Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 6(884) rok XX 9. lutego 2020 roku.

Piąta Niedziela Zwykła - rok A


I czytanie: Iz 58,7-10;
Psalm: Ps 112,4-9;
II czytanie: 1Kor 2,1-5;
Aklamacja: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia (J 8,12b);
Ewangelia: Mt 5,13-16

.

 
Ewangelia:

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.

góra

.

Dopóki podnosi się w nas bunt przeciwko nam samym, jest jeszcze nadzieja. Jedynie wtedy, gdy akceptuje się siebie i daje za wygraną, sprawa jest przegrana. Inaczej mówiąc (gdybym chciał użyć gry słów): dopóki jest się niespokojnym, wolno być spokojnym.

Julien Green

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

Medytacja biblijna
ILE ŚWIATŁA W ŚWIETLE?

Światło w świetle, sól w soli

Ile światła w świetle? Ile soli w soli? Oto pytania wypływające z ewangelii. Retoryczne? Żadną miarą. Można bowiem świecić ładnie, a można też byle jak. Sól może wydobywać smak. Gdy jest jej za mało lub za dużo niedobrze. Tak więc trzeba umiaru.

Gdy jesteśmy zapatrzeni w Pana Jezusa to trwamy w Światłości czyli sycimy się nią, jesteśmy nią napełniani. Takie podpięcie do głównego Źródła światła.

Gdy spożywamy Jego Ciało to nabieramy smaku, smaku życia i smaku pragnienia życia wiecznego. Odnawiać trzeba i to zapatrzenie i to spożywanie. Im mniej tym mniejsza jasność i mniejsza siła.

Miara mocy

Wbrew światowemu myśleniu moc chrześcijanina nie jest związana z absolutną władzą czy niezniszczalnością. To wystawienie się na rozpuszczenie w ziemi. Nie ubóstwianie ziemi, ale stanie się dla niej solą czyli tym, co nadaje smak. Moc związana jest ze słabością, bo taka jest moc Boża. Ta objawiła się w Jezusie Chrystusie, który został zabity za nas i przez to ukazał nam wszechmoc Ojca. Ta zaś zawiera się w przebaczeniu, które otrzymujemy. Oto moc chrześcijanina - przebaczenie, które dla świata jest naiwnością i oznaką słabości.

Apostoł Paweł, tuz pośród pierwszych uczniów Pańskich przybywa nie po to, aby błyszcząc słowem i mądrością dawać wam świadectwo Boże. Żadnych popisów siły nadludzkiej. Przyszedł w imię Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. Takiego znamy. Trwając przy Synu staje przed ludźmi w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem.

Moc nie jest związana ze mną, ale z więzią z Panem w Kościele, który nam dał. Nie mamy przekonywać okrągłymi słowami. Mamy ukazywać ducha i moc w naszym życiu, dawać świadectwo wiary w moc Bożą. To jest moc światła, które uwierzyło, że mały płomyk rozświetli ciemności, a jednocześnie spala się.

Wzór bycia solą i światłem

Przyglądając się Maryi, Matce Pana odkrywamy Jej bycie solą dla ziemi. Obecna. Troszcząca się. Dostrzegająca braki i odnosząca je do Syna. Zapraszająca nas do tego, byśmy uczynili wszystko, co Jezus nam powie. Jak sól znikająca, nie pchająca się na pierwszy plan.

Także rozważamy Jej bycie światłem świata. Nie da się Jej ukryć. Jest na górze. Choć nie jest bycie w świetle reflektorów. Modli się do Boga wstawiając się za nami. Zapalona jest na świeczniku i spala się dla Tego, który uczynił dla Niej, z Nią i w Niej wielkie rzeczy. Jest w domu, w Kościele i świeci nam!

Matko przez Boga wybrana prowadź nas prostą drogą do Pana! I to czyni jako sól i jako światło.

Prowadzi do Pana, wskazuje na Syna. Taki ma być chrześcijanin, syn i córka Maryi. Tak jak i Jej niech świeci i nasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

o. Robert Więcek SJ

góra

.

Eucharystia
TAJEMNICA WIARY

"Na tym polega dzieło
zamierzone przez Boga,
abyście uwierzyli w Tego,
którego On posłał"

(J 6,29)

Wiara eucharystyczna Kościoła

6. "0to wielka tajemnica wiary!" Tym wyrażeniem, wypowiadanym natychmiast po słowach konsekracji, kapłan głosi sprawowane misterium i odsłania swój zachwyt nad substancjalną przemianą chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa, rzeczywistością, która przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. W istocie Eucharystia jest w całym tego słowa znaczeniu "tajemnicą wiary", "streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary". Wiara Kościoła jest istotowo wiarą eucharystyczną i karmi się ona w szczególny sposób przy stole Eucharystii.

Wiara i sakramenty to dwa uzupełniające się aspekty życia kościelnego. Wzbudzona przez głoszenie słowa Bożego, dzięki łasce wiara karmi się i wzrasta w spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem, które realizuje się w sakramentach: "Wiara wyraża się w obrzędzie a obrzęd zwiększa i umacnia wiarę". Dlatego też sakrament Ołtarza pozostaje zawsze w centrum życia Kościoła; "dzięki Eucharystii, Kościół odradza się ciągle na nowo!". Im żywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w życiu kościelnym poprzez świadome przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył swoim uczniom. Świadczy o tym sama historia Kościoła. Każda wielka reforma wiąże się w jakiś sposób z odkryciem w wierze obecności eucharystycznej Pana wśród swego ludu.

.
Przenajświętsza Trójca
i Eucharystia Chleb,
który zstąpił z nieba

7. Pierwszą rzeczywistością wiary eucharystycznej jest sama tajemnica Boga, czyli miłość trynitarna. W rozmowie Jezusa z Nikodemem znajdujemy wyjaśnienie tego zagadnienia: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony" (J 3,16-17). Te słowa wskazują na ostateczny korzeń daru Bożego. Jezus w Eucharystii daje nie "coś", ale siebie samego; ofiaruje On swoje ciało i przelewa swoją krew. W ten sposób daje całą swą egzystencję, objawiając pierwotne źródło tej miłości.

Jest On wiecznym Synem danym nam przez Ojca. Słyszymy ponadto w Ewangelii, jak Jezus po nakarmieniu tłumu przez rozmnożenie chleba i ryb mówi do swych rozmówców, którzy poszli za Nim aż do synagogi w Kafarnaum: "Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu" (J 6,32-33); i dochodzi do utożsamienia samego siebie, swego własnego ciała i swojej własnej krwi z tym chlebem: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata" (J 6,51). W ten sposób Jezus objawia się jako chleb życia, który Ojciec przedwieczny daje ludziom.

Bezinteresowny dar Przenajświętszej Trójcy

8. W Eucharystii odsłania się zamysł miłości, który kieruje całą historią zbawienia (por. Ef 1,10; 3,8-11). W niej Deus Trinitas, który sam jest miłością (por. 1J 4,7-8), w pełni angażuje się w naszą ludzką kondycję. W chlebie i winie, pod których postaciami Chrystus nam się daje w paschalnej uczcie (por. Łk 22,14-20; 1Kor 11,23-26), całe Boże życie dociera do nas i udziela się w formie sakramentu. Bóg jest doskonałą komunią miłości pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Już w stworzeniu człowiek został powołany do udziału, w jakiejś mierze, w ożywczym Bożym tchnieniu (por. Rdz 2,7).

Ale w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym oraz w wylaniu Ducha Świętego, danym bez miary (por. J 3,34), stajemy się uczestnikami Bożej zażyłości. Jezus Chrystus, który "przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę" (Hbr 9,14), w darze eucharystycznym udziela nam tego samego Bożego życia. Chodzi o dar absolutnie bezinteresowny, który jest jedynie odpowiednikiem obietnic Bożych, spełnionych ponad wszelką miarę. Kościół przyjmuje, celebruje, adoruje ten dar w wiernym posłuszeństwie. "Tajemnica wiary" jest tajemnicą miłości trynitarnej, do uczestnictwa w której jesteśmy przez łaskę wezwani. Także więc i my musimy zawołać wraz z św. Augustynem: "Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę".

* * *

.
Eucharystia:
to dziękczynienie, spotkanie z Bogiem,
to zaproszenie do bliskość z Bogiem,
to znak miłości Boga do mnie i mój o Boga,
to miejsce, w którym uczymy się dawać,
to źródło prawdziwego życia,
uczta Baranka, na którą zostaliśmy zaproszeni.

Eucharystia otwiera nam oczy na miłość. Bóg daje nam się cały. Jest źródłem ukojenia, uspokojenia, sakramentem pokornej miłości, uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Nie zapomnę słów Józefa Augustyna SJ, które zacytuję... Miłość w Eucharystii-Jezus klęka i prosi, abyśmy się dali kochać. Tylko ci, którzy pozwalają się kochać, nie odrzucają miłości.

"Czy cenimy sobie Eucharystię? Ile nas kosztuje Eucharystia? Jeżeli jesteś zmęczony, jeśli podróż na Mszę Świętą trwa godzinę lub trzy, jeśli zostawiasz w domu obowiązki i wybierasz się na Eucharystię to wtedy cię kosztuje Eucharystia. Jeśli idziesz na przechadzkę, bo jest ładna pogoda, a po drodze na Mszę Świętą to nic cię ta Eucharystia nie kosztuje"

A. Wawro

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA V NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

9.02.2020r.

Pan Bóg chce, byśmy oddawali Mu cześć wiernie trzymając się Jego przykazań. Przez to cały świat może stawać się lepszym. Obyśmy umocnieni Eucharystią zdecydowanie poszli żyć Ewangelią, na przekór temu, co proponuje nam dzisiejszy świat.

Kolekta dzisiejsza na archidiecezję
- wspieranie domów rekolekcyjnych - za ofiary Bóg zapłać.

1. Dzisiaj o godz. 16.00 Nieszpory niedzielne - serdecznie zapraszamy

2. W poniedziałek wspominamy św. Scholastykę,
we wtorek - Najświętszej Maryi Panny z Lourdes,
a w piątek obchodzimy Święto św. Cyryla i Metodego - patronów Europy

3. We wtorek z racji Dnia Chorych o godz. 8.00 Msza św. w intencji chorych i dla chorych indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. A po Mszy św. chorych i ich opiekunów zapraszamy na poczęstunek. Drzwi do kościoła od strony kaplicy Matki Bożej będą otwarte, by można było wjechać wózkiem inwalidzkim. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
Wieczorem zapraszamy Czcicieli Matki Bożej na Mszę św. i nowennę.

4. W czwartek o godz. 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

5. W piątek o 16.15 spowiedź dla dzieci.
O 16.00 Msza szkolna.

6. W sobotę o godz. 17.30 okazja do spowiedzi. Jest to również okazja do osobistej adoracji i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
I zapraszamy w każdą sobotę.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

następny Nr 885

"PARAFIANIN" Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej w Rudzie Śląskiej
Redaguje: Mirosław Riedel. W numerze wykorzystano rozważania i grafikę pochodzącą z miesięcznika "image" pod redakcją referatu Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie.

.