Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 12m(890m) rok XX 7. czerwca 2020 roku.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - rok A


I Czytanie: Wj 34,4b-6. 8-9;
Psalm: Dn 3;
II Czytanie: 2Kor 13,11-13;
Ewangelia: J 3,16-18
Pieśni: 701.1; W: 4; Pd: 202; K: 240, 249; U: 199, 198; Z: 204, 197

.

 
Ewangelia:

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

góra

.

Rozważania do Ewangelii

Z niedzielnej Ewangelii...
Uroczystość Najświętszej Trójcy, rok A

 

"...Tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął,
ale miał życie wieczne..."
(J 3,16)

Też byś chciał wszystkich kochać... Jesteś przekonany, że walka ludzi niszczy. Że jedność jest wartością. Że ludzie potrzebują miłości... Dlatego ty też byś chciał kochać wszystkich. Ale pod warunkiem, że... Że ciebie to nie zaboli. Że ty nie będziesz miał mniej. Że i oni będą cię kochać... Dopiero wtedy, gdy i oni będą cię kochać... Na tyle, na ile oni będą cię kochać...

"...Tak Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał..."

Właściwie to kochasz wszystkich. Tyle, że nie zawsze. Nie wtedy, gdy brat wpycha się na twoją część stołu. Nie wtedy, gdy dzień po "osiemnastce" matka też każe wrócić do domu przed 22:00. Nie wtedy, gdy krewni "pomagają" wydawać twoje pieniądze. Gdy ktoś ogranicza twoje prawa...

I dopiero, gdy go stracisz... Dopiero gdy go zabraknie, chciałbyś zrezygnować ze wszystkich swoich praw. Nawet przyjąć wszystkie warunki, by móc go dalej kochać. Niestety, znów za późno... Za rzadko, za późno, za mało..

"...Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił..."

A gdyby Bóg kochał pod warunkiem że... Gdyby Bóg kochał dopiero wtedy gdy... Gdyby kochał tylko tych którzy...? Powiedzmy, że do pierwszego grzechu... Pamiętasz jeszcze, kiedy to było? Pamiętasz jeszcze, ile było później?... Nie miałby kogo kochać...

Tymczasem Bóg kocha pomimo że... I zawsze wcześniej niż... Dlatego przy Nim nawet miłość, która przyszła za późno, jeszcze ma ogromną wartość. Jeśli czegoś potrafiła nauczyć. Jeśli potrafiła cię zmienić. Jeśli postawiłeś Boga ponad swą rozpacz. Ponad swoją dumę. Ponad swój ból...

"...Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat
po to, aby świat potępił, ale po to,
by świat został przez Niego zbawiony..."

Teresa 
bog-szew@wp.pl 

Źródło: https://brewiarz.pl/

https://www.katolik.pl/

góra

.

góra

.

Niedziela, 7 czerwca 2020
Najświętszej Trójcy (rok A)
Uroczystość

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Boże najwyższy i jedyny Panie,
Ojcze i Synu, i Duchu płomienny,
Ciebie wyznają w Trójcy nierozdzielnej
Twoi wybrani.

2 Twojej istoty pojąć nikt nie zdoła,
Ale niebianom wielbiącym Cię wiecznie
Dajesz wesele, kiedy im pozwalasz
Patrzeć na Ciebie.

3 Ty, któryś stworzył cały ogrom ziemi,
Wszystkim kierujesz w odwiecznej światłości;
Ogrzej miłością Ducha Najświętszego
Serca człowiecze.

4 Myślą złączeni z mieszkańcami nieba
Hymnem sławimy Twój wielki majestat,
Pragnąc, byś raczył dać nam pokój błogi
W swoim królestwie. Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Z Pierwszego Listu
św. Pawła Apostoła do Koryntian
1Kor 2,1-16

Wielka tajemnica planu Bożego

Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.

A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego "ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują".

Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Kto zaś z ludzi zna to, co ludzkie, jeżeli nie duch, który jest w człowieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Boży. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha.

Człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł Chrystusowy.

RESPONSORIUM
por. Ef 1,17. 18; 1Kor 2,12

W. Niech Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, + Ojciec chwały, / da nam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego, / niech da nam światłe oczy serca, * Byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, / czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

K. Nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga. W. Byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, / czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.

góra

.

II CZYTANIE

Z listów św. Atanazego, biskupa
(List 1 do Serapiona, 28-30)

Światłość, chwała i łaska w Trójcy i od Trójcy

Zakładki: 1. 2. 3.

Pożyteczne jest poznawanie starożytnej tradycji, nauki i wiary Kościoła, którą Pan przekazał, Apostołowie głosili, Ojcowie zachowali. Na niej zbudowany jest Kościół, a jeśli ktoś oddala się od Kościoła, nie jest już ani też nie może nazywać się chrześcijaninem.

Otóż wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w Niej nic obcego ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym, i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest "ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim". Jest "ponad wszystkim" jako Ojciec, jako początek i źródło; "przez wszystko", to jest przez Słowo, i "we wszystkim", w Duchu Świętym.

Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian o darach duchowych, wszystkie odnosi do Boga Ojca jako do źródła: "Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne są posługiwania, lecz ten sam Pan; różne są działania, lecz jeden Bóg, który dokonuje wszystkiego we wszystkich".

To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca przez Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są rzeczywiście darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie też jest również Ojciec. Tak spełnia się powiedzenie: "Ja i Ojciec przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy". Tam, gdzie jest światło, tam i jasność, gdzie zaś jasność, tam jej skuteczność i niezrównana łaska. Poucza o tym święty Paweł w Drugim Liście do Koryntian następującymi słowami: "Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi". Łaskę bowiem i dar dany w Trójcy otrzymujemy od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Podobnie więc jak łaskę daje nam Ojciec przez Syna, tak też nie możemy mieć udziału w darze, jak tylko w Duchu Świętym. Mając zaś w Nim udział, mamy miłość Ojca, łaskę Syna i jedność w Duchu Świętym.

RESPONSORIUM

W. Błogosławmy Ojca i Syna, + i Ducha Świętego, * Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

K. Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. W. Chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

góra

.

HYMN CIEBIE, BOŻE, CHWALIMY

.
Ciebie, Boże, chwalimy,
Ciebie, Panie, wysławiamy.
Tobie, Ojcu Przedwiecznemu,
wszystka ziemia cześć oddaje.
Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie niebiosa i wszystkie Moce:
Tobie Cherubini i Serafini
nieustannym głoszą pieniem:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów!
Pełne są niebiosa i ziemia
majestatu chwały Twojej.
Ciebie przesławny chór Apostołów,
Ciebie Proroków poczet chwalebny,
Ciebie wychwala
Męczenników zastęp świetlany.
Ciebie po wszystkiej ziemi
wysławia Kościół święty:
Ojca niezmierzonego majestatu,
godnego uwielbienia, prawdziwego
i Jedynego Twojego Syna,
Świętego także
Ducha Pocieszyciela.
Tyś Królem chwały, o Chryste,
Tyś Ojca Synem Przedwiecznym.
Ty, dla zbawienia naszego biorąc człowieczeństwo,
nie wahałeś się wstąpić w łono Dziewicy.
Ty, skruszywszy żądło śmierci,
otworzyłeś wierzącym królestwo niebios.
Ty po prawicy Boga zasiadasz
w Ojcowskiej chwale.
Ty przyjdziesz jako Sędzia:
tak wszyscy wierzymy.
Błagamy Cię przeto: dopomóż swym sługom,
których najdroższą Krwią odkupiłeś.
Policz ich między świętych Twoich
w wiekuistej chwale.

Módlmy się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia; + spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

7.06.2020r.

Wychwalamy dzisiaj Boga w Trójcy Jedynego, Boga, który jest Ojcem, Syna, który jest Zbawicielem, i Ducha Świętego, który nas uświęca. W imię Trójcy Świętej rozpoczęliśmy tę ofiarę, trwajmy więc zawsze złączeni z Bogiem, który nas kocha, zbawia i uświęca.

Kolekta przeznaczona jest na potrzeby Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Za ofiarę składamy Bóg zapłać.

Dzisiaj Nabożeństwo Czerwcowe o godz. 16.00. Zapraszamy.

W miesiącu czerwcu po wieczornej Mszy św. odprawiamy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa z wyjątkiem oktawy Bożego Ciała, kiedy to nabożeństwo odprawimy o godz. 17.30.

Dziś kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.

We wtorek Nowenna do Matki Bożej Nieustającej pomocy na nabożeństwie czerwcowym.

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu składamy wszyscy publiczne świadectwo naszej wiary wobec Najświętszego Sakramentu, biorąc udział w procesji. Z racji pandemii w tym roku każdą Mszę św. zakończymy wystawieniem Najświętszego Sakramentu i procesją teoforyczną z czterema błogosławieństwami wokół kościoła.

Msze św. jak w niedziele: o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,12.15 i o 19.00. Nie ma Nieszporów.

W piątek o godz. 16.30 ks. Bp Grzegorz Olszowski udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Z racji pandemii i konieczności zachowania bezpieczeństwa w kościele będą obecni tylko rodzice i świadek bierzmowania. Dziękujemy za zrozumienie. W związku z tym dla młodzieży próba we wtorek o 19.00 i spowiedź w środę o 17.00. Obecność obowiązkowa.

W sobotę zapraszamy na nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczniemy o 17.30 Nabożeństwem czerwcowym z procesją teoforyczną wokół kościoła. Po Mszy Różaniec i procesja z figurą Matki Bożej i relikwiami św. Pastuszków wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy.
Od 17.30 okazja do spowiedzi św.
O 19.00 Nauka chrzcielna

Za tydzień w niedzielę kolekta specjalna na fundusz remontowy naszego kościoła.

Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2021. Prośmy w intencjach naszych najbliższych. Pamiętajmy o naszych zmarłych.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

CD Nr 890n

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.