.

DOKUMENTY SOBOROWE I INNE ŹRÓDŁA

Breviarum fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła,
oprać. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 1998

Codex Iuris Canonici, Kodeks prawa kanonicznego (KPK)

Caritas in veritate (2009),
encyklika społeczna Benedykta XVI (CIV)

Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae (DH)

Dokumenty papieskie, encykliki:
z internetowego portalu www.opoka.org.pl

Fragmenty z [pism] Ojców Apostolskich za:
Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich,
wyd. 2. popr., tłum. A. Świderkówna,
wstęp, kom. M. Starowieyski, Kraków 1998

Katechizm Kościoła Katolickiego,
wyd. 2. popr., Pallottinum, Poznań 2002 (KKK)

Konstytucja dogmatyczna o Kościele
Lumen gentium, Sobór Watykański II (LG)

Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym
Dei Verbum, Sobór Watykański II (DV)

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, Sobór Watykański II (GS)

Konstytucja o liturgii świętej
Sacrosanctum Concilium, Sobór Watykański II (SC)

Laborem exercens (1981),
encyklika społeczna Jana Pawła II (LE)

Populorum progressio (1967),
encyklika społeczna Pawła VI (PP)

Sobór Watykański II. Konstytucje dekrety deklaracje,
tekst polski, nowe tłu moczenie, Pallottinum, Poznań 2002

góra

Następna strona

Powrót