Psalm 112 [111] .

751.5 Szczęśliwy i nie zna kaźni,
Kto w Pańskiej żyje bojaźni.
Najmilsza jemu jest droga:
Iść według przykazań Boga.

Krew jego zacna na ziemi
Porówna zawżdy z możnymi.
Ród się cnotliwych rozpleni
I będą błogosławieni.

Dom jego będzie obfity
W zbiory i trwałe zaszczyty.
A cześć poczciwego człeka
Pójdzie od wieka do wieka.

Niechaj noc zaćmi mgły swymi,
Światło jest nad cnotliwymi.
Zawsze im Pan jest życzliwy,
Litosny i sprawiedliwy.

Człek miły, pełen wesela,
Gdy drugim z swego udziela.
W słowie się swoim tak rządzi,
Że, co wyrzecze, nie zbłądzi.

Ludzka pamięć jego sprawy
Uwieczni: "Był to mąż prawy",
I zły go język nie trwoży,
Bezpieczen w nadziei Bożej.

Stateczność jego cnej duszy
Żadną się rzeczą nie wzruszy.
Wydoła złej chwili snadnie,
Aż nieprzyjaciel upadnie.

Rozsypał swoje szczodroty
Na wdowy, biedne sieroty.
Przeto uczynnością słynie
I chwała jego nie zginie.

Zły na to patrząc, boleje,
Zgrzyta, z zazdrości sinieje.
Taki, co w głowie uradzi,
Do skutku nie doprowadzi.

Ojcu razem i Synowi,
Świętemu także Duchowi
Jak była, tak niechaj wszędzie
Wieczna chwała zawsze będzie.

* * *

Psalm 113 [112] .

751.6 Chwalcie, o, dziatki, Najwyższego Pana,
Niech Mu jednemu cześć będzie śpiewana.

Niech imię Pańskie przebłogosławione
Po wszystkie wieki będzie uwielbione.

Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada,
Niechaj świat Boską chwałę opowiada.

Pan ma narody wszystkie pod nogami.
Jego się chwała wznosi nad gwiazdami.

Kto się wżdy z Panem tym porówna, który
Wysoko siedząc, z swej niebieskiej góry

I co na niebie, i co jest na ziemi,
Oczyma widzi nieuchronionymi.

On ubogiego z nędzy wyprowadzi
I z książętami na ławie posadzi.

On niesie radość dla niepłodnej matki,
Miłe w jej domu rozmnażając dziatki.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

* * *

Psalm 117 [116] .

751.7 Boga naszego chwalcie, wszystkie ziemie
Daj Mu cześć winną, całe ludzkie plemię.

Bo litość Jego nad nami stwierdzona,
A prawda Pańska wiecznie uiszczona.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

* * *

751.8 .
Kapłan: Alleluja

Wierni: Alleluja.

Kapłan: Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego,

Wierni: Alleluja.

Kapłan: Bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.

Wierni: Alleluja. alleluja.

Kapłan i Wierni: Alleluja.

Kapłan: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy,

Wierni: Alleluja.

Kapłan: Którzy się Go boicie, wielcy i mali.

Wierni: Alleluja, alleluja.

Kapłan i Wierni: Alleluja.

Kapłan: Bo zakrólował Pan, Bóg nasz, wszechmogący,

Wierni: Alleluja.

Kapłan: Weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.

Wierni: Alleluja, alleluja.

Kapłan i Wierni: Alleluja.

Kapłan: Bo nadeszły Gody Baranka,

Wierni: Alleluja.

Kapłan: A Jego Małżonka się przystroiła.

Wierni: Alleluja, alleluja.

Kapłan i Wierni: Alleluja.

Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Wierni: Alleluja.

Kapłan: Jak była na początku tera i zawsze i na wieki wieków

Wierni: Alleluja, alleluja.

* * *

.

Czytanie (2Kor 1,3-4)

Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga.

(z niedzieli 1. tygodnia Liturgii Godzin)

.

Responsorium

751.9 . Kapłan i Wierni: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

Kapłan: Teraz, zawsze i na wieki.

Wierni: Będzie błogosławione.

Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Wierni: Niech imię...

.

Magnificat

Pieśń Maryi (Łk 1,46-55)

751.10a . Wielbi dusza moja Pana
I rozradował się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim. Iż wejrzał na pokorę służebnicy swojej.
Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody.

Albowiem uczynił mi wielkie rzeczy,
Który możny jest i święte imię Jego.
A miłosierdzie Jego od narodu do narodów
Bojących się Jego.

Uczynił moc ramieniem swoim,
Rozproszył pyszne myślą serca swego.
Złożył mocarzy z stolicy,
A podwyższył pokorne.

Łaknące napełnił dobrami,
A bogaczy z niczym wypuścił.
Przyjął Izraela, sługę swego,
Wspomniawszy na miłosierdzie swoje.

Jako mówił do ojców naszych,
Abrahamowi i potomstwu jego na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi,
I Duchowi Świętemu. Jak była na początku i teraz, i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

* * *

751.10b . Wielbi dusza moja Pana
I raduje się duch mój w Bogu,
Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
A Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
Nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,
Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu,
A wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,
A bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
Pomny na swe miłosierdzie, Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze,
I na wieki wieków. Amen.

* * *

751.10c . Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego.
Chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego.

Bóg mój, zbawienie moje, jedyna otucha,
Bóg mi rozkoszą serca i weselem ducha.

Bo mile przyjąć raczył swej sługi pokorę,
Łaskawym okiem wejrzał na Dawida córę.

Przeto wszystkie narody, co ziemię osiędą,
Odtąd błogosławioną mnie nazywać będą.

Bo wielkimi darami uczczonam od Tego,
Którego moc przedziwna, święte imię Jego.

Którzy się Pana boją, szczęśliwi na wieki,
Bo z nimi miłosierdzie z rodu w ród daleki.

Na cały świat pokazał moc swych ramion świętych,
Rozproszył dumne myśli głów pychą nadętych.

Wyniosłych złożył z tronu, znikczemnił wielmożne,
Wywyższył, uwielmożnił w pokorę zamożne.

Głodnych nasycił hojnie i w dobra spanoszył,
Bogaczów z torbą puścił i nędznie rozproszył.

Przyjął do łaski sługę, Izraela cnego,
Wspomniał nań, użyczył mu miłosierdzia swego.

Wypełnił, co był przyrzekł niegdyś ojcom naszym,
Abrahamowi z potomstwem jego, wiecznym czasem.

Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu:
Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie,
Teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie.

* * *

751.10d . Wielbij, duszo moja, Pana,
Któraś od Niego wybrana.
I wesel się w Bogu swoim,
Co jest Zbawicielem moim.

Wejrzał On z swojej stolicy
Na pokorę służebnicy.
I po wszystkie wieki czczoną
Chce Ją mieć błogosławioną.

Moc najwyższa mnie wsławiła,
Kiedy dla mnie uczyniła
Cuda nigdy niepojęte,
Której imię zawsze święte.

A litość od pokolenia
Do pokoleń i zbawienie
Tych, co się Boga lękają
I Panem Go swym uznają.

Wszechmocny Pan nieśmiertelną
Moc okazał swoją dzielną,
Gdy myśli pysznych rozproszył
I dumne serca pokruszył.

Bohaterów dumnomężnych,
Gdy strącił z tronu potężnych,
A pokornych wyprowadził
I na tronach ich osadził.

Gdy ubogich bogactwami
Dom napełnił i skarbami,
A pogardził bogatymi
I zrównał ich z ubogimi.

Sługę swego, kiedy w stałą
Wziął opiekę swą wspaniałą
Izraela, miłosierny
Bóg w przymierzach swoich wierny,

Które z naszymi przodkami,
Abrahama potomkami,
Uczynił i zawarł stałe
I na wieki wiecznie trwałe.

Chwała Ojcu i Synowi,
Świętemu także Duchowi
Niech będzie wszędzie stateczna.
Teraz i na wieki wieczna. Amen.

.

Prośby, czyli błagania wstawiennicze

Chrystus Pan jest naszą Głową, a my członkami Jego Ciała. Uwielbiajmy Go i z radością wołajmy:

751.11 . Niech przyjdzie, Panie, Twoje królestwo.

Nasz Zbawicielu, / uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości - i skutecznym narzędziem zbawienia / wszystkich narodów.

Bądź zawsze z kolegium biskupów / i naszym Papieżem, - udziel im daru jedności, / miłości i pokoju. Spraw, niech chrześcijanie / ściślej zjednoczą się z Tobą jako Boską Głową - i swym życiem / świadczą o Twoim królestwie. Racz obdarzyć / świat pokojem, - niech wszędzie zapanuje / bezpieczeństwo i zgoda.

Udziel zmarłym / chwały zmartwychwstania, - spraw, abyśmy się stali / uczestnikami ich szczęścia.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

.

Modlitwa

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, + zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij w nas wszystko, co dobre, i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa wzięta jest z 22. niedzieli zwykłej. Można też wziąć kolektę z danej niedzieli.

.

Zakończenie

Gdy przewodniczy kapłan:

Kapłan: Pan z wami.

Wierni: I z duchem twoim.

Kapłan: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wierni: Amen.

Kapłan: Idźcie w pokoju Chrystusa.

Wierni: Bogu niech będą dzięki.

Jeżeli nie ma kapłana lub diakona, po modlitwie końcowej dodaje się:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..