.

CZĘŚĆ TRZECIA

"Beze Mnie nic uczynić nie możecie" (J 15,5)

O NADZIEI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,
ŁASCE BOŻEJ I JEJ ŹRÓDŁACH

.

ROZDZIAŁ PIERWSZY

NADZIEJA CHRZEŚCIJAŃSKA

271. Co to znaczy: mieć nadzieję chrześcijańską?
Mieć nadzieję chrześcijańską, znaczy, spodziewać się od Pana Boga dla zasług Jezusa Chrystusa: odpuszczenia grzechów, łaski i wiecznego zbawienia.

272. Dlaczego powinniśmy mieć nadzieję chrześcijańska, czyli ufność w Bogu?
Powinniśmy mieć nadzieję chrześcijańską, czyli ufność w Bogu dlatego, ponieważ Pan Bóg jest wierny, wszechmocny i miłosierny.

"Żyję Ja, mówi Pan Bóg i nie chcę śmierci niezbożnego, ale żeby się nawrócił niezbożny od drogi swej, a żył". (Ezechiela 33,11)

273. Jaką ufność powinniśmy mieć w Bogu?
W Bogu powinniśmy mieć ufność:
1) dziecięcą,
2) niezachwianą,
3) poddaną woli Bożej.

Nadziei chrześcijańskiej sprzeciwia się:
1) zuchwała ufność,
2) brak ufności,
3) rozpacz.

Akt nadziei chrześcijańskiej:

BOŻE, "Ufam Tobie, boś Ty wierny,
wszechmocny i miłosierny,
dasz mi grzechów odpuszczenie
łaskę i wieczne zbawienie".

.

ROZDZIAŁ DRUGI

ŁASKA BOŻA

274. Co nam jest koniecznie potrzebne do zbawienia?
Do zbawienia koniecznie potrzebna jest nam łaska Boża, ponieważ Pan Jezus powiedział:
"Beze Mnie nic uczynić nie możecie". (J 15,5).

275. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

Pan Jezus porównał łaskę Bożą z wodą żywą. (Rozmowa z Samarytanką).

276. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?
Łaskę Bożą wysłużył nam Pan Jezus przez swoją śmierć na krzyżu.

277. Jakiej łaski udziela nam Pan Bóg do zbawienia?
Do zbawienia udziela nam Pan Bóg łaski uczynkowej i uświęcającej.

278. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone, i czyni nas szczególnie umiłowanymi dziećmi Bożymi.

279. Z czym porównał Pan Jezus łaskę uświęcającą?
Pan Jezus porównał łaskę uświęcającą z szatą godową i z siłą żywotną, jaką czerpie gałązka winna ze swego pnia.

280. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy laskę uświęcającą?
Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy po raz pierwszy w Sakramencie Chrztu.

281. Czego powinniśmy unikać, aby nie utracić laski uświęcającej?
Aby nie utracić łaski uświęcającej, powinniśmy unikać grzechu śmiertelnego.

282. Przez co Pan Bóg pomaga nam do wytrwania w łasce uświęcającej?
Do wytrwania w łasce uświęcającej pomaga nam Pan Bóg przez wiele łask uczynkowych.

283. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

Łaska uczynkowa pomaga nam w spełnianiu dobrych uczynków w ten sposób, że:
1) oświeca nasz rozum, abyśmy poznali, co dobre, a co złe,
2) wzmacnia naszą wolę, abyśmy czynili, co dobre, a unikali tego, co złe.

284. Komu Pan Bóg udziela łaski uczynkowej?
Łaski uczynkowej udziela Pan Bóg każdemu człowiekowi, albowiem Pan Bóg chce,
"aby wszyscy ludzie byli zbawieni". (1Tm 2,4).

285. Przez co przede wszystkim otrzymujemy laskę Bożą?
Łaskę Bożą otrzymujemy przede wszystkim przez Sakramenty święte.

.

ROZDZIAŁ TRZECI

ŹRÓDŁA ŁASKI BOŻEJ:
SAKRAMENTY ŚWIĘTE

286. Co to jest Sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który, z ustanowienia Pana Jezusa, daje nam łaskę Bożą.

287. Ile Sakramentów świętych ustanowił Pan Jezus?
Pan Jezus ustanowił siedem Sakramentów świętych:
1) Chrzest,
2) Bierzmowanie,
3) Najświętszy Sakrament,
4) Pokutę,
5) Ostatnie Namaszczenie,
6) Kapłaństwo,
7) Małżeństwo.

288. Przez które Sakramenty otrzymujemy życie nadnaturalne duszy, czyli łaskę uświęcającą?
Życie nadnaturalne duszy, czyli łaskę uświęcającą, otrzymujemy przez Chrzest i Pokutę.

289. Które Sakramenty pomnażają w duszy łaskę uświęcającą?
Łaskę uświęcającą w duszy pomnażają: Najświętszy Sakrament, Bierzmowanie, Kapłaństwo, Małżeństwo i Ostatnie Namaszczenie.

290. Dlaczego Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo wolno przyjąć tylko raz?
Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo wolno przyjąć tylko raz dlatego, ponieważ te trzy Sakramenty wyciskają w duszy znamię niezatarte.

291. Jak powinniśmy przyjmować Sakramenty święte?
Sakramenty święte powinniśmy przyjmować godnie, czyli z należytym przygotowaniem, aby nie popełnić świętokradztwa.

.

1. CHRZEST

292. Co to jest Chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

Kto przyjmuje Chrzest po dojściu do używania rozumu, otrzymuje także odpuszczenie grzechów osobistych przed Chrztem popełnionych.

293. Dlaczego Chrzest jest pierwszym Sakramentem?
Chrzest jest pierwszym Sakramentem, ponieważ rozpoczyna w nas życie Boże i dlatego przed Chrztem nie można ważnie przyjąć innego Sakramentu.

294. Dlaczego Chrzest jest najpotrzebniejszym Sakramentem?
Chrzest jest najpotrzebniejszym Sakramentem, ponieważ bez Chrztu nikt nie może być zbawiony.

Pan Jezus powiedział: "Jeśli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa niebieskiego". (J 3,5).

Kto nie ma możności przyjęcia Chrztu z wody, może się zbawić przez Chrzest krwi, albo Chrzest pragnienia.

Chrzest krwi jest to męczeńska śmierć poniesiona za Chrystusa Pana.

Chrzest pragnienia jest to szczere pragnienie przyjęcia Chrztu świętego, albo, jeśli kto nie wie o Chrzcie, wypełnienia wszystkiego, czego Bóg żąda dla zbawienia duszy.

295. Którymi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Chrztu?
Sakrament Chrztu ustanowił Pan Jezus słowami: "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". (Mt 28,19).

296. Kto może udzielać Chrztu świętego?
Chrztu świętego może udzielać miejscowy proboszcz lub w jego zastępstwie inny kapłan, a w nagłej potrzebie każdy człowiek.

297. Jak nazywamy człowieka, który przyjął Chrzest święty?
Człowieka, który przyjął Chrzest święty, nazywamy chrześcijaninem.

298. Który chrześcijanin nazywa się katolikiem?
Katolikiem nazywa się chrześcijanin, który uznaje papieża za widzialną Głowę Kościoła i wierzy w to wszystko, co Kościół nieomylnie wiernym podaje do wierzenia.

299. Co przyrzekliśmy na Chrzcie świętym?
Na Chrzcie świętym przyrzekliśmy:
1) wyrzec się złego ducha, jego pychy i wszelkich spraw jego.
2) uznać za prawdę wszystko, co nam Kościół święty podaje do wierzenia,
3) żyć według wiary aż do śmierci.

Rodzice chrzestni składają powyższe obietnice w imieniu małych dzieci, które mają przyjąć Chrzest święty.

.

2. BIERZMOWANIE

300. Który Sakrament umacnia katolika w wierze?
W wierze umacnia katolika Sakrament Bierzmowania.

301. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

302. Których łask udziela Bierzmowanie?
Bierzmowanie:
1) pomnaża łaskę uświęcającą,
2) wyciska na duszy znamię niezatarte wyznawcy Chrystusowego,
3) udziela siedem darów Ducha Świętego.

Pismo święte wymienia siedem darów Ducha Świętego (Izaj. 11,2):
1) dar mądrości,
2) dar rozumu,
3) dar rady,
4) dar męstwa,
5) dar umiejętności,
6) dar pobożności,
7) dar bojaźni Bożej.

303. Kto udziela Sakramentu Bierzmowania?
Sakramentu Bierzmowania udziela biskup, a z upoważnienia papieża może go udzielić także kapłan.

304. W jaki sposób udziela biskup Bierzmowania?
Biskup udziela Bierzmowania w następujący sposób:
1) modli się do Ducha Świętego o łaski i dary dla przystępującego do Bierzmowania,
2) kładzie rękę na głowie bierzmowanego i namaszcza jego czoło krzyżmem świętym, mówiąc: "Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam cię krzyżmem zbawienia w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen".
3) dotyka policzka przystępującego do Bierzmowania i mówi: "Pokój z tobą",
4) modli się nad bierzmowanym i udziela mu błogosławieństwa.

Krzyżmo święte jest to oliwa zmieszana z balsamem. Oliwa święci i wzmacnia, balsam zaś chroni od zepsucia. Łaska Ducha Świętego ma nas oświecić i umocnić duchowo oraz chronić od zepsucia grzechowego.

Krzyżmo święte, podobnie jak Olej katechumenów i Olej dla chorych poświęca biskup uroczyście w każdy Wielki Czwartek. W chwili udzielania Sakramentu Bierzmowania świadek Bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

305. Jak należy przygotować się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania?
Do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania należy przygotować się w następujący sposób:
1) poznać najważniejsze prawdy wiary, a szczególnie odnoszące się do Sakramentu Bierzmowania,
2) być w stanie łaski uświęcającej,
3) modlić się do Ducha świętego (np. odprawić nowennę).

Kto przez niedbalstwo nie przystąpi do Sakramentu Bierzmowania, pozbawia się wielu łask do życia według wiary i do zbawienia.

.

3. NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

306. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa, pod postaciami chleba i wina.

307. Dlaczego ten Sakrament jest najświętszy?
Sakrament ten jest najświętszy, ponieważ pod postaciami chleba i wina, jest obecny Pan Jezus jako Bóg i Człowiek. Zarówno pod postacią chleba, jak i wina, nawet pod najmniejszą cząstką, obecny jest Pan Jezus cały, żywy i niepodzielny.

308. Kiedy Pan Jezus obiecał, że ustanowi Najświętszy Sakrament?
Po cudownym rozmnożeniu chleba obiecał Pan Jezus, że ustanowi Najświętszy Sakrament, mówiąc: "Chleb, który Ja dam, jest Ciało Moje na żywot wieczny". (J 6,52).

309. Kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w Wielki Czwartek, w czasie ofiary Mszy świętej, którą przy Ostatniej Wieczerzy złożył po raz pierwszy swojemu Ojcu.

310. W jaki sposób ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w ten sposób, że:
1) wziął chleb, błogosławił go, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: "Bierzcie i jedzcie - to jest Ciało Moje";
2) potem wziął kielich z winem, i rzekł: "Pijcie z tego wszyscy, albowiem ten jest kielich Krwi Mojej";
3) rozkazał Apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę".

311. Co sprawił Pan Jezus słowami: "To jest Ciało Moje"?
Słowami: "To jest Ciało Moje", przemienił Pan Jezus chleb w ciało swoje.

312. Co sprawił Pan Jezus słowami: "To jest Krew Moja"?
Słowami: "To jest Krew Moja", przemienił Pan Jezus wino w Krew swoją.

313. Co dał Pan Jezus apostołom, mówiąc: "To czyńcie na Moją pamiątkę"?
Pan Jezus, mówiąc: "To czyńcie na Moją pamiątkę", dał apostołom władzę kapłańską, aby mogli przemieniać chleb w Ciało, a wino w Krew Jego.

314. W jakim celu ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w tym celu, aby:
1) ofiarować się za nas w Mszy świętej,
2) być naszym pokarmem w Komunii świętej,
3) przebywać wśród nas pod postacią chleba.

Najświętszy Sakrament przechowuje się na ołtarzu w tak zwanym "tabernakulum", przed którym płonie "wieczna lampa".

315. W jaki sposób odprawił Pan Jezus Mszą świętą w wieczerniku?
Pan Jezus odprawił Mszę świętą w wieczerniku w ten sposób:
1) wziął chleb i wino, pobłogosławił i ofiarował Ojcu swojemu - (Ofiarowanie),
2) przemienił chleb w Ciało swoje, a wino w Krew swoją - (Przeistoczenie),
3) dał apostołom do spożywania - (Komunia święta).

316. W jakim celu ustanowił Pan Jezus ofiarę Mszy świętej?
Pan Jezus ustanowił ofiarę Mszy świętej w tym celu, aby przez nią:
1) ponawiać swoją Ofiarę krzyżową,
2) oddawać Panu Bogu najdoskonalszą i nieustanną cześć,
3) zadość czynić za nasze grzechy.

"Na krzyżu i na ołtarzu mamy jedną i tę samą ofiarę, jednego i tego samego Ofiarnika". (Sobór Trydencki).

317. Co to jest Msza święta?
Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina, ofiaruje się za nas Ojcu swemu.

318. Komu dał Pan Jezus władzę składania ofiary Mszy świętej?
Władzę składania ofiary Mszy świętej dał Pan Jezus apostołom. Od apostołów władza ta przeszła na biskupów i kapłanów.

319. Co czyni kapłan w czasie Ofiarowania?
W czasie Ofiarowania kapłan ofiaruje Ojcu Przedwiecznemu chleb i wino i błogosławi je.

320. Co czyni kapłan w czasie Przeistoczenia?
W czasie Przeistoczenia kapłan przemienia chleb i wino w Ciało i Krew Pana Jezusa.

321. Co czyni kapłan w czasie Komunii świętej?
W czasie Komunii świętej kapłan spożywa Ciało i Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

322. Co myśmy powinni czynić w czasie składania Ofiary Mszy świętej?
W czasie składania Ofiary Mszy świętej, powinniśmy:
1) prosić pokornie, wspólnie z kapłanem, Ojca Przedwiecznego o przyjęcie tej ofiary,
2) oddawać cześć najgłębszą Panu Jezusowi, który się za nas ofiaruje,
3) przyjmować Pana Jezusa do serca swego, a przynajmniej wzbudzać gorące pragnienie Komunii świętej.

Ofiarowanie, Przeistoczenie i Komunia święta są to główne części Mszy świętej, ustanowione przez Pana Jezusa w wieczerniku. Jest to właściwa Ofiara Syna Bożego, czyli tak zwana Msza wiernych.

Z ustanowienia Kościoła, Ofiara Mszy świętej rozpoczyna się u stopni ołtarza, od tak zwanej Mszy katechumenów, na której, w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, mogli być obecni, oprócz wiernych (ochrzczonych) i katechumeni, czyli ci. którzy przygotowywali się do przyjęcia Chrztu świętego. Kościół dodał również krótkie zakończenie Mszy świętej.

323. W jakim celu składamy Ofiarę Mszy świętej?
Ofiarę Mszy świętej składamy w tym celu, aby:
1) oddać Panu Bogu najwyższą cześć,
2) dziękować za otrzymane dobrodziejstwa.
3) przeprosić za grzechy,
4) poprosić Go o potrzebne łaski.

324. Kto korzysta z Ofiary Mszy świętej?
Z Ofiary Mszy świętej korzystają wszyscy wierni: żywi i umarli.

Szczególnych łask dostępuje kapłan i ci, w których intencji odprawia on Mszę świętą, oraz wierni, którzy pobożnie uczestniczą w Mszy świętej, a zwłaszcza ci. którzy również przyjmują Komunię świętą.

Następna strona

Powrót