Pismo parafii Matki Boskiej Różańcowej
w Rudzie Śląskiej

- do użytku wewnętrznego Kościoła -


Nr 5(906) rok XXI 31. stycznia 2021 roku.

Czwarta Niedziela Zwykła - rok B

I czytanie: Pwt 18,15-20;
Psalm: Ps 95,1-2. 6-9;
II czytanie: 1Kor 7,32-35;
Aklamacja: Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło (Mt 4,16)
Ewangelia: Mk 1,21-28;
Pieśni: 701.1; W: 573. 625; Pd: 576; K: 318; U: 300; Z: 74. 609

.

góra

.

 
Ewangelia:

W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego.

góra

.

I czytanie: Pwt 18,15-20

Prorocy

15 Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. 16 Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: "Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł". 17 I odrzekł mi Pan: "Dobrze powiedzieli. 18 Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. 19 Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. 20 Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć".

góra

.

Biblia pyta:

Obracają się wśród Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale i oni nie są bez winy: jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?
(Mdr 13,7-9)

* * *

ŹRÓDŁA

Mówisz: Niech sobie ludzie nie kochają Boga,
Byle im była cnota i Ojczyzna droga.
Głupiec mówi: Niech sobie źródło wyschnie w górach,
Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach.

Adam Mickiewicz

* * *

Patrz ludziom prosto w oczy.

H. Jackson Brown, Jr. "Mały poradnik życia" 

Źródło: https://www.katolik.pl/

góra

.

Słowem

Złe duchy - jak często musimy z nimi walczyć. Nieczysty duch - jak często staramy się go pokonać. Naszą zawziętość, naszą zazdrość, naszą pogardę innymi. A co czyni Jezus z nieczystym duchem? Rozkazuje mu: Milcz! I zamilkł. To takie proste. W każdym razie dla Jezusa.

W dzisiejszej Ewangelii nieczysty duch jest szczególnego rodzaju. Bluźni Bogu i Jezusowi. Duch ten twierdzi, że Jezus przyszedł, by zgubić wszystkich ludzi. Jak doszedł do tego? Musiał to być zatwardziały nieczysty duch, skoro miał czelność coś takiego powiedzieć w obecności wielu, pośrodku synagogi. Trzeba być do cna przesiąkniętym nienawiścią, zazdrością i pogardą. by takie słowa rzucić Jezusowi w twarz. Ale trzeba o tym pamiętać.

Również publiczna działalność Jezusa, Jego nauczanie, napotykało trudności. Także Jezus musiał borykać się z przeciwnościami. Ale Jezus wiedział, gdzie ma szukać pomocy. Jego doskonałe zaufanie do Boga było Jego obroną. A zatem powiada do nieczystego ducha: Milcz! I zły duch jest mu posłuszny.

Nasze zadanie jest z pewnością trudniejsze. Ale możemy próbować, a nawet powinniśmy. Możemy prosić Boga, by oczyścił nas z wszelkiej nienawiści, zazdrości, pogardy. Możemy prosić. Wszędzie. Zawsze. Przynajmniej tyle powinno być w nas ufności.

Michael Becker

Źródło: Parafianin Nr 5 (234) 29.01.2006 rok.

góra

.

Jezus nauczał z mocą, ponieważ ludzie
w skuteczności Jego słów rozpoznawali
uzdrawiające ręce Ojca.

góra

.

Niedziela, 31 stycznia 2021
IV NIEDZIELA ZWYKŁA B

Godzina Czytań

K. + Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

HYMN

1 Na początku było Słowo
Równe Ojcu pełnią bóstwa;
W Nim jest życie, światło ludzi,
Jaśniejące wśród ciemności.

2 Tyś jest Słowem, Zbawicielu,
W Tobie wszystko zaistniało;
Cały wszechświat dzierżysz w dłoni:
Niebo, ziemię i otchłanie.

3 Jesteś Pierwszy i Ostatni,
Król i Sędzia panujących:
Miecz w Twych ustach obosieczny,
By oddzielić zło od dobra.

4 Kościół Boży, Miasto Nowe,
Lśniące złotem i perłami,
Dzięki Twojej krwi wzniesione,
Stało się mieszkaniem naszym.

5 Sam oświecasz Miasto swoje,
Zaślubione Tobie w chwale;
Tam nakarmisz nas w wieczności
Owocami z drzewa życia.

6 Tobie chwała, Zmartwychwstały,
Twemu Ojcu i Duchowi;
Byłeś, jesteś, znów powrócisz,
Więc wołamy: "Przybądź, Panie!" Amen.

góra

.

I CZYTANIE

Początek Pierwszego Listu
św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan
(1Tes 1,1-2,12)

Troska Pawła o Kościół w Tesalonikach

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój!

Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie.

Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.

Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.

Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przyjście do was nie okazało się daremne. Chociaż ucierpieliśmy i - jak wiecie - doznaliśmy zniewagi w Filippi, odważyliśmy się w Bogu naszym głosić Ewangelię Bożą wam, pośród wielkiego utrapienia. Upominanie zaś nasze nie pochodzi z błędu ani z nieczystej pobudki, ani z podstępu, lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca.

Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie - jak wiecie - ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem, my jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy.

Pamiętacie przecież, bracia, naszą pracę i trud. Pracowaliśmy dniem i nocą, aby nikomu z was nie być ciężarem. Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą. Sami jesteście świadkami, i Bóg także, jak zachowywaliśmy się święcie, sprawiedliwie i nienagannie pośród was wierzących. Wiecie: tak każdego z was zachęcaliśmy i zaklinaliśmy, jak ojciec swe dzieci, abyście postępowali w sposób godny Boga, który was wzywa do swego królestwa i chwały.

RESPONSORIUM
(1Tes 1,9. 10; 3,12. 13)

W. Nawróciliście się do Boga, + by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu / i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych. * On nas wybawi od nadchodzącego gniewu.

K. A Pan niech spotęguje waszą wzajemną miłość, aby serca wasze utwierdzone zostały w świętości na przyjście Pana. W. On nas wybawi od nadchodzącego gniewu.

góra

.

II CZYTANIE

Z listu św. Ignacego Antiocheńskiego,
biskupa i męczennika, do Smyrneńczyków
(nr 1,1 - 4,1)

Chrystus nas wzywa
do swego chwalebnego królestwa

Zakładki: 1. 2. 3.

Ignacy, zwany również Teoforem, Kościołowi Boga Ojca i umiłowanego Jezusa Chrystusa, Kościołowi, który z miłosierdzia Bożego dostąpił wszelkich darów, pełnemu wiary i miłości, obfitującemu we wszystkie łaski, umiłowanemu przez Boga i uświęcającemu; Kościołowi, który gromadzi się w Smyrnie, w Azji, wszelkie błogosławieństwo w nieskażoności ducha i słowie Bożym.

Wysławiam Jezusa Chrystusa, Boga, iż dał wam tak wielką mądrość. Stwierdziłem bowiem, iż staliście się doskonałymi w niewzruszonej wierze, jakby duszą i ciałem przytwierdzeni do krzyża Pana Jezusa Chrystusa, ugruntowani w miłości przez Jego krew, pełni mocnej wiary w naszego Pana prawdziwie narodzonego, z "rodu Dawida podług ciała", Bożego zaś Syna według upodobania i mocy Boga, prawdziwie narodzonego z Dziewicy, ochrzczonego przez Jana "dla wypełnienia wszystkiego, co słuszne", prawdziwie ukrzyżowanego dla nas za czasów Poncjusza Piłata i Heroda tetrarchy (my właśnie jesteśmy tego owocem przez błogosławioną Jego mękę), aby przez zmartwychwstanie swoje mógł wznieść sztandar w obronie swoich świętych i wiernych, czy to spośród Żydów, czy pogan w jednym ciele swojego Kościoła.

Wszystko to wycierpiał dla nas, dla naszego zbawienia. Cierpiał zaś rzeczywiście, jako też i rzeczywiście zmartwychwstał.

Co do mnie, wiem, iż po zmartwychwstaniu zachował ciało, i wierzę, że w ciele tym pozostaje dotąd. Kiedy ukazał się Piotrowi i towarzyszom, rzekł: "Zbliżcie się; dotknijcie i zobaczcie, że nie jestem bez ciała". I natychmiast dotknęli Go i uwierzyli dzięki zetknięciu się z Jego ciałem i duchem. Dlatego odtąd za nic mieli już śmierć i odnieśli nad nią zwycięstwo. Po zmartwychwstaniu jadł z nimi i pił zupełnie jak człowiek z krwi i ciała, chociaż duchem zjednoczony był z Ojcem.

Wszystko to przypominam wam, ukochani, chociaż wiem dobrze, że taka właśnie jest wasza wiara.

RESPONSORIUM
(Ga 2,19-20)

W. Dla Prawa umarłem, aby żyć dla Boga. + Choć nadal prowadzę życie w ciele, / jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, * Który umiłował mnie / i samego siebie wydał za mnie.

K. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. W. Który umiłował mnie / i samego siebie wydał za mnie.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy * i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, + który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: https://brewiarz.pl/

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

góra

.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Na 4 Niedzielę Zwykłą

31.01.2021r.

Mając Mistrza z Nazaretu w swoim życiu, który przekazuje "naukę z mocą", jesteśmy pewni, że nie zginiemy. Przyjęcie Bożej prawdy z wiarą i wierność nauce Pana gwarantują zbawienie.

Dzisiejsza kolekta na potrzeby parafii - Bóg zapłać.

Dzisiaj o 16.00 ostatnie Nieszpory Kolędowe. Zapraszamy.

We wtorek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej obchodzone jako światowy dzień Życia Konsekrowanego. Na Mszach św. święcimy gromnice. Dodatkowa Msza św. o 9.30. Kolekta na zakony kontemplacyjne.
18.00 Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. i nowennę
19.00 w kościele spotkanie pierwszej grupy dzieci przygotowujących się do I Komunii św. (Klasa 3A i z innych szkół) wraz z rodzicami.

W środę wspominamy św. Błażeja.
Na mszach udzielamy błogosławieństwa od chorób gardła.

W I czwartek
07.30 nabożeństwo w intencji Duchowieństwa i o nowe powołania.
08.00 Msza św. w intencji Duchowieństwa i o nowe powołania.
17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W I piątek
wspominamy św. Agatę. Na Mszach św. pobłogosławimy chleb i wodę.
07.30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
08.00 Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa intencji Parafian.

W I sobotę
07.30 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z modlitwą różańcową.
09.00 odwiedzimy chorych. Prosimy o zgłoszenia.
17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.

W przyszłą niedzielę na Mszy o godz. 11.00 poświęcimy dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. świece komunijne i różańce.

góra

Polecamy nasze parafialne strony internetowe:

Parafialna strona internetowa

Cd Nr 906

następny Nr 907

"PARAFIANIN" Niniejsza Gazetka ukazuje się tylko
w wersji cyfrowej z uwagi na panującą pandemię.

.