Zrozumienie i znaczenie Psalmu 136 w Biblii - kierunek duchowy

Zrozumienie i znaczenie Psalmu 136 w Biblii - kierunek duchowy
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski22.11.2023 | 7 min.

Psalm 136 to pieśń dziękczynna, która w unikalny sposób ukazuje niezachwianą miłość Boga do Jego ludu. Poprzez powtarzający się refren "Bo na wieki Jego łaska" przypomina o niezawodnej wierności i dobroci Stwórcy, który wyzwolił, ochraniał i błogosławił swój lud na przestrzeni całej historii. Analizując treść tego psalmu możemy głębiej poznać charakter Boga oraz historię zbawienia, a także otrzymać wskazówki do chwalenia Go za wszystkie cuda i dobrodziejstwa.

Kluczowe wnioski:
 • Psalm 136 ukazuje Boga jako wierny swej naturze, gotów ratować i wspomagać Izrael
 • Zasadniczą prawdą jest tu potęga i suwerenność Boga w działaniu w historii
 • Przez opis najważniejszych wydarzeń psalm chwali Boga za Jego opatrzność
 • Poprzez refren "Bo na wieki Jego łaska" wzywa, aby nieustannie dziękować Stwórcy
 • Psalm 136 może być źródłem pokrzepienia i wzorem wdzięczności za dobrodziejstwa Boga

Psalm 136 jako pieśń dziękczynna Izraela za łaski Jahwe

Psalm 136 to jeden z najbardziej znanych psalmów w Biblii, będący pieśnią dziękczynną za dobroć Boga i Jego błogosławieństwa zesłane na naród wybrany. Centralnym motywem jest tu wdzięczność Izraelitów za cudowną interwencję Jahwe, który wyzwolił ich z niewoli egipskiej, dał ziemię obiecaną i stale otaczał swą opieką.

Powtarzający się co wers refren „Bo na wieki Jego łaska” podkreśla wierność i niezmienność Boga, który przez wszystkie pokolenia okazywał swemu ludowi dobroć. Treść psalmu przypomina o najważniejszych momentach w historii Izraela, kiedy to Boża moc i miłosierdzie w cudowny sposób go ratowały i zapewniały pomyślność.

Dziękczynienie za cuda Stwórcy i Wybawiciela

Autor natchniony wzywa, by „Wysławiać Boga nad bogami” i dziękować Mu za dzieło stworzenia – za niebiosa, ziemię i wielkie cuda natury. Jahwe objawił swą potęgę już na początku, gdy ukształtował wszechświat. Psalm uwielbia Go zatem jako tego, który „uroczyście triumfuje nad wodami”.

Kolejne wersety przywołują wyjście z Egiptu, cudowne rozdzielenie Morza Czerwonego i pokonanie faraona, co stało się zapowiedzią ostatecznego zbawienia. Bóg Jahwe jawi się tu jako potężny Władca historii.

Znaczenie refrenu "Bo na wieki Jego łaska" w Psalmie 136

Kluczowym elementem Psalmu 136, nadającym mu charakterystyczny rytm i wymowę, jest powtarzający się co wers refren „Bo na wieki Jego łaska”. To krótkie, proste zdanie uwypukla prawdę o niezawodnej dobroci Boga i Jego wierności przymierzu.

Bez względu na grzechy i niewierność Izraela, miłosierdzie Boże okazywało się zawsze większe. Bóg w swej łaskawości raz po raz ratował lud wybrany z opresji i przywracał mu pomyślność. Dlatego powracające słowa: „Bo na wieki Jego łaska” stanowią zachętę do nieustannego dziękczynienia.

„Bo na wieki Jego łaska” – ten biblijny refren brzmi niczym pieśń nadziei, przypominająca o ponadczasowej prawdzie: miłość Boga jest niezmienna i zawsze tryumfuje nad ludzkimi słabościami.

Czytaj więcej: Odkryj tajemnice życia św. Łukasza Ewangelisty i jego wpływ na chrześcijaństwo

Nauczanie Psalm 136 o potędze i wierności Boga Stworzyciela

Analiza treści Psalmu 136 pozwala dostrzec wiele ważnych prawd na temat Boga Stwórcy. Ukazuje On bowiem Jahwe jako Tego, który mocą swego słowa powołał do istnienia cały wszechświat.

Jest on pełen podziwu i uwielbienia dla dzieł stworzenia – ogromu nieba, piękna ziemi, potęgi wód morskich. Podkreśla tym samym, że cała natura zawdzięcza swe istnienie jedynie woli i sile samego Boga. On sam jako suwerenny Stwórca „uroczyście triumfuje nad wodami”.

Bóg wierny swym obietnicom

Psalm uwypukla ponadto niezwykłą wierność Boga i niezawodność Jego obietnic. Przez wieki okazywał dobroć Izraelowi, wyzwalając go z niewoli i dając Ziemię Obiecaną. Refren pieśni „Bo na wieki Jego łaska” podkreśla tę prawdę, iż miłosierdzie Boże jest niezmienne.

Bóg okazał się zawsze mocniejszy od ludzkich słabości i niewierności. Dlatego psalm nawołuje, by Go nieustannie chwalić za te niepojęte, cuda łaski i opieki.

Psalm 136 ukazuje historię zbawienia narodu wybranego

Zrozumienie i znaczenie Psalmu 136 w Biblii - kierunek duchowy

Psalm 136 przedstawia w skrócie najważniejsze wydarzenia z dziejów Izraela, ukazując je jako dowody miłosierdzia i opatrzności samego Boga. Streszcza on historię zbawienia narodu wybranego, począwszy od Exodusu, poprzez wędrówkę przez pustynię, aż do wejścia do Ziemi Obiecanej.

Wyprowadzenie z Egiptu Pokonanie faraona nad Morzem Czerwonym
Opieka na pustyni Podbój Kanaanu

Te kluczowe wydarzenia ukazują historię Izraela jako pasmo cudownych interwencji samego Boga, który wyzwalał, żywił, prowadził i wprowadził lud obiecany do upragnionej ziemi. Dzięki Niemu dokonało się zbawienie narodu wybranego.

Psalm 136 nawołuje do chwalenia Boga za cuda i opiekę

Analizując treść i przesłanie Psalm 136 dostrzegamy wyraźne wezwanie do nieustannego uwielbiania Boga. Powracający niczym refren zwrot „Bo na wieki Jego łaska” przypomina o tym, że winniśmy wdzięczność Stwórcy za wszelkie dobrodziejstwa.

Bóg w swojej opatrzności i miłości niejednokrotnie ratował lud Izraela z opresji, zsyłając cuda i prowadząc przez pustynię do ziemi obiecanej. Okazywał wybranym dobroć mimo ich grzechów i słabości. Dlatego psalmista nawołuje, by Go wielbić i składać dziękczynienie.

 • Bóg jest godzien chwały za dzieło stworzenia i cuda natury
 • Należy dziękować za Jego zbawcze interwencje w historii Izraela

Uwielbienie Boga wyraża się poprzez śpiew, modlitwę, a także przez czyny miłosierdzia na wzór Chrystusa.

Prawda o miłości Boga do człowieka objawiona w Psalmie 136

Choć Psalm 136 powstał na długo przed przyjściem Mesjasza, to zawiera prawdę o głębokiej miłości Boga do człowieka, która objawi się w pełni dopiero w Nowym Testamencie. Ukazuje bowiem Jahwe jako kochającego Ojca, niosącego pomoc swemu ludowi.

Bóg wyzwala Izraelitów z niewoli, przeprowadza przez pustynię, daje ziemię opływającą mlekiem i miodem. Czyni to wszystko, bo „na wieki Jego łaska”. Jest wierny Przymierzu i troszczy się o potomków Abrahama jak pasterz o swoją trzodę.

Miłość Boga ma jednak zasięg uniwersalny i ogarnia każdego człowieka. Dlatego psalmy w Starym Testamencie zapowiadały już zbawienie w Chrystusie dla całej ludzkości.

Podsumowanie

Przedstawiona analiza Psalmu 136 pozwoliła ukazać jego główne wątki i przesłanie. Jest to pieśń dziękczynna, wyrażająca wdzięczność narodu wybranego za dobrodziejstwa okazane przez Boga. Poprzez opis kluczowych wydarzeń z historii Izraela uwypukla potęgę Stwórcy, który cudownie interweniuje, by ratować swój lud.

Kluczowe jest tu przesłanie o Bożej wierności przymierzu i niezawodnej miłości do człowieka. Bóg okazuje swe miłosierdzie niezależnie od ludzkich słabości i niewierności. Dlatego powracający refren "Bo na wieki Jego łaska" stanowi zachętę do wdzięczności i uwielbienia.

Mamy tu zatem do czynienia z tekstem głęboko teologicznym, ukazującym prawdę o łaskawości i opatrzności Stwórcy. Jednocześnie psalmu o wymowie uniwersalnej, ponadczasowej, który może stanowić źródło natchnienia także dla współczesnego czytelnika.

Bóg pozostaje wierny swej naturze i gotów nieść ratunek człowiekowi nawet w najtrudniejszych chwilach. Dlatego słowa: "Bo na wieki Jego łaska" są wezwaniem do ufności i nieustannej wdzięczności za otrzymane dary.

5 Podobnych Artykułów

 1. Odkryj historię Świętej Joanny w zbroi - nieznane fakty i ciekawostki
 2. Zobacz najważniejsze informacje o Świętym Biskupie - Historia i znaczenie
 3. Odkryj fascynujący świat Ewarysta i jego niezwykłe przygody
 4. Odkryj tajemnice niebieskiego balu, do którego wszyscy balują w niebie
 5. Odkryj Najpiękniejsze Pieśni na Zmartwychwstanie - Twoja Muzyka na Wielkanoc
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Norbert Kucharski
Norbert Kucharski

Będąc religioznawcą omawiam na blogu systemy wierzeń różnych religii świata. Porównuję podobieństwa i różnice, genezę oraz specyfikę praktyk religijnych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły