.

góra

.

W życiu i śmierci nie jesteśmy sami

Homilia arcybiskupa katowickiego Wiktora Skworca
na rozpoczęcie Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej.

Zakładki: 1. 2. 3. 4

Katowice, 25 stycznia 2015r.

"Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli" (św. Jan Paweł II)

1. W styczniu 1945 roku ponownie ruszyła ofensywa Armii Czerwonej na Berlin. Tak rozpoczęła się nie tylko agonia III Rzeszy, ale także proces nieodwracalnych zmian, jakie dotknęły wiele krajów, w tym Polskę i Górny Śląsk w jego historycznych granicach.

Wśród tragicznych wydarzeń szczególne miejsce przypadło internowaniu, a potem wywiezieniu do pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 roku - zaraz po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej - około 50. Tysięcy mieszkańców Górnego Śląska; wywożono mężczyzn w "wieku produkcyjnym", robotników, a wśród nich głównie górników.

W bydlęcych wagonach tysiące Górnoślązaków - bez względu na swoją świadomość narodową, pochodzenie, zawód, pozycję społeczną - jechało tygodniami na wschód, w nieznane, do przymusowej pracy. Dla większości była to podróż w jednym kierunku, a stacją końcową - śmierć na obczyźnie i bezimienny grób. Górnoślązacy dopełniali w ten sposób wojennego losu tych Polaków, którzy od pamiętnego dnia 17 września 1939 roku byli mordowani lub deportowani na wschód, jako obcy narodowo i klasowo element. Ludność Górnego Śląska stała się zdobyczą wojenną Stalina - "żywą reparacją" wojenną.

Warty przypomnienia jest uczący realizmu fakt, że akcja, która dziś określamy, jako "Tragedia Górnośląska", rozpoczęła się już po konferencji mocarstw koalicji antyhitlerowskiej w Jałcie (3-11 lutego 1945), w czasie której Stalin otrzymał zgodę USA i Wielkiej Brytanii na wykorzystanie do przymusowej pracy ludności cywilnej z terenu III Rzeszy. A Górny Śląsk to pogranicze; nikt wtedy nie badał narodowościowych niuansów; trzeba było wykonać rozkaz dyktatora i dostarczyć do niewolniczej pracy w kopalniach Donbasu wykwalifikowanych górników i robotników; na Śląsku zaczęło się polowanie na ludzi... Do głosu dochodziły najgorsze instynkty...

Dla historycznej prawdy trzeba powiedzieć, że Tragedia Górnośląska to nie tylko działania Armii Czerwonej i wywózka na Wschód...

Wreszcie o Tragedii Górnośląskiej mówimy; wreszcie możemy oficjalnie oddawać cześć naszym rodakom, którzy zginęli z dala od domu i o tych, którzy zginęli blisko; wreszcie możemy mówić o kobietach-ofiarach i o bezczeszczeniu ich ciał oraz o zabitych duchownych, którzy ponieśli śmierć w ich obronie.

  Wdzięczny jestem tym, którzy po roku 1989 przypominali te wydarzenia a w roku 2013 podjęli inicjatywę upamiętnienia w Doniecku faktu wywózki i jej ofiary; a dziś wyrażam uznanie i podziękowanie Sejmikowi Województwa Śląskiego za proklamowanie roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej. To cenna "polityka historyczna" Sejmiku, która pamięcią wzmacnia i buduje tożsamość.

Bracia i Siostry!

3. Wypowiedziane słowa, to szeroki kontekst naszej modlitwy, nawiązującej do tych modłów, które szły w niebo z transportów i czeluści kopalń i innych zakładów, gdzie pracowali niewolnicy XX wieku; gdzie niepoliczone rzesze złożyły ofiarę z życia...

Myślimy o nich wszystkich i modlimy się ofiarą Jezusa Chrystusa. W nią wpisujemy niejako z osobną każdą śmierć, każde imię, bo człowiek zawsze cierpi i umiera indywidualnie...

Zostaliśmy do tego powołani, by w eucharystycznej pamięci Kościoła, która zawsze jest modlitwą za żywych i umarłych, wyławiać z odmętów zapomnienia, krzywd i nienawiści naszych sióstr i braci.

Zostaliśmy powołani, jak niegdyś rybacy znad Jeziora Galilejskiego (por. Mk 1,14-20), by wywiezionych w bezkres Golgoty Wschodu przywracać życiu i świadomości nie tylko Górnego Śląska, lecz i całej naszej ojczyzny.

Z tego też miejsca chcemy wołać - jak niegdyś Jonasz do mieszkańców Niniwy - chcemy wołać o nawrócenie wszystkich, którzy dzisiaj budują lub utrzymują w istnieniu systemy nienawiści i przemocy. Tak, i dzisiaj istnieją takie Niniwy zła, do których Bóg posyła współczesnych Jonaszów. Lecz teraz niosą oni znak Chrystusa - Jego krzyż, w którym wszystkie ludzkie krzyże mogą odnaleźć sens, a wszyscy grzesznicy - łaskę (por. Jon 3,1-5. 10).

Bracia i Siostry!

4. Na ciężką próbę została wystawiona wiara naszych górnośląskich braci i sióstr, bo przecież cierpiący sprawiedliwi, zwłaszcza w czas wojennej zawieruchy, mogą wątpić stawiając pytania - czy Bóg tego nie widzi, czy nie słyszy, czyż nie obchodzi go nasz los? Pewnie z nadzieją, która zawsze tli się do końca wołali za psalmistą:

"Ocknij się! Dlaczego śpisz Panie... Powstań, przyjdź nam z pomocą I wyzwól nas przez swoją łaskawość."

Na najważniejsze pytania ludzkiego serca, które nurtowały także ofiary wojennej i powojennej przemocy, szukamy ostatecznej odpowiedzi wiary, jak przystało na chrześcijan, uczniów Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego i czytamy te dramatyczne ludzkie losy jak Ewangelię, od końca.

.
Zacznij od Zmartwychwstania
od pustego grobu
od Matki Boskiej Bolesnej
zacznij od pustego grobu
od słońca
ewangelie czyta się jak hebrajskie litery
od końca

(ks. Jan Twardowski).

Tak radzi poeta, który sam doświadczył dramatu II wojny i czasu stalinizmu.

Bracia i Siostry!

5. Ufamy, że nasi wywiezieni bracia budowali swoje życie na wierze, dzięki której mogli ocalić swoją teraźniejszość i wieczną przyszłość. Podobnie i my, kiedy doświadczamy tajemnicy ciemnej doliny, odczuwamy również obecność Światła, które rozświetla i oświetla to, co dla nas zakryte. Wierzymy, że w życiu i śmierci, nie jesteśmy sami - jest z nami Jezus Chrystus Dobry Pasterz.

Dzięki zmartwychwstaniu Jezus przerzucił pomost nad otchłanią wiecznej śmierci. "Jednym końcem sięga on opuszczonego przez Boga brzegu śmierci, drugim zaś dotyka brzegu wiekuistego życia. Nie pozostaje nam nic innego jak oparcie naszych spraw na Zmartwychwstałym. Krocząc po moście wiemy, że On go zbudował i że dzięki Jego łasce została nam zaoszczędzona absolutna przepaść" (H. Urs von Balthasar).

Krocząc przez życie ku przejściu nad absolutną przepaścią, nie traćmy nadziei; nie traćmy z oczu ostatecznego celu i sensu naszego życia, jakim jest wieczne zbawienie. I budujmy świat na ewangelicznym imperatywie "Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego"; na imperatywie nawrócenia, którego brakuje wielkim tego świata. Trzeba by im powiedzieć, że jeśli Niniwa lekceważy i nie słucha proroka, nie nawraca się, to zostanie zburzona, nawet aktem autodestrukcji.

 Bracia i Siostry!

"Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

Zacznijmy od nas samych i nie zapominajmy o tych, którzy są w "domu", a których trzeba ostrzec, jak to chciał uczynić ewangeliczny bogacz. Nawracajmy się, bo "czas jest krótki" i "przemija postać tego świata".

Bracia i Siostry!

Miejmy odwagę iść za Nim, żyć Ewangelią, nie bacząc na przykre konsekwencje, bo i te mogą się zdarzyć; aby wszystkim i każdemu była zaoszczędzona absolutna przepaść i los Niniwy.

Źródło: http://www.radioem.pl/

góra

* * *

.

Zaproszenie do finansowego wsparcia budowy
Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego "Nazaret"
przy Sanktuarium Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich

Drodzy Diecezjanie! Siostry i Bracia!

Wśród wielu ważnych miejsc w naszej archidiecezji szczególną rolę odgrywa sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, które nazywamy duchową Stolicą Śląska.

Piekarskie sanktuarium to nie tylko miejsce wielkich pielgrzymek stanowych, ale także przestrzeń codziennej modlitwy, sprawowania sakramentu pokuty, cotygodniowych popularnych nabożeństw ku czci Pani Piekarskiej oraz cel wielu pielgrzymek parafialnych, wspólnotowych i indywidualnych. Jest to również miejsce kształtowania się myśli religijno-społecznych. Z tych powodów zauważalna jest potrzeba umożliwienia dłuższego pobytu w Piekarach tym pielgrzymom, którzy tego potrzebują. Dotychczasowa, skromna baza noclegowa nie spełnia oczekiwań osób, pragnących w cieniu piekarskiej bazyliki formować swoją duchowość. Dlatego chcemy wspólnym wysiłkiem wybudować nowy dom rekolekcyjno-pielgrzymkowy "Nazaret".

Uświadamiamy sobie, że cały kompleks sanktuaryjny - bazylika, kalwaria i muzeum kultu maryjnego - powstał dzięki ofiarności ludu śląskiego i jest świadectwem jego religijności, umiłowania Kościoła i Matki Najświętszej. Także i to nowe dzieło może powstać jedynie dzięki ofiarności wiernych. Polecam je zatem Waszej, Siostry i Bracia, ofiarności. W przyszłą niedzielę będziecie mogli wesprzeć budowę domu rekolekcyjnego materialną ofiarą. Za każdy "wdowi grosz" ofiarowany na budowę ze skromnych budżetów rodzinnych składam Bóg zapłać!

Zwracam się również do zamożniejszych wiernych i mieszkańców naszej małej ojczyzny o wielkoduszne wsparcie tego dzieła, które będzie służyło - jakże potrzebnej sprawie - sprawiedliwości i miłości społecznej, której patronuje Pani Piekarska!

Za zrozumienie i ofiarność serdecznie dziękuję w imieniu własnym, kustosza sanktuarium, a także w imieniu przyszłych rekolektantów i pielgrzymów.

Wszystkich zgromadzonych na niedzielnej Eucharystii pozdrawiam i błogosławię Wam, Waszym rodzinom i całej Parafii. Szczęść Boże!

+ Wiktor Skworc
ARCYBISKUP METROPOLITA
KATOWICKI
Katowice, 08.09.2015r.
LP 6 - 1825/15

Zarządzenie: Komunikat należy odczytać w niedzielę poprzedzającą zbiórkę pieniężną w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

+ Marek Szkudło
WIKARIUSZ GENERALNY

* * *

Komunikat odczytano w niedzielę poprzedzającą zbiórkę pieniężną w ramach ogłoszeń duszpasterskich dnia 24.01.2016r.

góra

.

Odpusty w Roku Miłosierdzia

abp Wiktor Skworc

Publikujemy dekret abp. Wiktora Skworca na Rok Jubileuszowy.

8 grudnia rozpoczyna się Rok Miłosierdzia

Dla duchowego ubogacenia celebracji i nabożeństw sprawowanych w ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia darem świętych odpustów, działając według wskazań Ojca Świętego Franciszka, zawartych w bulli Misericordiae vultus oraz w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abp. Rina Fisichelli, ogłaszam postanowienia dotyczące możliwości uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami na terenie Archidiecezji Katowickiej w okresie od 13 grudnia 2015r. do 20 listopada 2016r.

1. Odpust zupełny mogą uzyskać wierni za każdym razem, gdy odbędą pobożną pielgrzymkę do Drzwi Świętych w wyznaczonych kościołach i kaplicach jubileuszowych i wezmą tam udział w uroczystej celebracji bądź przynajmniej zatrzymają się na odpowiedni czas wypełniony ufną modlitwą, zakończoną wyznaniem wiary, modlitwą za Papieża oraz w intencjach, które "nosi on w sercu dla dobra Kościoła i całego świata".

Kościołami jubileuszowymi będą:

katedra Chrystusa Króla w Katowicach;

sanktuaria i bazyliki:

bazylika i sanktuarium Matki Bożej Bogucickiej w Katowicach,

bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
w Katowicach-Panewnikach,

bazylika i sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej
w Piekarach Śląskich,

bazylika i sanktuarium Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie,

bazylika św. Wojciecha w Mikołowie,

bazylika św. Antoniego z Padwy w Rybniku,

sanktuarium św. Walentego w Bieruniu Starym,

sanktuarium św. Floriana  w Chorzowie,

sanktuarium Najświętszego Sakramentu w Jankowicach Rybnickich,

sanktuarium Opatrzności Bożej  w Jastrzębiu-Zdroju,

sanktuarium Matki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego
w Mikołowie-Bujakowie,

sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej,

sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach,

sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach,

sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śląskiej;

kościoły pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego w miejscowościach:

Jastrzębie-Zdrój,

Orzesze-Zazdrość,

Pszczyna,

Rybnik-Niewiadom,

Tychy, Żory;

inne kościoły ze stałą posługą sakramentu pokuty i pojednania:

Świętej Jadwigi Śląskiej w Chorzowie,

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Koszutce,

Królowej Apostołów w Rybniku;

kaplica Świętej Barbary przy Silesia City Center w Katowicach;
z daru odpustu zupełnego będą tu mogli zaczerpnąć uczestnicy Nocy Pokutnych, Modlitw Uwielbienia i innych dzieł ewangelizacyjnych, prowadzących, szczególnie w tym świętym czasie, do doświadczenia Miłosierdzia Boga, który "poprzez Kościół (...) dosięga grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia go od każdej pozostałości skutków grzechu, umożliwiając mu działanie z miłością oraz wzrastanie w miłości".

2. Odpust zupełny mogą uzyskać również te osoby, które nie będą mogły odbyć jubileuszowej pielgrzymki, zwłaszcza ludzie chorzy, starsi i samotni, którzy często nie są w stanie wyjść z domu. W tym celu mają oni "z wiarą i radosną nadzieją przeżywać ten moment próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu".

3. Idąc za szczegółowymi wskazaniami Ojca Świętego Franciszka stwierdzam, że odpust zupełny mogą także uzyskać więźniowie doświadczający ograniczenia wolności, gdy, ufni w Miłosierdzie Boże, będą uczestniczyć w kaplicach więziennych w szczególnych nabożeństwach sprawowanych z okazji Roku Miłosierdzia, bądź - w razie konieczności - włączą się w nie duchowo na modlitwie indywidualnej, odmawiając także wyznanie wiary oraz modlitwę w intencjach Papieża. Miejscami uzyskania odpustu przez więźniów będą kaplice w Areszcie Śledczym w Katowicach i Mysłowicach oraz w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju - Szerokiej.

4. Przypominam ponadto, że Ojciec Święty Franciszek upoważnił wszystkich kapłanów do rozgrzeszenia w Roku Jubileuszowym z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, jeśli żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie.

Dekret ten jest ważny jedynie
w czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

TAGI | ARCHIDIECEZJA KATOWICKA,
JUBILEUSZOWY ROK MIŁOSIERDZIA, ODPUSTY, ROK MIŁOSIERDZIA

Źródło: Gość Niedzielny - dodane 05.12.2015 09:04
http://katowice.gosc.pl/doc/2856656.Odpusty-w-Roku-Milosierdzia

góra

..