.

Nieszpory na Święta Maryjne

.

Wstęp

752.1 . Kapłan: Boże, wejrzyj ku wspomożeniumemu.

Wierni: Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

.

Hymn

752.2 . Witaj, Gwiazdo morza,
Wielka Matko Boga,
Panno zawsze czysta,
Bramo niebios błoga.

Ty, coś Gabriela
Słowem przywitana,
Utwierdź nas w pokoju,
Odmień Ewy miano.

Winnych wyzwól z więzów,
Ślepym przywróć blaski,
Oddal nasze nędze,
Uproś wszelkie łaski.

Okaż, żeś jest Matką,
Wzrusz modłami swymi
Tego, co Twym Synem
Zechciał być na ziemi.

O, Dziewico sławna
I pokory wzorze,
Wyzwolonym z winy
Daj nam żyć w pokorze.

Daj wieść życie czyste,
Drogę ściel bezpieczną.
Widzieć daj Jezusa,
Mieć z Nim radość wieczną.

Bogu Ojcu chwała,
Chrystusowi pienie,
Obu z Duchem Świętym
Jedno uwielbienie. Amen.

W miejsce hymnu można również zastosować pieśń Witaj, Gwiazdo morska - nr 449 lub inne odpowiednie pieśni Maryjne.

.

Psalmodia

Psalm 122 [121].

752.3 Ucieszyła mnie wieść pożądana.
Pójdziemy do domu naszego Pana.
Jerozolimo, w twym świętym progu
Dajmy cześć Bogu.

Jerozolima, dom nasz, dom Boży,
Budowa jego co dzień się mnoży,
Kędy ma słynąć słodka swoboda
I braci zgoda.

Tam pokolenia przyjdą gromadnie,
Przed Panem każdy w pokorze padnie,
Iszcząc swe śluby i śluby owe,
Izraelowe.

Tam w świętej sieni codziennie siędą
Pocześni starcy, sądzić lud będą.
Tam się Dawida domem zaszczyca
Trwała stolica.

Proścież o pokój Jerozolimy
I o obfitość Boga prosimy.
Moc Pańska pokój stanowić będzie,
Dostatek wszędzie.

Dla braci naszych i dla bliźniego
Prośmy o pokój, a dla świętego
Domu Pańskiego w każdej godzinie
Niech dobro płynie.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię słynie.

* * *

Psalm 127 [126].

752.4 Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje,
Daremnie nad nim rzemieślnik pracuje.

Jeżeli miasta Pan nie strzeże z góry,
Próżno straż czujna opasuje mury.

O, wy, co chlebem nędzy swej żyjecie,
Spiesząc do pracy, jak tylko spoczniecie,

Jeżeli Pańskiej nie macie pomocy,
Na nic się przyda wstawać o północy.

Kiedy Pan raczy wspierać swymi siły,
Wybranym swoim da spoczynek miły.

W dziedzictwie Pańskim dadzą płodne matki
Izraelowi niezliczone dziatki.

Jako te strzały, które strzelec żywy
Z swojej bez wieści wypuści cięciwy,

Tak rozegnane Jakubowe syny
Gdzieś zaludniają nieznane krainy.

Szczęśliwy to mąż, który z tamtych stanu.
Żądanie swoje ma spełnione w Panu.

Nie zlęknie się on, śmiało odpowiada,
Gdy do swych w bramie nieprzyjaciół gada.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

Jeżeli nie śpiewa się pieśni z Nowego Testamentu, jako trzeci można śpiewać psalm 147.

* * *

Psalm 147.

752.5 Jerozolimo, chwal Pana nad pany,
Ramieniem Jego mur twój opasany.

Górny Syjonie, chwal swojego Boga.
Żadna cię przy Nim nie obejdzie trwoga.

On twoje zamki w bramach obwarował,
Gdzie syny twoje bezpiecznie zachował.

On twe granice pokojem zaszczyca,
W których cię zboża dostatkiem nasyca.

On, skoro ziemi swe powie wyroki,
Nie znają żadnej słowa Jego zwłoki.

On pola śniegiem jak wełną odziewa,
A szron po ziemi jak popiół rozsiewa.

On, gdy rozkaże, lodem skrzepnie zima,
Której ostrości któż łatwo wytrzyma?

Znowu rzekł słowo, rozpłyną się lody.
Wionie Duch Jego, powzbierały wody.

Bóg prawa, Bóg swe sądy Jakubowi,
Bóg podał Zakon swój Izraelowi.

Żadnym narodom On tak się nie stawił
Łaskawie, ani praw swoich objawił.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

* * *

Pieśń Ef 1,3-10.

752.6 Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym
Na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,
Abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie + jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
Według postanowienia swej woli.

Ku chwale majestatu swej łaski,
Którą nas obdarzył w umiłowanym swoim Synu.

W Nim odkupienie mamy przez Jego krew, + odpuszczenie grzechów,
Według bogactwa Jego łaski.

Szczodrze ją na nas wylał
W postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia.

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, + według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął
Dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie:
To, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu.

Jak na początku i zawsze, i ninie,
Niech imię Pańskie na wiek wieków słynie.

Można również śpiewać Pieśń z Apokalipsy: Alleluja, zbawienie (Ap 19,lc-2a.5b.7) - nr 751.8.

Czytanie (Ga 4,4-5).

Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.

.

Responsorium

752.7 . Kapłan i Wierni: Zdrowaś, Maryjo, pełna łaski. Pan z Tobą.

Kapłan: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona.

Wierni: Pan z Tobą.

Kapłan: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Wierni: Zdrowaś, Maryjo...

.

Magnificat

Mel. nr 751.10a-d.

.

Prośby

Uwielbiajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który postanowił, aby wszystkie pokolenia czciły Maryję, Matkę Jego Syna. Zanośmy do Niego pokorne błagania:

Niech Pełna łaski wstawia się za nami.

Boże, sprawco cudów, Ty wprowadziłeś Niepokalaną Dziewicę Maryję z ciałem i duszą do niebieskiej chwały Chrystusa,
- rozpal serca swych dzieci pragnieniem tej samej chwały. Ty nam dałeś Maryję za Matkę, przez Jej wstawiennictwo ześlij zdrowie chorym, pociechę strapionym, przebaczenie grzesznym,
- wszystkim ludziom udziel pokoju i zbawienia. Ty obdarzyłeś Maryję pełnią swojej łaski,
- spraw, aby wszyscy mogli się cieszyć obfitością Twoich darów. Zjednocz swój Kościół w Twojej miłości,
- niech wierni jednomyślnie trwają na modlitwie z Maryją, Matką Jezusa. Ty ukoronowałeś Maryję na Królową niebios,
- spraw, aby zmarli na wieki radowali się w Twoim królestwie razem ze Świętymi.

Ojcze nasz...

.

MODLITWA

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała + i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy,
uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

.

Zakończenie

Gdy przewodniczy kapłan:

Kapłan: Pan z wami.

Wierni: I z duchem twoim.

Kapłan: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Wierni: Amen.

Kapłan: Idźcie w pokoju Chrystusa.

Wierni: Bogu niech będą dzięki.

Jeżeli nie ma kapłana lub diakona, po modlitwie końcowej dodaje się:

Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego.

Wierni: Amen.

Dalej

<< menu - Skarbiec pieśni kościelnych

..