.

Złożenie hołdu
Najświętszemu Sercu Bożemu

Panie Jezu, miłość skłoniła Cię do złożenia ofiary z życia, by nas odkupić, zaprowadziła Cię na krzyż i pozwoliła, by włócznią otwarto Twe Serce. Dziękujemy Ci za to i wielbimy Ciebie.

Przyjm nasze hołdy, przyjm nosze serca, ofiarujemy je Tobie dziś.

Panie Jezu, darem Twego Serca jest Najświętszy Sakrament; w Nim stale jesteś wśród nas, każdemu z nas pragniesz okazać miłość i przebaczenie. Dziękujemy Ci za to i wielbimy Ciebie.

Przyjm nasze hołdy, przyjm nosze serca, ofiarujemy je Tobie dziś.

Panie Jezu, miłością odpowiadając na Twoją miłość, chcemy oddać się pod Twoje panowanie - pragnąc, czego Twoje Serce pragnie i przyczynić się swoją modlitwą, pracą i cierpieniem do dopełnienia Twego dzieła na ziemi.

Przyjm nasze hołdy, przyjm nosze serca, ofiarujemy je Tobie dziś.

O Jezu, oddajemy się Tobie na nowo, my lud Twój tu zgromadzony.

Przyjm nasze hołdy, przyjm nosze serca, ofiarujemy je Tobie dziś.

Przyjmij i nasze modlitwy i naszą dobrą wolę, umocnij ją i uczyń owocną ku Twojej chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Skarbiec Modlitw i Pieśni - Katowice 1975r.

.

Piątek, 19 czerwca 2020
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA (rok A)
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

góra

.

HYMN

1 Serce najsłodsze Jezusa,
W Tobie jak w arce zamknięto
Prawo litości i łaski,
Różne od prawa niewoli.

2 Serce, Nowego Przymierza
Z Bogiem najświętszy przybytku,
Jego zasłono, potrzebna
Bardziej niż dawna, rozdarta.

3 Miłość zechciała, byś włócznią
Było widzialnie przebite,
Byśmy w tej ranie ujrzeli
Żar, który w Tobie jest skryty.

4 Ty jesteś znakiem ofiary
Świętej wieczerzy i krzyża,
Której dokonał z miłości
Chrystus, nasz Kapłan wieczysty.

5 Któż nie odpowie miłością
Takiej miłości bez granic?
Kto z odkupionych nie zechce
W Sercu Chrystusa przebywać?

6 Jezu, co Serca Twojego
Łaski wylewasz obficie,
Chwała niech będzie Ci wieczna
Z Ojcem i Duchem Najświętszym. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Listu
św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 8,28-39)

Miłość Boża objawia się w Chrystusie

Bracia! Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.

Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami?

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: "Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź". Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

RESPONSORIUM
por. Ef 2,5. 4. 7

W. Gdy byliśmy umarli na skutek występków, + Bóg nas razem z Chrystusem przywrócił do życia, * Przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował.
K. Aby w nadchodzących wiekach wykazać przemożne bogactwo Jego łaski. W. Przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował.

góra

.

II CZYTANIE

Z dzieł św. Bonawentury, biskupa
(Opusculum 3, Lignum vitae, 29-30. 47: Opera omnia 8,79)

U Ciebie jest źródło życia

Zastanów się, odkupiony człowiecze, kim jest, jak wielkim jest i jakim jest Ten, kto dla ciebie wisi na krzyżu. Jego śmierć przywraca życie umarłym; z powodu Jego odejścia niebo i ziemia pogrążają się w smutku, a twarde skały pękają.

Otóż, aby z boku spoczywającego na krzyżu Chrystusa mógł się zrodzić Kościół, a zarazem aby się wypełniło Pismo, które mówi: "Będą patrzeć na Tego, którego przebodli", Pan Bóg dozwolił, iż jeden z żołnierzy uderzając włócznią otworzył najświętszy bok. Popłynęła zeń krew i woda stając się zapłatą naszego zbawienia. Ona to płynąc z samego źródła, z wnętrza serca Chrystusowego, dała sakramentom Kościoła moc udzielania życia łaski, a dla tych, którzy już żyją w Chrystusie, stała się napojem ze "źródła tryskającego na życie wieczne".

Powstań więc, duszo umiłowana przez Chrystusa. Bądź jak owa gołębica, która "zakłada gniazdo na ścianach urwiska". Tam trwaj nieustannie jak "wróbel, który znalazł swe gniazdo"; tam jak synogarlica ukryj swe dzieci czystej miłości; tam przyłóż usta, aby "zaczerpnąć wody ze źródeł Zbawiciela". Albowiem tutaj znajduje się źródło "wypływające ze środka raju", które "dzieląc się na cztery strumienie" i ogarniając serca wiernych, nawadnia i użyźnia całą ziemię.

Biegnij do tego źródła życia i światła, kimkolwiek jesteś, duszo Bogu oddana; z gorącym pragnieniem i całą mocą wołaj z głębi serca: "O niewysłowiony majestacie Najwyższego Boga, najczystsza jasności światła wiecznego, życie ożywiające wszelkie żywe stworzenia, światłości zapalająca wszystkie światła i podtrzymująca stale blask rozlicznych świateł, które o brzasku dnia rozbłyskują przed tronem Twojego Bóstwa!

O wieczny i niedostępny, jasny i słodki strumieniu ukrytego przed oczyma ludzi źródła; jego głębia bez dna, wysokość bez kresu, szerokość bez miary, czystość bez skazy najmniejszej.

Z Ciebie wypływa rzeka, {{która uwesela miasto Boże}} po to, abyśmy {{wśród głosów radości i dziękczynienia}} śpiewali pieśń chwały, wykazując z własnego doświadczenia, iż {{w Tobie jest źródło życia}} i że {{w Twoim świetle oglądamy światło}}".

RESPONSORIUM
Ps 103, 2. 4; 34,9

W. Błogosław, duszo moja, Pana, + i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. * On twoje życie ratuje od zguby, / obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
K. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan. W. On twoje życie ratuje od zguby, / obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, * spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: brewiarz.pl

góra

.

Powrót