Zrozumieć Et Homo Factus Est - Fascynujące spojrzenie na historyczny kontekst

Zrozumieć Et Homo Factus Est - Fascynujące spojrzenie na historyczny kontekst
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 9 min.

Et Homo Factus Est to fascynujące łacińskie wyrażenie, które od wieków intryguje teologów i historyków sztuki. Oznacza ono „i stał się człowiekiem”, nawiązując do Wcielenia - fundamentu chrześcijańskiej wiary. W artykule przyjrzymy się głębszemu znaczeniu i historycznemu kontekstowi powstania tych słów, dając czytelnikowi pełniejszy obraz tej doniosłej prawdy.

Kluczowe wnioski:
 • Wyrażenie Et Homo Factus Est pochodzi z liturgii kościoła z IV wieku.
 • Odnosi się ono do prawdy o Słowie, które stało się ciałem w łonie Maryi.
 • Zrozumienie historycznego kontekstu pogłębia wiarę w to wydarzenie.
 • Słowa te zainspirowały wielu artystów do stworzenia arcydzieł sztuki.
 • Przesłanie Et Homo Factus Est pozostaje ponadczasowe.

Geneza powstania i symbolika "Et Homo Factus Est"

Wyrażenie "Et Homo Factus Est" pochodzi z liturgii Kościoła w IV wieku i związane jest z obchodami uroczystości Bożego Narodzenia. Odnosi się ono bezpośrednio do sceny Zwiastowania opisanej w Ewangelii Łukasza, kiedy to Anioł Gabriel oznajmia Maryi, że pocznie i porodzi Syna Bożego. Słowa "Et Homo Factus Est" - "A Słowo Ciałem Się Stało" podkreślają fundamentalną prawdę chrześcijaństwa o Wcieleniu - przyjęciu przez Syna Bożego ludzkiej natury w łonie Maryi Panny.

Owo wydarzenie jest kluczowe dla chrześcijan, gdyż dzięki niemu nastąpiła jedność natury Boskiej i ludzkiej w Jezusie Chrystusie. Stał się On prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, aby dokonać dzieła Odkupienia rodzaju ludzkiego. Stąd też słowa "Et Homo Factus Est" są niezwykle doniosłe i stanowią sedno chrześcijańskiego przesłania o miłości Boga do człowieka.

Symboliczne przedstawienie sceny Zwiastowania

Słowa "Et Homo Factus Est" zainspirowały wielu artystów do stworzenia symbolicznych przedstawień sceny Zwiastowania. W centrum tych obrazów zwykle znajduje się postać Maryi, klęczącej z założonymi rękami, do której zstępuje promień światła z poruszającym się gołębicą - symbolem Ducha Świętego. Takie ujęcie podkreśla pokorę Maryi, Jej zgodę na Bożą wolę oraz aktywną rolę Boga w tym wydarzeniu.

Przesłaniem tych przedstawień jest prawda, że Słowo stało się Ciałem i że człowiek został odkupiony przez miłość samego Boga. Stąd też wyrażenie "Et Homo Factus Est" niesie ze sobą ogromny, symboliczny ładunek i od wieków inspirowało twórców do podejmowania tego motywu.

Historyczne tło wydarzeń opisanych w "Et Homo Factus Est""Et Homo Factus Est"

Aby w pełni zrozumieć wymowę i znaczenie słów "Et Homo Factus Est", warto spojrzeć na historyczny kontekst, w jakim rozegrało się wydarzenie Zwiastowania i narodzenia Jezusa. Trzeba cofnąć się do czasów Starego Testamentu i Przymierza, jakie Bóg zawarł z narodem izraelskim, obiecując mu Zbawiciela.

Oczekiwanie Mesjasza trwało setki lat i kiedy nadszedł „pełnia czasu”, Izrael był pod panowaniem rzymskim, oczekując wyzwolenia. Wówczas właśnie, za panowania cezara Augusta, Maryja z pokolenia króla Dawida dostąpiła łaski, że to w Jej łonie spełniła się Boża obietnica. Słowo stało się ciałem - Bóg wszedł w historię ludzkości, rodząc się jako bezbronne Dziecię w Betlejem!

Zbawcze zrządzenia Opatrzności

Widać więc wyraźnie, że cały bieg dziejów, czasów i wydarzeń Starego Przymierza prowadził wprost do tej przełomowej chwili - Wcielenia Syna Bożego. Dopiero poznanie szerszego kontekstu pozwala dostrzec zbawcze zrządzenia Opatrzności i jeszcze pełniej docenić prawdę zawartą w słowach "Et Homo Factus Est" o Bogu, który dla naszego zbawienia przyjął ludzką naturę.

Rok początku ery chrześcijańskiej 0 n.e.
Rok urodzenia Jezusa Chrystusa ok. 4-7 p.n.e.

Czytaj więcej: Odkryj fascynujące naukowe odkrycia i prace Teodora Studyty

Kluczowe postacie i wydarzenia z "Et Homo Factus Est""Et Homo Factus Est"

Najważniejszymi postaciami, które doprowadziły do spełnienia się słów "Et Homo Factus Est", są niewątpliwie Maryja - Matka Syna Bożego oraz św. Józef - Jej Oblubieniec, a później ziemski opiekun Jezusa. Do realizacji Bożego planu przyczynił się także Anioł Gabriel, zwiastując Maryi radosną nowinę, a potem Józefowi, aby ten przyjął Ją za żonę.

Kluczowym wydarzeniem jest oczywiście samo Zwiastowanie - zwiastowanie przez Anioła poczęcia z Ducha Świętego, na co Maryja wyraziła zgodę słowami: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa". I właśnie w tej chwili, za sprawą mocy Najwyższego, Słowo stało się Ciałem w Jej łonie, wypełniając się obietnica Mesjasza.

Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę. (J 1, 14a)

Te słowa Ewangelisty Jana, nawiązujące wprost do prawdy wyrażonej w "Et Homo Factus Est", oddają istotę i doniosłość tamtego wydarzenia. Odtąd Bóg jest z nami - Emanuel, przychodząc jako Zbawiciel i Odkupiciel, by nas prowadzić do życia wiecznego.

Teologiczne przesłanie dzieła "Et Homo Factus Est""Et Homo Factus Est"

Zrozumieć Et Homo Factus Est - Fascynujące spojrzenie na historyczny kontekst

Prawda o Wcieleniu, wyrażona w słowach "Et Homo Factus Est", jest kamieniem węgielnym naszej wiary i całej teologii. Ukazuje niezgłębioną miłość Boga do człowieka, który dla jego zbawienia sam staje się jednym z nas, biorąc ludzką naturę z wszystkimi - poza grzechem - konsekwencjami.

Jezus Chrystus jako prawdziwy Bóg i Człowiek dokonuje zbawczego pojednania z Ojcem, które nie byłoby możliwe bez tej fundamentalnej prawdy wyrażonej w "Et Homo Factus Est". Cała nasza wiara się na tym opiera, podobnie jak nadzieja na życie wieczne.

Wcielenie fundamentem chrześcijaństwa

Bez prawdy o Słowie, które Ciałem się stało, runęłaby cała doktryna i Kościół Chrystusowy. Jest to zatem niezmiernie istotny dogmat, że Bóg-Syn przyjął ludzką naturę dla naszego zbawienia. Dlatego "Et Homo Factus Est" wyraża sedno Ewangelii i jest kluczem do zrozumienia Bożej ekonomii zbawienia.

 • Wcielenie umawia w Chrystusie boską i ludzką naturę
 • Jezus jako Bóg-Człowiek dokonuje dzieła Odkupienia rodzaju ludzkiego

W tym też tkwi niewyczerpana głębia tego łacińskiego zwrotu, który jednocześnie zawiera całą prawdę o Bożej miłości do człowieka i pragnieniu jego zbawienia.

Wpływ "Et Homo Factus Est" na chrześcijańską sztukę"Et Homo Factus Est" na chrześcijańską sztukę

Słowa "Et Homo Factus Est" i prawda o Wcieleniu od samego początku chrześcijaństwa stanowiły ogromną inspirację dla artystów. Już w katakumbach pojawiają się pierwsze symboliczne wyobrażenia Matki Bożej z Dzieciątkiem, ukazujące tę fundamentalną tajemnicę wiary.

Z czasem powstawały coraz doskonalsze arcydzieła ukazujące scenę Zwiastowania, narodzenia Jezusa czy pokłonu Trzech Króli. W centrum tych obrazów zawsze stoi Chrystus - Słowo Wcielone, które przyszło na świat, by go zbawić. Setki arcydzieł inspirowanych jest właśnie prawdą zawartą w łacińskim zwrocie "Et Homo Factus Est" o Słowie, które stało się człowiekiem.

Nieprzebrane bogactwo motywów i symboli

Chrześcijańska sztuka epok - od renesansu po barok czy rokoko - zgłębiała w nieskończoność motywy związane z Wcieleniem, tworząc coraz to nowe wariacje kompozycji i symboliki. Sceny te oprócz wymowy religijnej mają także wielką wartość artystyczną, będąc inspirowane jedną z najdonioślejszych prawd wiary, wyrażonych w zwięzłych słowach "Et Homo Factus Est".

Aktualność przesłania "Et Homo Factus Est" we współczesności"Et Homo Factus Est" we współczesności

Mimo upływu dwudziestu wieków, przesłanie zawarte w słowach "Et Homo Factus Est" o Bogu, który stał się człowiekiem nie straciło nic ze swej aktualności. Wręcz przeciwnie - prawda o wcieleniu Syna Bożego, który dzieli z nami ludzką naturę jest kojąca i daje nadzieję.

Świat współczesny, mimo postępu cywilizacyjnego, wciąż zmaga się z cierpieniem, samotnością i brakiem celu. Dlatego dobrze jest pamiętać, że jest Bóg, który tak bardzo umiłował świat, iż zstąpił na ziemię, by dać nam życie w obfitości. On sam doświadczył tego, co ludzkie i pragnie nas zbawić, jeśli tylko na Niego polegamy.

Bóg jest z nami

Słowa "Et Homo Factus Est" przypominają, że nie jesteśmy sami - Bóg jest z nami wszędzie i zawsze, dzieląc radości i smutki. On chce być naszym Przyjacielem i Zbawicielem, który nigdy nie opuszcza i z miłością prowadzi do Domu Ojca. Dlatego prawda o Wcieleniu Słowa jest ponadczasowa i niezwykle aktualna także dzisiaj.

Podsumowanie

Drogi Czytelniku, w powyższym artykule staraliśmy się przybliżyć głębię i wymowę tajemniczego wyrażenia "Et Homo Factus Est". Przesłanie o Słowie, które stało się Ciałem ma kluczowe znaczenie dla chrześcijaństwa i naszej wiary. Mamy nadzieję, że ten tekst pozwolił Ci lepiej docenić ogrom Bożej miłości do człowieka.

Przyjrzenie się szerszemu kontekstowi historycznemu i teologicznemu tych słów otwiera nowe horyzonty. Pozwala zrozumieć, jak Bóg przez wieki szedł ku ludziom, by w końcu sam stać się jednym z nas. To prawdziwy dowód pokory i troski Stwórcy o stworzenie.

Przesłanie "Et Homo Factus Est" od dwóch tysięcy lat stanowi też inspirację dla artystów, którzy wciąż na nowo podejmują motyw Wcielenia. Ich dzieła ukazują, jak aktualna jest to prawda także i dzisiaj. Bóg jest blisko nas i z miłością na nas czeka.

Mamy nadzieję, Drogi Czytelniku, że powyższy artykuł pozwolił Ci choć trochę głębiej wejść w tę fascynującą tajemnicę naszej wiary, wyrażoną w zwięzłych słowach "Et Homo Factus Est".

Najczęstsze pytania

Wyrażenie to wywodzi się z liturgii Kościoła w IV wieku, z okresu, gdy uroczyście obchodzono uroczystość Bożego Narodzenia. Jest to cytat łaciński, który oznacza "A Słowo Ciałem Się Stało" i nawiązuje bezpośrednio do sceny Zwiastowania z Ewangelii św. Łukasza.

Słowa te wyrażają fundamentalną prawdę chrześcijaństwa o Wcieleniu - przyjęciu przez Syna Bożego ludzkiej natury w łonie Maryi Panny. Dzięki temu w Jezusie Chrystusie dokonało się zjednoczenie boskości i człowieczeństwa.

Jezus jako prawdziwy Bóg i Człowiek mógł dokonać dzieła Odkupienia rodzaju ludzkiego i pojednania człowieka z Bogiem. Gdyby Słowo nie stało się Ciałem, zbawienie byłoby niemożliwe. Dlatego prawda wyrażona w "Et Homo Factus Est" jest tak fundamentalna.

Częstym motywem była klęcząca Maryja, do której zstępuje promień światła z gołębicą - symbolem Ducha Świętego. Ukazywało to pokorę Maryi i ogrom łaski, gdy przyjęła wolę Bożą, stając się Matką Zbawiciela.

Jak najbardziej. Przypomina ono, że Bóg tak bardzo umiłował świat, że sam stał się człowiekiem by dzielić z nami ludzką kondycję. Jest z nami zawsze, w radościach i smutkach. Dlatego prawda o Wcieleniu Słowa nigdy nie straci swej aktualności.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Znajdź Pieśni na Wielki Piątek - Teksty i Melodie do Śpiewu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 4.50 Liczba głosów: 2

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły