.

.Arcybiskup Damian Zimoń

Damian Zimoń
ARCYBISKUP METROPOLITA
GÓRNOŚLĄSKI - Senior

.

DAMIAN ZIMOŃ
Doktor Teologii.

Urodzony 25.10.1934 Niedobczyce,
wyświęcony na kapłana 21.12.1957 Katowice
święcenia biskupie 29.06.1985 w Katowicach
Metropolita Górnośląski - do 29 października 2012 roku

dr teologii, dr honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach arcybiskup metropolita katowicki, opiekun Duszpasterstwa Głuchych w Polsce, Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek: Komisji Duchowieństwa, Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie

ul. Francuska 47, 40-027
Katowice tel. 0-32 255 46 73,
Parafia katedralna Chrystusa Króla w Katowicach

Sekretarz i Kapelan : ks. Bartłomiej Kuźnik

góra

.

Bp Wiktor Skworc arcybiskupem metropolitą katowickim od 29.10.2011r.

30 października
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia
Kościoła Metropolitalnego w Katowicach

Katedra, jako kościół biskupa diecezjalnego, stanowiąc centrum życia religijnego każdej diecezji, nazywana jest matką wszystkich jej kościołów. Tak też jest z katowicką katedrą Chrystusa Króla. Historia jej, obejmująca wydarzenia doniosłe i dramatyczne, jest częścią historii Kościoła, Polski i Śląska od czasu odzyskania niepodległości po latach narodowej niewoli. Szczególny jest jej kształt i znaczenie w krajobrazie Katowic. Jest ona największą katedrą w Polsce. W niej 20 czerwca 1983 roku modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II. Tu dokonano otwarcia i zakończenia Pierwszego Synodu Diecezji Katowickiej, konsekrowano biskupów diecezjalnych i pomocniczych, wyświęcono kilkuset kapłanów.

Patronem świątyni jest Jezus Chrystus Król Wszechświata. Uroczystość patronalna (odpust) przypada zawsze w ostatnią niedzielę roku kościelnego, czyli pod koniec listopada.

Dnia 25 marca 1992 roku, gdy diecezja katowicka została podniesiona do rangi archidiecezji, katedra Chrystusa Króla stała się kościołem metropolitalnym. Metropolita Górnośląski Arcybiskup Damian Zimoń często zaprasza tutaj swoich diecezjan, sprawując dla nich i z nimi uroczyste Msze św. Dwa razy w roku młodzież rozmodlona i rozśpiewana wypełnia katedrę w liczbie 6-8 tysięcy. Tutaj rokrocznie, podczas Międzyuczelnianej Inauguracji Roku Akademickiego, Arcybiskup wręcza nagrodę Lux Ex Silesia wybitnym Ślązakom. Tutaj odbywają się często koncerty organowe i symfoniczne.

Diecezję katowicką utworzył papież Pius XI. Pierwszy jej biskup, August Hlond, późniejszy Prymas Polski, podjął przygotowania do budowy katedry, a dalsze prace prowadzili jego następcy na stolicy biskupiej: Arkadiusz Lisiecki i Stanisław Adamski. Kościół ten, pod wezwaniem Chrystusa Króla, uroczyście poświęcono w roku 1955, a wkrótce potem otrzymał on tytuł kościoła katedralnego. Budowany wspólnym wysiłkiem i ofiarnością wiernych, stanowi wymowny dowód głębokiej wiary ludu śląskiego.

źródło: http://www.katedra.katowice.opoka.org.pl

góra

.

30 października
Kościół metropolitalny w Katowicach

Budowę kościoła katedralnego w Katowicach rozpoczęto dwa lata po erygowaniu diecezji katowickiej 5 czerwca 1927r., w uroczystość Trójcy Świętej, ówczesny biskup śląski Arkadiusz Lisiecki symbolicznie wbił pierwszą łopatę. Kamień węgielny wmurowano pięć lat później.

Prezbiterium, które ukończono w 1938r., długo służyło jako tymczasowy kościół. W czasie II wojny światowej budowy nie kontynuowano. Podjęto ją ponownie w maju 1946r. Dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi całej diecezji doprowadzono do konsekracji katedry, której dokonał 30 października 1955 roku biskup częstochowski Zdzisław Goliński. Dwa lata później przy nowej świątyni erygowano parafię. Do dziś trwają prace związane z wyposażaniem i upiększaniem wnętrza, które dostosowane zostało do wymogów liturgii posoborowej.

Patronem świątyni jest Chrystus, Król Wszechświata. Katedra katowicka jest prawdopodobnie drugim co do wielkości kościołem w Polsce. W jego wnętrzu może się jednocześnie zmieścić ok. 12 tysięcy osób. 20 czerwca 1983r. modlił się w nim św. Jan Paweł II. Tutaj powiedział do zgromadzonych inwalidów pracy i osób głuchoniemych:

Cierpienie na to jest dane człowiekowi, ażeby Bóg szczególnie mógł w życiu ludzkim zwyciężyć. On sam. Ten Bóg, który stał się człowiekiem i umarł na krzyżu i zwyciężył przez krzyż. Zwycięża również przez każdy ludzki krzyż. Ja wam życzę, aby w życiu każdego z was zwyciężył Chrystus - ukrzyżowany Bóg. I życzę wam również, ażeby za cenę waszego zwycięstwa, waszego cierpienia - Bóg zwyciężał w innych... Bo my wszyscy jesteśmy połączeni tajemnicą świętych obcowania.

Diecezja katowicka została powołana do życia bullą papieża Piusa XI Vixdum Poloniae unitas z 28 października 1925r. i została włączona do metropolii krakowskiej. Utworzono ją na terenie ówczesnego województwa śląskiego z dwóch różniących się geograficznie i historycznie części, które dotychczas podlegały biskupowi wrocławskiemu: z wikariatu cieszyńskiego, będącego dawniej pod zaborem austriackim, i z Górnego Śląska, który wcześniej należał do zaboru pruskiego. Nowo powstała diecezja liczyła 915 tys. wiernych.

W latach 1938-1940 do diecezji włączono tzw. Zaolzie. Diecezja była dwujęzyczna - znaczna część ludności była narodowości niemieckiej. Większość Niemców opuściła te tereny po II wojnie światowej.
Na terenie diecezji po wojnie rozwijał się przemysł, co powodowało gwałtowny napływ ludności. W 1988r. diecezja liczyła 2,5 miliona wiernych.

W 1992 roku, kiedy św. Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae Populus dokonał reformy granic diecezji i prowincji kościelnych w Polsce, terytorium diecezji katowickiej zostało uszczuplone. Obecnie archidiecezję katowicką (ok. 2,4 tys. km kw.) zamieszkuje ok. 1,5 miliona mieszkańców. Głównymi patronami archidiecezji katowickiej są Matka Boża Piekarska, Matka Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, oraz św. Jadwiga Śląska, św. Jacek Odrowąż, a także św. Barbara i św. Florian. W 317 parafiach podzielonych na 33 dekanaty pracuje blisko 1100 księży diecezjalnych i ponad 130 zakonnych.

Aktualnie katedra katowicka jest centrum metropolii katowickiej, w skład której wchodzą - obok archidiecezji katowickiej - także diecezja gliwicka i opolska. Arcybiskupem metropolitą katowickim jest abp Wiktor Skworc. Pomagają mu seniorzy: abp Damian Zimoń i bp Gerard Bernacki.

Źródło: brewiarz.pl Ostatnia aktualizacja: 30.09.2013

góra

.

Historia Diecezji i Katedry w Katowicach

Diecezja katowicka została powołana do życia bullą papieża Piusa XI z 28 października 1925r. Powstała z połączenia dawnego Wikariatu Cieszyńskiego oraz Górnego Śląska.

 • 1922 - powołanie Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego. Administratorem apostolskim został ks. August Hlond
 • 1925 - powołanie diecezji katowickiej
 • 1926 - w styczniu pierwszym biskupem katowickim został ks. August Hlond
 • 1926 - w październiku ordynariuszem katowickim został ks. Arkadiusz Lisiecki
 • 1930 - biskupem katowickim został ks. Stanisław Adamski
 • 1934 - powstanie Akcji Katolickiej w diecezji
 • 1938 - biskupowi katowickiemu przekazano pod zarząd fragment diecezji wrocławskiej, leżącej na terytorium Czechosłowacji, tzw. Zaolzie
 • 1940 - Zaolzie wraca pod jurysdykcję biskupa wrocławskiego
 • 1941 - władze niemieckie wypędziły biskupów katowickich z terenu diecezji
 • 1945-1989 - wybudowano ponad 150 nowych kościołów. Kilkadziesiąt następnych powstało po 1989r. Obecnie w skład diecezji wchodzą 34 dekanaty podzielone na 318 parafii
 • 1952 - wygnanie biskupów katowickich przez władze komunistyczne, na tle sporu o katechizację w szkole
 • 1955 - poświęcenie katedry Chrystusa Króla w Katowicach
 • 1966 - peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej
 • 1967 - biskupem katowickim został ks. Herbert Bednorz
 • 1975 - I Synod Diecezji Katowickiej
 • 1980 - siedziba Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego z Krakowa została przeniesiona do Katowic
 • 1983 - wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Katowicach
 • 1985 - ordynariuszem katowickim został ks. Damian Zimoń
 • 1986 - powstanie Muzeum Diecezjalnego
 • 1989 - reaktywacja Caritas Archidiecezji Katowickiej
 • 1992 - papież Jan Paweł II bullą "Totus Tuus Poloniae Populus" podniósł diecezję katowicką do rangi archidiecezji. Wraz z diecezjami gliwicką i opolską tworzy ona metropolię katowicką
 • 1994 - powstanie diecezjalnego radia eM
 • 1997 - otwarcie Domu Księży Emerytów
 • 2000 - powstanie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
 • 2011 - arcybiskupem metropolitą katowickim został bp Wiktor Skworc, dotychczasowy ordynariusz tarnowski

Źródło: http://katowice.gosc.pl/doc/751629.Historia
Gość Niedzielny w Katowicach
Historia diecezji i katedry

góra

.