.

Komunia święta

325. Co to jest Komunia święta?
Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa, pod postaciami chleba i wina.

Kapłan, odprawiając Mszę świętą, przyjmuje Komunię świętą pod obiema postaciami, wierni zaś tylko pod postacią chleba.

326. Co znaczy wyraz: "K o m u n i a"?
Wyraz "Komunia" znaczy: zjednoczenie, w Komunii świętej bowiem jednoczymy się z Panem Jezusem.

327. Dlaczego powinniśmy przyjmować Komunię świętą?
Komunię świętą powinniśmy przyjmować, ponieważ Pan Jezus powiedział: "Kto pożywa Ciało Moje i pije Krew Moją, ma żywot wieczny". (J 6,55).

328. Kiedy jesteśmy obowiązani przyjmować Komunię świętą?
Jesteśmy obowiązani przyjmować Komunię świętą raz w roku w czasie wielkanocnym i w ciężkiej chorobie, jako wiatyk.

Kościół święty zachęca wiernych do częstej, a nawet codziennej Komunii świętej.

329. Co sprawia w nas Komunia święta?
Komunia święta łączy nas najściślej z Chrystusem Panem, wzmacnia życie Boże w nas i jest zapewnieniem chwalebnego zmartwychwstania i wiecznej szczęśliwości.

330. Co powinien uczynić, kto pragnie godnie przyjąć Komunię świętą?
Kto pragnie godnie przyjąć Komunię świętą, powinien przygotować duszę swoją i ciało.

331. W jaki sposób przygotowujemy duszę naszą do Komunii świętej?
Do Komunii świętej przygotowujemy duszę naszą w ten sposób, że spowiadamy się z grzechów, zwłaszcza ciężkich, pragniemy zjednoczenia z Panem Jezusem i wzbudzamy pobożne akty.

332. Co odmawiamy przed Komunią świętą?
Przed Komunią świętą odmawiamy:
1) spowiedź powszechną i akt żalu,
2) akty wiary, nadziei i miłości.
3) trzykrotnie akt pokory: "Panie, nie jestem godzien (godna), abyś wszedł do przybytku serca mego, ale tylko powiedz słowo, a będzie zbawiona dusza moja".
4) przed przyjęciem Hostii najświętszej, prosimy: "Ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj strzeże duszy mojej na żywot wieczny". Amen.

333. W jaki sposób przygotowujemy ciało nasze do Komunii świętej?
Do Komunii świętej przygotowujemy ciało nasze w ten sposób, że wstrzymujemy się od jedzenia i picia (według przepisów Kościoła), a do Stołu Pańskiego ubieramy się przyzwoicie.

334. Co powinniśmy uczynić po Komunii świętej?
Po Komunii świętej powinniśmy:
1) oddać najgłębszą cześć Panu Jezusowi,
2) podziękować Mu, że przyszedł do nas niegodnych,
3) prosić o łaski i błogosławieństwo dla siebie i bliźnich.

335. Jaką cześć należy oddawać Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie?
Panu Jezusowi, obecnemu w Najświętszym Sakramencie, należy oddawać cześć Boską, czyli uwielbienie.

336. Jak przepędzić dzień, w którym przyjmuje się Komunię świętą?
Dzień, w którym przyjmuje się Komunię świętą, należy przepędzić w pobożnym skupieniu duszy.

.

4. POKUTA

337. Co to jest Pokuta?
Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan, w zastępstwie Pana Boga, odpuszcza człowiekowi grzechy, po Chrzcie popełnione.

338. Kiedy Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty?
Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty w dniu swego zmartwychwstania, gdy ukazał się apostołom w wieczerniku.

339. Którymi słowami ustanowił Pan Jezus Sakrament Pokuty?
Pan Jezus ustanowił Sakrament Pokuty słowami: "Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". (J 20,22-23).

Pan Jezus dał wtedy apostołom władzę odpuszczania grzechów.

340. Kto po apostołach ma władzę odpuszczania grzechów?
Po apostołach władzę odpuszczania grzechów mają biskupi i kapłani.

341. Którymi słowami daje kapłan rozgrzeszenie?
Kapłan daje rozgrzeszenie słowami: "Ja ciebie rozgrzeszam z grzechów twoich w Imię Ojca i Syna i Ducha świętego". Amen.

342. Kiedy katolik powinien przyjąć Sakrament Pokuty?
Katolik powinien przyjąć Sakrament Pokuty wtedy, gdy czuje się winnym grzechu ciężkiego, a z nakazu Kościoła przynajmniej raz w roku.

343. Których łask udziela Sakrament Pokuty?
Sakrament Pokuty udziela następujących łask:
1) odpuszcza grzechy śmiertelne i powszednie,
2) odpuszcza karę wieczną i część kary doczesnej,
3) przywraca łaskę uświęcającą, lub ją pomnaża,
4) przywraca zasługi na niebo i daje łaski do poprawy życia.

W przypowieści o synu marnotrawnym pouczył nas Pan Jezus, kto otrzyma odpuszczenia grzechów.

344. Co musimy czynić, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?
Aby otrzymać odpuszczenie grzechów, musimy:
1) przypomnieć sobie grzechy - (rachunek sumienia),
2) żałować za nie - (żal za grzechy),
3) postanowić poprawę życia - (postanowienie poprawy),
4) wyznać grzechy - (spowiedź),
5) wypełnić zadaną pokutę - (zadośćuczynienie).

Do godnego przyjęcia Sakramentu Pokuty potrzebna nam jest pomoc Boża, dlatego modlimy się do Ducha świętego:

"Przyjdź Duchu Święty, daj mi łaskę, abym grzechy swoje dokładnie poznał, prawdziwie za nie żałował, szczerze się z nich wyspowiadał, stanowczo się poprawił i za nie zadośćuczynił".

Pomódl się również do Matki Najświętszej, Ucieczki grzeszników, do Anioła Stróża i do swego świętego Patrona.

.

O rachunku sumienia

345. Co znaczy robić rachunek sumienia?
Robić rachunek sumienia, znaczy, przypomnieć sobie swoje grzechy.

346. Jaki powinien być rachunek sumienia?
Rachunek sumienia powinien być dokładny i bezstronny.

347. Kiedy rachunek sumienia jest dokładny?
Rachunek sumienia jest dokładny, kiedy usiłujemy przypomnieć sobie wszystkie popełnione grzechy.

348. Kiedy rachunek sumienia jest bezstronny?
Rachunek sumienia jest bezstronny, gdy tak obwiniamy siebie, jak się czujemy być winnymi względem Pana Boga.

349. W jaki sposób przypominamy sobie grzechy?
Przypominamy sobie grzechy w ten sposób, że w myśli przechodzimy przykazania Boże i kościelne, grzechy główne i obowiązki swego stanu oraz zastanawiamy się, czyśmy zgrzeszyli: myślą, mową, pragnieniem lub uczynkiem.

350. Na co należy zwrócić szczególna, uwagę?
Szczególną uwagę należy zwrócić na liczbę ciężkich grzechów i na ważne okoliczności, które grzech powiększają, albo go zmieniają.

.

Szczegółowy rachunek sumienia

.
1) Kiedy byłem ostatni raz u spowiedzi?
2) Czy za grzechy szczerze żałowałem i postanowiłem poprawę?
3) Czy wyznałem wszystkie grzechy śmiertelne?
4) Czy wypełniłem dokładnie zadaną pokutę?
5) Czy w miarę możności naprawiłem wyrządzoną szkodę?

Z pierwszego przykazania:
Czy opuszczałem z lenistwa modlitwę codzienną?
Czy podczas modlitwy byłem dobrowolnie roztargniony?
Czy wstydziłem się wyznawać swoją wiarę?
Czy dobrowolnie powątpiewałem o prawdach wiary?

Z drugiego przykazania:
Czy wzywałem imiona Świętych lekkomyślnie i bez uszanowania?
Czy wymawiałem imiona święte w gniewie lub w żartach?
Czy przysięgałem niepotrzebnie?
Czy może przysięgałem fałszywie?
Czy mówiłem niewłaściwie o rzeczach świętych?

Z trzeciego przykazania:
Czy z własnej woli opuściłem Mszę świętą w niedzielę lub w święto?
Czy z własnej woli spóźniłem się na Mszę świętą?
Czy wyszedłem przed jej zakończeniem?
Czy zachowywałem się w kościele niepobożnie?
Czy w święto pracowałem ciężko bez koniecznej potrzeby?
Czy w inny sposób znieważyłem dzień święty?

Z czwartego przykazania:
Czy zaniedbywałem modlitwę za rodziców?
Czy odpowiadałem zuchwale rodzicom i przełożonym?
Czy rodziców i przełożonych martwiłem lub pobudzałem do gniewu?
Czy im źle życzyłem lub o nich źle mówiłem?
Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?
Czy wyśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?
Czy dokuczałem im?

Z piątego przykazania:
Czy szkodziłem sobie na zdrowiu np. przez picie alkoholu lub palenie papierosów?
Czy źle życzyłem bliźnim lub odgrażałem się im?
Czy ich przezywałem lub przeklinałem?
Czy dokuczałem bliźnim lub biłem ich?
Czy namawiałem ich do czegoś złego?
Czy gorszyłem ich przez zły przykład?
Czy chciałem się na kim zemścić?
Czy dręczyłem ptaki lub zwierzęta?

Z szóstego przykazania:
Czy dobrowolnie myślałem o rzeczach bezwstydnych?
Czy pragnąłem rzeczy bezwstydnych?
Czy mówiłem o nich lub chętnie słuchałem?
Czy z upodobaniem patrzyłem się na rzeczy lub obrazki nieprzyzwoite?
Czy pisałem lub rysowałem coś nieprzyzwoitego?
Czy popełniałem bezwstydne uczynki sam lub z drugimi?
Czy zezwalałem na nie?
Czy wyśmiewałem innych za ich skromność i wstydliwość?

Z siódmego przykazania:
Czy ukradłem co? komu? ile?
Czy nabywałem lub przechowywałem rzeczy skradzione?
Czy zatrzymywałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
Czy oszukałem bliźniego lub zniszczyłem jego własność?
Czy zniszczyłem własność państwową lub społeczną?
Czy zaniedbałem wynagrodzić wyrządzoną szkodę?
Czy w jakikolwiek sposób byłem współwinny kradzieży, popełnionej przez kogoś innego?
Czy współdziałałem w wyrządzaniu bliźnim jakiejkolwiek innej szkody na własności?

Z ósmego przykazania:
Czy kłamałem?
Czy byłem obłudny?
Czy podejrzewałem kogoś lekkomyślnie?
Czy posądzałem niesprawiedliwie bliźniego o coś złego?
Czy obmawiałem lub oczerniałem bliźnich?
Czy obraziłem kogo obelżywym słowem lub uczynkiem?
Czy poróżniłem bliźnich przez plotki?

Z dziewiątego i dziesiątego przykazania:
Czy miałem grzeszne pożądania? jakie?

Z przy kazań kościelnych:
Czy jadłem mięso w dni postne bez koniecznej potrzeby lub bez dyspensy?
Czy zaniedbałem spowiedź i Komunię świętą wielkanocną?

Z grzechów głównych:
Czy wynosiłem się nad innych i innymi gardziłem?
Czy byłem chciwy i nieuczynny dla drugich?
Czy cieszyłem się z cudzego nieszczęścia?
Czy smuciłem się z cudzego powodzenia?
Czy piłem alkohol?
Czy przebrałem miarę w jedzeniu i piciu?
Czy się złościłem? na kogo?
Czy dawałem powód do kłótni lub bójki?
Czy byłem leniwy do modlitwy i pracy?

Z obowiązków stanu:
Czy lekkomyślnie opuszczałem lekcje szkolne?
Czy nie uczyłem się zadanych lekcji?
Czy zaniedbywałem inną pracę obowiązkową?

.

O żalu za grzechy

351. Co znaczy: żałować za grzechy?
Żałować za grzechy, znaczy, boleć nad popełnionymi grzechami, brzydzić się nimi i wyrzec się ich.

352. Jaki żal jest koniecznie potrzebny do otrzymania odpuszczenia grzechów?
Do otrzymania odpuszczenia grzechów koniecznie potrzebny jest żal nadnaturalny, to znaczy, że musimy żałować, z pomocą łaski Bożej, z pobudek nadnaturalnych.

353. Kiedy żal nasz jest doskonały, czyli z miłości?
Żal nasz jest doskonały, czyli z miłości wtedy, gdy bolejemy nad swoimi grzechami dlatego, żeśmy obrazili naszego Ojca najlepszego i że przez grzechy byliśmy przyczyną męki i śmierci Syna Bożego.

354. Czego dostępujemy przez żal doskonały?
Przez żal doskonały dostępujemy natychmiast odpuszczenia grzechów, powinniśmy jednak wyznać je przy najbliższej spowiedzi.

Akt żalu doskonałego:

"Boże, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, bądź miłościw mnie grzesznemu, całym sercem skruszonemu".

Inna modlitwa

355. Kiedy należy wzbudzać żal doskonały?
Żal doskonały należy wzbudzać w niebezpieczeństwie życia.

Zbawienną jest rzeczą, wzbudzać także żal za grzechy przy pacierzu wieczornym.

356. Kiedy żal nasz jest niedoskonały, czyli z bojaźni?
Żal nasz jest niedoskonały, czyli z bojaźni wtedy, gdy bolejemy nad swoimi grzechami dlatego, że Pan Bóg brzydzi się grzechami i za nie karze.

Akt żalu niedoskonałego:

"Boże, boleję nad grzechami mymi, ponieważ Ty zawsze brzydzisz się nimi, lękam się Twej sprawiedliwej kary, lecz ufam miłosierdziu bez miary".

357. Co musi postanowić, kto szczerze żałuje za grzechy?
Kto szczerze żałuje za grzechy, musi postanowić, że się poprawi.

.

O postanowieniu poprawy

358. Co znaczy, postanowić poprawę?
Postanowić poprawę, znaczy, mieć szczerą wolą unikania grzechów i porzucenia okazji do grzechów.

359. Co to są okazje do grzechów?
Okazje, czyli sposobności do grzechów, są to osoby, miejsca lub rzeczy, które nas do grzechów prowadzą.

360. Na co naraża się, kto nie chce porzucić okazji do grzechów?
Kto nie chce porzucić okazji do grzechów, naraża się na odprawienie Spowiedzi świętej nieważnej.

361. Co musimy postanowić, gdy przystępujemy do Sakramentu Pokuty?
Gdy przystępujemy do Sakramentu Pokuty, musimy postanowić:
1) że będziemy unikać grzechu śmiertelnego i dobrowolnych do niego sposobności,
2) że będziemy używać skutecznych środków do poprawy,
3) że w miarę możności wynagrodzimy wyrządzone krzywdy,
4) że przebaczymy urazy doznane od bliźnich.

.

O spowiedzi

362. Co znaczy, spowiadać się?
Spowiadać się, znaczy, wyznawać grzechy przed kapłanem, aby otrzymać rozgrzeszenie.

363. Dlaczego musimy się spowiadać?
Musimy się spowiadać, ponieważ Pan Jezus tak nakazał i w tym celu ustanowił Sakrament Pokuty.

364. Jak powinniśmy się spowiadać?
Powinniśmy się spowiadać szczerze, czyli wyznawać swoje grzechy tak, jak czujemy się winnymi przed Panem Bogiem.

Spowiednik obowiązany jest bezwzględnie do zachowania tajemnicy spowiedzi.

365. Z których grzechów musimy się spowiadać?
Musimy się spowiadać ze wszystkich grzechów śmiertelnych, podając ich liczbę i ważne okoliczności.

366. Kiedy spowiedź jest nieważna i świętokradzka?
Spowiedź jest nieważna i świętokradzka wtedy, gdyby ktoś zataił grzech śmiertelny.

Przy takiej spowiedzi grzesznik nie otrzymuje odpuszczenia grzechów.

367. Co popełnia, kto po spowiedzi świętokradzkiej przyjmuje jeszcze inne Sakramenty święte?
Kto po spowiedzi świętokradzkiej przyjmuje inne Sakramenty święte, popełnia dalsze grzechy świętokradztwa, póki nie odprawi szczerej i ważnej Spowiedzi świętej.

368. Co należy uczynić, przed przystąpieniem do spowiedzi?
Przed przystąpieniem do spowiedzi, należy wzbudzić żal za grzechy i odmówić "Spowiedź powszechną".

"Ja, grzeszny(a), spowiadam się Panu Bogu wszechmogącemu, w Trójcy Świętej jedynemu, Najświętszej Maryi Pannie, wszystkim Świętym i tobie, ojcze duchowny, żem zgrzeszył(a) myślą, mową i uczynkiem - moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina".

369. Jak należy odprawiać Spowiedź świętą?
Spowiedź świętą należy odprawiać w następujący sposób:
1) przeżegnać się i powiedzieć: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus",
2) rozpocząć wyznanie grzechów słowami: "Ostatni raz spowiadałem(am) się np. przed miesiącem. Oskarżam się z następujących grzechów...",
3) zakończyć wyznanie grzechów słowami: "Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze żałuję, postanawiam się poprawić i proszę o pokutę i rozgrzeszenie",
4) w czasie rozgrzeszenia uklęknąć i żałować za grzechy, mówiąc: "Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu(ej)".
5) odejść, gdy kapłan zapuka,
6) pomodlić się po Spowiedzi świętej, a szczególnie podziękować Panu Bogu za odpuszczenie grzechów i prosić o łaskę wytrwania w dobrem aż do śmierci.

370. Czego dostępujemy przez rozgrzeszenie kapłańskie?
Przez rozgrzeszenie kapłańskie dostępujemy odpuszczenia grzechów, kary wiecznej i części kary doczesnej.

Pozostałą karę doczesną musimy wycierpieć na ziemi lub w czyśćcu.

371. Co to jest Spowiedź generalna?
Spowiedź generalna jest to spowiedź z dłuższego okresu czasu.

.

O zadośćuczynieniu

372. Co to znaczy, zadośćuczynić po spowiedzi?
Zadośćuczynić po spowiedzi, znaczy, odprawić dokładnie pokutę zadaną przez spowiednika.

373. Dlaczego spowiednik zadaje pokutę?
Spowiednik zadaje pokutę dlatego, abyśmy przez nią choć w części zadośćuczynili Panu Bogu za popełnione grzechy i uzyskali odpuszczenie kary doczesnej.

374. Jak nazywamy częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej?
Częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej, nazywamy odpustem.

375. Jakie rozróżniamy odpusty?
Rozróżniamy odpusty zupełne i cząstkowe.

Odpust - cząstkowy np. 300 dni, oznacza darowanie tyle kary doczesnej, ile dawniej w Kościele otrzymywał ten, kto pokutował przez 300 dni.

Niektóre odpusty cząstkowe:
Za pobożne przeżegnanie się: "W Imię Ojca..." zyskujemy 3 lata odpustu, a przy użyciu wody święconej - 7 lat.
Za odmówienie "Anioł Pański" z modlitwą "Łaskę Twoją..." - 10 lat.
Za pozdrowienie chrześcijańskie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus" - "Na wieki wieków". Amen. - 300 dni.
Za akt: "Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu" - 500 dni.
Za akt w czasie podniesienia we Mszy świętej: "Pan mój i Bóg mój" - odpust 7 lat.
Za trzykrotne wezwanie: "Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami" - 7 lat odpustu.
Za nawiedzenie Najświętszego Sakramentu publicznie wystawionego - 10 lat odpustu.

376. Kto ma władzę udzielania odpustów?
Kościół święty ma władzę udzielania odpustów.

377. Z czego Kościół święty udziela odpustów?
Kościół święty udziela odpustów z niewyczerpanego skarbu zasług Zbawiciela naszego, Matki Bożej i Świętych.

378. Jakie warunki musimy wypełnić, aby uzyskać odpust?
Aby uzyskać odpust, musimy być w stanie łaski uświęcającej i wykonać dokładnie uczynki nakazane przez Kościół święty.

Zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego:
Spowiedź, Komunia święta, nawiedzenie kościoła i odmówienie:
6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś Maryjo, 6 Chwała Ojcu i Wierzę w Boga.

Następna strona

Powrót