2004r.

********

( 1854 ÷ 2004 )

150. rocznica ogłoszenia dogmatu
o Niepokalanym Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny

Pius IX ogłasza dogmat o Niepokalanym Poczęciu,
Watykan, aula Niepokalanej. Promień światła oświetlił oblicze papieża
podczas długiej debaty na temat Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Malował Franciszek Podesti (zm. 1895).

Piusa IX

Bulla Ibeffabilis Deus(1854)

Definicja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP

...Na chwalę Świętej i Niepodzielnej trójcy, na cześć i uwięzienie. Bożej Rodzicielki, dla wywyższenia wiary katolickiej i rozkrzewienia religii chrześcijańskiej, powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Naszą ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego - została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą, przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i Bez wahania Wierzyc.

.

Niepokalane Poczęcie
w historii Kościoła

Dawne święto Kościoła wschodniego "Poczęcie przez świętą Annę jako matkę Bożej Rodzicielki", którego datę wybrano niewątpliwie ze względu na dawniejsze już święto Narodzenia Maryi (8 września), obchodzono na Zachodzie od XII wieku w nowo ujętej treści. W XIV i XV wieku, po zwycięstwie ugruntowanej teologicznie przez Dunsa Szkota nauki o "niepokalanym poczęciu", święto to przyjęto się powszechnie.

W 1617 r. papież Paweł IV zakazał wygłaszania publicznie opinii sprzecznych z wiarą w Niepokalane Poczęcie NMP. Grzegorz XV w 1622 r. rozszerzył ten zakaz na pisma prywatne.

8 grudnia 1661 r., na prośbę króla Hiszpanii Filipa IV, papież Aleksander VII podpisał bullę Sollicitudo omnium ecciesiarum, w której streszcza dzieje kultu Niepokalanego Poczęcia. Określa ten przedmiot kultu słowami, które Pius IX powtórzy w definicji dogmatu (bulla Ineffabilis Deus). Klemens XI ustanowił dzień 8 grudnia jako święto obowiązujące w całym Kościele (1708). W 1843 r. dominikanie otrzymują pozwolenie na obchodzenie święta z uroczystą oktawą. Jezuici czcili Niepokalane Poczęcie NMP od samego początku swego istnienia. Było stałą tradycją w ich nowicjatach zobowiązać się ślubem do szerzenia tego kultu. W 1846 r. Pius IX pochwalił biskupów amerykańskich, zebranych w Baltimore, którzy ogłosili Maryję pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia patronką Stanów Zjednoczonych.

8 grudnia 1854 r. Pius IX ogłosił bullą Ineffabilis Deus dogmat o Niepokalanym Poczęciu. Papież orzeka, że w żadnej chwili swego życia Maryja nie pozostawała pod władzą grzechu i że ze względu na przewidzianą zbawczą śmierć Chrystusa otrzymała od Boga wyjątkowy przywilej zachowania od grzechu pierworodnego.

Aleksander VII

Buda "Sollicitudo omniun ecclesiarum" (1661)

Starodawna już jest pobożność wiernych względem świętej Dziewicy Maryi, utrzymujących, że jej dusza "od pierwszej chwili stworzenia i połączenia z ciałem była wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego mocą szczególnej łaski Boga i przywileju [udzielonego] ze względu na przyszłe zasługi Jezusa Chrystusa, Syna Jego, Odkupiciela rodzaju ludzkiego". W tym też duchu czczą oni i uroczyście obchodzą święto Jej poczęcia. Liczba czcicieli tego święta wzrosła do tego stopnia... że prawie wszyscy katolicy je przyjęli...

Wznawiamy konstytucje i dekrety Rzymskich Biskupów wydane na korzyść twierdzenia, że dusza świętej Dziewicy Maryi już w akcie stworzenia i połączenia z ciałem była udarowana laską Ducha Świętego i zachowana od grzechu pierworodnego.

Św. Maksymilian
o Niepokalanym Poczęciu

"Od zarania Zakonu złota nić tej sprawy wije się poprzez wieki, przechodzi swoje trudności i walki i dochodzi po z górą 6-wiekowych zapasach do chwalebnego zwycięstwa: powszechnie obowiązującego uznania prawdy Niepokalanego Poczęcia, do ogłoszenia dogmatu.

Prawda ta jest powszechnie znana i ogłoszona jako dogmat wiary. A teraz?... Czy koniec z tą sprawą?... Czy do wybudowania domu wystarczy nakreślić jego plan bez realizacji?... Czyż raczej nie kreśli się planów jedynie jako przygotowania potrzebnego do realizacji samej budowy?... Teraz więc otwiera się druga karta naszej historii, mianowicie zasianie tej prawdy w sercach wszystkich, którzy są i będą aż do skończenia wieków, i opieka nad wzrostem i owocami świętości. Wprowadzić Niepokalaną do serc ludzkich, aby Ona wystawiła w nich tron Synowi swemu i doprowadziła je do Jego poznania, zapalając je miłością ku Najświętszemu Jego Sercu".

Wprowadzić w życie dogmat o Niepokalanym Poczęciu - oto zadanie Rycerstwa Niepokalanej (Ml). czyli tych. którzy ofiarują się Niepokalanej bezgranicznie

"Ideałem każdego z członków MI - to być Niepokalanej, być Jej sługą, dzieckiem, i z miłości niewolnikiem, i rzeczą, i własnością, i pod każdą, każdą nazwą, jaką tylko miłość ku Niej wymyśliła, lub kiedykolwiek wymyśleć zdoła - Jej; być Jej pod każdym względem i to na całe życie i śmierć, i na wieczność. A być Jej bezgranicznie, nieodwołalnie, na zawsze".

Czym jest
Rycerstwo Niepokalanej (MI)?

Rycerstwo Niepokalanej to "całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa". Cel i program Rycerstwa wyraża hasło: "Zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną". Rycerze Niepokalanej szerzą Królestwo Chrystusowe pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych, do oddania się Jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka Kościoła.

Kto chce należeć do Rycerstwa, może skierować prośbę do Centrum Narodowego MI w Niepokalanowie. W odpowiedzi otrzyma materiały informacyjne i deklarację, którą należy odesłać na adres:

Narodowy Ośrodek MI.
Niepokalanów, 96-515 Teresin

.

Klasztor OO. Franciszkanów

Niepokalanów, 96-515 Teresin
Tel. (0-46) 861 37 62
www.niepokalanów.pl

MSZE ŚWIĘTE:

W dni powszednie:
6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 18.00
oraz na życzenie grup pielgrzymkowych.

W niedziele i święta:
6.00, 7.00, 8.30, 10.00, 11,30, 13,00,
16.00, 18.00(zimą), 19.00 (latem).

SPOWIEDŹ:
Codziennie, od 6.00 do 19.00.

DO ZWIEDZANIA:
- Kaplica św. Maksymiliana
- Cela (pokój) św. Maksymiliana
- Muzeum św. Maksymiliana
- Muzeum misyjne
- Muzeum strażacki
- Panorama Tysiąclecia
- Misterium Męki Pańskiej